ՀՀ բանկային համակարգ

HH bankayin hamakarg

Code: 6018000271
էջերի քանակ: 100
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 52,500.00 AMD
Total: 50,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կառուցվածքը
1.1 ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման նախադրյալները
1.2 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը
1.3 Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերը
Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության Բանկային համակարգում տեղի ունեցող քանակական և որակական փոփոխությունները
2.1 Առևտրային բանկերի բաժնետիրական կապիտալի կառուցվածքը:
2.2 Առևտրային բանկերի շահույթաբերության վերլուծությունը:
2.3 Առևտրային բանկերի կողմից վարկավորվող ոլորտների ամփոփ վերլուծությունը:
Գլուխ 3. Բանկային համամակարգի զարգացման հեռանկարները :
3.1 Միջազգային ֆինանսական կառույցների համագործակցությունը ՀՀ բանկային համակարգի հետ և զարգացման հեռանկարները:
3.2 Հայաստանի Հանրապետության բանկերի ընդհանուր վերլուծությունը և զարգացման հեռանկարները:
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Աբգարյան Կ. Հ., «Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները», Եր., 2006 թ.
2. Բադալյան Լ. Հ., «Բանկային գործի հիմունքները», Եր., 2003 թ.
3. Ասատրյան Բ., «Բանկային գործ», Եր., 2004 թ.
4. Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ, «Տնտեսագիտություն», Երևան, 1999
5. «Տնտեսագիտության տեսություն» /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, 2000
6. Ղալումյան Լ. Տ.(1999): ՀՀ վարկային համակարգը: Երևան, «Տնտեսագետ»:
7. Փոլ Ա. Սամյուելսոն, Ուիլյամ Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտության տեսություն», հատոր 1, Երևան, 1995
8. Ա. Խ. Մարկոսյան «Տնտեսագիտություն բոլորի համար», Երևան, 2001
9. К. Р. Маконнел, С. Л. Брю, §Экономикс учебник¦, Москва, 2000
10. Б. А. Рейзберг, §Курс экономики¦, Москва, 1997
11. Рынок капитала в Армении
12.Բանկային գործունեության կանոնակարգում. Հայաստանի Հանրապետության օրենքները (1999): Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի հրատարակություն:
13.Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու 2001 թ.: Գիրք Դ: Երևան, «Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ հրատարակչություն:
14.Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր (2003): Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի հրատարակություն:
15.Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի տեղեկագիր. Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները: Կանոնակարգ 2 (2003)
16.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» 2001-2006թ, Երևան, 2007թ¬
17.Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն (1998-2000), Երևան, 2002թ¬
18.Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն (2001-2005), Երևան, 2006թ¬
19.ՀՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ԱՎԾ, 1998-2006թթ, Երևան, 2007թ¬
20.«Գնաճը Հայաստանի Հանրապետությունում 2005թ¬», ՀՀ ԿԲ, Երևան, 2006թ¬
21.Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը£ Վիճակագրական վերլուծական զեկույց£ Երևան, 2006
22.www.cba.am
23.www.banker.am
24.www.araratbank.am
25.www.anelik.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի կառուցվածքը 1.1 ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման նախադրյալները 1.2 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը 1.3 Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերը Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության Բանկային համակարգում տեղի ունեցող քանակական և որակական փոփոխությունները 2.1 Առևտրային բանկերի բաժնետիրական կապիտալի կառուցվածքը: 2.2 Առևտրային բանկերի շահույթաբերության վերլուծությունը: 2.3 Առևտրային բանկերի կողմից վարկավորվող ոլորտների ամփոփ վերլուծությունը: Գլուխ 3. Բանկային համամակարգի զարգացման հեռանկարները : 3.1 Միջազգային ֆինանսական կառույցների համագործակցությունը ՀՀ բանկային համակարգի հետ և զարգացման հեռանկարները: 3.2 Հայաստանի Հանրապետության բանկերի ընդհանուր վերլուծությունը և զարգացման հեռանկարները: Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Աբգարյան Կ. Հ., «Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները», Եր., 2006 թ. 2. Բադալյան Լ. Հ., «Բանկային գործի հիմունքները», Եր., 2003 թ. 3. Ասատրյան Բ., «Բանկային գործ», Եր., 2004 թ. 4. Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ, «Տնտեսագիտություն», Երևան, 1999 5. «Տնտեսագիտության տեսություն» /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, 2000 6. Ղալումյան Լ. Տ.(1999): ՀՀ վարկային համակարգը: Երևան, «Տնտեսագետ»: 7. Փոլ Ա. Սամյուելսոն, Ուիլյամ Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտության տեսություն», հատոր 1, Երևան, 1995 8. Ա. Խ. Մարկոսյան «Տնտեսագիտություն բոլորի համար», Երևան, 2001 9. К. Р. Маконнел, С. Л. Брю, §Экономикс учебник¦, Москва, 2000 10. Б. А. Рейзберг, §Курс экономики¦, Москва, 1997 11. Рынок капитала в Армении 12.Բանկային գործունեության կանոնակարգում. Հայաստանի Հանրապետության օրենքները (1999): Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի հրատարակություն: 13.Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու 2001 թ.: Գիրք Դ: Երևան, «Տիգրան Մեծ» ՓԲԸ հրատարակչություն: 14.Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր (2003): Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի հրատարակություն: 15.Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի տեղեկագիր. Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները: Կանոնակարգ 2 (2003) 16.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» 2001-2006թ, Երևան, 2007թ¬ 17.Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն (1998-2000), Երևան, 2002թ¬ 18.Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն (2001-2005), Երևան, 2006թ¬ 19.ՀՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ԱՎԾ, 1998-2006թթ, Երևան, 2007թ¬ 20.«Գնաճը Հայաստանի Հանրապետությունում 2005թ¬», ՀՀ ԿԲ, Երևան, 2006թ¬ 21.Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը£ Վիճակագրական վերլուծական զեկույց£ Երևան, 2006 22.www.cba.am 23.www.banker.am 24.www.araratbank.am 25.www.anelik.am - ՀՀ բանկային համակարգ - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankajin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg - HH bankayin hamakarg

Яндекс.Метрика