Ուղղակի հարկերը որպես ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման աղբյուր

Uxxaki [email protected] vorpes petakan byujei ekamutneri dzevavorman axbyur

Code: 6018000232
էջերի քանակ: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ուղղակի հարկերի ընդհանուր նկարագիրը
1.1 Հարկերի էությունը և դասակարգման չափանիշները
1.2 ՀՀ-ում կիրառվող հարկերի ընդհանուր բնութագիրը
1.3 Ուղղակի հարկերի հարկման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Ուղղակի հարկերի դերը պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման գործում
2.1 Շահութահարկը և եկամտահարկը որպես պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կարևոր բաղկացուցիչներ և դրանց կառուցվածքային փոփոխությունների ընդհանուր նկարագիրը
2.2 Համայնքային բյուջեի հիմնական հարկային եկամուտ հանդիսացող հողի հարկի և գույքահարկի գծով մուտքերի վերլուծությունը 2002-2007 թթ. կտրվածքով
Գլուխ 3. Ուղղակի հարկերի կառուցվածքային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը և ուղիները
3.1 Ուղղակի հարկերի դերի և նշանակության կարևորումը և բյուջետային մուտքերի ապահովման տեսանկյունից կատարելագործման հնարավորությունները
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ.,
2. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ.,
3. «Եկամտահարկի մասիին» ՀՀ օրենք, 2009թ.,
4. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ.,
5. «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ.,
6. «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ.,
7. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ.,
8. «ՀՀ համախմբված բյուջեն» Յուրի Ալավերդյան, 2007թ.,
9. « Հարկային օրենսդրության հիմունքներ» Ա. Թամազյան, 2003թ.,
10.«Անցումային տնտեսության վերափոխումները», Տեսության հարցեր, Կիրակոսյան Գ. Ե., Երևան 2002,
11.«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» Բադանյան, 2007թ.,
12.«ՀՀ ուղղակի հարկերը» Վ. Գ. Բաղդասարյան, Ե. 2008,
13.«Հարկեր և հարկավորում» Ա. Օհանջանյան, Ա. Աղաջանյան, Ե. 2006,
14.«Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում» Տ. Հարությունյան, Ե. 2006,
15.«Հարկեր և հարկային հաշվառում» Ա. Ճուղուրյան, Ս. Սուքիասյան, Ե. 2007,
16.«Հարկեր, տուրքեր և վճարներ», Երևան 2002,
17.«Տնտեսագիտություն բոլորի համար», Մարկոսյան Ա. Խ.. Երևան 2001,
18.«Տնտեսագիտություն», Սամուելոսն Ֆ. Ա.,Նորդհաուս Ռ. Դ., Երևան 1995,
19.«Ֆինանսական իրավունք» Սուքիասյան, 2007թ.,
20.Черник Д. Г., Налоги, 4-е издание, М. Финансы и статистика, 1998,
21.Озеров И. Х. Основы финансовой науки, Москва 1997,
22.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2003»,
23.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2004»,
24.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2005»,
25.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2006»,
26.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007»,
27.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2008»,
24.«Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, 2006թ.,
25.www.taxservice.am,
26.www.armstat.am:
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ուղղակի հարկերի ընդհանուր նկարագիրը 1.1 Հարկերի էությունը և դասակարգման չափանիշները 1.2 ՀՀ-ում կիրառվող հարկերի ընդհանուր բնութագիրը 1.3 Ուղղակի հարկերի հարկման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում Գլուխ 2. Ուղղակի հարկերի դերը պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման գործում 2.1 Շահութահարկը և եկամտահարկը որպես պետական բյուջեի հարկային եկամուտների կարևոր բաղկացուցիչներ և դրանց կառուցվածքային փոփոխությունների ընդհանուր նկարագիրը 2.2 Համայնքային բյուջեի հիմնական հարկային եկամուտ հանդիսացող հողի հարկի և գույքահարկի գծով մուտքերի վերլուծությունը 2002-2007 թթ. կտրվածքով Գլուխ 3. Ուղղակի հարկերի կառուցվածքային բարեփոխումների անհրաժեշտությունը և ուղիները 3.1 Ուղղակի հարկերի դերի և նշանակության կարևորումը և բյուջետային մուտքերի ապահովման տեսանկյունից կատարելագործման հնարավորությունները Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ., 2. «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ., 3. «Եկամտահարկի մասիին» ՀՀ օրենք, 2009թ., 4. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ., 5. «Հողի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ., 6. «Ավելացված արժեքի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ., 7. «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2009թ., 8. «ՀՀ համախմբված բյուջեն» Յուրի Ալավերդյան, 2007թ., 9. « Հարկային օրենսդրության հիմունքներ» Ա. Թամազյան, 2003թ., 10.«Անցումային տնտեսության վերափոխումները», Տեսության հարցեր, Կիրակոսյան Գ. Ե., Երևան 2002, 11.«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» Բադանյան, 2007թ., 12.«ՀՀ ուղղակի հարկերը» Վ. Գ. Բաղդասարյան, Ե. 2008, 13.«Հարկեր և հարկավորում» Ա. Օհանջանյան, Ա. Աղաջանյան, Ե. 2006, 14.«Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում» Տ. Հարությունյան, Ե. 2006, 15.«Հարկեր և հարկային հաշվառում» Ա. Ճուղուրյան, Ս. Սուքիասյան, Ե. 2007, 16.«Հարկեր, տուրքեր և վճարներ», Երևան 2002, 17.«Տնտեսագիտություն բոլորի համար», Մարկոսյան Ա. Խ.. Երևան 2001, 18.«Տնտեսագիտություն», Սամուելոսն Ֆ. Ա.,Նորդհաուս Ռ. Դ., Երևան 1995, 19.«Ֆինանսական իրավունք» Սուքիասյան, 2007թ., 20.Черник Д. Г., Налоги, 4-е издание, М. Финансы и статистика, 1998, 21.Озеров И. Х. Основы финансовой науки, Москва 1997, 22.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2003», 23.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2004», 24.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2005», 25.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2006», 26.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007», 27.«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2008», 24.«Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, 2006թ., 25.www.taxservice.am, 26.www.armstat.am: - Ուղղակի հարկերը որպես ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման աղբյուր - Uxxaki harke[email protected] vorpes petakan byujei ekamutneri dzevavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri dzEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki harkery orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւghghaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman aghbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւghghaki harkery orpes HH petakan byujei ekamutneri zEVavorman aghbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan bjujei ekamutneri cEVavorman axbjur - Wւxxaki [email protected] wrpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavwrman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byughei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byyjei ekamytneri cEVavorman axbyyr - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cEVavorman axbyur - Oւxxaki [email protected] orpes HH petakan byujei ekamutneri cYEVavorman axbyur

Яндекс.Метрика