Վարչական վարույթի մասնակիցների կարգավիճակը

Varchakan varuyti masnakicneri [email protected]

Code: 6007000012
էջերի քանակ: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
գնել
ԲովանդակությունՆերածություն

Գլուխ 1. Վարչական վարույթի մասնակիցների ընդհանուր կարգավիճակը և շրջանակը
1.1 Վարչական վարույթի մասնակիցների հասկացությունը և ընդհանուր կարգավիճակը
1.2 Վարչական վարույթի մասնակիցների շրջանակը
1.3 Վարչական վարույթի մասնակիցների իրավական հիմքերը /ակտերը/
Գլուխ 2. Վարչական վարույթի մասնակիցների կարգավիճակը, վարչական վարույթը և դրանց հատկությունները
2.1 Վարչական մարմինների կառուցվածքը, հասկացությունը
2.2 Վարչական վարույթի մասնակիցները /դիմող, վարչական մարմին, օժանդակ մարմիններ, փորձագետ, վկա/
2.3 Վարչական վարույթի մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները
2.4 Ներկայացուցչությունը և բացարկը վարչական վարույթում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

Նորմատիվ ակտեր
1. ՀՀ Սահմանադրություն (լրացումներով և փոփոխություներով), 2005:
2. ՀՀ օրենքը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», 18.02.2004:
3. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք, 06.12.1985:
4. ՀՀ օրենքը «վարչական դատավարության մասին», 28.11.2007

Մասնագիտական գրականություն, պարբերականներ
1. Դանիելյան Գ. «Վարչական պատասխանատվություն», ուս. ձեռնարկ, Երևան, 2002:
2. Ղազինյան Գ.Ս., Դիլբանդյան Ս.Ա. Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները: -Եր.: Եր. համ. հրատ. 2003:
3. «Մարդու իրավունքները ՀՀ-ում, խնդիրներ և հեռանկարներ», համաժողովի նյութեր, Մայիս 2001թ., Երևանի 2001:
4. Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հհ օրենքի վերաբերյալ, Երևան, 2007:
5. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: Изд-во СПАРК, 1996:
6. Алебастрова И.А., Основы американского конституциионализма. М., 2001:
7. Бахрах Д.Н., Россиниский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е издание. М., Норма, 2005:
8. Боботов С.В. Государственный совет Франции: политическая роль и юридические функции.//Сов. гос. и право, 1987. № 7:
9. Бушуев Г.И. Правосудие в социалистическом обшестве. Сов. ГиП., թիվ 3, 1983:
10. Гуссаковский П.Н. Административная юстиция. - Журн. Мин. Юст., 1906:
11. Иегер О. Всеобщая история в четырех томах. Т. 1. СПб., 1894:
12. Карпов Д.В. Социально-правовая природа судебной власти. Вестник Нижегородского государственного университета им.:
13. Ковалевский М.М. Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с ХIХ века до смерти Людовика XIV. Т.1. М., 1876:
14. Козлов А.С, Место и роль судов общей юрисдикции в механизме правового регулирования. Юридический институт ИГУ. Сибирский юридический Вестник:
15. Лейст О.Э. Сущность права.–М.: Изд. Зерцало-М, 2002:
16. Лесаж М. Судебный контроль за деятельностью администрации во Франции.//Сов. гос. и право, 1981. ш 11:
17. Лупинская П.А. К вопросу о понятии правосудия по уголовным делам в свете Конституции СССР и нового законодательства о судоустройстве и судопроизводстве. Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре. Сб. науч. тр. М. 1981:
18. Люблинский П.И. Неприкосновенность личности. Пг., 1917:
19. Любимова Р.Н. Некоторые вопросы судебной практики по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений// Вестик Высшего Арбитражного суда РФ, 1997, N1 (9):
20. Нажимов В.П. К вопросу о понятии и содержании правосудия. Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. Калининград. 1980:
21. Назимов А. Теория конституционализма и самоуправления Р. Гнейста. Ярославль. 1881:
22. Н.И. Лобачевского. Ярков В.В. Судебная власть и защита личности в гражданском процессе. Правоведение, թիվ 1, 1992:
23. Судоустройство и правоохранительные органы в Российском Федерации. Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./Под ред. Ю.К. Орлова, В.И. Швецова. М.: Проспект, 2002:
24. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: теория, история, перспективы. Изд-во Норма. М., 2001:
25. Тарановский В.Ф. Отзыв на сочинение С.А. Корфа "Административная юстиция в России" (Т. 1-2. СПб., 1910) Юрьев, 1910:
26. Тарановский В.Ф. Догматика положительного государственного права во Франции при старом порядке. Юрьев, 1911:
27. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: Учеб. и научно-практ. пос. М.: 2000:
28. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу РФ Об административных правонарушениях (по статейный). М., 2005:
29. Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности: Учебное пособие.-М.: Книжный мир, 1998:
30. Шмавонян Г.А. Конституционное правосудие в системе разделения властей. М.: МАРКС Пресс, 2001:
31. Юридическая социология. Учебник для вузов.-М.: Изд. НОРМА, 2000:
32. Курс административного права и процесса /Ю.А.Тихомиров. - М.: 1998:
33. http://www.law.isu.ru/science/vestnik/19992/kozlov.cgi- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Վարչական վարույթի մասնակիցների ընդհանուր կարգավիճակը և շրջանակը 1.1 Վարչական վարույթի մասնակիցների հասկացությունը և ընդհանուր կարգավիճակը 1.2 Վարչական վարույթի մասնակիցների շրջանակը 1.3 Վարչական վարույթի մասնակիցների իրավական հիմքերը /ակտերը/ Գլուխ 2. Վարչական վարույթի մասնակիցների կարգավիճակը, վարչական վարույթը և դրանց հատկությունները 2.1 Վարչական մարմինների կառուցվածքը, հասկացությունը 2.2 Վարչական վարույթի մասնակիցները /դիմող, վարչական մարմին, օժանդակ մարմիններ, փորձագետ, վկա/ 2.3 Վարչական վարույթի մասնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները 2.4 Ներկայացուցչությունը և բացարկը վարչական վարույթում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ Նորմատիվ ակտեր 1. ՀՀ Սահմանադրություն (լրացումներով և փոփոխություներով), 2005: 2. ՀՀ օրենքը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», 18.02.2004: 3. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք, 06.12.1985: 4. ՀՀ օրենքը «վարչական դատավարության մասին», 28.11.2007 Մասնագիտական գրականություն, պարբերականներ 1. Դանիելյան Գ. «Վարչական պատասխանատվություն», ուս. ձեռնարկ, Երևան, 2002: 2. Ղազինյան Գ.Ս., Դիլբանդյան Ս.Ա. Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները: -Եր.: Եր. համ. հրատ. 2003: 3. «Մարդու իրավունքները ՀՀ-ում, խնդիրներ և հեռանկարներ», համաժողովի նյութեր, Մայիս 2001թ., Երևանի 2001: 4. Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հհ օրենքի վերաբերյալ, Երևան, 2007: 5. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: Изд-во СПАРК, 1996: 6. Алебастрова И.А., Основы американского конституциионализма. М., 2001: 7. Бахрах Д.Н., Россиниский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов, 2-е издание. М., Норма, 2005: 8. Боботов С.В. Государственный совет Франции: политическая роль и юридические функции.//Сов. гос. и право, 1987. № 7: 9. Бушуев Г.И. Правосудие в социалистическом обшестве. Сов. ГиП., թիվ 3, 1983: 10. Гуссаковский П.Н. Административная юстиция. - Журн. Мин. Юст., 1906: 11. Иегер О. Всеобщая история в четырех томах. Т. 1. СПб., 1894: 12. Карпов Д.В. Социально-правовая природа судебной власти. Вестник Нижегородского государственного университета им.: 13. Ковалевский М.М. Опыты по истории юрисдикции налогов во Франции с ХIХ века до смерти Людовика XIV. Т.1. М., 1876: 14. Козлов А.С, Место и роль судов общей юрисдикции в механизме правового регулирования. Юридический институт ИГУ. Сибирский юридический Вестник: 15. Лейст О.Э. Сущность права.–М.: Изд. Зерцало-М, 2002: 16. Лесаж М. Судебный контроль за деятельностью администрации во Франции.//Сов. гос. и право, 1981. ш 11: 17. Лупинская П.А. К вопросу о понятии правосудия по уголовным делам в свете Конституции СССР и нового законодательства о судоустройстве и судопроизводстве. Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судоустройстве, судопроизводстве и прокурорском надзоре. Сб. науч. тр. М. 1981: 18. Люблинский П.И. Неприкосновенность личности. Пг., 1917: 19. Любимова Р.Н. Некоторые вопросы судебной практики по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений// Вестик Высшего Арбитражного суда РФ, 1997, N1 (9): 20. Нажимов В.П. К вопросу о понятии и содержании правосудия. Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. Калининград. 1980: 21. Назимов А. Теория конституционализма и самоуправления Р. Гнейста. Ярославль. 1881: 22. Н.И. Лобачевского. Ярков В.В. Судебная власть и защита личности в гражданском процессе. Правоведение, թիվ 1, 1992: 23. Судоустройство и правоохранительные органы в Российском Федерации. Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./Под ред. Ю.К. Орлова, В.И. Швецова. М.: Проспект, 2002: 24. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: теория, история, перспективы. Изд-во Норма. М., 2001: 25. Тарановский В.Ф. Отзыв на сочинение С.А. Корфа "Административная юстиция в России" (Т. 1-2. СПб., 1910) Юрьев, 1910: 26. Тарановский В.Ф. Догматика положительного государственного права во Франции при старом порядке. Юрьев, 1911: 27. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: Учеб. и научно-практ. пос. М.: 2000: 28. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу РФ Об административных правонарушениях (по статейный). М., 2005: 29. Шиндяпина М.Д. Стадии юридической ответственности: Учебное пособие.-М.: Книжный мир, 1998: 30. Шмавонян Г.А. Конституционное правосудие в системе разделения властей. М.: МАРКС Пресс, 2001: 31. Юридическая социология. Учебник для вузов.-М.: Изд. НОРМА, 2000: 32. Курс административного права и процесса /Ю.А.Тихомиров. - М.: 1998: 33. http://www.law.isu.ru/science/vestnik/19992/kozlov.cgi - Վարչական վարույթի մասնակիցների կարգավիճակը - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Var4akan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri kargavijaky - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Var4akan varuyti masnakicneri kargavijaky - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varujti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varyyti masnakicneri karg[email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected] - Varchakan varuyti masnakicneri [email protected]

Яндекс.Метрика