Գլոբալացում

globalacum

Code: 4018000007
էջերի քանակ: 22
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,620.00 AMD
Total: 4,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Գլոբալացման հիմնախնդիրը համաշխարհային տնտեսության մեջ
2. Գլոբալացման սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանման և շուկաների վրա
3. Գլոբալ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները
4. Ժամանակակից գլոբալ տնտեսությունը և համաշխարհային տնտեսության հիմնական կենտրոնների ձևավորման նախադրյալները
5. Համաշխարհային տնտեսության մեջ ՀՀ ինտեգրման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Համաշխարհային զարգացման զեկույց© 2002« Ձևափոխվող աշխարհի իրավիճակը£ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ/ Համաշխարհային բանկ« 2002
2. ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացման ռազմավարություն, Եր., 2002
3. Մանասերյան Թ.« Միջազգային նոր տնտեսակարգ« հիմնահարցեր և զարգացումներ« Եր.« 2002
4. Մանասերյան Թ.« Նոր տնտեսական քաղաքականության ուրվագծերը« Եր.« 2000
5. Базылев «Экономическая теория», Мн. 1998 г.
6. Борисов Е.Ф. «Глобальная экономика», М. 1996 г.
7. Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом. М.: Век, 1996 г.
8. Ломакин. В.К.Мировая экономика. М.: Изд. объединение «ЮНИТИ», 1998.
9. Войтович А.Г. «Глобальные проблемы мира», М. 1999 г.
10. Райзберг Б.А. «Курс экономики», М. 1997 г.
11. Соколинский В.М. «Глобальные проблемы экономики», М. 1998 г.
12. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика. М.: Юрист, 1999
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Գլոբալացման հիմնախնդիրը համաշխարհային տնտեսության մեջ 2. Գլոբալացման սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանման և շուկաների վրա 3. Գլոբալ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները 4. Ժամանակակից գլոբալ տնտեսությունը և համաշխարհային տնտեսության հիմնական կենտրոնների ձևավորման նախադրյալները 5. Համաշխարհային տնտեսության մեջ ՀՀ ինտեգրման հեռանկարները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Համաշխարհային զարգացման զեկույց© 2002« Ձևափոխվող աշխարհի իրավիճակը£ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ/ Համաշխարհային բանկ« 2002 2. ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացման ռազմավարություն, Եր., 2002 3. Մանասերյան Թ.« Միջազգային նոր տնտեսակարգ« հիմնահարցեր և զարգացումներ« Եր.« 2002 4. Մանասերյան Թ.« Նոր տնտեսական քաղաքականության ուրվագծերը« Եր.« 2000 5. Базылев «Экономическая теория», Мн. 1998 г. 6. Борисов Е.Ф. «Глобальная экономика», М. 1996 г. 7. Булатов А.С. Вывоз капитала: своя компания за рубежом. М.: Век, 1996 г. 8. Ломакин. В.К.Мировая экономика. М.: Изд. объединение «ЮНИТИ», 1998. 9. Войтович А.Г. «Глобальные проблемы мира», М. 1999 г. 10. Райзберг Б.А. «Курс экономики», М. 1997 г. 11. Соколинский В.М. «Глобальные проблемы экономики», М. 1998 г. 12. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика. М.: Юрист, 1999 - Գլոբալացում - globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Globalacum - Glwbalacum - Globalacum - Globalacym - Globalacum - Globalacum

Яндекс.Метрика