Հարկային համակարգ

harkayin hamakarg

Code: 6018000225
էջերի քանակ: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային համակարգի էությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.1 Հարկային համակարգի կազմավորումը և դրա զարգացման փուլերը ՀՀ-ում
1.2 ՀՀ-ում գործող հարկերը և դրանց տեսակները
1.3 Հարկային բեռի էությունը միկրո և մակրո մակարդակներում
Գլուխ 2. Հարկային եկամուտների կազմը և կառուցվածքը ՀՀ-ում
2.1 Ուղղակի հարկերի կազմը և կառուցվածքը
2.2 Անուղղակի հարկերի կազմը և կառուցվածքը
2.3 Հաստատագրված վճարներ և պարզեցված հարկ
Գլուխ 3. Հարկային բեռի օպտիմալացման ուղիները ՀՀ-ում
3.1 Հարկման օպտիմալացման ուղիները ՀՀ-ում
3.2 Ստվերային տնտեսության վրա հարկային բեռի ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Խաչատրյան Տ. «Հարկային բեռը բնութագրող ցուցանիշները և դրանց նշանակությունը հարկային համակարգի գնահատման համար», «էկոնոմիկա», Երևան N04. 1999 թ.
2. Կիրակոսյան Գ. «Հարկաբյուջետային քաղաքականության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում», Երևան, 2000 թ.
3. Հակոբյան Մ. «ՀՀ-ի հարկային համակարգի կատարելագործումը որպես ստվերային տնտեսության կրճատման կարևորագույն գործոն», «էկոնոմիկա», Երևան N01. 2000թ.
4. Արզումանյան Գ. «Հարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկություններն անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում»,
«էկոնոմիկա», Երևան N04, 2000թ
5. Արզումանյան Գ. «Հարկային քաղաքականության առանձնահատկություններն անցումային տնտեսությամբ երկրներում», տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2000 թ.
6. Հարությունյան Վ. «Հարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», Երևան, «Զանգակ-97», 2003թ.
7. Մարկոսյան Ա. «Հարկային բեռի կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում», տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2008 թ.
8. Սեյսյան Մ. «Հարկային բեռի և տնտեսության ստվերայնության փոխազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում» տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2007 թ.
9. Հակոբյան Հ. «Հարկային բեռի բաշխման խնդիրները և դրա գնահատումը ՀՀ-ում» (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2006 թ.
10.Հարությունյան S. «Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2006 թ.
11.А. Смит, “Исследование о причинах богатства народов”, Москва, СЦЭК-ГИЗ, 1962 г
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկային համակարգի էությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 1.1 Հարկային համակարգի կազմավորումը և դրա զարգացման փուլերը ՀՀ-ում 1.2 ՀՀ-ում գործող հարկերը և դրանց տեսակները 1.3 Հարկային բեռի էությունը միկրո և մակրո մակարդակներում Գլուխ 2. Հարկային եկամուտների կազմը և կառուցվածքը ՀՀ-ում 2.1 Ուղղակի հարկերի կազմը և կառուցվածքը 2.2 Անուղղակի հարկերի կազմը և կառուցվածքը 2.3 Հաստատագրված վճարներ և պարզեցված հարկ Գլուխ 3. Հարկային բեռի օպտիմալացման ուղիները ՀՀ-ում 3.1 Հարկման օպտիմալացման ուղիները ՀՀ-ում 3.2 Ստվերային տնտեսության վրա հարկային բեռի ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Խաչատրյան Տ. «Հարկային բեռը բնութագրող ցուցանիշները և դրանց նշանակությունը հարկային համակարգի գնահատման համար», «էկոնոմիկա», Երևան N04. 1999 թ. 2. Կիրակոսյան Գ. «Հարկաբյուջետային քաղաքականության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում», Երևան, 2000 թ. 3. Հակոբյան Մ. «ՀՀ-ի հարկային համակարգի կատարելագործումը որպես ստվերային տնտեսության կրճատման կարևորագույն գործոն», «էկոնոմիկա», Երևան N01. 2000թ. 4. Արզումանյան Գ. «Հարկային քաղաքականության ձևավորման առանձնահատկություններն անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում», «էկոնոմիկա», Երևան N04, 2000թ 5. Արզումանյան Գ. «Հարկային քաղաքականության առանձնահատկություններն անցումային տնտեսությամբ երկրներում», տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2000 թ. 6. Հարությունյան Վ. «Հարկային քաղաքականությունը և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում», Երևան, «Զանգակ-97», 2003թ. 7. Մարկոսյան Ա. «Հարկային բեռի կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում», տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2008 թ. 8. Սեյսյան Մ. «Հարկային բեռի և տնտեսության ստվերայնության փոխազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում» տ.գ.թ. գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2007 թ. 9. Հակոբյան Հ. «Հարկային բեռի բաշխման խնդիրները և դրա գնահատումը ՀՀ-ում» (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2006 թ. 10.Հարությունյան S. «Հարկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2006 թ. 11.А. Смит, “Исследование о причинах богатства народов”, Москва, СЦЭК-ГИЗ, 1962 г - Հարկային համակարգ - harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkajin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg - Harkayin hamakarg

Яндекс.Метрика