Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևը
Code: 6018000257
Page: 86
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 45,150.00 AMD
Total: 43,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևի տեսական դրույթները
1.1 Աշխատանքի կազմակերպման էությունը, կառուցվածքը և նշանակությունը
1.2 Աշխատանքի վարձատրության տեսակները, ձևերը և համակարգերը, աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը կոլեկտիվ համակարգերում
Գլուխ 2. Աշխատանքի կազմակերպումը և վարձատրությունը ժամանակակից պայմաններում
2.1 Աշխատանքի կազմակերպման ու վարձատրության կազմակերպման ազգային ու միջազգային փորձի կիրառումը
2.2 Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևերի զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ վարչապետի 1998թ. փետրվարի 24-ի 402 որոշումը «Բյուջետային ոլորտի աշխատողների վարձատրության կազմակերպման մասինե:
2. ՀՀ գործարարության աջակցման խորհրդի նիստի տվյալները 17–02–2004թ:
3. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, 9 նոյեմբերի 2004թ., Եր., էջ 54-96:
4. Պետական վիճակագրության մասին ՀՀ օրենքը
5. ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի 10 սեպտեմբերի 2002թ. թիվ203–Ն որոշումը:
6. Ավագյան Հ. Ս. Հայաստանի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները, Երևան, ՀՀ ԳԱՍ »Գիտություն« Հրատ. 2003թ 273էջ:
7. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Դար, 2001, էջ 24-27:
8. Բարանենկովա Տ. Ա. Ռացիոնալ օգտագործել աշխատաժամանակը, Ե., 1972:
9. Գրիգորյան Հ. Ս. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում, Երևան, 2001 թ, էջեր 39, 64-79,
10.Գրիգորյան Հ. Ս., Սամվելյան Ն. Ա. Աշխատանքի ցացանիշների պլանավորում և վերլուծություն. Ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2005թ.–336էջ
11.Խաչատրյան Գ. Հ. Աշխատանքի գիտական կազմակերպումը արդյունաբերության մեջ, Երևան, Հայաստան 1971թ:
12.Նորեկյան Ս. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումն ու պլանավորումը, Երևան, 1990թ:
13.Պողոսյան Ս. Մ. Աշխատանքի կազմակերպում, Ե., Զանգակ-97, 2000թ:
14.Պետրոսյան Մ. Ե. Սարքավորումների նորոգման արդյունավետության բարձրացման նյութական խթանումը մեքենաշինական ձեռնարկություններում,Երևան, Հայաստան, 1985թ:
15.Պողոսյան Հ. Ռ. Աշխատավարձի ձևերի և համակարգերի կատարելագործումը արդյունաբերության մեջ, Երևան, 1976թ:
16.Պողոսյան Ս. Մ. Աշխատանքի պայմանների բարելավումը, Երևան, 1981թ: 40. Պողոսյան Հ. Ռ. Աշխատանքի վերջնական արդյունքների համար կոլեկտիվ վարձատրության արդյունավետությունը, Երևան, Հայաստան, 1981թ, էջ 25-27 41. Պողոսյան Ս. Մ. Բրիգադային տնտհաշվարկ, Երևան, Հայաստան, 1986թ: 42. Պաշկևիչ. Բ Տեղեկագիրք աշխատավարձ հաշվողի համար, Երևան, »Հայաստան« 1976թ:
17.Տերտերյան Գ. Մ. Աշխատատեղերի կազմակերպումը և սպասարկումը, Երևան, 2001 թ:
18.ՀՀ 2004–2006թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Երևան, 2003
19.ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին,Եր. 2002թ.: 107. ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության տարեկան հաշվետվություն, 2003:
20.ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջ՝ www.armstat.am
21.Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի պաշտոնական ինտերնետային էջ` www.acnis.am
22.ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական ինտերնետային էջ ՝ www.minfin.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևի տեսական դրույթները 1.1 Աշխատանքի կազմակերպման էությունը, կառուցվածքը և նշանակությունը 1.2 Աշխատանքի վարձատրության տեսակները, ձևերը և համակարգերը, աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը կոլեկտիվ համակարգերում Գլուխ 2. Աշխատանքի կազմակերպումը և վարձատրությունը ժամանակակից պայմաններում 2.1 Աշխատանքի կազմակերպման ու վարձատրության կազմակերպման ազգային ու միջազգային փորձի կիրառումը 2.2 Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևերի զարգացման հեռանկարները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ վարչապետի 1998թ. փետրվարի 24-ի 402 որոշումը «Բյուջետային ոլորտի աշխատողների վարձատրության կազմակերպման մասինե: 2. ՀՀ գործարարության աջակցման խորհրդի նիստի տվյալները 17–02–2004թ: 3. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, 9 նոյեմբերի 2004թ., Եր., էջ 54-96: 4. Պետական վիճակագրության մասին ՀՀ օրենքը 5. ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի 10 սեպտեմբերի 2002թ. թիվ203–Ն որոշումը: 6. Ավագյան Հ. Ս. Հայաստանի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները, Երևան, ՀՀ ԳԱՍ »Գիտություն« Հրատ. 2003թ 273էջ: 7. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Դար, 2001, էջ 24-27: 8. Բարանենկովա Տ. Ա. Ռացիոնալ օգտագործել աշխատաժամանակը, Ե., 1972: 9. Գրիգորյան Հ. Ս. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում, Երևան, 2001 թ, էջեր 39, 64-79, 10.Գրիգորյան Հ. Ս., Սամվելյան Ն. Ա. Աշխատանքի ցացանիշների պլանավորում և վերլուծություն. Ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2005թ.–336էջ 11.Խաչատրյան Գ. Հ. Աշխատանքի գիտական կազմակերպումը արդյունաբերության մեջ, Երևան, Հայաստան 1971թ: 12.Նորեկյան Ս. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումն ու պլանավորումը, Երևան, 1990թ: 13.Պողոսյան Ս. Մ. Աշխատանքի կազմակերպում, Ե., Զանգակ-97, 2000թ: 14.Պետրոսյան Մ. Ե. Սարքավորումների նորոգման արդյունավետության բարձրացման նյութական խթանումը մեքենաշինական ձեռնարկություններում,Երևան, Հայաստան, 1985թ: 15.Պողոսյան Հ. Ռ. Աշխատավարձի ձևերի և համակարգերի կատարելագործումը արդյունաբերության մեջ, Երևան, 1976թ: 16.Պողոսյան Ս. Մ. Աշխատանքի պայմանների բարելավումը, Երևան, 1981թ: 40. Պողոսյան Հ. Ռ. Աշխատանքի վերջնական արդյունքների համար կոլեկտիվ վարձատրության արդյունավետությունը, Երևան, Հայաստան, 1981թ, էջ 25-27 41. Պողոսյան Ս. Մ. Բրիգադային տնտհաշվարկ, Երևան, Հայաստան, 1986թ: 42. Պաշկևիչ. Բ Տեղեկագիրք աշխատավարձ հաշվողի համար, Երևան, »Հայաստան« 1976թ: 17.Տերտերյան Գ. Մ. Աշխատատեղերի կազմակերպումը և սպասարկումը, Երևան, 2001 թ: 18.ՀՀ 2004–2006թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, Երևան, 2003 19.ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին,Եր. 2002թ.: 107. ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության տարեկան հաշվետվություն, 2003: 20.ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջ՝ www.armstat.am 21.Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի պաշտոնական ինտերնետային էջ` www.acnis.am 22.ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական ինտերնետային էջ ՝ www.minfin.am - Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևը - Ashxatanqi kazmakerpman ev vardzatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV vardzatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Azxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv cEVy - Ashkhatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Askhatanqi kazmakerpman EV varzatrutyan kolektiv zEVy - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutjan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kwlektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman EV varcatrytyan kolektiv [email protected] - Ashxatanki kazmakerpman EV varcatrutyan kolektiv [email protected] - Ashxatanqi kazmakerpman YEV varcatrutyan kolektiv [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика