Բանկային համակարգի կառուցվածքը և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում

bankayin hamakargi [email protected] ev zargacman [email protected] HH-um

Code: 6018000265
էջերի քանակ: 80
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 42,000.00 AMD
Total: 40,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Բանկերի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները
1.2 Բանկային համակարգի տիպերը և նրանց օրինակների քննարկումը
տարբեր երկրներում
1.3 Բանկերի տեսակները և գործառնությունները
1.4 ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման, զարգացման փուլերը և առանձնահատկությունները
Գլուխ 2.Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը, ոլորտի օրենսդրաիրավական դաշտի ուսումնասիրությունը
2.1 Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում
2.2 Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրները և ֆունկցիաները: Դրամավարկային քաաքականություն
2.3 Օրենսդրաիրավական դաշտը ՀՀ բանկային համակարգում
Գլուխ 3. Առևտրային բանկերի դերը և նշանակությունը
3.1 Առևտրային բանկերի էությունը և ընդհանուր բնութագիրը
3.2 Առևտրային բանկերի գործառնությունները
3.3 ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը և նրա զարգացման միտումները
Եզրակացություն և առաջարկություններ
Օգտագործվող գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Առաքելյան Ա. Բանկային համակարգի զարգացման միտումները անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում, («Կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունումե թեմայով գիտաժողովի նյութեր), Երևան, Նահապետ, 2004, էջ 213-218.
2. Գայանե Ասրյան «Բանկի կառավարման հիմունքներե, Եր., 2003 թ.
3. Վահան Բաբայան «Բանկային գործի հիմունքներե, Եր., 2004 թ.
4. Գևորգ Թառումյան «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներե, Եր., 2006 թ.
5. Բագրատ Ասատրյան «Բանկային գործե, Եր., 2004 թ.
6. Արթուր Անդրեասյան «Վարկային գործառնություններե, Եր., 2003 թ.
7. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան «Բանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներե Ե. , 2002
8. Ս. Ս. Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնիրներըե, Եր, 2005 թ.
9. Խանումյան Գ. «Բանկային համակարգի կառավարման բարելավման ուղիները շուկայական տնտեսության պայմաններումե, «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարումե, 2005, N1, էջ 185-191:
10.Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Դասագիրք/ Լ.Բադանյան, Կ.Աբգարյան, Ա.Սալնազարյան և ուրիշներ, - Եր., Զանգակ – 97, 2007, 664 էջ:
11.Ֆինանսներ և վարկ, ՈՒսումնական ձեռնարկ / Լ.Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ/, Երևան, «Տնտեսագետե 2003:
12.Բագրատ Ասատրյան «Բանկային գործ», Եր., 2004 թ.
13.Արթուր Անդրեասյան «Վարկային գործառնություններ», Եր., 2003 թ.
14.Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան «Բանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ» Ե. , 2002
15.Ս. Ս. Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնիրները», Եր, 2005 թ.
16.Խանումյան Գ. «Բանկային համակարգի կառավարման բարելավման ուղիները շուկայական տնտեսության պայմաններում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», 2005, N1, էջ 185-191:
17.Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Դասագիրք/ Լ.Բադանյան, Կ.Աբգարյան, Ա.Սալնազարյան և ուրիշներ, - Եր., Զանգակ – 97, 2007, 664 էջ:
18.Ֆինանսներ և վարկ, ՈՒսումնական ձեռնարկ / Լ.Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ/, Երևան, «Տնտեսագետ» 2003:
19.Банковское дело: управление и технологии: Учебное пособие для вузов /Под ред. проф. А.М.Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 863 стр.
20.Ершов М., Зубов В. Возможности и риски финансовой интеграции. Вопросы экономики N12, 2005. c.7-11.
21.Елисеев А., Рогова О. Состояние финансово-денежной системы страны // Экономист, 1999, N3, стр. 76-82.
22.Лаврушин О.И. От теории банка к современным проблемам его развития в ‎экономике // Банковское дело, 2005, N7, стр. 2-6.
23.Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития. – М.: ИЭПП, 2003, 171 стр.
24.Шкаровский С.И. Кризис российских банков и пути реструктуризации банковской системы // Менеджмент в России и за рубежом, 1999, N2, стр. 107-112.
25.Экономика, под ред А.И. Архипова, М., 1999. 421 стр..

2. Տեղեկատվական-վերլուծական նյութեր, իրավական ակտեր, ինտերնետային կայքեր
19.«Հայաստանի բանկային համակարգը 2009թ£ Զարգացումը, վերահսկողությունը, կարգավորումըե, ՀՀ ԿԲ, Երևան, 2009, 100 էջ:
20.ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2006-2008 թթ., (ըստ բանկերի 2006-08թթ. հեռանկարային զարգացման ծրագրերի), ՀՀ ԿԲ, Երևան 2006, 47 էջ:
21.ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասինե, ՀՀ ՊՏ 06.11.01 /34 (166), ուժի մեջ է մտել 06.12.2001թ.:
22.ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասինե, ՀՀ ԱԺՏ 1996/12, ուժի մեջ է մտել 01.09.1996թ.:
23.ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե, ՀՀ ՊՏ 21.12.05/79 (451), ուժի մեջ է մտել 01.01.2006թ.:
24.ՀՀ օրենքը «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասինե, ՀՀ ԱԺՏ, 1996/2, ուժի մեջ է մտել 29.08.1996թ.:
25.ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասինե, ՀՀ ՊՏ 2004/72 (371), 28.12.2004, ուժի մեջ է մտել 07.01.2005թ.:
26.Համաշխարհային բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայք` www.worldbank.org.:
27.ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայք` www.cba.am:
28.«Պաշտոնական տեղակագիրե ՓԲԸ պաշտոնական ինտերնետային կայք` www.arlis.am:
29.www.banks.am ինտերնետային կայք:

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը 1.1 Բանկերի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները 1.2 Բանկային համակարգի տիպերը և նրանց օրինակների քննարկումը տարբեր երկրներում 1.3 Բանկերի տեսակները և գործառնությունները 1.4 ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման, զարգացման փուլերը և առանձնահատկությունները Գլուխ 2.Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը, ոլորտի օրենսդրաիրավական դաշտի ուսումնասիրությունը 2.1 Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում 2.2 Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրները և ֆունկցիաները: Դրամավարկային քաաքականություն 2.3 Օրենսդրաիրավական դաշտը ՀՀ բանկային համակարգում Գլուխ 3. Առևտրային բանկերի դերը և նշանակությունը 3.1 Առևտրային բանկերի էությունը և ընդհանուր բնութագիրը 3.2 Առևտրային բանկերի գործառնությունները 3.3 ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը և նրա զարգացման միտումները Եզրակացություն և առաջարկություններ Օգտագործվող գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Առաքելյան Ա. Բանկային համակարգի զարգացման միտումները անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում, («Կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունումե թեմայով գիտաժողովի նյութեր), Երևան, Նահապետ, 2004, էջ 213-218. 2. Գայանե Ասրյան «Բանկի կառավարման հիմունքներե, Եր., 2003 թ. 3. Վահան Բաբայան «Բանկային գործի հիմունքներե, Եր., 2004 թ. 4. Գևորգ Թառումյան «Բանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներե, Եր., 2006 թ. 5. Բագրատ Ասատրյան «Բանկային գործե, Եր., 2004 թ. 6. Արթուր Անդրեասյան «Վարկային գործառնություններե, Եր., 2003 թ. 7. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան «Բանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներե Ե. , 2002 8. Ս. Ս. Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնիրներըե, Եր, 2005 թ. 9. Խանումյան Գ. «Բանկային համակարգի կառավարման բարելավման ուղիները շուկայական տնտեսության պայմաններումե, «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարումե, 2005, N1, էջ 185-191: 10.Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Դասագիրք/ Լ.Բադանյան, Կ.Աբգարյան, Ա.Սալնազարյան և ուրիշներ, - Եր., Զանգակ – 97, 2007, 664 էջ: 11.Ֆինանսներ և վարկ, ՈՒսումնական ձեռնարկ / Լ.Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ/, Երևան, «Տնտեսագետե 2003: 12.Բագրատ Ասատրյան «Բանկային գործ», Եր., 2004 թ. 13.Արթուր Անդրեասյան «Վարկային գործառնություններ», Եր., 2003 թ. 14.Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան «Բանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ» Ե. , 2002 15.Ս. Ս. Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնիրները», Եր, 2005 թ. 16.Խանումյան Գ. «Բանկային համակարգի կառավարման բարելավման ուղիները շուկայական տնտեսության պայմաններում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», 2005, N1, էջ 185-191: 17.Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Դասագիրք/ Լ.Բադանյան, Կ.Աբգարյան, Ա.Սալնազարյան և ուրիշներ, - Եր., Զանգակ – 97, 2007, 664 էջ: 18.Ֆինանսներ և վարկ, ՈՒսումնական ձեռնարկ / Լ.Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ և ղեկավարությամբ/, Երևան, «Տնտեսագետ» 2003: 19.Банковское дело: управление и технологии: Учебное пособие для вузов /Под ред. проф. А.М.Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 863 стр. 20.Ершов М., Зубов В. Возможности и риски финансовой интеграции. Вопросы экономики N12, 2005. c.7-11. 21.Елисеев А., Рогова О. Состояние финансово-денежной системы страны // Экономист, 1999, N3, стр. 76-82. 22.Лаврушин О.И. От теории банка к современным проблемам его развития в ‎экономике // Банковское дело, 2005, N7, стр. 2-6. 23.Финансовые рынки в переходной экономике: некоторые проблемы развития. – М.: ИЭПП, 2003, 171 стр. 24.Шкаровский С.И. Кризис российских банков и пути реструктуризации банковской системы // Менеджмент в России и за рубежом, 1999, N2, стр. 107-112. 25.Экономика, под ред А.И. Архипова, М., 1999. 421 стр.. 2. Տեղեկատվական-վերլուծական նյութեր, իրավական ակտեր, ինտերնետային կայքեր 19.«Հայաստանի բանկային համակարգը 2009թ£ Զարգացումը, վերահսկողությունը, կարգավորումըե, ՀՀ ԿԲ, Երևան, 2009, 100 էջ: 20.ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2006-2008 թթ., (ըստ բանկերի 2006-08թթ. հեռանկարային զարգացման ծրագրերի), ՀՀ ԿԲ, Երևան 2006, 47 էջ: 21.ՀՀ օրենքը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասինե, ՀՀ ՊՏ 06.11.01 /34 (166), ուժի մեջ է մտել 06.12.2001թ.: 22.ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասինե, ՀՀ ԱԺՏ 1996/12, ուժի մեջ է մտել 01.09.1996թ.: 23.ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասինե, ՀՀ ՊՏ 21.12.05/79 (451), ուժի մեջ է մտել 01.01.2006թ.: 24.ՀՀ օրենքը «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասինե, ՀՀ ԱԺՏ, 1996/2, ուժի մեջ է մտել 29.08.1996թ.: 25.ՀՀ օրենքը «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասինե, ՀՀ ՊՏ 2004/72 (371), 28.12.2004, ուժի մեջ է մտել 07.01.2005թ.: 26.Համաշխարհային բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայք` www.worldbank.org.: 27.ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայք` www.cba.am: 28.«Պաշտոնական տեղակագիրե ՓԲԸ պաշտոնական ինտերնետային կայք` www.arlis.am: 29.www.banks.am ինտերնետային կայք: - Բանկային համակարգի կառուցվածքը և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում - bankayin hamakargi [email protected] ev zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi karucvac[email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi karucvacqy EV zargacman uxinery HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi karucvatsqy EV zargacman ughinery HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankajin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-ym - Bankayin hamakargi [email protected] EV zargacman [email protected] HH-um - Bankayin hamakargi [email protected] YEV zargacman [email protected] HH-um

Яндекс.Метрика