Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Ձեռնարկության արտադրական կարողությունների օգտագործման բարելավման ուղիները
Code: 6018000248
Page: 102
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 53,550.00 AMD
Total: 51,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլքւխ 1. Ձեռնարկատիրության էությունը, ձևավորման նախապայմանները
1.1 Ձեռնարկատիրությունը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա և նրա պատմական զարգացումը
1.2 Ձեռնարկատիրության դրսևորումները և նրանց իրավական ձևակերպումը
1.3 Ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրության զարգացումը ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունում
2.1 Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունները որպես տնտեսության գերակա ճյուղ
2.2 ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության ձեռնարկությունների
գործունեությունը բնութագրող տնտեսական ցուցանիշ ները
Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունում
3.1 Ինստիտուցիոնալ միջավայրի և ենթակառուցվածքների ազդեցությունը ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության ձեռնարկությունների գործունեության վրա
3.2 ՀՀ լեռնամետլուրգիական արդյունաբերությունում ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություն և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ ՔՕ Հոդված 2
2. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը
3. Մ.Ս.Մելքումյան «Ձեռնարկատիրություն և բիզնես» Երևան 2006թ.
4. Մ.Ս.Մելքումյան «Ձեռնարկատիրություն և ներդրումներ» Երևան 1997թ
5. Հ.Բ,Ղուշչյան «Ձեռներեցի սեղանի գիրք»;Երևան 1997
6. Ա.Խ. Մարկոսյան «Տնտեսագիտություն բոլորի համար», Երևան 2001թ
7. Ս.Հ. Բուլանիկյան և ուրիշներ, «Ձեռնարկատիրական ռիսկ», Երևան 2000թ
8. Գ.Ե. Կիրակոսյան, Հ.Բ. Ղուշչյան, Ի.Տ. Տիգրանյան «Տնտեսագիտական բացատրական բառարան», Երևան 1999
9.Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան « Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» Երևան 2005թ.
10.Կ. Առաքելյան «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն» Երևան 2006թ.
11.Ա. Մարջանյան « Հաշվապահական հաշվառում» Երևան 2004թ
12.Կարապետյան Ա.Փ., Կարապետյան Ա.Ա. «Ղափան» հայրենագիտական ակնարկ, Երևան 1985թ.
13.«Լեռնահանքային արդյունաբերության ինտենսիվացման տնտեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ պղնձի և ցինկի արտադրության օրինակով)» ատենախոսություն Գ.Ս.Խաչատրյան Երևան 2004թ.
14.Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2006թ., 2005թ
15.Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2006թ,
16.ՀՀ ազգային վիճակագրության ծառայություն « Արդյունաբերություն» 1998-2003, Երևան 2004
17.Մարդկային զարգացման զեկույց 1999 Գլոբալիզացիա, Երևա ն 2000թ
18.«ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի հիմնախնդիրները» Ազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 1998թ.
19.ՀՀ հանքահումքային հենքի զարգացման ռազմավարություն
20.ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2007թ. հունվար-սեպտեմբեր, Տեղեկատվական ամսական զեկույց, Երևան 2007թ.
21.«Հայաստան» Ֆինանսներ և էկոմոմիկա, օգոստոս-սեպտեմբեր 2004թ
22.«Հայաստան» Ֆինանսներ և էկոմոմիկա, հունվար 2007թ.
23.«Կապիտալ» բիզնես շաբաթաթերթ, թիվ 28,թիվ 32,թիվ 34,թիվ 42, 2007թ
24.«Բանբեր», Երևան 2005թ. N2
25.''Business class'' ամսագիր, N2
26.Вопросы экономики 2006(12) րՑՐ.98
27.. Абчук В. ''Основы предпринимателзства'' Москва 1995г
28.А.В.Бусыгин ''Предпринимательство'' Москва 1997г
29.М.Т.Лапуста ''Предпринимательство'' Москва 2002г
30.. Л.Ф.Догесль, Б.А. Семенов ''Предпринимательство и малый бизнес'' Минск 1997г
31. Череданова ''Основы экономики и предпринимателзство'' Москва 2004г
32.''Исследования по составлению генерального плана развития горнодобывающей промышленности Армении'' Промежуточный Отчет
33.А.В. Рунов ''Определение понятия предприниматель и предпринимательство в современной научной литературе’’
34.Степанова С. А. '' Металургия базовая отрасль экономики'' http://www.mediatext.ru/does/1768
35.''ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND FIRM ATTRIBUTES IN SHAPING INNOVATION AND PROACTIVENESS'' Pat H. Dickson,College of Management, Georgia Institute of Technology, [email protected]
36.www.metallurgy.com
37.www.aea.am
38.www.aiprg.net
39.www.acp.am
40.www.armstat.am
41.www.doingbusiness.org
42.www.gov.am
- Բովանդակություն Ներածություն Գլքւխ 1. Ձեռնարկատիրության էությունը, ձևավորման նախապայմանները 1.1 Ձեռնարկատիրությունը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա և նրա պատմական զարգացումը 1.2 Ձեռնարկատիրության դրսևորումները և նրանց իրավական ձևակերպումը 1.3 Ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրության զարգացումը ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունում 2.1 Լեռնամետալուրգիական ձեռնարկությունները որպես տնտեսության գերակա ճյուղ 2.2 ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության ձեռնարկությունների գործունեությունը բնութագրող տնտեսական ցուցանիշ ները Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունում 3.1 Ինստիտուցիոնալ միջավայրի և ենթակառուցվածքների ազդեցությունը ՀՀ լեռնամետալուրգիական արդյունաբերության ձեռնարկությունների գործունեության վրա 3.2 ՀՀ լեռնամետլուրգիական արդյունաբերությունում ձեռնարկատիրության զարգացման հեռանկարները Եզրակացություն և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ   1. ՀՀ ՔՕ Հոդված 2 2. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը 3. Մ.Ս.Մելքումյան «Ձեռնարկատիրություն և բիզնես» Երևան 2006թ. 4. Մ.Ս.Մելքումյան «Ձեռնարկատիրություն և ներդրումներ» Երևան 1997թ 5. Հ.Բ,Ղուշչյան «Ձեռներեցի սեղանի գիրք»;Երևան 1997 6. Ա.Խ. Մարկոսյան «Տնտեսագիտություն բոլորի համար», Երևան 2001թ 7. Ս.Հ. Բուլանիկյան և ուրիշներ, «Ձեռնարկատիրական ռիսկ», Երևան 2000թ 8. Գ.Ե. Կիրակոսյան, Հ.Բ. Ղուշչյան, Ի.Տ. Տիգրանյան «Տնտեսագիտական բացատրական բառարան», Երևան 1999 9.Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան « Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» Երևան 2005թ. 10.Կ. Առաքելյան «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն» Երևան 2006թ. 11.Ա. Մարջանյան « Հաշվապահական հաշվառում» Երևան 2004թ 12.Կարապետյան Ա.Փ., Կարապետյան Ա.Ա. «Ղափան» հայրենագիտական ակնարկ, Երևան 1985թ. 13.«Լեռնահանքային արդյունաբերության ինտենսիվացման տնտեսական հիմնախնդիրները (ՀՀ պղնձի և ցինկի արտադրության օրինակով)» ատենախոսություն Գ.Ս.Խաչատրյան Երևան 2004թ. 14.Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2006թ., 2005թ 15.Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2006թ, 16.ՀՀ ազգային վիճակագրության ծառայություն « Արդյունաբերություն» 1998-2003, Երևան 2004 17.Մարդկային զարգացման զեկույց 1999 Գլոբալիզացիա, Երևա ն 2000թ 18.«ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի հիմնախնդիրները» Ազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան 1998թ. 19.ՀՀ հանքահումքային հենքի զարգացման ռազմավարություն 20.ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը 2007թ. հունվար-սեպտեմբեր, Տեղեկատվական ամսական զեկույց, Երևան 2007թ. 21.«Հայաստան» Ֆինանսներ և էկոմոմիկա, օգոստոս-սեպտեմբեր 2004թ 22.«Հայաստան» Ֆինանսներ և էկոմոմիկա, հունվար 2007թ. 23.«Կապիտալ» բիզնես շաբաթաթերթ, թիվ 28,թիվ 32,թիվ 34,թիվ 42, 2007թ 24.«Բանբեր», Երևան 2005թ. N2 25.''Business class'' ամսագիր, N2 26.Вопросы экономики 2006(12) րՑՐ.98 27.. Абчук В. ''Основы предпринимателзства'' Москва 1995г 28.А.В.Бусыгин ''Предпринимательство'' Москва 1997г 29.М.Т.Лапуста ''Предпринимательство'' Москва 2002г 30.. Л.Ф.Догесль, Б.А. Семенов ''Предпринимательство и малый бизнес'' Минск 1997г 31. Череданова ''Основы экономики и предпринимателзство'' Москва 2004г 32.''Исследования по составлению генерального плана развития горнодобывающей промышленности Армении'' Промежуточный Отчет 33.А.В. Рунов ''Определение понятия предприниматель и предпринимательство в современной научной литературе’’ 34.Степанова С. А. '' Металургия базовая отрасль экономики'' http://www.mediatext.ru/does/1768 35.''ENTREPRENEURIAL ORIENTATION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND FIRM ATTRIBUTES IN SHAPING INNOVATION AND PROACTIVENESS'' Pat H. Dickson,College of Management, Georgia Institute of Technology, [email protected] 36.www.metallurgy.com 37.www.aea.am 38.www.aiprg.net 39.www.acp.am 40.www.armstat.am 41.www.doingbusiness.org 42.www.gov.am   - Ձեռնարկության արտադրական կարողությունների օգտագործման բարելավման ուղիները - Dzernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman ev barelavman [email protected] lernametalurgiakan ardyunaberutyan mej - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - DZernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman uxinery - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoghutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Zernarkutyan artadrakan karoghutyunneri ogtagortsman barelavman ughinery - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutjan artadrakan karoxutjunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karwxutyunneri ogtagwrcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkytyan artadrakan karoxytyynneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected] - Cernarkutyan artadrakan karoxutyunneri ogtagorcman barelavman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика