Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների սահմանադրաիրավական հիմունքները

HH petakan karavarman ev texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected]

Code: 6020000337
էջերի քանակ: 81
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 42,525.00 AMD
Total: 40,500.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների տեսաիրավական ասպեկտները
1.1 Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավական բովանդակությունն ու դրանց առանձնահատկությունները
1.2 Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների հիմնական մոդելները, դրանց իրավական ու գործնական նշանակությունը

Գլուխ 2. Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարաբերակցությունն ու փոխգործակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում
2.1 Օրենսդիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարաբերակցության ու փոխհարաբերությունների հիմնահարցերը
2.2 Գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների հիմնական ուղղությունները և նշանակությունը
2.3 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները դատական իշխանության և դատախազության մարմինների հետ. առանձնահատկություններն ու զարգացման միտումները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

Նորմատիվ ակտեր և այլ փաստաթղթեր

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2005
2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)ե, Գիրք-Բ, Երևան 1999թ. էջ 170:
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական տուրքերի և վճարների մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)ե, Գիրք-Բ, Երևան 1999թ. էջ 311:
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)ե, Գիրք-Բ, Երևան 1999թ. էջ 740:
5. ՀՀ օրենքը «Հասարակական կազմակերպությունների մասինե, ՀՀՊՏ N 42 (174), 27.12.2001թ.,
6. «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասինե ՀՀ օրենք, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 3 (375), 17 հունվարի 2005թ:
7. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանումը (առ 01.01.2003թ.), Երևան, Տիգրան Մեծ, 2003թ.:
8. Մենեջմենթ, Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, «Տնտեսագետե հրատարակչություն, Երևան 2002թ.
9. «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներե ուսումնական ձեռնարկ, Է.Օրդյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Պետական ծառայությունե, Երևան 2000թ.
10.«Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ նոր զարգացումներե ուսումնական ձեռնարկ, Է.Օրդյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Պետական ծառայությունե, Երևան 2002թ.
11.Տեղական ինքնակառավարման իրավական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Դ.Սարգսյան, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2002թ.:
12.Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Ե., Պետական ծառայություն, 1998:
13.ՀՀ Ազգային Ժաղովի կանոնակարգը, ընդունվել է 20.02.2002թ.
14.ՀՀ Նախագահի 25 հուլիսի, 1995թ. հրամանագիրը «ՀՀ կառավարության կառուցվածքը և գործունեության կարգը հաստատելու մասինե
15.ՀՀ նախագահի 2002թ. մարտի 16-ի հրամանագիրը` «ՀՀ կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու մասինե
16.ՀՀ Նախագահի 1996թ. հունվարի 15-ի հրամանագրով «ՀՀ կառավարության կառուցվածքը և գործունեության կարգը սահմանելու մասին հրամանագրում լրացումներ կատարելու մասինե
17.ՀՀ վարչապետի 2002թ. հունիսի 25-ի N 394 որոշումը` «ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումների, հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողության կարգը սահմանելու մասինե
18.ՀՀ վարչապետի 1996թ. օգոստոսի 18-ի թիվ 494 որոշումը` «ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասինե
19.ՀՀ Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ին հրամանագիրը «ՀՀ մարզերում պետական կառավարման մասինե
20.ՀՀ Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ին հրամանագիրը «Երևան քաղաքում պետական կառավարման մասինե


Տեսական աղբյուրներ

1. Հ. Խաչատրյան: Ամերիկայի միացյալ նահանգների Սահմանադրությունը: Երևան, 1991թ.:
2. Խաչատրյան Հ.Մ., ՀՀ առաջին Սահմանադրությունը, Երևան, 1997թ.:
3. Ն. Ա. Այվազյան: ՀՀ Սահմանադրական իրավունք: Երևան, ԵՊՀ, 2003թ.:
4. Ներսեսյանց Վ. Ս.: Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, «Նաիրիե, 2001թ.:
5. Հակոբյան Հ. Հ., ՀՀ Ազգային ժողովի գործունեության մի քանի հիմնախնդիրների մասին, Երևան, 2005թ.:
6. Վ. Ն. Խրոպանյուկ: Պետության և իրավունքի տեսություն: Երևան, 1997թ.:
7. Ս.Ա. Դիլբանդյան, ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահ մարմինները, Երևան, 2000թ.:
8. Գ. Ս. Ղազինյան, Ա. Ս. Դիլբանդյան, ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահ մարմինները, Եր., 2003թ.:
9. Ա. Գ. Վաղարշյան, Հայաստանի սահմանադրական զարգացման որոշ հիմնահարցեր, Եր., 2003թ.:
10.Ա. Շ. Հարությունյան, ՀՀ Մունիցիպալ իրավունք, Եր.,1999թ.:
11.Եդիգարյան Վ., «Պետական և մունիցիպալ վարչա-քաղաքական կառավարումե, Երևան, 2005թ.:
12.Ալեքսանյան Մ., «Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունումե, Երևան, 2000թ.:
13.Պետրոսյան Ռ. Գ.: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն: Երևան, 2000թ.:
14.Հարությունյան Գ. Գ., Սահմանադրական վերահսկողություն, Երևան, 2002թ.:
15.Հովսեփյան Ա. Գ., Դատախազական հսկողությունը Հայաստանում, Երևան, 2000թ.:
16.Թոխյան Ֆ., Սիմոնյան Լ., Խորհրդարանական ընտրություններում ընտրական գործընթացի հիմնական սուբյեկտների սահմանադրական-իրավական կարգավիճակը, Երևան, 2003թ.:
17.Алебастрова И. А., Основы американского конституционализма, М., 2001:
18.Административное право. Б. Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский.Москва, Проспект, 2002:
19.Бушуев Г. И., Правосудие в социалистическом обшестве. Сов. ГиП. թիվ 3, 1983:
20.Габричидзе Б. Н., Ким-Кимэн А. Н., Чернявский А. Г., Конституционное право. Уюебник. – М., Изд. Проспект, 2003:
21.Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Под ред. К. Ф. Гуценко. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1998:
22.Конституционное право зарубежных стран, под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина, М., 2000:
23. Конституционный Суд как гарант разделения властей, Сборник докладов. – М., 2004:
24. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах. Тома 1-2. Отв.ред. Б.А. Страшун. -М.: Изд. БЕК, 1995:
25. Конституционная реформа в РА и проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного право, В. В. Кочарян :
26. Михалева Н. А. "Конституционное право зарубежных стран СНГ": Учеб. пособие.-Москва. Юристь, 1998:
27.Нажимов В. П., К вопросу о понятии и содержании правосудия. Вопросы повышения правосудия по уголовным делам. Калининград. 1980:
28.Общая теория права и государства, Под. ред. профессора В. В. Лазарева, М., Юристъ, 2005:
29.Постников А. Е. Избирательное право России. М.: ИНФРА:М-НОРМА, 1996:
30.Теория государства и права /курс лекций/ под ред. А. В. Малько, Н. И. Матузова, M. 1997:
31.Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Вып. 2, М., 1911:
32.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права // Под ред. Черниловского З.М., - М.: 1973:
33.Храпанюк Б. Н., Теория государства и права. M., 1993:
34.Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права (история государства и права зарубежных стран): Учебник. 2-е изд., перераб и доп. М.: Высш. шк., 1983:
35.Чиркин. В. Е. Сравнительное конституционное право. “Международные отношения”, 2002:
36.Черниловский З. М., Всеобщая история государства и права, М., 1996:
37.Шейфер С. А. Понятие и взаимоотношения судебной, прокурорской и следственной властей. Уголовное ответственность: Основания и порядок реализации. Мейвуз. сб. науюч. ст. Самара. 1991:
38.Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Հատոր առաջին: 1996:
39.Эгидиюс Курис, Доктрина разделения властей в практике Конституционного Суда Литвы, М., 2004:
40.Ян Мазак. Разделения властей в решениях Конституционного Суда Словакии, М., 2004:
41.Canada Elections Act. 1990, P.1:
42.David R. Le droit anglais, 6e ռd. 199; Smith P.F., Barley S. H. The Modern English Legal System. 1984:
43.Harմtyմnyan G., Mavčič A.THE CONSTITմTIONAL REVIEW AND ITS DEVE-LOP¬¬MENT IN THE MODERN WORLD (A COMPARATIVE CONSTITմTIONAL ANALYSIS), Yerevan Ljմbljana, 1999:
44.Dawson J. A History of Lay Jմdges. Cambridge (Mass.), 1960:
45.Droit Anglo-Saxon еt Droit Continental. Confrontation on Harmonisation? Paris, 1995:
46.Dainow J. The Civil Law and the Common Law: Some Рoints of Comparison // The American Joմrnal of Comparative Law. V. 15:
47.Hogg P. Constitմtional Law of Canada. Toronto, 1985:
48.Eddey K. The English Legal System. London, 1987:
49.White R. Tha Administration of jstice. 1985:

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների տեսաիրավական ասպեկտները 1.1 Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավական բովանդակությունն ու դրանց առանձնահատկությունները 1.2 Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների հիմնական մոդելները, դրանց իրավական ու գործնական նշանակությունը Գլուխ 2. Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարաբերակցությունն ու փոխգործակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2005 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում 2.1 Օրենսդիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարաբերակցության ու փոխհարաբերությունների հիմնահարցերը 2.2 Գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների հիմնական ուղղությունները և նշանակությունը 2.3 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները դատական իշխանության և դատախազության մարմինների հետ. առանձնահատկություններն ու զարգացման միտումները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ Նորմատիվ ակտեր և այլ փաստաթղթեր 1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, 2005 2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)ե, Գիրք-Բ, Երևան 1999թ. էջ 170: 3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական տուրքերի և վճարների մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)ե, Գիրք-Բ, Երևան 1999թ. էջ 311: 4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)ե, Գիրք-Բ, Երևան 1999թ. էջ 740: 5. ՀՀ օրենքը «Հասարակական կազմակերպությունների մասինե, ՀՀՊՏ N 42 (174), 27.12.2001թ., 6. «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասինե ՀՀ օրենք, ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր N 3 (375), 17 հունվարի 2005թ: 7. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանումը (առ 01.01.2003թ.), Երևան, Տիգրան Մեծ, 2003թ.: 8. Մենեջմենթ, Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, «Տնտեսագետե հրատարակչություն, Երևան 2002թ. 9. «Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներե ուսումնական ձեռնարկ, Է.Օրդյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Պետական ծառայությունե, Երևան 2000թ. 10.«Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ նոր զարգացումներե ուսումնական ձեռնարկ, Է.Օրդյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Պետական ծառայությունե, Երևան 2002թ. 11.Տեղական ինքնակառավարման իրավական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Դ.Սարգսյան, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2002թ.: 12.Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Ե., Պետական ծառայություն, 1998: 13.ՀՀ Ազգային Ժաղովի կանոնակարգը, ընդունվել է 20.02.2002թ. 14.ՀՀ Նախագահի 25 հուլիսի, 1995թ. հրամանագիրը «ՀՀ կառավարության կառուցվածքը և գործունեության կարգը հաստատելու մասինե 15.ՀՀ նախագահի 2002թ. մարտի 16-ի հրամանագիրը` «ՀՀ կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու մասինե 16.ՀՀ Նախագահի 1996թ. հունվարի 15-ի հրամանագրով «ՀՀ կառավարության կառուցվածքը և գործունեության կարգը սահմանելու մասին հրամանագրում լրացումներ կատարելու մասինե 17.ՀՀ վարչապետի 2002թ. հունիսի 25-ի N 394 որոշումը` «ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումների, հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողության կարգը սահմանելու մասինե 18.ՀՀ վարչապետի 1996թ. օգոստոսի 18-ի թիվ 494 որոշումը` «ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասինե 19.ՀՀ Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ին հրամանագիրը «ՀՀ մարզերում պետական կառավարման մասինե 20.ՀՀ Նախագահի 1997թ. մայիսի 6-ին հրամանագիրը «Երևան քաղաքում պետական կառավարման մասինե Տեսական աղբյուրներ 1. Հ. Խաչատրյան: Ամերիկայի միացյալ նահանգների Սահմանադրությունը: Երևան, 1991թ.: 2. Խաչատրյան Հ.Մ., ՀՀ առաջին Սահմանադրությունը, Երևան, 1997թ.: 3. Ն. Ա. Այվազյան: ՀՀ Սահմանադրական իրավունք: Երևան, ԵՊՀ, 2003թ.: 4. Ներսեսյանց Վ. Ս.: Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, «Նաիրիե, 2001թ.: 5. Հակոբյան Հ. Հ., ՀՀ Ազգային ժողովի գործունեության մի քանի հիմնախնդիրների մասին, Երևան, 2005թ.: 6. Վ. Ն. Խրոպանյուկ: Պետության և իրավունքի տեսություն: Երևան, 1997թ.: 7. Ս.Ա. Դիլբանդյան, ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահ մարմինները, Երևան, 2000թ.: 8. Գ. Ս. Ղազինյան, Ա. Ս. Դիլբանդյան, ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահ մարմինները, Եր., 2003թ.: 9. Ա. Գ. Վաղարշյան, Հայաստանի սահմանադրական զարգացման որոշ հիմնահարցեր, Եր., 2003թ.: 10.Ա. Շ. Հարությունյան, ՀՀ Մունիցիպալ իրավունք, Եր.,1999թ.: 11.Եդիգարյան Վ., «Պետական և մունիցիպալ վարչա-քաղաքական կառավարումե, Երևան, 2005թ.: 12.Ալեքսանյան Մ., «Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունումե, Երևան, 2000թ.: 13.Պետրոսյան Ռ. Գ.: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն: Երևան, 2000թ.: 14.Հարությունյան Գ. Գ., Սահմանադրական վերահսկողություն, Երևան, 2002թ.: 15.Հովսեփյան Ա. Գ., Դատախազական հսկողությունը Հայաստանում, Երևան, 2000թ.: 16.Թոխյան Ֆ., Սիմոնյան Լ., Խորհրդարանական ընտրություններում ընտրական գործընթացի հիմնական սուբյեկտների սահմանադրական-իրավական կարգավիճակը, Երևան, 2003թ.: 17.Алебастрова И. А., Основы американского конституционализма, М., 2001: 18.Административное право. Б. Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский.Москва, Проспект, 2002: 19.Бушуев Г. И., Правосудие в социалистическом обшестве. Сов. ГиП. թիվ 3, 1983: 20.Габричидзе Б. Н., Ким-Кимэн А. Н., Чернявский А. Г., Конституционное право. Уюебник. – М., Изд. Проспект, 2003: 21.Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Под ред. К. Ф. Гуценко. Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1998: 22.Конституционное право зарубежных стран, под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина, М., 2000: 23. Конституционный Суд как гарант разделения властей, Сборник докладов. – М., 2004: 24. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах. Тома 1-2. Отв.ред. Б.А. Страшун. -М.: Изд. БЕК, 1995: 25. Конституционная реформа в РА и проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного право, В. В. Кочарян : 26. Михалева Н. А. "Конституционное право зарубежных стран СНГ": Учеб. пособие.-Москва. Юристь, 1998: 27.Нажимов В. П., К вопросу о понятии и содержании правосудия. Вопросы повышения правосудия по уголовным делам. Калининград. 1980: 28.Общая теория права и государства, Под. ред. профессора В. В. Лазарева, М., Юристъ, 2005: 29.Постников А. Е. Избирательное право России. М.: ИНФРА:М-НОРМА, 1996: 30.Теория государства и права /курс лекций/ под ред. А. В. Малько, Н. И. Матузова, M. 1997: 31.Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Вып. 2, М., 1911: 32.Хрестоматия по всеобщей истории государства и права // Под ред. Черниловского З.М., - М.: 1973: 33.Храпанюк Б. Н., Теория государства и права. M., 1993: 34.Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права (история государства и права зарубежных стран): Учебник. 2-е изд., перераб и доп. М.: Высш. шк., 1983: 35.Чиркин. В. Е. Сравнительное конституционное право. “Международные отношения”, 2002: 36.Черниловский З. М., Всеобщая история государства и права, М., 1996: 37.Шейфер С. А. Понятие и взаимоотношения судебной, прокурорской и следственной властей. Уголовное ответственность: Основания и порядок реализации. Мейвуз. сб. науюч. ст. Самара. 1991: 38.Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Հատոր առաջին: 1996: 39.Эгидиюс Курис, Доктрина разделения властей в практике Конституционного Суда Литвы, М., 2004: 40.Ян Мазак. Разделения властей в решениях Конституционного Суда Словакии, М., 2004: 41.Canada Elections Act. 1990, P.1: 42.David R. Le droit anglais, 6e ռd. 199; Smith P.F., Barley S. H. The Modern English Legal System. 1984: 43.Harմtyմnyan G., Mavčič A.THE CONSTITմTIONAL REVIEW AND ITS DEVE-LOP¬¬MENT IN THE MODERN WORLD (A COMPARATIVE CONSTITմTIONAL ANALYSIS), Yerevan Ljմbljana, 1999: 44.Dawson J. A History of Lay Jմdges. Cambridge (Mass.), 1960: 45.Droit Anglo-Saxon еt Droit Continental. Confrontation on Harmonisation? Paris, 1995: 46.Dainow J. The Civil Law and the Common Law: Some Рoints of Comparison // The American Joմrnal of Comparative Law. V. 15: 47.Hogg P. Constitմtional Law of Canada. Toronto, 1985: 48.Eddey K. The English Legal System. London, 1987: 49.White R. Tha Administration of jstice. 1985: - Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունների սահմանադրաիրավական հիմունքները - HH petakan karavarman ev texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan himunqnery - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri pokhharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV teghakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV teghakan inqnakaravarman marminneri pokhharaberutyunneri sahmanadrairavakan himunqnery - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutjunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri pwxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberytyynneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman EV texakan inknakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected] - Petakan karavarman YEV texakan inqnakaravarman marminneri poxharaberutyunneri sahmanadrairavakan [email protected]

Яндекс.Метрика