Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Արժութային պահուստների կառուցվածքի կատարելագործումը ՀՀ-ում
CODE(1001000010)
էջերի քանակ: 51
Տարածքների տեսակները և դրանց իրավական ռեժիմը
CODE(1001000199)
էջերի քանակ: 65
ՀՀ դեղաբույսերը և դրանց օգտագործման հնարավորությունները
CODE(1001000518)
էջերի քանակ: 50
ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմի աշխարհագրական վերլուծությունը
CODE(1001000519)
էջերի քանակ: 40
Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները Սակնդինավյան երկրներում
CODE(1001000520)
էջերի քանակ: 50
Հրազդան գետի միջին հոսանքի ավազանի ջրաերկրաբանական պայմանները
CODE(1001000521)
էջերի քանակ: 30
Էկոտուրիզմի զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(1001000541)
էջերի քանակ: 65
Երկրաբանական գործոնի և Ռելիեֆի ձևերի նշանակությունը
CODE(1001000553)
էջերի քանակ: 45
Ջավախքի սեյսմիկ ռեժիմի ուսումնասիրությունը
CODE(1001000554)
էջերի քանակ: 30
Կրոնական տուրիզմ
CODE(1001000555)
էջերի քանակ: 45
Սելավային երևույթների ձևավորման առանձնահատկությունները պայմանավորող հիմնական գործոնները Սյունիքի մարզում
CODE(1001000557)
էջերի քանակ: 70
Հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքը
CODE(1001000559)
էջերի քանակ: 40
ՀՀ մարզերի սերվիսի զարգացման համեմատական վերլուծություն
CODE(1001000560)
էջերի քանակ: 60
Ողջի գետի ավազանի ֆիզիկաաշխարհագրական բնութագիրը
CODE(1001000563)
էջերի քանակ: 45
«Այգեձորի պղինձ – մոլիբդենային հանքավայրի հետախուզում և հեռանկարների գնահատում»
CODE(1001000565)
էջերի քանակ: 25
Գեղարքունիքի մարզի բնական ռեկրեացիոն ներուժը
CODE(1001000576)
էջերի քանակ: 55
ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմը
CODE(1001000578)
էջերի քանակ: 30
Բեստ Վեսթերն հյուրընկալության համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(1001000580)
էջերի քանակ: 60
Կաթնաղբյուրի ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրությունը, Երևանի ջրամատակարարումը
CODE(1001000583)
էջերի քանակ: 45
ՀՀ տուրիզմի ինդուստրիայի սննդի ծառայությունները
CODE(1001000585)
էջերի քանակ: 50
Զբոսաշրջության ընկերության աշխատակազմի ղեկավարումը
CODE(1001000586)
էջերի քանակ: 50
ՀՀ անտառների գույքագրման և քարտեզագրման խնդիրները
CODE(1001000587)
էջերի քանակ: 50
Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի գնահատման քարտեզագրում
CODE(1001000588)
էջերի քանակ: 50
Մարմարիկի ավազանի էկոլոգիական խնդիրների գնահատականը
CODE(1001000589)
էջերի քանակ: 50
Փարիզը որպես առաջատար քաղաք միջազգային զբոսաշրջության մեջ
CODE(1001000590)
էջերի քանակ: 50
ՀՀ նախադպրոցական կրթական սերվիսի հիմնախնդիրները
CODE(1001000591)
էջերի քանակ: 50
Շիրակի մարզի զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալները
CODE(1001000592)
էջերի քանակ: 45
Սոլիֆլյուկցիան ՀՀ օրինակով
CODE(1001000593)
էջերի քանակ: 40
Գրականության դերը տուրիզմի զարգացման գործընթացում
CODE(1001000594)
էջերի քանակ: 45
ՀՀ զբոսաշրջային սերվիսի զարգացման հիմնախնդիրները
CODE(1001000595)
էջերի քանակ: 45
ՀՀ շինանյութի ռեսուրսներ
CODE(1001000597)
էջերի քանակ: 45
Ճակատային ծագման ուժեղ քամիների առաջացման օդերևութաբանական պայմանները Արարատյան դաշտում
CODE(1001000760)
էջերի քանակ: 60
Վրաստանի երկրագրական, տուրիստական վերլուծությունը
CODE(1001000765)
էջերի քանակ: 55
Яндекс.Метрика