Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Մակրոտնտեսական կարգավորումը ՀՀ-ում
Code: 6018000077
Page: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլքւխ 1. Տնտեսության մակրոտնռեսական կարգավորման տնտեսամեթոդական հիմքերը
1.1 Մակրոտնտեսական կարգավորման էությունն ու անհրաժեշտությունը
1.2 Տնտեսության պետական կարգավորման տեսությունների էվոլյուցիան
Գլուխ 2. Մակրոտնտեսական կարգավորումը ՀՀ-ում
2.1 Տնտեսության կարգավորման լծակները և տնտեսական քաղաքականության ուղղությունները
2.2 ՀՀ տնտեսությունը կարգավորող պետական մարմինները և դրանց գործառույթները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կ.Ներսիսյան «Տնտեսագիտության տեսության խնդիրների ժողովածու», Երևան 2005
2. ԵՊՏՀ ուսանողական գիտական ընկերության նստաշրջան 25-26 «Նյութեր»,
3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով), Երևան, 2007
4. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», 1997, 24 հունիսի
5. ՀՀ օրենքը «Հարկերի մասին», 1997
6. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր, 2008
7. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, 2007
8. ՀՀ Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, 2008-2010
9. ՀՀ Կառավարության ծրագիր, Երևան, 2007
10.Հայաստանի տարեկան ազգային հաշիվներ, 2001-2005
11.ՀՀ ԿԲ Բանբեր, 2007, Առաջին եռամսյակ
12.ՀՀ ԿԲ Բանբեր, 2007, Երրորդ եռամսյակ
13.ՀՀ ԿԲ Բանբեր, 2007, Չորրորդ եռամսյակ
14.ՀՀ ԿԲ-ի տարեկան հաշվետվություն, 2006
15.ԿԲ-ի տարեկան հաշվետվություն, 2007
16.«ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք», ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2006
17.«ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք», ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2007
18.«Հայաստանի ֆինասների վիճակագրություն», (1998-2000), Երևան, 2002, Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ
19.«ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջե» համառոտ ուղեցույց, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան, 2006
20.«ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջե» համառոտ ուղեցույց, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան, 2007
21.Աղամբեգյան Ա., Մկրտչյան Մ., Գևորգյան Մ., «Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում», Երևան, 1999
22.Աղաջանյան Հ., «Տնտեսության պետական կարգավորման ինստիտուցիոնալ հիմքերը», Բանբեր, ՀՊՏՀ, ամսագիր N1, 2004
23.Այվազյան Ն.Ա., «Սահմանադրական իրավունք», Երևան, 2005
24.Ավետիսյան Ա., «Բյուջեի էությունը և դերը տնտեսության կարգավորման գործում», ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները Գիտական հոդվածների ժողովածու N9, 2007
25.Բագրատյան Ս., «Բյուջետային գործընթացի դերը տնտեսական քաղաքականության բարձրացման գործում», Երևան, 2004
26.Բադանյան Լ. և ուրիշներ, «Ֆինանսներ և վարկ», Երևան, 2003
27.Զալինյան Ա., «Տնտեսության պետական կառավարում. պետական կառավարման տեսության տնտեսագիտական հիմքերը», Երևան, 2003
28.Կիրակոսյան Գ., «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան, 2000
29.Կիրակոսյան Գ., «Տնտեսական քաղաքականության տեսական հիմքերը», էկոնոմիկա N7-9, 1994
30.Ղուշչյան Հ. Բ., «Մակրոէկոնոմիկա», Երևան, Կառավարման համալսարան, Գլաձոր, 1992
31.«Մակրոտնտեսական կարգավորում»/ Տնտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Բ. Ղուշչյանի ընդհ. խմբագրությամբ/, Երևան, Տնտեսագետ, 2005 թ.
32.«Մենեջմենթ» /Պրոֆ.Յու. Սուվարյանի ընդհ. խմբ./, Երևան, Տնտեսագետ, 2002
33.Սուվարյան Յու., Վ.Կոպյան «Տնտեսության հանրային կառավարում», Երևան, 2003
34.Օրդյան Է., «Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում», Երևան, Պետական ծառայություն, 1998


- Բովանդակություն Ներածություն Գլքւխ 1. Տնտեսության մակրոտնռեսական կարգավորման տնտեսամեթոդական հիմքերը 1.1 Մակրոտնտեսական կարգավորման էությունն ու անհրաժեշտությունը 1.2 Տնտեսության պետական կարգավորման տեսությունների էվոլյուցիան Գլուխ 2. Մակրոտնտեսական կարգավորումը ՀՀ-ում 2.1 Տնտեսության կարգավորման լծակները և տնտեսական քաղաքականության ուղղությունները 2.2 ՀՀ տնտեսությունը կարգավորող պետական մարմինները և դրանց գործառույթները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ.Ներսիսյան «Տնտեսագիտության տեսության խնդիրների ժողովածու», Երևան 2005 2. ԵՊՏՀ ուսանողական գիտական ընկերության նստաշրջան 25-26 «Նյութեր», 3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով), Երևան, 2007 4. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին», 1997, 24 հունիսի 5. ՀՀ օրենքը «Հարկերի մասին», 1997 6. ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր, 2008 7. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, 2007 8. ՀՀ Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, 2008-2010 9. ՀՀ Կառավարության ծրագիր, Երևան, 2007 10.Հայաստանի տարեկան ազգային հաշիվներ, 2001-2005 11.ՀՀ ԿԲ Բանբեր, 2007, Առաջին եռամսյակ 12.ՀՀ ԿԲ Բանբեր, 2007, Երրորդ եռամսյակ 13.ՀՀ ԿԲ Բանբեր, 2007, Չորրորդ եռամսյակ 14.ՀՀ ԿԲ-ի տարեկան հաշվետվություն, 2006 15.ԿԲ-ի տարեկան հաշվետվություն, 2007 16.«ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք», ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2006 17.«ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք», ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2007 18.«Հայաստանի ֆինասների վիճակագրություն», (1998-2000), Երևան, 2002, Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ 19.«ՀՀ 2006 թվականի պետական բյուջե» համառոտ ուղեցույց, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան, 2006 20.«ՀՀ 2007 թվականի պետական բյուջե» համառոտ ուղեցույց, ՀՀ ՖԷՆ, Երևան, 2007 21.Աղամբեգյան Ա., Մկրտչյան Մ., Գևորգյան Մ., «Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում», Երևան, 1999 22.Աղաջանյան Հ., «Տնտեսության պետական կարգավորման ինստիտուցիոնալ հիմքերը», Բանբեր, ՀՊՏՀ, ամսագիր N1, 2004 23.Այվազյան Ն.Ա., «Սահմանադրական իրավունք», Երևան, 2005 24.Ավետիսյան Ա., «Բյուջեի էությունը և դերը տնտեսության կարգավորման գործում», ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները Գիտական հոդվածների ժողովածու N9, 2007 25.Բագրատյան Ս., «Բյուջետային գործընթացի դերը տնտեսական քաղաքականության բարձրացման գործում», Երևան, 2004 26.Բադանյան Լ. և ուրիշներ, «Ֆինանսներ և վարկ», Երևան, 2003 27.Զալինյան Ա., «Տնտեսության պետական կառավարում. պետական կառավարման տեսության տնտեսագիտական հիմքերը», Երևան, 2003 28.Կիրակոսյան Գ., «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան, 2000 29.Կիրակոսյան Գ., «Տնտեսական քաղաքականության տեսական հիմքերը», էկոնոմիկա N7-9, 1994 30.Ղուշչյան Հ. Բ., «Մակրոէկոնոմիկա», Երևան, Կառավարման համալսարան, Գլաձոր, 1992 31.«Մակրոտնտեսական կարգավորում»/ Տնտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Բ. Ղուշչյանի ընդհ. խմբագրությամբ/, Երևան, Տնտեսագետ, 2005 թ. 32.«Մենեջմենթ» /Պրոֆ.Յու. Սուվարյանի ընդհ. խմբ./, Երևան, Տնտեսագետ, 2002 33.Սուվարյան Յու., Վ.Կոպյան «Տնտեսության հանրային կառավարում», Երևան, 2003 34.Օրդյան Է., «Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում», Երևան, Պետական ծառայություն, 1998 - Մակրոտնտեսական կարգավորումը ՀՀ-ում - makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan kargavorumy HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan kargavorumy HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrwtntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-ym - Makrotntesakan [email protected] HH-um - Makrotntesakan [email protected] HH-um
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика