ՀՀ վարչատարածքային բաժանում

HH varchataracqayin bajanum

Code: 6012000021
էջերի քանակ: 72
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 37,800.00 AMD
Total: 36,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Վարչատարածքային բաժանումըª որպես տեղական ինքնակառավարման հիմք
1.1 Վարչատարածքային բաժանումը և տեղական ինքնակառավարման մակարդակները
1.2 Վարչատարածքային բաժանման և տեղական ինքնակառավարման արտասահմանյան փորձը
Գլուխ 2. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
2.1 ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինները և դրանց լիազորությունները
2.2 ՀՀ տեղական ինքնակառավարման ֆինանսատնտեսական հիմքերը
Գլուխ 3. ՀՀ վարչատարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները
3.1 ՀՀ վարչատարածքային բաժանման բնութագիրը
3.2 ՀՀ վարչատարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1997թ.:
2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պատոնական տեղեկագիր», հունիս 2002թ. N21:
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին», «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)», Գիրք - Ա, Երևան, 1999թ., էջ 71:
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր», մարտ 2000թ, N 14:
5. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր», Երևան, 1998թ., N 17
6. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եվրոպական խարտիա, Ստրասբուրգ, 1985թ.:
7. ՀՀ նախագահի հրամանագիրը «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին», «Պաշտոնական տեղեկագիր», մայիս, 1997, թիվ 11
8. «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի առաջնահերթ հիմնախնդիրների հայեցակարգային ծրագրի մասին» ՀՀ Կառավարության 1999թ.-ի ապրիլի 21-ի 246 որոշումը, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 1998
9. «Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով, 1998 - 2002», վիճակագրական ժողովածու, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 2003թ.:
10.Ղազարյան Էդգար «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման կատարելագորման հայեցակարգային ուղղությունները», Գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպություն (GTZ), Երևան, 2003թ.:
11.«Մենեջմենթ» Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Տնտեսագետ», Երևան, 1999թ.:
12.Հայկական ՍՍՀ վարչատերիտորիալ բաժանումը, Երևան, «Հայաստան», 1998:
13.«Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ, Է. Յրդյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Պետական ծառայություն», Երևան, 2000թ.:
14.«Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում», Է. Ղազարյան, Երևան, 2001թ. (ատենախոսություն):
15.«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացումը և տեղական ինքնակառավարման զարգացումը», Դ. Թումանյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, 2003թ.:
16.«Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք». դասագիրք, Ա. Շ. Հարությունյան, Երևան, 1999թ.:
17.Մ. Ալեքսանյան «Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապե-տությունում», Միվա - Պրես, Երևան, 2000թ.:- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Վարչատարածքային բաժանումըª որպես տեղական ինքնակառավարման հիմք 1.1 Վարչատարածքային բաժանումը և տեղական ինքնակառավարման մակարդակները 1.2 Վարչատարածքային բաժանման և տեղական ինքնակառավարման արտասահմանյան փորձը Գլուխ 2. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի ընդհանուր բնութագիրը 2.1 ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինները և դրանց լիազորությունները 2.2 ՀՀ տեղական ինքնակառավարման ֆինանսատնտեսական հիմքերը Գլուխ 3. ՀՀ վարչատարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները 3.1 ՀՀ վարչատարածքային բաժանման բնութագիրը 3.2 ՀՀ վարչատարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, «Մխիթար Գոշ», Երևան, 1997թ.: 2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պատոնական տեղեկագիր», հունիս 2002թ. N21: 3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին», «Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու (1995-1999թթ.)», Գիրք - Ա, Երևան, 1999թ., էջ 71: 4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր», մարտ 2000թ, N 14: 5. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր», Երևան, 1998թ., N 17 6. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եվրոպական խարտիա, Ստրասբուրգ, 1985թ.: 7. ՀՀ նախագահի հրամանագիրը «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին», «Պաշտոնական տեղեկագիր», մայիս, 1997, թիվ 11 8. «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի առաջնահերթ հիմնախնդիրների հայեցակարգային ծրագրի մասին» ՀՀ Կառավարության 1999թ.-ի ապրիլի 21-ի 246 որոշումը, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 1998 9. «Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով, 1998 - 2002», վիճակագրական ժողովածու, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 2003թ.: 10.Ղազարյան Էդգար «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման կատարելագորման հայեցակարգային ուղղությունները», Գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպություն (GTZ), Երևան, 2003թ.: 11.«Մենեջմենթ» Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Տնտեսագետ», Երևան, 1999թ.: 12.Հայկական ՍՍՀ վարչատերիտորիալ բաժանումը, Երևան, «Հայաստան», 1998: 13.«Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ, Է. Յրդյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, «Պետական ծառայություն», Երևան, 2000թ.: 14.«Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում», Է. Ղազարյան, Երևան, 2001թ. (ատենախոսություն): 15.«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացումը և տեղական ինքնակառավարման զարգացումը», Դ. Թումանյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, 2003թ.: 16.«Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք». դասագիրք, Ա. Շ. Հարությունյան, Երևան, 1999թ.: 17.Մ. Ալեքսանյան «Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապե-տությունում», Միվա - Պրես, Երևան, 2000թ.: - ՀՀ վարչատարածքային բաժանում - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH var4ataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin baghanum - HH var4ataratsqayin baghanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqajin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum - HH varchataracqayin bajanym - HH varchatarackayin bajanum - HH varchataracqayin bajanum

Яндекс.Метрика