Հաշվապահական հաշվառումը միջազգային առեւտրում

hashvapahakan [email protected] migazgayin arevtrum

Code: 6018000290
էջերի քանակ: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկության հաշվապահական հաշվետվություն
1.1 Հաշվապահական հաշվետվություն հասկացությունը, կազմը եւ ընդհանուր պահանջները
1.2 Հաշվապահական հաշվետվությունում ձւեավորվող ինֆորմացիայի նկատմամբ պահանջները
1.3 Հաշվապահական հաշվետվության կազմելու կարգը
1.4 Հաշվապահական հաշվեկշռի բովանդակությունը
Գլուխ 2. Հաշվառման քաղաքականությունը ձեռնարկությունում
2.1 Հաշվառման քաղաքականություն հասկացությունը եւ ձեւավորումը
2.2 Հաշվապատական հաշվառում վարելու մեթոդների ընտրությունը
2.3 Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման ձեւերը
Գլուխ 3. Ֆինանսական անլիզի համար անհրաժեշտ ինֆորմացիայի աղբյուրները
3.1 Ձեռնարկության հաշվապատական հաշվեկշիռը
3.2 Շահույթի եւ կորստի հաշվետվություն
3.3 Դրամական միջոցների շարժի հաշվետվություն
3.5 Ձեռնարկության հաշվապահական հաշվեկշիռ
Գլուխ 4. Հաշվապահական հաշվառման դրույթները
4.1 Կազմակերպության հաշվառման քաղաքականությունը
4.2 Կապիտալ շինարարության պայմանագրերի հաշվառում
4.3 Արտարժույթով արտահայտված ակտիվների հաշվառում
4.4 Կազմակերպության հաշվապահական հաշվետվություն
4.5 Նյութա¬արտադրական պաշարների հաշվառումը
4.6 Հիմնական միջոցների հաշվառում
4.7 Տնտեսական գործունեության պայմանական փաստերը
4.8 Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը
4.9 Կազմակերպության եկամուտներն ու ծախսերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Բական Ա. Ա., Շնեյդման Լ. Զ., Օստրովսկի Օ. Մ. «Կազմակերպությունների ֆինանսա¬տնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլան», Մոսկվա, 2002թ.
2. Անդրոսով Ա. Մ. «Հաշվապահական հաշվառումը եւ հաշվետվությունը բանկում», Մոսկվա, 1994թ©
3. Կաշաձեւ Ա.Ն. «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների թղթակցությունն ու պլանը», Մոսկվա, 1997թ.
4. Բեզրուկիխ Պ.Ս. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 1999թ.
5. Կոնդրակով Ն.Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 1996թ.
6. Կոժինով Վ.Յա. «Ձեռնարկության ֆինանսա¬տնտեսական գործունեության հաշիվների նոր պլանին անցումը», Մոսկվա, 2002թ.
7. Զուդիլին Ա.Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 1997թ.
8. Միզիկովսկի Ե.Ա. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 2002թ.
9. Կոնդրակով Ն.Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 2002թ.
10.Մյուլլեր Գ. Հերնոն Խ. Մինկ Գ. «Հաշվառում, միջազգային հեռանկար», Մոսկվա, 1993թ.
11.Պալիյ Վ.Ֆ. «Ֆինանսական հաշվառում», Մոսկվա, 1996թ.
12.Ռոստովցեւ Ա. Խոլոդենկո Ե. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 2002թ.
13.Սոլովյեւա Օ.Վ. «Հաշվառման եւ հաշվետվության արտասահմանյան ստանդարտները», Մոսկվա, 1998թ.
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ձեռնարկության հաշվապահական հաշվետվություն 1.1 Հաշվապահական հաշվետվություն հասկացությունը, կազմը եւ ընդհանուր պահանջները 1.2 Հաշվապահական հաշվետվությունում ձւեավորվող ինֆորմացիայի նկատմամբ պահանջները 1.3 Հաշվապահական հաշվետվության կազմելու կարգը 1.4 Հաշվապահական հաշվեկշռի բովանդակությունը Գլուխ 2. Հաշվառման քաղաքականությունը ձեռնարկությունում 2.1 Հաշվառման քաղաքականություն հասկացությունը եւ ձեւավորումը 2.2 Հաշվապատական հաշվառում վարելու մեթոդների ընտրությունը 2.3 Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման ձեւերը Գլուխ 3. Ֆինանսական անլիզի համար անհրաժեշտ ինֆորմացիայի աղբյուրները 3.1 Ձեռնարկության հաշվապատական հաշվեկշիռը 3.2 Շահույթի եւ կորստի հաշվետվություն 3.3 Դրամական միջոցների շարժի հաշվետվություն 3.5 Ձեռնարկության հաշվապահական հաշվեկշիռ Գլուխ 4. Հաշվապահական հաշվառման դրույթները 4.1 Կազմակերպության հաշվառման քաղաքականությունը 4.2 Կապիտալ շինարարության պայմանագրերի հաշվառում 4.3 Արտարժույթով արտահայտված ակտիվների հաշվառում 4.4 Կազմակերպության հաշվապահական հաշվետվություն 4.5 Նյութա¬արտադրական պաշարների հաշվառումը 4.6 Հիմնական միջոցների հաշվառում 4.7 Տնտեսական գործունեության պայմանական փաստերը 4.8 Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը 4.9 Կազմակերպության եկամուտներն ու ծախսերը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բական Ա. Ա., Շնեյդման Լ. Զ., Օստրովսկի Օ. Մ. «Կազմակերպությունների ֆինանսա¬տնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլան», Մոսկվա, 2002թ. 2. Անդրոսով Ա. Մ. «Հաշվապահական հաշվառումը եւ հաշվետվությունը բանկում», Մոսկվա, 1994թ© 3. Կաշաձեւ Ա.Ն. «Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների թղթակցությունն ու պլանը», Մոսկվա, 1997թ. 4. Բեզրուկիխ Պ.Ս. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 1999թ. 5. Կոնդրակով Ն.Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 1996թ. 6. Կոժինով Վ.Յա. «Ձեռնարկության ֆինանսա¬տնտեսական գործունեության հաշիվների նոր պլանին անցումը», Մոսկվա, 2002թ. 7. Զուդիլին Ա.Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 1997թ. 8. Միզիկովսկի Ե.Ա. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 2002թ. 9. Կոնդրակով Ն.Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 2002թ. 10.Մյուլլեր Գ. Հերնոն Խ. Մինկ Գ. «Հաշվառում, միջազգային հեռանկար», Մոսկվա, 1993թ. 11.Պալիյ Վ.Ֆ. «Ֆինանսական հաշվառում», Մոսկվա, 1996թ. 12.Ռոստովցեւ Ա. Խոլոդենկո Ե. «Հաշվապահական հաշվառում», Մոսկվա, 2002թ. 13.Սոլովյեւա Օ.Վ. «Հաշվառման եւ հաշվետվության արտասահմանյան ստանդարտները», Մոսկվա, 1998թ. - Հաշվապահական հաշվառումը միջազգային առեւտրում - hashvapahakan [email protected] migazgayin arevtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hazvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan hashvarumy mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hasvapahakan hasvarumy mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgajin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mighazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrym - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum - Hashvapahakan [email protected] mijazgayin areւtrum

Яндекс.Метрика