Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Համայնքային ծառայության կազմակերպումը
Code: 6012000233
Page: 80
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 42,000.00 AMD
Total: 40,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Համայնքային ծառայության կազմակերպման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
1.1 Համայնքային ծառայության հասկացությունը և կազմակերպման սկզբունքները ՀՀ-ում
1.2 Համայնքային ծառայության խնդիրները և նպատակները
1.3 Համայնքային ծառայության իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական ու գործադիր մարմինները և համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները
2.1 Տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական ու գործադիր մարմինները ՀՀ-ում
2.2 Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները
2.3 Համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում
Գլուխ 3. Համայնքային ծառայության ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրները և այդ ոլորտի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Ե. 2001թ.
2. Ինչ է քաղաքացիական ծառայությունը: Ուղեցույց (հարցեր և պատասխաններ), Ե. 2004 թ.
3. Համայնքային ծառայության համակարգի ձևավորումը և զարգացումը, Ե.2004թ.
4. Համայնքային ծառայության իրավական ակտերի ժողովածու, Ե. 2007 թ.
5. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հանրային ծառայության իրավական ակտեր, Ե. 2003 թ.
6. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, «Մխիթար Գոշ», Ե.1997թ.:
7. Հարությունյան Ա., Օրդյան Է., Ստեփանյան Վ., Եղյան Ռ., Մուրադյան Ս. Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմնադրույթներ: Հանրային կառավարում, գիտական ամսագիր, Ե. 2004թ.
8. ՀՀ օրենքը «Հարկերի մասին», Ե. 1997 թ.
9. ՀՀ օրենքը «Գույքահարկի մասին», Ե. 1998 թ.
10.ՀՀ օրենքը «Հողի հարկի մասին», Ե. 1997 թ.
11.ՀՀ օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին», Ե. 2002 թ.
12.ՀՀ օրենքը «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», Ե. 1997 թ.
13.ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին». Ե. 1995թ.
14.ՀՀ օրենքը «Դատախազության մասին», Ե. 2007 թ.
15.ՀՀ օրենքը «Պետական բյուջեի մասին», Ե. 2008 թ.
16.ՀՀ օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասին», Ե. 1998 թ.
17.Տեղական ինքնակառավարման ինստիտուցիոնալիզացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Ե. 2002թ.
18.Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ. Նոր զարգացումներ (տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆ. Է. Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.), Ե. 2002թ.
19.Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ. Ուսումնական ձեռնարկ (տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆ. Է. Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.), Ե. 2000թ.
20.«Քաղաքացիական ծառայություն» իրավական ակտերի ժողովածու, Ե.2003թ.
21.Барабашев Г. В. ,,Местное самоуправление’’. М. 1996.
22.Выдрин И. В. ,,Муниципальное право''. М. 2006.
23.Евдокимов В. Б., Старцев Я. Ю. ,,Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты''. М. 2001.
24.Емельянов Х. А. ,,Местное самоуправление: проблемы, поиски, решения’’. Монография. М. 1997.
25.Еремян В. В. ,,Местное управление и местное самоуправление в Латинской Америке’’. Монография. М. 2001.
26.Кутафин О. Е. , Фадеев В. И. ,, Муниципальное право Российской Федерации’’. М. 2007.
27.Мильшин Ю. Н., Чаннов С. Е. ,,Муниципальное право России’’. М.2006.
28.Муниципальное право зарубежных стран./ под.ред. В. В. Еремяна. М.2006.
29.Налоги: учебное пособие/ под.ред. Д. Г. Черник. М. 1995.
30.Налоговый портфель / под.ред. Д. Н. Акуленок. М. 1993.
31.Оффердал О. ,, Местное самоуправление в Скандинавии и перспективы''. Полос. 1999. N2.
32.Черкасов А. И. ,,Сравнительное местное управление: теория и практика''. М. 1998.
33.Чудаков М. ,,Местное самоуправление и управление за рубежом (некоторые вопросы и теории)''// Международное право и международные отношения. Минск. 1998. N4.
34.Шендрыгин Е. Н. ,,Государственная власть и местное самоуправление. Историко-правовой анализ''. Санкт-Петербург. 1997.
35.Штатина М. А. ,,Местное управление в зарубежных странах (Великобритания, США, Франция, страны Латинской Америки). М. 1994.
36.Шугрина Е. С. ,,Муниципальное право''. М. 2005.
37.www.parlament.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Համայնքային ծառայության կազմակերպման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում 1.1 Համայնքային ծառայության հասկացությունը և կազմակերպման սկզբունքները ՀՀ-ում 1.2 Համայնքային ծառայության խնդիրները և նպատակները 1.3 Համայնքային ծառայության իրավական հիմքերը ՀՀ-ում Գլուխ 2. Տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական ու գործադիր մարմինները և համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները 2.1 Տեղական ինքնակառավարման ներկայացուցչական ու գործադիր մարմինները ՀՀ-ում 2.2 Պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները 2.3 Համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունները ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում Գլուխ 3. Համայնքային ծառայության ոլորտում գոյություն ունեցող խնդիրները և այդ ոլորտի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. Ե. 2001թ. 2. Ինչ է քաղաքացիական ծառայությունը: Ուղեցույց (հարցեր և պատասխաններ), Ե. 2004 թ. 3. Համայնքային ծառայության համակարգի ձևավորումը և զարգացումը, Ե.2004թ. 4. Համայնքային ծառայության իրավական ակտերի ժողովածու, Ե. 2007 թ. 5. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հանրային ծառայության իրավական ակտեր, Ե. 2003 թ. 6. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, «Մխիթար Գոշ», Ե.1997թ.: 7. Հարությունյան Ա., Օրդյան Է., Ստեփանյան Վ., Եղյան Ռ., Մուրադյան Ս. Համայնքային ծառայության հայեցակարգային հիմնադրույթներ: Հանրային կառավարում, գիտական ամսագիր, Ե. 2004թ. 8. ՀՀ օրենքը «Հարկերի մասին», Ե. 1997 թ. 9. ՀՀ օրենքը «Գույքահարկի մասին», Ե. 1998 թ. 10.ՀՀ օրենքը «Հողի հարկի մասին», Ե. 1997 թ. 11.ՀՀ օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին», Ե. 2002 թ. 12.ՀՀ օրենքը «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին», Ե. 1997 թ. 13.ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին». Ե. 1995թ. 14.ՀՀ օրենքը «Դատախազության մասին», Ե. 2007 թ. 15.ՀՀ օրենքը «Պետական բյուջեի մասին», Ե. 2008 թ. 16.ՀՀ օրենքը «Ֆինանսական համահարթեցման մասին», Ե. 1998 թ. 17.Տեղական ինքնակառավարման ինստիտուցիոնալիզացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Ե. 2002թ. 18.Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ. Նոր զարգացումներ (տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆ. Է. Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.), Ե. 2002թ. 19.Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ. Ուսումնական ձեռնարկ (տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆ. Է. Հ. Օրդյանի ընդհ. խմբ.), Ե. 2000թ. 20.«Քաղաքացիական ծառայություն» իրավական ակտերի ժողովածու, Ե.2003թ. 21.Барабашев Г. В. ,,Местное самоуправление’’. М. 1996. 22.Выдрин И. В. ,,Муниципальное право''. М. 2006. 23.Евдокимов В. Б., Старцев Я. Ю. ,,Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты''. М. 2001. 24.Емельянов Х. А. ,,Местное самоуправление: проблемы, поиски, решения’’. Монография. М. 1997. 25.Еремян В. В. ,,Местное управление и местное самоуправление в Латинской Америке’’. Монография. М. 2001. 26.Кутафин О. Е. , Фадеев В. И. ,, Муниципальное право Российской Федерации’’. М. 2007. 27.Мильшин Ю. Н., Чаннов С. Е. ,,Муниципальное право России’’. М.2006. 28.Муниципальное право зарубежных стран./ под.ред. В. В. Еремяна. М.2006. 29.Налоги: учебное пособие/ под.ред. Д. Г. Черник. М. 1995. 30.Налоговый портфель / под.ред. Д. Н. Акуленок. М. 1993. 31.Оффердал О. ,, Местное самоуправление в Скандинавии и перспективы''. Полос. 1999. N2. 32.Черкасов А. И. ,,Сравнительное местное управление: теория и практика''. М. 1998. 33.Чудаков М. ,,Местное самоуправление и управление за рубежом (некоторые вопросы и теории)''// Международное право и международные отношения. Минск. 1998. N4. 34.Шендрыгин Е. Н. ,,Государственная власть и местное самоуправление. Историко-правовой анализ''. Санкт-Петербург. 1997. 35.Штатина М. А. ,,Местное управление в зарубежных странах (Великобритания, США, Франция, страны Латинской Америки). М. 1994. 36.Шугрина Е. С. ,,Муниципальное право''. М. 2005. 37.www.parlament.am - Համայնքային ծառայության կազմակերպումը - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan kazmakerpumy - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin tsarayutyan kazmakerpumy - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamajnqajin carajutjan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayytyan [email protected] - Hamaynkayin carayutyan [email protected] - Hamaynqayin carayutyan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика