Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ պետական կառավարման ճյուղային մարմինների բարելավման հիմնական ուղիները
Code: 6012000020
Page: 71
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 37,275.00 AMD
Total: 35,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական կառավարման ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Պետական կառավարումը որպես կառավարման տեսակ
1.2 Պետական կառավարման համակարգը և գործընթացները
Գլուխ 2. Կառավարման ճյուղային մարմինները և նրանց գործառույթները ՀՀ-ում
2.1 Ճյուղային կառավարումը որպես կառավարման գործունեության տեսակ
2.2 Ճյուղային կառավարման մարմինների համակարգը
Գլուխ 3. ՀՀ պետական կառավարման ճյուղային համակարգի բարեփոխումները ՀՀ-ում
3.1 ՀՀ պետական կառավարման ճյուղային համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների հիմնական փուլերը
3.2 Պետական կառավարման ճյուղային համակարգի գործառույթային
բարեփոխումները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք
3. «ՀՀ կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու համար» ՀՀ Նախագահի 08.04.2004թ. թիվ 52-Ն հրամանագիր
4. ՀՀ կառավարության 30.04.02. «ՀՀ նախարարությունների աշխատակազմերի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին ներկայացվող պահանջների մասին» թ. 488 որոշում
5. Եդիգարյամ Վ. Մ. Պետական կառավարման հիմնախնդիրները բարեփոխումների փուլում; - Եր.: ՀՀ ԿԴ, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2000թ.,
6. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմի և կառուցվածքի մասին», ընդունված 4.12.1991թ.
7. Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Ե., Պետական ծառայություն, 1998
8. Пикулькин А.Б. Система государственного управления. –М., 1997.
9. Клешдов М.Я. Информационные системы органов государственного управления. -- М.: РАГС. -- 1999.
10.Теория права и государства: Учебник/ Под. ред. Проф. В.В. Лазарева.- М.:
Право и Закон, 1996.
11.Copyright © Международный журнал "Проблемы теории и практики управления"
12.Стеклов Ю, Михаил Александрович Бакунин, Система государственного управления, М, 1927, т. 3, стр. 67
13.Политиологический словарь, М, 1994,
14.WGI 1996-2005: Worldwide Governance Indicators Country Snapshot.WB.2006:

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Պետական կառավարման ընդհանուր բնութագիրը 1.1 Պետական կառավարումը որպես կառավարման տեսակ 1.2 Պետական կառավարման համակարգը և գործընթացները Գլուխ 2. Կառավարման ճյուղային մարմինները և նրանց գործառույթները ՀՀ-ում 2.1 Ճյուղային կառավարումը որպես կառավարման գործունեության տեսակ 2.2 Ճյուղային կառավարման մարմինների համակարգը Գլուխ 3. ՀՀ պետական կառավարման ճյուղային համակարգի բարեփոխումները ՀՀ-ում 3.1 ՀՀ պետական կառավարման ճյուղային համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների հիմնական փուլերը 3.2 Պետական կառավարման ճյուղային համակարգի գործառույթային բարեփոխումները ՀՀ-ում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Սահմանադրություն 2. «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք 3. «ՀՀ կառավարության գործունեության կարգը սահմանելու համար» ՀՀ Նախագահի 08.04.2004թ. թիվ 52-Ն հրամանագիր 4. ՀՀ կառավարության 30.04.02. «ՀՀ նախարարությունների աշխատակազմերի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին ներկայացվող պահանջների մասին» թ. 488 որոշում 5. Եդիգարյամ Վ. Մ. Պետական կառավարման հիմնախնդիրները բարեփոխումների փուլում; - Եր.: ՀՀ ԿԴ, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2000թ., 6. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կազմի և կառուցվածքի մասին», ընդունված 4.12.1991թ. 7. Օրդյան Է. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում: Ե., Պետական ծառայություն, 1998 8. Пикулькин А.Б. Система государственного управления. –М., 1997. 9. Клешдов М.Я. Информационные системы органов государственного управления. -- М.: РАГС. -- 1999. 10.Теория права и государства: Учебник/ Под. ред. Проф. В.В. Лазарева.- М.: Право и Закон, 1996. 11.Copyright © Международный журнал "Проблемы теории и практики управления" 12.Стеклов Ю, Михаил Александрович Бакунин, Система государственного управления, М, 1927, т. 3, стр. 67 13.Политиологический словарь, М, 1994, 14.WGI 1996-2005: Worldwide Governance Indicators Country Snapshot.WB.2006: - ՀՀ պետական կառավարման ճյուղային մարմինների բարելավման հիմնական ուղիները - HH petakan karavarman chyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan uxinery - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyughayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyughayin marminneri barelavman himnakan ughinery - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jjuxajin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyyxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected] - HH petakan karavarman jyuxayin marminneri barelavman himnakan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика