Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պռոբլեմը ՀՀ-ում
Code: 6018000231
Page: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գործառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում
1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները
1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում
Գլուխ 2. Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում
2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում
2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը
Գլուխ 3. Հարկային դաշտի զարգացման և կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
3.1 Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
3.2 Հարկային դաշտի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները», պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ.
2. ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը` 2007 թվականի հունվար-դեկտեմբերին», Երևան, 2007 թ.
3. Ա. Թամազյան «Հարկային օրենսդրության հիմունքներ», Եր., 2003 թ.
4. Խաչատրյան Ա. Հ. «Հարկային իրավունք», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, Երևան-2003 թ.
5. Պետրոսյան Մ. «Տնտեսական աճի ապահովման գործում հարկման խթանիչ դերի բարձրացման հնարավորությունները», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2003 թ.
6. Юткина Т.Ф. “Налоги и налогобложение”. Учебник - М.: ИНФРА - М, 1999 г.
7. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г.
8. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г.
9. Энтони Б. А., Джозеф. Э. Стигмец - “Лекции по экономической теории государственного сектора”, М., “Аспект Пресс”, 1995 г.
10.Дж. Ю. Стигмец – “Экономика государственного сектора”, М., ИНФРА –М., 1997 г.
11.Сомоев Р.Г. “Общая теория налогов и налогообложения”. Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000.
12.Караваева И.В. “Налоговое регулирование”. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
13.Гримова Е.Н. “Налогообложение”. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. , 2000 г.
14.Евстигнеев Е. Н. “Основы налогооблажения и налогового права”. Учебное пособие, М., “Инфра М”, 2000 г.
15.Смит А. “Иследование о природе и причинах богатства народов”, М., 1935 г.

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գործառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում 1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները 1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում Գլուխ 2. Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում 2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում 2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը Գլուխ 3. Հարկային դաշտի զարգացման և կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 3.1 Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները 3.2 Հարկային դաշտի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները», պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ. 2. ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը` 2007 թվականի հունվար-դեկտեմբերին», Երևան, 2007 թ. 3. Ա. Թամազյան «Հարկային օրենսդրության հիմունքներ», Եր., 2003 թ. 4. Խաչատրյան Ա. Հ. «Հարկային իրավունք», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, Երևան-2003 թ. 5. Պետրոսյան Մ. «Տնտեսական աճի ապահովման գործում հարկման խթանիչ դերի բարձրացման հնարավորությունները», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2003 թ. 6. Юткина Т.Ф. “Налоги и налогобложение”. Учебник - М.: ИНФРА - М, 1999 г. 7. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г. 8. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г. 9. Энтони Б. А., Джозеф. Э. Стигмец - “Лекции по экономической теории государственного сектора”, М., “Аспект Пресс”, 1995 г. 10.Дж. Ю. Стигмец – “Экономика государственного сектора”, М., ИНФРА –М., 1997 г. 11.Сомоев Р.Г. “Общая теория налогов и налогообложения”. Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000. 12.Караваева И.В. “Налоговое регулирование”. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 13.Гримова Е.Н. “Налогообложение”. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. , 2000 г. 14.Евстигнеев Е. Н. “Основы налогооблажения и налогового права”. Учебное пособие, М., “Инфра М”, 2000 г. 15.Смит А. “Иследование о природе и причинах богатства народов”, М., 1935 г. - Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պռոբլեմը ՀՀ-ում - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dazti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman problemy HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti steghcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dasti steghtsman problemy HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkajin dashti stexcman [email protected] HH-um - Swcialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-ym - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um - Socialapes ardaraci harkayin dashti stexcman [email protected] HH-um
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика