Հանրային ցառայության կառավարման արդյունավետությունը

Hanrayin carayutyan karavarman [email protected]

Code: 6012000234
էջերի քանակ: 110
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 57,750.00 AMD
Total: 55,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հանրային ծառայության էությունն ու բովանդակությունը, կազմակերպման ու իրականացման առանձնահատկությունները, առանձին տարատեսակները:
1.1 Հանրային ծառայության էությունը, առանձին տարատեսակների առանձնահատկությունները, բովանդակությունը և սկզբունքները:
1.2 Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը և պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքը
1.3 Հանրային ծառայողների ատեստավորումը, վերապատրաստումը, կադրերի ռեզերվը և հիմնական իրավունքները.
Գլուխ 2. Հանրային ծառայության առանձին տարատեսակների գործունեությունը, դրանցում առկա խնդիրները.
2.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգը ՀՀ-ում
2.2 ՀՀ հարկային պետական ծառայություն
2.3 Համայնքային ծառայություն
Գլուխ.3 Հանրային ծառայության առանձին ոլորտների կառավարման արդյունավետությունը, ժամանակակից բարեփոխումները
3.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգում իրականացվող բարեփոխումները
3.2 Հարկային ծառայության զարգացման ուղղությունները
3.3 Համայնքային ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 2001թ.:
2. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 2004թ.:
3. Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, ուսումնական ձեռ¬նարկ, (տ.գ.դ., պրոֆ. Է. Օրդյանի ընդ. խմբ.), Երևան, «Պետա¬կան ծա¬ռայություն» հր., 2000թ.:
4. Էդուարդ Օրդյան, «Համայնքային ծառայության համակարգի ձևավորումը և զարգացու¬մը», «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում», Ազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2004:
5. Էդուարդ Օրդյան, Հանրային ծառայություն. տեսության և պրակ¬տիկայի հարցեր, «Հանրային կառավարում», N 1, 2005:
6. «Ինչ է քաղաքացիական ծառայությունը», Ուղեցույց, Երևան, «Պետական ծառայություն», 2004:
7. «Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ. 1 դեկտեմբեր, 2004, թիվ 45:
8. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ.:
9. Ա.Հարությունյան, Է.Օրդյան, Վ.Ստեփանյան, Ռ.Եղյան, Ա.Մու¬րադյան, «Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմ¬նադրույթ¬ները», «Հանրային կառավարում», 2004,N1-2:
10.Եղյան Ռ.Հ., Պետրոսյան Ա.Հ. «Ի±նչ է քաղաքացիական ծառա¬յությունը», Ուղեցույց (հար¬ցեր և պատասխաններ), Եր., «Պետա¬կան ծառայություն», 2004:
11.Եղյան Ռ.Հ. «Քաղաքացիական [պետական ] ծառայությունը Հա¬յաս¬տանի Հանրապետությունում» (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., 2004:
12.Է.Օրդյան, «Հանրային ծառայության տեսության և պրակտիկայի հարցեր», «Հանրային կառա¬վարում», 2005, N 1:
13.«Հա¬յաս¬տա¬նի Հան¬րա¬պե¬տութ¬յան տե¬ղա¬կան ինք¬նա¬կա¬ռա¬վար¬ման հա¬մա¬կար¬գի զարգաց¬ման ու¬ղի¬նե¬րը» (Դ.Թու¬ման¬յա¬նի ընդհ. խմբագր.), Երևան, 2005:
14.Մենեջմենթ, դասագիրք ԲՈՒՀ-երի տնտեսագիտական մասնա¬գիտությունների համար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհ. խմբ., Երևան, «Տնտեսագետ», 2004:
15.«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը և ՔԾԽ որոշումները:
16.«Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք:
17.Է.Օրդյան, Համայնքային ծառայության համակարգի ձևավորումը և զարգացումը: «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխում¬ները Հայաստանում» Ազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողո¬վա¬ծու: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2004:
18.Հարցազրույցի հարցաշարեր համայնքային ծառայության թա¬փուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային ծա¬ռա¬յողների ատեստավորում անցկացնելու համար (տ.գ.դ., պրոֆ. Է.Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.) Եր., «Օր-Դար» հրատ., 2007:
19.Ուղեցույց համայնքային ծառայության մրցութային և ատես¬տա¬վորման հանձնաժողովների համար (տ.գ.դ., պրոֆ. Է.Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.), Եր.: «Օր-Դար» հրատ., 2007:
20.«Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ՔԾԽ որոշումը:
21.«Համայնքային ծառայողների առաջին վերապատրաստման ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի N24-Ն հրաման:
22.Է.Օրդյան, Ս.Խաչիկյան, Է.Ղազարյան, Հ.Օրդյան, «Համայնքային ծառայության վերապատրաստման ծրագրերի բնորոշ գծերը և մշակման տրամաբանությունը» ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդվածների ժողովածու-9, Երևան 2007:
23.«Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման կարգը սահ¬մա¬նելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի N25-Ն հրաման:
24.Դ.Թումանյան, «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հան¬րա¬պե-տությունում», Երևան 2006:
25.Է.Օրդյան, Է.Ղազարյան, Հ.Օրդյան, Ս.Խաչիկյան, «Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խնդիրները ՀՀ-ում» ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդ¬ված¬ների ժողովածու-8, Երևան 2006, էջ 323:
26.Է.Օրդյան, «Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակա¬ռա¬վարման զարգացումը Հայաստանում», Ազգային կոնֆերանսի զեկուցման նյութեր, Երևան 2004:
27.«Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատման փորձագիտական հետազոտություն», UNDP, Երևան, 2006:
28.Է.Օրդյան, Հ.Օրդյան, «Կադրային ներուժի ռացիոնալ օգտա¬գործումը որպես ՀՀ համայնքների զարգացման կարևոր գործոն»: ՀՀ տնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2003:
29.Ղազարյան Է.Ֆ., Պետական կառավարման և տեղական ինքնա¬կա¬ռավարման մարմինների փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում, Եր.: Դար, 2006:
30.Ղազարյան Է., ՏԻՄ-երի խնդիրներին վարչական կառուցվածք¬ների և ռեսուրսների համապատասխանությունը, «Տեղական ինք¬նա¬կառավարման բարեփոխումները Հայաստանում» (2004-2006թթ.), Գիրք 2, խմբ. Դավիթ Թումանյանի, Եր., Նոյյան տա-պան, 2008:
31.«ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ» ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հանձնաժողովի նյութեր, Երևան, 2000թ.
32.Գրիգորյան Գ. «Կադրային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգում» «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր #11(88) նոյեմբեր,2007, էջ 28-33.
33.Գրիգորյան Գ. «ՀՀ քաղաքացիական ծառայություն. Իրողություն և զարգացման միտումները» « Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, #10 (87), հոկտեմբեր, 2007, էջ 19-22.
34.Քաղաքացիական ծառայության համակարգում իրականացված մոնիտորինգի և սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների վերաբերյալ զեկույց:
35.«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մասին» Հովհաննիսյան Գ. Եր. 2008թ.
36.«Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում» Թումանյան Դ. Եր. 2008թ.
37.ՀՌԻՄՀ-ի փորձագիտական խումբ. Քալաշյան Վ.
38.«Համայնքային ծառայության հիմունքն» տ.գ.դ. պրոֆ. Է. Հ. Օրդյան, Երևան, Օր-Դար 2009թ.
39.Государственная служба (комплексный доклад). Учебное посо¬бие. М. Дело, 1999.
www.mfe.am
www.cfoa.am
www.psrc.am
www.undp.am
www.region.am
www.bridgearmenia.am
www.coe.int
www.wvarmenia.am
www.epfound.am
www.osce.org
www.armeniatree.org
www.elections.am
www.hra.am
www.ombuds.am
www.asparez.am
www.stateregistry.am
www.moj.am
www.foi.am
www.ngo.am
www.armstat.am
www.civilservice.am
www. panorama.am
www.armenpress.am
www.hraparak.am
www.demo-nk.arm
www.scs.am
www.genproc.am
www.armref.com
www.court.am
www.cdaily.am
www.taxservic.am
www.gov.a
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հանրային ծառայության էությունն ու բովանդակությունը, կազմակերպման ու իրականացման առանձնահատկությունները, առանձին տարատեսակները: 1.1 Հանրային ծառայության էությունը, առանձին տարատեսակների առանձնահատկությունները, բովանդակությունը և սկզբունքները: 1.2 Հանրային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը և պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքը 1.3 Հանրային ծառայողների ատեստավորումը, վերապատրաստումը, կադրերի ռեզերվը և հիմնական իրավունքները. Գլուխ 2. Հանրային ծառայության առանձին տարատեսակների գործունեությունը, դրանցում առկա խնդիրները. 2.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգը ՀՀ-ում 2.2 ՀՀ հարկային պետական ծառայություն 2.3 Համայնքային ծառայություն Գլուխ.3 Հանրային ծառայության առանձին ոլորտների կառավարման արդյունավետությունը, ժամանակակից բարեփոխումները 3.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգում իրականացվող բարեփոխումները 3.2 Հարկային ծառայության զարգացման ուղղությունները 3.3 Համայնքային ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 2001թ.: 2. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 2004թ.: 3. Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ, ուսումնական ձեռ¬նարկ, (տ.գ.դ., պրոֆ. Է. Օրդյանի ընդ. խմբ.), Երևան, «Պետա¬կան ծա¬ռայություն» հր., 2000թ.: 4. Էդուարդ Օրդյան, «Համայնքային ծառայության համակարգի ձևավորումը և զարգացու¬մը», «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում», Ազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2004: 5. Էդուարդ Օրդյան, Հանրային ծառայություն. տեսության և պրակ¬տիկայի հարցեր, «Հանրային կառավարում», N 1, 2005: 6. «Ինչ է քաղաքացիական ծառայությունը», Ուղեցույց, Երևան, «Պետական ծառայություն», 2004: 7. «Քաղաքացիական ծառայություն» շաբաթաթերթ. 1 դեկտեմբեր, 2004, թիվ 45: 8. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ.: 9. Ա.Հարությունյան, Է.Օրդյան, Վ.Ստեփանյան, Ռ.Եղյան, Ա.Մու¬րադյան, «Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմ¬նադրույթ¬ները», «Հանրային կառավարում», 2004,N1-2: 10.Եղյան Ռ.Հ., Պետրոսյան Ա.Հ. «Ի±նչ է քաղաքացիական ծառա¬յությունը», Ուղեցույց (հար¬ցեր և պատասխաններ), Եր., «Պետա¬կան ծառայություն», 2004: 11.Եղյան Ռ.Հ. «Քաղաքացիական [պետական ] ծառայությունը Հա¬յաս¬տանի Հանրապետությունում» (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., 2004: 12.Է.Օրդյան, «Հանրային ծառայության տեսության և պրակտիկայի հարցեր», «Հանրային կառա¬վարում», 2005, N 1: 13.«Հա¬յաս¬տա¬նի Հան¬րա¬պե¬տութ¬յան տե¬ղա¬կան ինք¬նա¬կա¬ռա¬վար¬ման հա¬մա¬կար¬գի զարգաց¬ման ու¬ղի¬նե¬րը» (Դ.Թու¬ման¬յա¬նի ընդհ. խմբագր.), Երևան, 2005: 14.Մենեջմենթ, դասագիրք ԲՈՒՀ-երի տնտեսագիտական մասնա¬գիտությունների համար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհ. խմբ., Երևան, «Տնտեսագետ», 2004: 15.«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը և ՔԾԽ որոշումները: 16.«Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք: 17.Է.Օրդյան, Համայնքային ծառայության համակարգի ձևավորումը և զարգացումը: «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխում¬ները Հայաստանում» Ազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողո¬վա¬ծու: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2004: 18.Հարցազրույցի հարցաշարեր համայնքային ծառայության թա¬փուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և համայնքային ծա¬ռա¬յողների ատեստավորում անցկացնելու համար (տ.գ.դ., պրոֆ. Է.Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.) Եր., «Օր-Դար» հրատ., 2007: 19.Ուղեցույց համայնքային ծառայության մրցութային և ատես¬տա¬վորման հանձնաժողովների համար (տ.գ.դ., պրոֆ. Է.Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.), Եր.: «Օր-Դար» հրատ., 2007: 20.«Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ ՔԾԽ որոշումը: 21.«Համայնքային ծառայողների առաջին վերապատրաստման ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի N24-Ն հրաման: 22.Է.Օրդյան, Ս.Խաչիկյան, Է.Ղազարյան, Հ.Օրդյան, «Համայնքային ծառայության վերապատրաստման ծրագրերի բնորոշ գծերը և մշակման տրամաբանությունը» ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդվածների ժողովածու-9, Երևան 2007: 23.«Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման կարգը սահ¬մա¬նելու մասին» ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգող նախարարի N25-Ն հրաման: 24.Դ.Թումանյան, «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հան¬րա¬պե-տությունում», Երևան 2006: 25.Է.Օրդյան, Է.Ղազարյան, Հ.Օրդյան, Ս.Խաչիկյան, «Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման խնդիրները ՀՀ-ում» ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդ¬ված¬ների ժողովածու-8, Երևան 2006, էջ 323: 26.Է.Օրդյան, «Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակա¬ռա¬վարման զարգացումը Հայաստանում», Ազգային կոնֆերանսի զեկուցման նյութեր, Երևան 2004: 27.«Համայնքային ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատման փորձագիտական հետազոտություն», UNDP, Երևան, 2006: 28.Է.Օրդյան, Հ.Օրդյան, «Կադրային ներուժի ռացիոնալ օգտա¬գործումը որպես ՀՀ համայնքների զարգացման կարևոր գործոն»: ՀՀ տնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2003: 29.Ղազարյան Է.Ֆ., Պետական կառավարման և տեղական ինքնա¬կա¬ռավարման մարմինների փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում, Եր.: Դար, 2006: 30.Ղազարյան Է., ՏԻՄ-երի խնդիրներին վարչական կառուցվածք¬ների և ռեսուրսների համապատասխանությունը, «Տեղական ինք¬նա¬կառավարման բարեփոխումները Հայաստանում» (2004-2006թթ.), Գիրք 2, խմբ. Դավիթ Թումանյանի, Եր., Նոյյան տա-պան, 2008: 31.«ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ» ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների հանձնաժողովի նյութեր, Երևան, 2000թ. 32.Գրիգորյան Գ. «Կադրային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգում» «Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր #11(88) նոյեմբեր,2007, էջ 28-33. 33.Գրիգորյան Գ. «ՀՀ քաղաքացիական ծառայություն. Իրողություն և զարգացման միտումները» « Հայաստան. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, #10 (87), հոկտեմբեր, 2007, էջ 19-22. 34.Քաղաքացիական ծառայության համակարգում իրականացված մոնիտորինգի և սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների վերաբերյալ զեկույց: 35.«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մասին» Հովհաննիսյան Գ. Եր. 2008թ. 36.«Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում» Թումանյան Դ. Եր. 2008թ. 37.ՀՌԻՄՀ-ի փորձագիտական խումբ. Քալաշյան Վ. 38.«Համայնքային ծառայության հիմունքն» տ.գ.դ. պրոֆ. Է. Հ. Օրդյան, Երևան, Օր-Դար 2009թ. 39.Государственная служба (комплексный доклад). Учебное посо¬бие. М. Дело, 1999. www.mfe.am www.cfoa.am www.psrc.am www.undp.am www.region.am www.bridgearmenia.am www.coe.int www.wvarmenia.am www.epfound.am www.osce.org www.armeniatree.org www.elections.am www.hra.am www.ombuds.am www.asparez.am www.stateregistry.am www.moj.am www.foi.am www.ngo.am www.armstat.am www.civilservice.am www. panorama.am www.armenpress.am www.hraparak.am www.demo-nk.arm www.scs.am www.genproc.am www.armref.com www.court.am www.cdaily.am www.taxservic.am www.gov.a - Հանրային ցառայության կառավարման արդյունավետությունը - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman ardyunavetutyuny - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman ardyunavetutyuny - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrajin carajutjan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayytyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected] - Hanrayin carayutyan karavarman [email protected]

Яндекс.Метрика