Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարում-1
Code: 6012000026
Page: 70
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 36,750.00 AMD
Total: 35,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի էությունը և գործառույթները
1.1 Տեղական իքնակառավարման համակարգի հասկացությունը
1.2 Տեղական ինքնակառավարման մարմինները ՀՀ-ում
1.3 ՏԻՄ գործունեությունը կանոնակարգող նորմերի իրավական հիմքը
Գլուխ 2. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարումը ՀՀ-ում
2.1 Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման հասկացությունը
2.2 Տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ ընտրական օրենսգիրք /փոփոխություններով ու լրացումներով/, Եր., 2008 թ.
2. Մ. Ալեքսանյան «Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան 2000թ.
3. Դ. Թումանյան «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան 2006թ.
4. «ՀՀ Սահմանադրություն» , 27.11.2005թ.
5. «Տեղական ինքնակառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարաբերությունների մասին անցումային դրույթներ» ՀՀ օրենք, 14.12.1995թ.
6. Դ. Ս. Թումանյան «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում: Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներե, Եր., 2004 թ.,
7. Օրդյան Է. ընդհանուր խմբագրությամբ, «տեղական ինքնակառավարման հիմունքներե, Երեւան, «Պետական ծառայությունե,2000,
8. Եվրոպական խարտիա տեղական ինքնակառավարման մասին,Ստրասբուրգ,1985թ., հոդված 3
9. Հարությունյան Ա. Շ., Հայաստանի Հանրապետության Մունիցիպալ իրավունք, Երեւան, «Պետական ծառայությունե, 2004;
10.ՀՀ օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասինե, ընդունվել է 07.05.2002թ., հոդված
11.Հայաստանի Հանրապետություն Սահմանադրություն (փոփոխություններով), ընդունվել է 27.11.2005թ., հոդված 107
12.Սուվարյան Յու. Մ. ընդհանուր ղեկ. եւ խմբ. “Մենեջմենթ”, դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Երեւան, 2002,
13.Դ. Ս. Թումանյան «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում: Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներե, Եր., 2004 թ., էջ 43
14.Ясюнас В. А. “Основы местного самоуправления”, М., 1998г.,
15.Черкасов А. И. “Местное самоуправленние и децентрализация власти: опыт развивающихся стран”, Государство и право, 1992г. N5,
16.Василенко И.А. “Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия”, М., Логос, 2000;
17.Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. “Местное управление в зарубежных странах: правовые аспекты”,М., Спарк, 2001;
18.Барабашев Г. В. “Местное самоуправление”.М. : Изд. МГУ, 1996; Зотов В.Б., Макашева З.Н. “Муниципальное управление”, М. 2004.
19.Органы местного управления в зарубежных странах: Сравхительное исследования, М., ИНИОН, 1994.,
20.http://www.gov.am
21.http://www.parliament.am
22.http://www.laws.am

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի էությունը և գործառույթները 1.1 Տեղական իքնակառավարման համակարգի հասկացությունը 1.2 Տեղական ինքնակառավարման մարմինները ՀՀ-ում 1.3 ՏԻՄ գործունեությունը կանոնակարգող նորմերի իրավական հիմքը Գլուխ 2. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարումը ՀՀ-ում 2.1 Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման հասկացությունը 2.2 Տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ ընտրական օրենսգիրք /փոփոխություններով ու լրացումներով/, Եր., 2008 թ. 2. Մ. Ալեքսանյան «Տարածքային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան 2000թ. 3. Դ. Թումանյան «Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան 2006թ. 4. «ՀՀ Սահմանադրություն» , 27.11.2005թ. 5. «Տեղական ինքնակառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարաբերությունների մասին անցումային դրույթներ» ՀՀ օրենք, 14.12.1995թ. 6. Դ. Ս. Թումանյան «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում: Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներե, Եր., 2004 թ., 7. Օրդյան Է. ընդհանուր խմբագրությամբ, «տեղական ինքնակառավարման հիմունքներե, Երեւան, «Պետական ծառայությունե,2000, 8. Եվրոպական խարտիա տեղական ինքնակառավարման մասին,Ստրասբուրգ,1985թ., հոդված 3 9. Հարությունյան Ա. Շ., Հայաստանի Հանրապետության Մունիցիպալ իրավունք, Երեւան, «Պետական ծառայությունե, 2004; 10.ՀՀ օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասինե, ընդունվել է 07.05.2002թ., հոդված 11.Հայաստանի Հանրապետություն Սահմանադրություն (փոփոխություններով), ընդունվել է 27.11.2005թ., հոդված 107 12.Սուվարյան Յու. Մ. ընդհանուր ղեկ. եւ խմբ. “Մենեջմենթ”, դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար: Երեւան, 2002, 13.Դ. Ս. Թումանյան «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում: Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներե, Եր., 2004 թ., էջ 43 14.Ясюнас В. А. “Основы местного самоуправления”, М., 1998г., 15.Черкасов А. И. “Местное самоуправленние и децентрализация власти: опыт развивающихся стран”, Государство и право, 1992г. N5, 16.Василенко И.А. “Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия”, М., Логос, 2000; 17.Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. “Местное управление в зарубежных странах: правовые аспекты”,М., Спарк, 2001; 18.Барабашев Г. В. “Местное самоуправление”.М. : Изд. МГУ, 1996; Зотов В.Б., Макашева З.Н. “Муниципальное управление”, М. 2004. 19.Органы местного управления в зарубежных странах: Сравхительное исследования, М., ИНИОН, 1994., 20.http://www.gov.am 21.http://www.parliament.am 22.http://www.laws.am - Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ծրագրային և ֆինանսական կառավարում-1 - Tex. inq. hamakargi cragrayin ev finansakan karavarum - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Teghakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Teghakan inqnakaravarman hamakargi tsragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrajin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarym-1 - Texakan inknakaravarman hamakargi cragrayin EV finansakan karavarum-1 - Texakan inqnakaravarman hamakargi cragrayin YEV finansakan karavarum-1
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика