Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ ներդրումային միջավայրի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
Code: 6018000074
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ ներդրումային միջավայրի մակրոտնտեսական գնահատականը
1.1 ՀՀ ներդրումային միջավայրի փուլային և մակրոտնտեսական բնութագիրը
1.2 ՀՀ ներդրումային միջավայրի վրա ազդող գործոնները
Գլուխ 2. ՀՀ արժեթղթերի շուկան, որպես ֆինանսական ներդրումների
առանցքային ուղղություն
2.1 Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.2 ՀՀ պետական և կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և ներդրումային հնարավորությունները
2.3 ՀՀ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Դավթյան Տ., «Արժեթղթերով գործառնություններ», Երևան, 2003
2. «Ներդրումային քաղաքականությունը և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների 16-րդ գիտական նստաշրջանի թեզիսներ), Երևան,2001
3. «Շուկայական տնտեսոըթյան անցման արդի հիմնախնդիրները» (ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ), Երևան,1997
4. Ջրբաշյան Տ., Մելիքյան Ն.,«Ներդրումային քաղաքականության ուղղվածության հիմնահարցը աղքատության հաղթահարման ՀՀ ռազմավարությունում»,Երևան,2002
5. Սալնազարյան Ա.Բ.,«Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը»,Երևան,2002
6. «Ֆինանսներ և վարկ», Լ.Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ, Երևան,2003
7. Առաքելյան Ք.Վ.,«Տնտեսական աճի արտաքին գործոնները» (ՀՀ օրինակով,ատենախոս.), Երևան,2005
8. Լևոնյան Ա.Ս.,«Ներդրումային ռազմավարության տնտեսագիտական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», (ատենախոս.),Երևան,2002
9. Մաթևոսյան Ն.Վ.,«Ներդրումային Միջավայրի ձևավորման առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությամբ երկրներում»,(ՀՀ օրինակով),(ատենախոս.),Երևան,2004
10.Մելիքյան Ն.Վ.,«Արժեթղթերի շուկայի զարգացման և կարգավորման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում», Երևան, 2002
11.Միրաքյան Ռ.Գ., «Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները» ( ՀՀ օրինակով),Երևան,2004
12.Խալափյան Բ.Ե.«Ներդրումներիկառավարմանհամակարգիարդյունավետությունը», (ատենախոս.),Երևան,2005
13.Աղաբեկյան Է.,«Ֆինանսական շուկայի վերահսկողության միավորված մարմնի ձևավորման միջազգային փորձը և դրա կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում»,ՀՊՏՀ, Բանբեր,2006-3
14.ԱսլանյանՄ.,«ՀՀ արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորման համակարգի կազմակերպման ծախսային ասպեկտներ»,«Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»
#4-5, մարտ-ապրիլ,2005,էջ 165
15.Ասլանյան Մ. ,«Պետության դերը ՀՀ ֆոնդայի շուկայի կարգավորման գործընթացում»,«Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,# 10-11,սեպտ.-հոկտ.,2004,
էջ 85
16.«Աճ և Աղքատության կրճատում Հայաստանում»,Գելբարդ Է.,Մաքհյու Ջ., Իրադյան Գ. և ուրիշներ, ԱՄՆ,IMF,2006
17.Դավթյան Տ.,«Արժեթղթերի շուկա -զարգացումներ»,« Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#16. նոյեմբեր,2005,էջ 29
18.Խալաթյան Ն.«Արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը ՀՀ-ում», « Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#10-11,սեպտ.-հոկտ.,2004,էջ 75
19.Կոստանյան Ռ.,«Բաժնետիրացում և արժեթղթերի առաջնային շուկա»,« Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#10-11,սեպտ-հոկտ.,2004,էջ 83
20. ՀՀ օրենքը «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին»,2000թ., հուլիսի 6
21. ՀՀ օրենքը «Օտարերկրյա ներդրումների մասին»,1994թ., հուլիս 31
22. ՀՀ Արժեթղթերի Հանձնաժողովի 2006թ.-ի տարեկան գործունեության ծրագիր
23.ՀՀ կառավարության 2005թ.-ի ապրիլի 21-ի թիվ 15 նիստի արձանագրային որոշմամբ հաստատված «ՀՀ Ներդրումային քաղաքականության», Հայեցափորձ
24.Մանուկյան Ե.,«Տնտեսական միտումները Հայաստանում 2006թ.-ի 1-ին կիսամյակի համար»,«Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն»,օգոստոս 2006,էջ 33
25.Մելքոնյան Ռ.,«ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի իրացվելիության վերլուծություն»,«Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#4-5 մարտ-ապրիլ,2005,էջ 167-170
26.Սարիբեկյան Ա., Գևորգյան Ռ.,«Անցումային երկրների ֆինանսական շուկաները և տնտեսական աճը»,« Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#10-11,սեպտ.-հոկտ.,2004,էջ 68-74
27. И.А. Бланк., “Итвестиционный менеджмент”,Киев,1995
28.В.М.Мавлюченко,В.Д.Мапиро и дрг.,”Управление инвестициями”,Москва,1998
29.Ковалева В.В., Иванова В.В.,Лелина В.В.,''Инвестиции'',Москва,2005
30.www.cba.am
31.www.armex.am
32.www.minted.am
33.www.cda.am
34.www.mfe.am- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. ՀՀ ներդրումային միջավայրի մակրոտնտեսական գնահատականը 1.1 ՀՀ ներդրումային միջավայրի փուլային և մակրոտնտեսական բնութագիրը 1.2 ՀՀ ներդրումային միջավայրի վրա ազդող գործոնները Գլուխ 2. ՀՀ արժեթղթերի շուկան, որպես ֆինանսական ներդրումների առանցքային ուղղություն 2.1 Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 2.2 ՀՀ պետական և կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և ներդրումային հնարավորությունները 2.3 ՀՀ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Դավթյան Տ., «Արժեթղթերով գործառնություններ», Երևան, 2003 2. «Ներդրումային քաղաքականությունը և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» (ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների 16-րդ գիտական նստաշրջանի թեզիսներ), Երևան,2001 3. «Շուկայական տնտեսոըթյան անցման արդի հիմնախնդիրները» (ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ), Երևան,1997 4. Ջրբաշյան Տ., Մելիքյան Ն.,«Ներդրումային քաղաքականության ուղղվածության հիմնահարցը աղքատության հաղթահարման ՀՀ ռազմավարությունում»,Երևան,2002 5. Սալնազարյան Ա.Բ.,«Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը»,Երևան,2002 6. «Ֆինանսներ և վարկ», Լ.Հ. Բադանյանի խմբագրությամբ, Երևան,2003 7. Առաքելյան Ք.Վ.,«Տնտեսական աճի արտաքին գործոնները» (ՀՀ օրինակով,ատենախոս.), Երևան,2005 8. Լևոնյան Ա.Ս.,«Ներդրումային ռազմավարության տնտեսագիտական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», (ատենախոս.),Երևան,2002 9. Մաթևոսյան Ն.Վ.,«Ներդրումային Միջավայրի ձևավորման առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությամբ երկրներում»,(ՀՀ օրինակով),(ատենախոս.),Երևան,2004 10.Մելիքյան Ն.Վ.,«Արժեթղթերի շուկայի զարգացման և կարգավորման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում», Երևան, 2002 11.Միրաքյան Ռ.Գ., «Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները» ( ՀՀ օրինակով),Երևան,2004 12.Խալափյան Բ.Ե.«Ներդրումներիկառավարմանհամակարգիարդյունավետությունը», (ատենախոս.),Երևան,2005 13.Աղաբեկյան Է.,«Ֆինանսական շուկայի վերահսկողության միավորված մարմնի ձևավորման միջազգային փորձը և դրա կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում»,ՀՊՏՀ, Բանբեր,2006-3 14.ԱսլանյանՄ.,«ՀՀ արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորման համակարգի կազմակերպման ծախսային ասպեկտներ»,«Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա» #4-5, մարտ-ապրիլ,2005,էջ 165 15.Ասլանյան Մ. ,«Պետության դերը ՀՀ ֆոնդայի շուկայի կարգավորման գործընթացում»,«Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,# 10-11,սեպտ.-հոկտ.,2004, էջ 85 16.«Աճ և Աղքատության կրճատում Հայաստանում»,Գելբարդ Է.,Մաքհյու Ջ., Իրադյան Գ. և ուրիշներ, ԱՄՆ,IMF,2006 17.Դավթյան Տ.,«Արժեթղթերի շուկա -զարգացումներ»,« Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#16. նոյեմբեր,2005,էջ 29 18.Խալաթյան Ն.«Արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը ՀՀ-ում», « Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#10-11,սեպտ.-հոկտ.,2004,էջ 75 19.Կոստանյան Ռ.,«Բաժնետիրացում և արժեթղթերի առաջնային շուկա»,« Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#10-11,սեպտ-հոկտ.,2004,էջ 83 20. ՀՀ օրենքը «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին»,2000թ., հուլիսի 6 21. ՀՀ օրենքը «Օտարերկրյա ներդրումների մասին»,1994թ., հուլիս 31 22. ՀՀ Արժեթղթերի Հանձնաժողովի 2006թ.-ի տարեկան գործունեության ծրագիր 23.ՀՀ կառավարության 2005թ.-ի ապրիլի 21-ի թիվ 15 նիստի արձանագրային որոշմամբ հաստատված «ՀՀ Ներդրումային քաղաքականության», Հայեցափորձ 24.Մանուկյան Ե.,«Տնտեսական միտումները Հայաստանում 2006թ.-ի 1-ին կիսամյակի համար»,«Տնտեսական քաղաքականություն և աղքատություն»,օգոստոս 2006,էջ 33 25.Մելքոնյան Ռ.,«ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի իրացվելիության վերլուծություն»,«Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#4-5 մարտ-ապրիլ,2005,էջ 167-170 26.Սարիբեկյան Ա., Գևորգյան Ռ.,«Անցումային երկրների ֆինանսական շուկաները և տնտեսական աճը»,« Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա»,#10-11,սեպտ.-հոկտ.,2004,էջ 68-74 27. И.А. Бланк., “Итвестиционный менеджмент”,Киев,1995 28.В.М.Мавлюченко,В.Д.Мапиро и дрг.,”Управление инвестициями”,Москва,1998 29.Ковалева В.В., Иванова В.В.,Лелина В.В.,''Инвестиции'',Москва,2005 30.www.cba.am 31.www.armex.am 32.www.minted.am 33.www.cda.am 34.www.mfe.am - ՀՀ ներդրումային միջավայրի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները - HH nerdrumayin mijavayri dzevavorman ev zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri dzEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman arancnahatkutyunnery - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri zEVavorman EV zargacman aranznahatkutyunnery - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumajin mijavajri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavwrman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mighavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrymayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cEVavorman EV zargacman [email protected] - HH nerdrumayin mijavayri cYEVavorman YEV zargacman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика