Անշարժ գույքի շուկայի գործառույթները

Ansharg guyqi shukayi [email protected]

Code: 4018000132
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել

Բովանդակություն
Նախաբան
Անշարժ գույքի շուկայի գործառույթները
Վերջաբան
Գրականություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Անշարժ գույքի շուկան Հայաստանի քաղաքներում : Գնահատման չափանմուշներ և գնագոյացման ցուցանիշներ բազմաբնակարան. շենքերի տիպ. բնակարանների համար: Երևան քաղ. և ՀՀ մարզերի 14 քաղ. / Է. Մեսրոպյան. - Երևան : Հայաստան, 2004. - 120 էջ :
2. Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և գնահատման գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում : (Դասախոսությունների նյութեր) / Ա.Լ. Քինակցյան; Երևան : Նաիրի, 2005. - 64 էջ ;
3. Հովհաննիսյան Վ.Փ. Տվյալների մշակման մաթեմատիկական հիմունքները և անշարժ գույքի գնահատումն ու անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը: Ուս. ձեռնարկ.-Եր.: ԵՃՇՊՀ հրատ., 2009.-75 էջ
4. Горемыкин В.А. «Экономика недвижимостиե, Учебник – 2-е издание, перераб.и доп. – Москва: Издательско-книготорговый центр «Маркетингե, 2002г.
5. Стерник Г.М «Технология анализа рынка недвижимостиե - Москва, 2005г.
6. Журнал (№6) « Жилищное строительствоե - Москва, 2001г
7. Портал www.irn.ru «Индикаторы рынка недвижимостиե

- Բովանդակություն Նախաբան Անշարժ գույքի շուկայի գործառույթները Վերջաբան Գրականություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Անշարժ գույքի շուկան Հայաստանի քաղաքներում : Գնահատման չափանմուշներ և գնագոյացման ցուցանիշներ բազմաբնակարան. շենքերի տիպ. բնակարանների համար: Երևան քաղ. և ՀՀ մարզերի 14 քաղ. / Է. Մեսրոպյան. - Երևան : Հայաստան, 2004. - 120 էջ : 2. Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը և գնահատման գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում : (Դասախոսությունների նյութեր) / Ա.Լ. Քինակցյան; Երևան : Նաիրի, 2005. - 64 էջ ; 3. Հովհաննիսյան Վ.Փ. Տվյալների մշակման մաթեմատիկական հիմունքները և անշարժ գույքի գնահատումն ու անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը: Ուս. ձեռնարկ.-Եր.: ԵՃՇՊՀ հրատ., 2009.-75 էջ 4. Горемыкин В.А. «Экономика недвижимостиե, Учебник – 2-е издание, перераб.и доп. – Москва: Издательско-книготорговый центр «Маркетингե, 2002г. 5. Стерник Г.М «Технология анализа рынка недвижимостиե - Москва, 2005г. 6. Журнал (№6) « Жилищное строительствоե - Москва, 2001г 7. Портал www.irn.ru «Индикаторы рынка недвижимостиե - Անշարժ գույքի շուկայի գործառույթները - Ansharg guyqi shukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Anzarj guyqi zukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi gorcaruytnery - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Anshargh guyqi shukayi [email protected] - Ansargh guyqi sukayi gortsaruytnery - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Ansharj gujqi shukaji [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected] - Ansharj gyyqi shykayi [email protected] - Ansharj guyki shukayi [email protected] - Ansharj guyqi shukayi [email protected]

Яндекс.Метрика