Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Կրտսեր դպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումը
Code: 6010000029
Page: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Միջանձնային հարաբերությունների հիմնախնդիրը հոգեբանամանկավարժական գրականության մեջ
Գլուխ 2. Հաղորդակցման էությունը, միջոցները, մակարդակները և գործառույթները
Գլուխ 3. Տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների դրսևորումը միջանձնային հարաբերություններում
3.1 Հոգեկան խառնվածքի, բնավորության, հույզերի և զգացմունքների դերը միջանձնային հարաբերություններում
3.2 Աշխարհայացքի, մտածողության, երևակայության, հիշողության, ուշադրության դերը միջանձնային հարաբերություններում
Գլուխ 4.Կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման ուղիները և միջոցները
4.1 Կրտսեր դպրոցականների կոլետիվի ձևավորումն ու զարգացումը
4.2 Դասվարի դերը կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման գործում
4.3 Խաղի դերը կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման գործում
4.4 Կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումն ու զարգացումը դասագործընթացում
4.5 Կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումն ու զարգացումը արտադասարանական և արտադպրոցական պայմաններում
4.6 Միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումը ճամբարային հանգստի ընթացքում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ամիրջանյան Յու. Ս. Սահակյան Ա.Ս. Մանկավարժություն, Երևան, Մանկավարժ, 2004:
2. Արզումանյան Ս. Հոգեբանություն, Երևան, Զանգակ, 2003:
3. Բաբանսկի Յու. Կ. Մանկավարժություն, հ.2, Երևան, Լույս, 1987:
4. Բալյան Ա. Ա. Մանկավարժական վարպետության հիմունքները, Երևան, Լույս, 1988:
5. Լեոնտև Ա. Ս. Մանկավարժական հաղորդակցում, (Թարգ.ª Ս. Ս. Առեսենյան), Երևան, Լույս 1982:
6. Կրուտեցկի Վ. Ա. Մանկավարժության հոգեբանության հիմունքները, Երևան, Լույս, 1976:
7. Մազմանյան Մ. Ա. Մանկավարժական հոգեբանության մի քանի հարցեր, Երևան, Լույս, 1975:
8. Պետրովսկի Ա. Վ. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Երևան, Լույս, 1986:
9. Սուխոմլինսկի Վ. Ա. Դաստիարակության մասին, Երևան, Լույս, 1976
10.Սուխոմլինսկի Վ. Ա. Կոլեկտիվ ձևավորելու մեթոդիկա, Երևան, Լույս, 1986:
11.Վարդումյան Ս. Տ. և ուրիշներ, Բազմաբնույթ մտածողության տեսության կիրառումը ուսուցման վաղ շրջանում, Ձեռնարկ տարրական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2004:
12.Վարդումյան Ս. Տ. Ժամանկակից մանկավարժական մոտեցումներ, Երևան, Նոյյան տապան, 2005.
13.Горянов В. А. Психология общения, Москва, Академия Изд центр, 2004.
14.Дарвин Ч. Выражения эмоций у челожека и животных, Сочинение т. 5. Москва. Изд.Акад. наук, 1953.
15.Кэррол Э. Изард, Психологие эмоций, Питер, 2006.
16.Макаренко А. С. Колектив и воспитание личности, Москва, Педагогика, 1972.
17.Петровски А. В. Шпалинский В. В. Москва, Просвищение, 1978.
18.Потилыко Р. П. Этико-психологические основы общения, Москва-1983.
19.Рюкле Х. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение.

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Միջանձնային հարաբերությունների հիմնախնդիրը հոգեբանամանկավարժական գրականության մեջ Գլուխ 2. Հաղորդակցման էությունը, միջոցները, մակարդակները և գործառույթները Գլուխ 3. Տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների դրսևորումը միջանձնային հարաբերություններում 3.1 Հոգեկան խառնվածքի, բնավորության, հույզերի և զգացմունքների դերը միջանձնային հարաբերություններում 3.2 Աշխարհայացքի, մտածողության, երևակայության, հիշողության, ուշադրության դերը միջանձնային հարաբերություններում Գլուխ 4.Կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման ուղիները և միջոցները 4.1 Կրտսեր դպրոցականների կոլետիվի ձևավորումն ու զարգացումը 4.2 Դասվարի դերը կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման գործում 4.3 Խաղի դերը կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման գործում 4.4 Կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումն ու զարգացումը դասագործընթացում 4.5 Կրտսեր դպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումն ու զարգացումը արտադասարանական և արտադպրոցական պայմաններում 4.6 Միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումը ճամբարային հանգստի ընթացքում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ   1. Ամիրջանյան Յու. Ս. Սահակյան Ա.Ս. Մանկավարժություն, Երևան, Մանկավարժ, 2004: 2. Արզումանյան Ս. Հոգեբանություն, Երևան, Զանգակ, 2003: 3. Բաբանսկի Յու. Կ. Մանկավարժություն, հ.2, Երևան, Լույս, 1987: 4. Բալյան Ա. Ա. Մանկավարժական վարպետության հիմունքները, Երևան, Լույս, 1988: 5. Լեոնտև Ա. Ս. Մանկավարժական հաղորդակցում, (Թարգ.ª Ս. Ս. Առեսենյան), Երևան, Լույս 1982: 6. Կրուտեցկի Վ. Ա. Մանկավարժության հոգեբանության հիմունքները, Երևան, Լույս, 1976: 7. Մազմանյան Մ. Ա. Մանկավարժական հոգեբանության մի քանի հարցեր, Երևան, Լույս, 1975: 8. Պետրովսկի Ա. Վ. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն, Երևան, Լույս, 1986: 9. Սուխոմլինսկի Վ. Ա. Դաստիարակության մասին, Երևան, Լույս, 1976 10.Սուխոմլինսկի Վ. Ա. Կոլեկտիվ ձևավորելու մեթոդիկա, Երևան, Լույս, 1986: 11.Վարդումյան Ս. Տ. և ուրիշներ, Բազմաբնույթ մտածողության տեսության կիրառումը ուսուցման վաղ շրջանում, Ձեռնարկ տարրական դպրոցի ուսուցիչների համար, Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2004: 12.Վարդումյան Ս. Տ. Ժամանկակից մանկավարժական մոտեցումներ, Երևան, Նոյյան տապան, 2005. 13.Горянов В. А. Психология общения, Москва, Академия Изд центр, 2004. 14.Дарвин Ч. Выражения эмоций у челожека и животных, Сочинение т. 5. Москва. Изд.Акад. наук, 1953. 15.Кэррол Э. Изард, Психологие эмоций, Питер, 2006. 16.Макаренко А. С. Колектив и воспитание личности, Москва, Педагогика, 1972. 17.Петровски А. В. Шпалинский В. В. Москва, Просвищение, 1978. 18.Потилыко Р. П. Этико-психологические основы общения, Москва-1983. 19.Рюкле Х. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение. - Կրտսեր դպրոցականի միջանձնային հարաբերությունների ձևավորումը - Krtser dprocakani mijandznayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijandznayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri cEVavorumy - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijanznayin haraberutyunneri zEVavorumy - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnajin haraberutjunneri [email protected] - Krtser dprwcakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mighancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberytyynneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected] - Krtser dprocakani mijancnayin haraberutyunneri [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика