Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Պետական կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում
Code: 6012000239
Page: 82
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 43,050.00 AMD
Total: 41,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական կառավարման տեղը և դերը հանրային կառավարման համակարգում
1.1 Պետական կառավարման էությունը և տեղը հանրային կառավարման համակարգում
1.2 Պետական կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.3 Պետական կառավարման միջազգային փորձը
Գլուխ 2. Պետական կառավարման համակարգի խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում
2.1 Պետական կառավարման հիմնախնդիրները
2.2 Պետական կառավարման զարգացման ուղիները բարեփոխումների համատեքստում
2.3 Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք
3. «ՀՀ կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու համար» ՀՀ Նախագահի 08.04.2004թ. թիվ 52-Ն հրամանագիր
4. ՀՀ կառավարության 30.04.02. «ՀՀ նախարարությունների աշխատակազմերի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին ներկայացվող պահանջների մասին» թ. 488 որոշում
5. Եդիգարյամ Վ. Մ. Պետական կառավարման հիմնախնդիրները բարեփոխումների փուլում; - Եր.: ՀՀ ԿԴ, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2000թ.,
6. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմի և կառուցվածքի մասին», ընդունված 4.12.1991թ.
7. Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Ե., Պետական ծառայություն, 1998
8. Пикулькин А.Б. Система государственного управления. –М., 1997.
9. Клешдов М.Я. Информационные системы органов государственного управления. -- М.: РАГС. -- 1999.
10.Теория права и государства: Учебник/ Под. ред. Проф. В.В. Лазарева.- М.:
Право и Закон, 1996.
11.Copyright © Международный журнал "Проблемы теории и практики управления"
12.Стеклов Ю, Михаил Александрович Бакунин, Система государственного управления, М, 1927, т. 3, стр. 67
13.Политиологический словарь, М, 1994,
14.WGI 1996-2005: Worldwide Governance Indicators Country Snapshot.WB.2006:

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Պետական կառավարման տեղը և դերը հանրային կառավարման համակարգում 1.1 Պետական կառավարման էությունը և տեղը հանրային կառավարման համակարգում 1.2 Պետական կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 1.3 Պետական կառավարման միջազգային փորձը Գլուխ 2. Պետական կառավարման համակարգի խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում 2.1 Պետական կառավարման հիմնախնդիրները 2.2 Պետական կառավարման զարգացման ուղիները բարեփոխումների համատեքստում 2.3 Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ   1. ՀՀ Սահմանադրություն 2. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք 3. «ՀՀ կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու համար» ՀՀ Նախագահի 08.04.2004թ. թիվ 52-Ն հրամանագիր 4. ՀՀ կառավարության 30.04.02. «ՀՀ նախարարությունների աշխատակազմերի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին ներկայացվող պահանջների մասին» թ. 488 որոշում 5. Եդիգարյամ Վ. Մ. Պետական կառավարման հիմնախնդիրները բարեփոխումների փուլում; - Եր.: ՀՀ ԿԴ, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2000թ., 6. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմի և կառուցվածքի մասին», ընդունված 4.12.1991թ. 7. Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Ե., Պետական ծառայություն, 1998 8. Пикулькин А.Б. Система государственного управления. –М., 1997. 9. Клешдов М.Я. Информационные системы органов государственного управления. -- М.: РАГС. -- 1999. 10.Теория права и государства: Учебник/ Под. ред. Проф. В.В. Лазарева.- М.: Право и Закон, 1996. 11.Copyright © Международный журнал "Проблемы теории и практики управления" 12.Стеклов Ю, Михаил Александрович Бакунин, Система государственного управления, М, 1927, т. 3, стр. 67 13.Политиологический словарь, М, 1994, 14.WGI 1996-2005: Worldwide Governance Indicators Country Snapshot.WB.2006: - Պետական կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman barepoxumnery HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman barepokhumnery HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-ym - Petakan karavarman [email protected] HH-um - Petakan karavarman [email protected] HH-um
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика