Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Միջազգային վարկեր
Code: 6018000277
Page: 80
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 42,000.00 AMD
Total: 40,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Միջազգային վարկը որպես տնտեսական կատեգորիա
1.1 Միջազգային վարկի էությունը
1.2 Միջազգային վարկերի տեսակներն ու ձևերը
Գլուխ 2. ՀՀ-ն միջազգային վարկային հարաբերություններում
2.1 ՀՀ կառավարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի արտաքին պարտավորությունները(արտաքին պետական պարտք)
2.2 Միջպետական վարկերի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում
2.3 ՀՀ մասնավոր հատվածին տրամադրվող միջազգային վարկերի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ա.Մարկոսյան,Դ.Հախվերդյան,Գ.ՆազարյանՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում՚,Երևան-2002թ.
2. Բագրատյան Ա.,Բալաբանյան Ա.,Բանկային գործ,Երևան-2003թ.
3. Բիզնես Կլաս, բիզնես ամսագիր,  4. դեկտեմբեր 2007թ.
4. Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում(1991-2001թթ.), ՀՀ ԱՎԾ, Երևան 2003թ
5. Եղիազարյան Գ., Միջազգային վարկերի օգտագործման հիմնախնդիրները, ատենախոսություն, Երևան 2006թ.
6. Թորոսյան Թ., Միջազգային տնտեսագիտություն, Առևտուր և ֆինանսներ, Երևան 2005
7. Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 2(2)
8. Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 5(5)
9. Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 14(14)
10.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 15(15)
11.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 19(19)
12.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 26(26)
13.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 36(36)
14.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 39(39)
15.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 43(43)
16.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 1999թվականի տարեկան հաշվետվություն
17.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2000թվականի տարեկան հաշվետվություն
18.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2001թվականի տարեկան հաշվետվություն
19.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2003թվականի տարեկան հաշվետվություն
20.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2005թվականի տարեկան հաշվետվություն
21.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2006թվականի տարեկան հաշվետվություն
22.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2007թվականի տարեկան հաշվետվություն
23.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2001 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2002թ.
24.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2002 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2003թ.
25.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2003 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2004թ
26.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2004 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2005թ.
27.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2005 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2006թ.
28.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2006 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2007թ.
29.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2006 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2007թ.
30.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը հաշվետվություն 2007թվականի առաջին կիսամյակ, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2007թ.
31.Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008 թվականի հունվարին, ՀՀ ԱՎԾ
32.Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007թ., ՀՀ ԱՎԾ
33.Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #1(21) հունվար 2003թ.
34.Միջազգային պայմանագրեր, վճարման ձևեր(ուղեցույց), Երևան-1998թ.
35.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, под. Ред. Л.Н.Черниковой, Финансы и статистика , М.-2000г.
36.Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б., Международные валютно-кредитные отношения, М.-2006г
37.Киреев А., Международная экономика, I часть, М.-2005г.
38.Красавина Л.И., Гальчиненский А.С., Шенаев В.Н. и др., под ред. Л.И.Красавиной/Денежное обрашение и кредит.-М.: Финансы и статистика,1989
39.Обшая теория денег и кредита;Учебник для вузов/под ред. Проф.Е.Ф.Жукова,Банки и биржа, Москва, ЮНИТИ,1998
40.Финансы и кредит:Учебное издание для эконом. вузов/Л.И.Ушакова, В.С.Захаров,Л.А.Драбизина и др.,под ред. Л.А.Драбозинной-М.:Финансы и статистика,1988г.
41.armstat.am
42.arils.am
43.arminfo.am
44.armtown.am
45.banks.am
46.parliament.am
47.mfe.am
48. gov.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Միջազգային վարկը որպես տնտեսական կատեգորիա 1.1 Միջազգային վարկի էությունը 1.2 Միջազգային վարկերի տեսակներն ու ձևերը Գլուխ 2. ՀՀ-ն միջազգային վարկային հարաբերություններում 2.1 ՀՀ կառավարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի արտաքին պարտավորությունները(արտաքին պետական պարտք) 2.2 Միջպետական վարկերի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում 2.3 ՀՀ մասնավոր հատվածին տրամադրվող միջազգային վարկերի օգտագործման արդյունավետության գնահատումը Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա.Մարկոսյան,Դ.Հախվերդյան,Գ.ՆազարյանՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում՚,Երևան-2002թ. 2. Բագրատյան Ա.,Բալաբանյան Ա.,Բանկային գործ,Երևան-2003թ. 3. Բիզնես Կլաս, բիզնես ամսագիր,  4. դեկտեմբեր 2007թ. 4. Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում(1991-2001թթ.), ՀՀ ԱՎԾ, Երևան 2003թ 5. Եղիազարյան Գ., Միջազգային վարկերի օգտագործման հիմնախնդիրները, ատենախոսություն, Երևան 2006թ. 6. Թորոսյան Թ., Միջազգային տնտեսագիտություն, Առևտուր և ֆինանսներ, Երևան 2005 7. Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 2(2) 8. Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 5(5) 9. Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 14(14) 10.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 15(15) 11.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 19(19) 12.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 26(26) 13.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 36(36) 14.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 39(39) 15.Կապիտալ բիզնես շաբաթաթերթ թիվ 43(43) 16.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 1999թվականի տարեկան հաշվետվություն 17.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2000թվականի տարեկան հաշվետվություն 18.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2001թվականի տարեկան հաշվետվություն 19.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2003թվականի տարեկան հաշվետվություն 20.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2005թվականի տարեկան հաշվետվություն 21.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2006թվականի տարեկան հաշվետվություն 22.ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ պալատի 2007թվականի տարեկան հաշվետվություն 23.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2001 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2002թ. 24.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2002 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2003թ. 25.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2003 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2004թ 26.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2004 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2005թ. 27.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2005 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2006թ. 28.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2006 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2007թ. 29.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը տարեկան հաշվետվություն 2006 թվական, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2007թ. 30.Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը հաշվետվություն 2007թվականի առաջին կիսամյակ, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան 2007թ. 31.Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008 թվականի հունվարին, ՀՀ ԱՎԾ 32.Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2007թ., ՀՀ ԱՎԾ 33.Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #1(21) հունվար 2003թ. 34.Միջազգային պայմանագրեր, վճարման ձևեր(ուղեցույց), Երևան-1998թ. 35.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, под. Ред. Л.Н.Черниковой, Финансы и статистика , М.-2000г. 36.Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б., Международные валютно-кредитные отношения, М.-2006г 37.Киреев А., Международная экономика, I часть, М.-2005г. 38.Красавина Л.И., Гальчиненский А.С., Шенаев В.Н. и др., под ред. Л.И.Красавиной/Денежное обрашение и кредит.-М.: Финансы и статистика,1989 39.Обшая теория денег и кредита;Учебник для вузов/под ред. Проф.Е.Ф.Жукова,Банки и биржа, Москва, ЮНИТИ,1998 40.Финансы и кредит:Учебное издание для эконом. вузов/Л.И.Ушакова, В.С.Захаров,Л.А.Драбизина и др.,под ред. Л.А.Драбозинной-М.:Финансы и статистика,1988г. 41.armstat.am 42.arils.am 43.arminfo.am 44.armtown.am 45.banks.am 46.parliament.am 47.mfe.am 48. gov.am - Միջազգային վարկեր - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgajin varker - Mijazgayin varker - Mighazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker - Mijazgayin varker
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика