Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ֆինանսական պլանավորման կատարելագործման ուղիները
Code: 6018000289
Page: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական պլանավորման տեսական հիմքերը
1.1 Ֆինանսական պլանավորման դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.2 Ֆինանսական պլանի տեսակները և կազմման գործընթացը
1.3 Կազմակերպության ֆինանսական ռազմավարության ուղղությունները և խնդիրները
Գլուխ 2. Ֆինանսական պլանավորման գործընթացը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում
2.1 Եկամուտների ու ծախսերի վրա հիմնված ֆինանսական պլանավորման մոտեցումը
2.2 Ռազմավարական պլանավորման խնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում
Գլուխ 3. Ֆինանսական պլանավորման կատարելագործման ուղիները
3.1 Ֆինանսական պլանավորման արտերկրյա փորձի կիրառման նպատակահարմարությունը
3.2 Բյուջետավորումը որպես ֆինանսական պլանավորման արդյունավետ ուղի
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Բադանյան L., Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Եր., 2007:
2. Բադանյան Լ., Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսները, , Եր., 2002:
3. Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպություններում, Եր., 2000:
4. Թումասյան Մ., Զարգացման պլանավորման և բյուջետային համակարգեր, ներկա և ապագա տեսականը, Եր., 2006,
5. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր 2008.
6. ՀՀ օրենքը «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ընդունված 24.06.1997.
7. Մաթևոսյան Ա., Արտադրական կազմակերպությույան ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայացման հիմնահաևրցերը ՀՀ-ում, Եր., 2009:
8. Մաթևոսյան Ա., Արտադրական կազմակերպությության ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայացման հիմնահաևրցերը ՀՀ-ում, Եր., 2009:
9. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները, Եր., 2002:
10.Սուվարյան Յու., Ռազմավարական կառավարում, Երևան, 1996:
11.Финансы, Учебник, М., 2001, с. 37, под ред. В. Ковалева.
12.Иванов В., Финансы, М., 2001,
13.Эви Борди, Роберт К. Мертон, Фынансы, М., 2005, с. 59.
14.Донцова А.В., Никифорова Н.А., Анализ финансовой отчетности, Финансовый менеджмент, М., 2003.
15.Грищенко О.В., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Финансы. М., 2003.
16.Бочаров В., Леонтьев Е., Корпоративные финансы, М., 2002
17.Бочаров В., Коммерческое бюжетирование, М., 2000.
18.Бланк А., Финансовый менежмент, Киев, 1999.
19.Брейл С., Майерс С., Принципы корпораивных финансов, М., 1997.
20.Васина А.А., Анализ финансового состояния компании, М.: ИКФ “Альф”, 2003.
21.Artur J. Stonehill, The Analyses of Financial Planning, New York 2004.

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ֆինանսական պլանավորման տեսական հիմքերը 1.1 Ֆինանսական պլանավորման դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում 1.2 Ֆինանսական պլանի տեսակները և կազմման գործընթացը 1.3 Կազմակերպության ֆինանսական ռազմավարության ուղղությունները և խնդիրները Գլուխ 2. Ֆինանսական պլանավորման գործընթացը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում 2.1 Եկամուտների ու ծախսերի վրա հիմնված ֆինանսական պլանավորման մոտեցումը 2.2 Ռազմավարական պլանավորման խնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում Գլուխ 3. Ֆինանսական պլանավորման կատարելագործման ուղիները 3.1 Ֆինանսական պլանավորման արտերկրյա փորձի կիրառման նպատակահարմարությունը 3.2 Բյուջետավորումը որպես ֆինանսական պլանավորման արդյունավետ ուղի Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Բադանյան L., Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Եր., 2007: 2. Բադանյան Լ., Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսները, , Եր., 2002: 3. Բադանյան Լ., Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպություններում, Եր., 2000: 4. Թումասյան Մ., Զարգացման պլանավորման և բյուջետային համակարգեր, ներկա և ապագա տեսականը, Եր., 2006, 5. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր 2008. 6. ՀՀ օրենքը «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ընդունված 24.06.1997. 7. Մաթևոսյան Ա., Արտադրական կազմակերպությույան ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայացման հիմնահաևրցերը ՀՀ-ում, Եր., 2009: 8. Մաթևոսյան Ա., Արտադրական կազմակերպությության ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայացման հիմնահաևրցերը ՀՀ-ում, Եր., 2009: 9. Մարկոսյան Ա., Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները, Եր., 2002: 10.Սուվարյան Յու., Ռազմավարական կառավարում, Երևան, 1996: 11.Финансы, Учебник, М., 2001, с. 37, под ред. В. Ковалева. 12.Иванов В., Финансы, М., 2001, 13.Эви Борди, Роберт К. Мертон, Фынансы, М., 2005, с. 59. 14.Донцова А.В., Никифорова Н.А., Анализ финансовой отчетности, Финансовый менеджмент, М., 2003. 15.Грищенко О.В., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Финансы. М., 2003. 16.Бочаров В., Леонтьев Е., Корпоративные финансы, М., 2002 17.Бочаров В., Коммерческое бюжетирование, М., 2000. 18.Бланк А., Финансовый менежмент, Киев, 1999. 19.Брейл С., Майерс С., Принципы корпораивных финансов, М., 1997. 20.Васина А.А., Анализ финансового состояния компании, М.: ИКФ “Альф”, 2003. 21.Artur J. Stonehill, The Analyses of Financial Planning, New York 2004. - Ֆինանսական պլանավորման կատարելագործման ուղիները - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman uxinery - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagortsman ughinery - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavwrman katarelagwrcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected] - Finansakan planavorman katarelagorcman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика