Հայ եկեղեցու քրիստոսաբանությունը Ներսես Շնորհալու Թղթերում

Hay ekexecu [email protected] Shnorhalu txterum

Code: 6009000122
էջերի քանակ: 61
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 32,025.00 AMD
Total: 30,500.00 AMD
գնելԲովանդակություն


Ներածություն
Գլուխ 1: Ն. Շնորհալու ժամանակաշրջանն ու նրա գրական ժառանգությունը
1.1 Շնորհալին և իր ժամանակաշրջանը
1.2 «Թղթերի» ընդհանուր բովանդակությունը:
Գլուխ 2. Շնորհալու ուղղադավան քրիստոսաբանությունը
2.1 Կրոնական խնդիրները «Թուղթ ընդհանրական»­ում
2.2 Հայ առաքելական եկեղեցու հավատքի հետ կապված խնդիրների վերլուծությունը ըստ Շնորհալու
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Армянска я поэзия в переводах В.Я. Брюсоваե, Ереван, 1956
2. Ալիշան Ղևոնդ, Սիսուան, Վենետիկ, 1885:
3. Ավգերյան Ն., Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց, Վենետիկ, 1813
4. Աղայան Ծ. Պ., Առաքելյան Բ. Ն., Գալոյան Գ. Ա., Երեմյան Ս. Տ., Խաչիկյան Լ. Ս., Հակոբյան Ա. Մ., Ներսիսյան Մ. Գ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հատոր 3, Երևան, 1976:
5. Գանձակեցի ԿԻրակոս, Պատմություն հայոց, Ե., 1961
6. Եղիայան Բյուզանդ, Կիլիկիոյ հայոց թագավորության երեք դարերը, Ե., 1994
7. Զեքիյան Լ., Համիութենական տրամախոսություն մը ԺԲ դարուն, Վենետիկ, 1978
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Մ. Գ. Ներսիսյանի խմագրությամբ,Երևան, 1985:
9. Հայ ժողովրդի պատմություն, Ժամկոչյան Հ. Գ., ԱբրահամյանԱ. Գ., Մելիք-Բախշյան Ս. Կ., Պողոսյան Ս. Ժ., , Երևան, 1975:
10. Հայ ժողովրդի պատմություն, Ս. Պ. Պողոսյան, , հատոր 2, Երևան, 1965:
11.Հայոց պատմություն, Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Հ. Ռ. Սիմոնյանի խմբագրությամբ,: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000:
12.Մուրատյան Մ., Պատմութիւն Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, Երուսաղեմ, 1872
13.Նալբանդյան Մ., Ընտիր երկեր, Ե., 1953
14.Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, Ե., 1948
15.Ներսես Լամբրոնացի, Ատենաբանություն, Վենետիկ, 1812
16.Ներսես Շնորհալի, Բանք չափաւ, Վենետիկ, 1830
17.Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Գանձասար հանդես, 1991
18.Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Էջմիածին, 1865
19.Ներսես Շնորհալի, Հավատով խոստովանիմ, Էջմիածին, 2009
20.Չամչյան Մ., Հայոց պատմություն, հ. գ, Ե., 1984
21.Պատմութիւն կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ, Բաբկեն Ա աթոռակից կաթողիկոս, Անթիլյաս, Լիբանան, 1939
22.Պողոսյան Ս., Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի շրջանում, 9-13-րդ դարեր, Պրակ 4, Երևան, 1958:
23.Սոփերք հայկականք, ԺԴ, Վենետիկ, 1854
24.Վավերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, Տիրան արք. Ներսոյան,Էջմիածին, 2004
25.Վարդանայ Բարձրաբերդցւոյ Պատմություն տիեզերական, Մ., 1861
26.Տեր­Մկրտչյան Կ., Հայոց եկեղեցւոյ պատմություն, մաս Ա, Վաղարշապատ, 1908
27.Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. N 5958, թ. 85բ -86 ա
28.Քրիստոնեական, Երևան, 1994
29.Օրմանյան Մ., Ազգապատում, Կոստանդնուպոլիս, 1912
30.Микаелян Г. Г.. История Киликийского армянского государства. Ереван, 1952
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1: Ն. Շնորհալու ժամանակաշրջանն ու նրա գրական ժառանգությունը 1.1 Շնորհալին և իր ժամանակաշրջանը 1.2 «Թղթերի» ընդհանուր բովանդակությունը: Գլուխ 2. Շնորհալու ուղղադավան քրիստոսաբանությունը 2.1 Կրոնական խնդիրները «Թուղթ ընդհանրական»­ում 2.2 Հայ առաքելական եկեղեցու հավատքի հետ կապված խնդիրների վերլուծությունը ըստ Շնորհալու Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Армянска я поэзия в переводах В.Я. Брюсоваե, Ереван, 1956 2. Ալիշան Ղևոնդ, Սիսուան, Վենետիկ, 1885: 3. Ավգերյան Ն., Լիակատար վարք և վկայաբանութիւն սրբոց, Վենետիկ, 1813 4. Աղայան Ծ. Պ., Առաքելյան Բ. Ն., Գալոյան Գ. Ա., Երեմյան Ս. Տ., Խաչիկյան Լ. Ս., Հակոբյան Ա. Մ., Ներսիսյան Մ. Գ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հատոր 3, Երևան, 1976: 5. Գանձակեցի ԿԻրակոս, Պատմություն հայոց, Ե., 1961 6. Եղիայան Բյուզանդ, Կիլիկիոյ հայոց թագավորության երեք դարերը, Ե., 1994 7. Զեքիյան Լ., Համիութենական տրամախոսություն մը ԺԲ դարուն, Վենետիկ, 1978 8. Հայ ժողովրդի պատմություն, Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Մ. Գ. Ներսիսյանի խմագրությամբ,Երևան, 1985: 9. Հայ ժողովրդի պատմություն, Ժամկոչյան Հ. Գ., ԱբրահամյանԱ. Գ., Մելիք-Բախշյան Ս. Կ., Պողոսյան Ս. Ժ., , Երևան, 1975: 10. Հայ ժողովրդի պատմություն, Ս. Պ. Պողոսյան, , հատոր 2, Երևան, 1965: 11.Հայոց պատմություն, Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: Հ. Ռ. Սիմոնյանի խմբագրությամբ,: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000: 12.Մուրատյան Մ., Պատմութիւն Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ, Երուսաղեմ, 1872 13.Նալբանդյան Մ., Ընտիր երկեր, Ե., 1953 14.Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, Ե., 1948 15.Ներսես Լամբրոնացի, Ատենաբանություն, Վենետիկ, 1812 16.Ներսես Շնորհալի, Բանք չափաւ, Վենետիկ, 1830 17.Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Գանձասար հանդես, 1991 18.Ներսես Շնորհալի, Թուղթ ընդհանրական, Էջմիածին, 1865 19.Ներսես Շնորհալի, Հավատով խոստովանիմ, Էջմիածին, 2009 20.Չամչյան Մ., Հայոց պատմություն, հ. գ, Ե., 1984 21.Պատմութիւն կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ, Բաբկեն Ա աթոռակից կաթողիկոս, Անթիլյաս, Լիբանան, 1939 22.Պողոսյան Ս., Հայաստանը զարգացած ֆեոդալիզմի շրջանում, 9-13-րդ դարեր, Պրակ 4, Երևան, 1958: 23.Սոփերք հայկականք, ԺԴ, Վենետիկ, 1854 24.Վավերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան, Տիրան արք. Ներսոյան,Էջմիածին, 2004 25.Վարդանայ Բարձրաբերդցւոյ Պատմություն տիեզերական, Մ., 1861 26.Տեր­Մկրտչյան Կ., Հայոց եկեղեցւոյ պատմություն, մաս Ա, Վաղարշապատ, 1908 27.Մաշտոցի անվան Մատենադարան, ձեռ. N 5958, թ. 85բ -86 ա 28.Քրիստոնեական, Երևան, 1994 29.Օրմանյան Մ., Ազգապատում, Կոստանդնուպոլիս, 1912 30.Микаелян Г. Г.. История Киликийского армянского государства. Ереван, 1952 - Հայ եկեղեցու քրիստոսաբանությունը Ներսես Շնորհալու Թղթերում - Hay ekexecu [email protected] Shnorhalu txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses Znorhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecu qristosabanutyuny Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekeghecu [email protected] Nerses SHnorhalu Tghterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekeghecu qristosabanutyuny Nerses Snorhalu Tghterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Haj ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnwrhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecy [email protected] Nerses SHnorhaly Txterym - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum - Hay ekexecu [email protected] Nerses SHnorhalu Txterum

Яндекс.Метрика