Հարկային քաղաքականության կատարելագործումը 2005-2005թթ.

harkayin qaxaqakanutyan [email protected] - 2000-2005 tt.

Code: 6018000227
էջերի քանակ: 85
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 44,625.00 AMD
Total: 42,500.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական իրավիճակների վրա
1.1 Հարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն գործիք
1.2 Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա
Գլուխ 2. Հարկային ռազմավարությունը ՀՀ-ում
2.1 ՀՀ հարկային ռազմավարության առանձնահատկությունները
2.2 ՀՀ հարկային քաղաքականության ձևավորման փուլերը
2.3 ՀՀ հարկային ռազմավարության բարեփոխումների փուլի առանձնահատկություն-ները և դրսևորումները
Գլուխ 3. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները և քաղաքականության կատարելագործումը
3.1 ՀՀ պետ. բյուջեի հարկային եկամուտները
3.2 ՀՀ 2000-2005թթ. պետական բյուջեների եկամուտների ձևավորման հիմնական միտումները
3.3 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ օպերատիվ-հետախուզության վարչության գործունեության արդյունքները
3.4. Հարկային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը……………..65
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքը «Հարկերի մասին» (1997թ© մայիսի 12):
2. ՀՀ օրենքը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» (1997թ© հունիսի 16):
3. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» (1997թ© հուլիսի 21):
4. ՀՀ օրենքը «Շահութահարկի մասին» (1997թ© նոյեմբերի 27):
5. ՀՀ օրենքը «Եկամտահարկի մասին» (1997թ© դեկտեմբերի 13):
6. ՀՀ օրենքը «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» (1997թ© դեկտեմբերի 30):
7. ՀՀ օրենքը «Գույքահարկի մասին» (1998թ© հունվարի 13):
8. ՀՀ օրենքը «Պարզեցված հարկի մասին» (2000թ© հունիսի 19):
9. ՀՀ օրենքը «Ակցիզային հարկի մասին» (2000թ. հուլիսի 27):
10.Վ. Բոստանջյան, գ. Կիրակոսյան, Ա. Սաֆարյան «Հարկաբյուջետային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», Երևան 2004:
11.Մենքյու «Մակրոէկոնոմիկա»
12.Սամուելսոն «Մակրոտնտեսագիտություն»
13.Վլադիմիր Հարությունյան «Հարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը»
15.ВИШНЕВСКИЙ В., ЛИПНИЦКИЙ Д. Оценка возможностей снижения налогового бремени в переходной экономике. ԹՏտՐՏրօ ֆՍՏվՏՎՌՍՌ. 2000չ. № 2.
16.ДЕРНБЕРГ Р. Л. Международное налогообложение. Пер. с англ. М.£ ЮНИТИ 1997г. 375 стр.
17.ДУКАНИЧ Л. В. Налоги и налогообложение. Уч. Пос. Феникс 2000 г. 416 стр.
18.КУГАЕНКО А. А. Теория налогообложения. Вузовская книга 1999г. 344 стр. ժ


- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական իրավիճակների վրա 1.1 Հարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն գործիք 1.2 Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա Գլուխ 2. Հարկային ռազմավարությունը ՀՀ-ում 2.1 ՀՀ հարկային ռազմավարության առանձնահատկությունները 2.2 ՀՀ հարկային քաղաքականության ձևավորման փուլերը 2.3 ՀՀ հարկային ռազմավարության բարեփոխումների փուլի առանձնահատկություն-ները և դրսևորումները Գլուխ 3. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները և քաղաքականության կատարելագործումը 3.1 ՀՀ պետ. բյուջեի հարկային եկամուտները 3.2 ՀՀ 2000-2005թթ. պետական բյուջեների եկամուտների ձևավորման հիմնական միտումները 3.3 ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ օպերատիվ-հետախուզության վարչության գործունեության արդյունքները 3.4. Հարկային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը……………..65 Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենքը «Հարկերի մասին» (1997թ© մայիսի 12): 2. ՀՀ օրենքը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» (1997թ© հունիսի 16): 3. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» (1997թ© հուլիսի 21): 4. ՀՀ օրենքը «Շահութահարկի մասին» (1997թ© նոյեմբերի 27): 5. ՀՀ օրենքը «Եկամտահարկի մասին» (1997թ© դեկտեմբերի 13): 6. ՀՀ օրենքը «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» (1997թ© դեկտեմբերի 30): 7. ՀՀ օրենքը «Գույքահարկի մասին» (1998թ© հունվարի 13): 8. ՀՀ օրենքը «Պարզեցված հարկի մասին» (2000թ© հունիսի 19): 9. ՀՀ օրենքը «Ակցիզային հարկի մասին» (2000թ. հուլիսի 27): 10.Վ. Բոստանջյան, գ. Կիրակոսյան, Ա. Սաֆարյան «Հարկաբյուջետային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», Երևան 2004: 11.Մենքյու «Մակրոէկոնոմիկա» 12.Սամուելսոն «Մակրոտնտեսագիտություն» 13.Վլադիմիր Հարությունյան «Հարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը» 15.ВИШНЕВСКИЙ В., ЛИПНИЦКИЙ Д. Оценка возможностей снижения налогового бремени в переходной экономике. ԹՏտՐՏրօ ֆՍՏվՏՎՌՍՌ. 2000չ. № 2. 16.ДЕРНБЕРГ Р. Л. Международное налогообложение. Пер. с англ. М.£ ЮНИТИ 1997г. 375 стр. 17.ДУКАНИЧ Л. В. Налоги и налогообложение. Уч. Пос. Феникс 2000 г. 416 стр. 18.КУГАЕНКО А. А. Теория налогообложения. Вузовская книга 1999г. 344 стр. ժ - Հարկային քաղաքականության կատարելագործումը 2005-2005թթ. - harkayin qaxaqakanutyan [email protected] - 2000-2005 tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan katarelagorcumy 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaghaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaghaqakanutyan katarelagortsumy 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkajin qaxaqakanutjan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanytyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin kaxakakanutyan [email protected] 2005-2005tt. - Harkayin qaxaqakanutyan [email protected] 2005-2005tt.

Яндекс.Метрика