Քրեական պատժի համակարգը

Qreakan patji [email protected]

Code: 6007000195
էջերի քանակ: 65
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 34,125.00 AMD
Total: 32,500.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քրեական պատժի հասկացությունը և հատկանիշները
1.1 Պատժի նպատակները
1.2 Պատժի ձևերը , տեսակաները
Գլուխ 2. Քրեական պատժի համակարգը
2.1 Համակարգի դասակարգումը
2.2 Քրեական պատժի համակարգի դասակարգումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Լ. Թադևոսյան, Պատժի նշանակման առանձնահատկությունները չավարտված հանցագործությունների համար, Օրինականություն , ՀՀ գլխավոր դատախազության գիտագործնական եռամսյա տեղեկագիր , Երևան 2006 , էջ 22
2. Конфуций ’ Я верю в древность’’ 1995 , стр. 55 -164
3. Платон '' Законы'' , собр. соч. в 4-x томах , т. 4, Пер. древнегреч., 1994, стр. 71 – 437.
4. Аристотель '' Этика, политика, риторика, поэтика, котегории’’, Москва 1998 , стр. 1392.
5. Мор. Т. Утопия , Пер. с лат. Ю. М. Кагон, М. 1978 г. Стр. 415
6. Боголепов Н. Учебник истории Римского права, М. 1900 , стр. 47.
7. Մխիթար Գoշի դատաստանագիրք Հայոց, Իրավաբանական հետազօտութիւնք հանդերձ ծանօթութեւամբք Վ. Բաստմեանց, Ի Վաղարշապատ, 1880 , էջ. 396:
8. « Որոգայթ փառաց» , Երևան 2002 , Էջ 88:
9. Մ. Գրիգորյան քրեական իրավունք ընդհանուր մաս , Երևան 2007 , էջ 341 – 465 :
10.Գ. Գրիգորյան ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, սխեմաներ, Երևան 2008, Էջ 63–99;
11.Լ. Մարուքյան Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու առնձնահատկությունները ՀՀ-ի և արտասահմանյան մի շարք երկրների օրենսդրական համակարգերում, Օրենք և իրականությաուն, միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2008 թիվ N 2 Էջ 15 – 16:
12.Արմեն Մանասյան, Պատժի նպատակները ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի, Օրենք և իրականություն, Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես ,Երևան 2009, թիվ 1, էջ 4 -6:
13.Ենոք Ազարյան, Քրեական պատասխանատվության ենթարկելուց և պատժից ազատելը, Օրենք և իրականություն, միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2000 , թիվ 6 , էջ 1-3:
14.Դավիթ Ավետիսյան , Արդարադատության սկզբունքը և պատիժ նշանակելիս դրա իրականացումը, Դատական իշխանություն, Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2006 , թիվ 11 ;12, էջ 2- 11:
15.Զելիմ Թադևոսյան, Պատժի համակարգը ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի, Օրենք և իրականություն, Միջազգային և իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2004, թիվ 1.2 , էջ 6-9:
16.Հովհաննես Ստեփանյան,Քրեական պատասխանատվության և պատժի սահմանադրական հիմունքները, Օրինկանություն ,Գիտագործնական եռամսյա տեղեկագիր, Երևան 1999, էջ 12- 17:
17.Հարություն Խաչիկյան , Պատժի համակարգի հասկացությունն ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի, Պետություն և իրավունք, Երևան 2000, N 1.2, Էջ 32-37:
18.Օсипов П.П. Теоретические оснвы построения и применения уголовно- правовыx санкции, Л. , 1976, стр. 53.
19.Թովմասյան Ա. Սովետական քրեական իրավունք, հատոր 2-րդ, Երևան 1979 , էջ 7:
20.Курс уголовнoго права, общая чатсь , том 2, учение о наказании , под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, М. 1999, стр. 9.
21.Наумов А.В. Рассиское уголовное право, общая чать, курс лекции , М. 2001г., стр. 362.
22.ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, Երևան 2009 , էջ 382:
23.Уголовное право , общая часть, Москва 1999, стр. 315.
24.Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях, М. 1939 , стр. 243 -244.
25.Наумов А. В. Россйское угоговное право, общая часть, курс лекции, М. 1997 , стр. 370.
26.Зукков А.И. Угогловно исполнительное право России, М. 1997 , стр. 442.
27.Милюков С. Ф. Росийское право наказании, М. 1998, стр. 21 .
28.Միքայել Գրիգորյան, Մահապատիժ , Այո թե ոչ, Երևան 2001, էջ 180
29.Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с приступностью, Саратов 1978 , стр. 103
30.Наумов А.В. Российское уголовное право, М. 1997, стр. 369
31.ՀՀ սահմանադրությունը , Երևան 2005 թ.
32.ՀՀ քրեական օրենսգիրք, Երևան 2009 թ.

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Քրեական պատժի հասկացությունը և հատկանիշները 1.1 Պատժի նպատակները 1.2 Պատժի ձևերը , տեսակաները Գլուխ 2. Քրեական պատժի համակարգը 2.1 Համակարգի դասակարգումը 2.2 Քրեական պատժի համակարգի դասակարգումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Լ. Թադևոսյան, Պատժի նշանակման առանձնահատկությունները չավարտված հանցագործությունների համար, Օրինականություն , ՀՀ գլխավոր դատախազության գիտագործնական եռամսյա տեղեկագիր , Երևան 2006 , էջ 22 2. Конфуций ’ Я верю в древность’’ 1995 , стр. 55 -164 3. Платон '' Законы'' , собр. соч. в 4-x томах , т. 4, Пер. древнегреч., 1994, стр. 71 – 437. 4. Аристотель '' Этика, политика, риторика, поэтика, котегории’’, Москва 1998 , стр. 1392. 5. Мор. Т. Утопия , Пер. с лат. Ю. М. Кагон, М. 1978 г. Стр. 415 6. Боголепов Н. Учебник истории Римского права, М. 1900 , стр. 47. 7. Մխիթար Գoշի դատաստանագիրք Հայոց, Իրավաբանական հետազօտութիւնք հանդերձ ծանօթութեւամբք Վ. Բաստմեանց, Ի Վաղարշապատ, 1880 , էջ. 396: 8. « Որոգայթ փառաց» , Երևան 2002 , Էջ 88: 9. Մ. Գրիգորյան քրեական իրավունք ընդհանուր մաս , Երևան 2007 , էջ 341 – 465 : 10.Գ. Գրիգորյան ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, սխեմաներ, Երևան 2008, Էջ 63–99; 11.Լ. Մարուքյան Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու առնձնահատկությունները ՀՀ-ի և արտասահմանյան մի շարք երկրների օրենսդրական համակարգերում, Օրենք և իրականությաուն, միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2008 թիվ N 2 Էջ 15 – 16: 12.Արմեն Մանասյան, Պատժի նպատակները ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի, Օրենք և իրականություն, Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես ,Երևան 2009, թիվ 1, էջ 4 -6: 13.Ենոք Ազարյան, Քրեական պատասխանատվության ենթարկելուց և պատժից ազատելը, Օրենք և իրականություն, միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2000 , թիվ 6 , էջ 1-3: 14.Դավիթ Ավետիսյան , Արդարադատության սկզբունքը և պատիժ նշանակելիս դրա իրականացումը, Դատական իշխանություն, Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան 2006 , թիվ 11 ;12, էջ 2- 11: 15.Զելիմ Թադևոսյան, Պատժի համակարգը ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի, Օրենք և իրականություն, Միջազգային և իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 2004, թիվ 1.2 , էջ 6-9: 16.Հովհաննես Ստեփանյան,Քրեական պատասխանատվության և պատժի սահմանադրական հիմունքները, Օրինկանություն ,Գիտագործնական եռամսյա տեղեկագիր, Երևան 1999, էջ 12- 17: 17.Հարություն Խաչիկյան , Պատժի համակարգի հասկացությունն ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի, Պետություն և իրավունք, Երևան 2000, N 1.2, Էջ 32-37: 18.Օсипов П.П. Теоретические оснвы построения и применения уголовно- правовыx санкции, Л. , 1976, стр. 53. 19.Թովմասյան Ա. Սովետական քրեական իրավունք, հատոր 2-րդ, Երևան 1979 , էջ 7: 20.Курс уголовнoго права, общая чатсь , том 2, учение о наказании , под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, М. 1999, стр. 9. 21.Наумов А.В. Рассиское уголовное право, общая чать, курс лекции , М. 2001г., стр. 362. 22.ՀՀ քրեական իրավունք, ընդհանուր մաս, Երևան 2009 , էջ 382: 23.Уголовное право , общая часть, Москва 1999, стр. 315. 24.Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях, М. 1939 , стр. 243 -244. 25.Наумов А. В. Россйское угоговное право, общая часть, курс лекции, М. 1997 , стр. 370. 26.Зукков А.И. Угогловно исполнительное право России, М. 1997 , стр. 442. 27.Милюков С. Ф. Росийское право наказании, М. 1998, стр. 21 . 28.Միքայել Գրիգորյան, Մահապատիժ , Այո թե ոչ, Երևան 2001, էջ 180 29.Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с приступностью, Саратов 1978 , стр. 103 30.Наумов А.В. Российское уголовное право, М. 1997, стр. 369 31.ՀՀ սահմանադրությունը , Երևան 2005 թ. 32.ՀՀ քրեական օրենսգիրք, Երևան 2009 թ. - Քրեական պատժի համակարգը - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji hamakargy - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patghi [email protected] - Qreakan patghi hamakargy - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected] - Kreakan patji [email protected] - Qreakan patji [email protected]

Яндекс.Метрика