Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում
Code: 6018000226
Page: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գորրծառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում
1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները
1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում
1.4 Հարկային քաղաքականության օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում
2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում
2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը
Գլուխ 3. Հարկային բեռի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ում
3.1 Սահմանային, անվանական և իրական հարկային բեռ. գնահատականը Հայաստանի Հանրապետությունում
3.2 Հարկային բեռի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г.
2. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г.
3. Энтони Б. А., Джозеф. Э. Стигмец - “Лекции по экономической теории государственного сектора”, М., “Аспект Пресс”, 1995 г.
4. Дж. Ю. Стигмец – “Экономика государственного сектора”, М., ИНФРА –М., 1997 г.
5. Сомоев Р.Г. “Общая теория налогов и налогообложения”. Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000.
6. Караваева И.В. “Налоговое регулирование”. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
7. Гримова Е.Н. “Налогообложение”. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. , 2000 г.
8. Евстигнеев Е. Н. “Основы налогооблажения и налогового права”. Учебное пособие, М., “Инфра М”, 2000 г.
9. Смит А. “Иследование о природе и причинах богатства народов”, М., 1935 г.
10.«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները», պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ.
11.ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը` 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին», Երևան, 2008 թ.
12.Ա. Թամազյան «Հարկային օրենսդրության հիմունքներ», Եր., 2003 թ.
13.Խաչատրյան Ա. Հ. «Հարկային իրավունք», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, Երևան-2003 թ.
14.Պետրոսյան Մ. «Տնտեսական աճի ապահովման գործում հարկման խթանիչ դերի բարձրացման հնարավորությունները», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2003 թ.
15.«Տնտեսագիտության տեսություն», ուս. ձեռ., Եր., 2000 թ.,
16.Ներսիսյան Կ. Լ. «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 2008 թ.,
17.Ե. Գևորգյան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ.
18.«Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր»,Եր., վերանայված 2008 թ. սեպտեմբերին
19.ՀՀ կառավարության 30.10.2008թ. N 1207-Ն որոշումը «Կայուն զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին»
20.Հայաստանի Հանրապետության հարկային վարչարարության ռազմավարության 2008-2011թթ. Ծրագիր
21.ՀՀ օրենքը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին», ընդունվել է 14.05.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N15, 1997, ՀՀ օրենքը «Ակցիզային հարկի մասին», ընդունվել է 23.06.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N16, 1997, ՀՀ օրենքը «Շահութահարկի մասին», ընդունվել է 30.07.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N20, 1997, ՀՀ օրենքը «Եկամտահարկի մասին», ընդունվել է 27.12.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N21, 1998,
22.ՀՀ օրենքը «Գույքահարկի մասին», ընդունվել է 27.12.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N25, 1998, Սարգսյան Ա. Հարկային բեռի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2006,
23.http://www.taxservice.am
24.http:/www.armstat..am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում 1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գորրծառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում 1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները 1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում 1.4 Հարկային քաղաքականության օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում Գլուխ 2. Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում 2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում 2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը Գլուխ 3. Հարկային բեռի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ում 3.1 Սահմանային, անվանական և իրական հարկային բեռ. գնահատականը Հայաստանի Հանրապետությունում 3.2 Հարկային բեռի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г. 2. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г. 3. Энтони Б. А., Джозеф. Э. Стигмец - “Лекции по экономической теории государственного сектора”, М., “Аспект Пресс”, 1995 г. 4. Дж. Ю. Стигмец – “Экономика государственного сектора”, М., ИНФРА –М., 1997 г. 5. Сомоев Р.Г. “Общая теория налогов и налогообложения”. Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2000. 6. Караваева И.В. “Налоговое регулирование”. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 7. Гримова Е.Н. “Налогообложение”. Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. , 2000 г. 8. Евстигнеев Е. Н. “Основы налогооблажения и налогового права”. Учебное пособие, М., “Инфра М”, 2000 г. 9. Смит А. “Иследование о природе и причинах богатства народов”, М., 1935 г. 10.«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները», պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ. 11.ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը` 2008 թվականի հունվար-դեկտեմբերին», Երևան, 2008 թ. 12.Ա. Թամազյան «Հարկային օրենսդրության հիմունքներ», Եր., 2003 թ. 13.Խաչատրյան Ա. Հ. «Հարկային իրավունք», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, Երևան-2003 թ. 14.Պետրոսյան Մ. «Տնտեսական աճի ապահովման գործում հարկման խթանիչ դերի բարձրացման հնարավորությունները», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2003 թ. 15.«Տնտեսագիտության տեսություն», ուս. ձեռ., Եր., 2000 թ., 16.Ներսիսյան Կ. Լ. «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 2008 թ., 17.Ե. Գևորգյան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ. 18.«Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր»,Եր., վերանայված 2008 թ. սեպտեմբերին 19.ՀՀ կառավարության 30.10.2008թ. N 1207-Ն որոշումը «Կայուն զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» 20.Հայաստանի Հանրապետության հարկային վարչարարության ռազմավարության 2008-2011թթ. Ծրագիր 21.ՀՀ օրենքը «Ավելացված արժեքի հարկի մասին», ընդունվել է 14.05.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N15, 1997, ՀՀ օրենքը «Ակցիզային հարկի մասին», ընդունվել է 23.06.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N16, 1997, ՀՀ օրենքը «Շահութահարկի մասին», ընդունվել է 30.07.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N20, 1997, ՀՀ օրենքը «Եկամտահարկի մասին», ընդունվել է 27.12.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N21, 1998, 22.ՀՀ օրենքը «Գույքահարկի մասին», ընդունվել է 27.12.97թ., «Հարկային տեղեկատու», ՀՀ ՀՏՊ, «ՀՀ ՀՏ ուսումնամեթոդական կենտրոն», N25, 1998, Սարգսյան Ա. Հարկային բեռի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (թեկնածուական ատենախոսություն), Երևան 2006, 23.http://www.taxservice.am 24.http:/www.armstat..am   - Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում - harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan gnahatumy HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaghaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaghaqakanutyan ardyunavetutyan gnahatumy HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkajin qaxaqakanutjan ardjunavetutjan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanytyan ardyynavetytyan [email protected] HH-ym - Harkayin kaxakakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um - Harkayin qaxaqakanutyan ardyunavetutyan [email protected] HH-um
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика