Փոխառու միջոցները և տոկոսը

poxaru [email protected] ev [email protected]

Code: 4018000430
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Նախաբան
Փոխառու միջոցները և տոկոսը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ջեյմս Դ.Գոռթնի, Ռիչարդ Լ.Ստրոուպ, Տնտեսագիտության մասնավոր և հասարա-կական ընտրություն,1999թ. ,
2. Փ.Սամուելսոն, Վ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն, հ.1, 2, Եր.,1995 թ., 1996 թ. £
3. Փ.Սամուելսոն, Վ.Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն /դասագրքի ռեֆերատ/, Եր.,
4. Գ. Մենքյու, Մակրոէկոնոմիկա, Եր.,1997 թ.:
5. К.Макконнелл, С.Брю, Экономикс, т. 1,2, М., 1992 թ..
6. Աշոտ Մարկոսյան, Ռ. Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002 թ.
7. «Բանկային գործի հիմունքներ» «Տնտեսագետ » Երևան 2003 թ.- Բովանդակություն Նախաբան Փոխառու միջոցները և տոկոսը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ջեյմս Դ.Գոռթնի, Ռիչարդ Լ.Ստրոուպ, Տնտեսագիտության մասնավոր և հասարա-կական ընտրություն,1999թ. , 2. Փ.Սամուելսոն, Վ. Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն, հ.1, 2, Եր.,1995 թ., 1996 թ. £ 3. Փ.Սամուելսոն, Վ.Նորդհաուս, Տնտեսագիտություն /դասագրքի ռեֆերատ/, Եր., 4. Գ. Մենքյու, Մակրոէկոնոմիկա, Եր.,1997 թ.: 5. К.Макконнелл, С.Брю, Экономикс, т. 1,2, М., 1992 թ.. 6. Աշոտ Մարկոսյան, Ռ. Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002 թ. 7. «Բանկային գործի հիմունքներ» «Տնտեսագետ » Երևան 2003 թ. - Փոխառու միջոցները և տոկոսը - poxaru [email protected] ev [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru mijocnery EV tokosy - Pokharu [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Pokharu mijocnery EV tokosy - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Pwxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxary [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] EV [email protected] - Poxaru [email protected] YEV [email protected]

Яндекс.Метрика