Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Գործադիր իշխանության համակարգում վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները
Code: 6007000168
Page: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.Գործադիր իշխանության համակարգում վերահսկողության գործառույթի իրականացման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Վերահսկողության գործառույթի էությունը և առանձնահատկությունները պետական կառավարման համակարգում
1.2 Գործադիր իշխանության կառուցվածքում իրականացվող ներքին վերահսկողությունը
1.3 Արտաքին վերահսկողությունը գործադիր իշխանության համակարգում
Գլուխ 2. Գործադիր իշխանության համակարգում վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները
2.1 Վերահսկողության արդյունավետության ապահովման հիմնական պահանջները
2.2 Գործադիր իշխանությունում ներքին վերահսկողության արդյունավետության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
2.3 Գործադիր իշխանության համակարգում արտաքին վերահսկողության արդյունավետության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հ Հ Սահմանադրություն (փոփոխություններով) (ընդունված 2005թ.-ի),
2. ՀՀ օրենք «Բյուջետային համակարգի մասին», ընդուված 1997թ.-ին
3. ՀՀ օրենք «Ազգային ժողովի կանոնակարգ», ընդունված 2002թ.-ին
4. ՀՀ օրենք «Վերահսկիչ պալատի մասին», ընդունված 2006թ.-ին
5. ՀՀ օրենք «Ներքին աուդիտի մասին», ընդունված 2010թ.
6. ՀՀ նախագահի հրամանագիր «ՀՀ կառավարության և նրան ենթակա պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին», ընդունված 2007թ.-ին,
7. Սուվարյան Յու. Մ., «Մենեջմենթ», Երևան 2009
8. Սուվարյան Յու. Մ. «Հանրային կառավարման տեսության և պատմության ուրվագծեր» Եր., «ԱՌՏ», 2004, էջ 9
9. Ա. Խուդավերդյան «Հանրային ոլորտի կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում» Եր., 2008թ.,
10.Է.Օրդյան «Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում. ձևավորումը, բարեփոխումները և հիմնահարցերը»; Երևան, ՀՀԿԴ, «Պետական ծառայություն», 1998
11.Ա.Զալինյան, Տնտեսության պետական կառավարում. պետական կառավարման տեսության տնտեսագիտական հիմքերը: Եր., «ԵՄԳՄՀ», 2003
12.Է.Օրդյան, Ա.Զալինյան, Վարչական ապակենտրոնացումը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառում:- 2000թ.
13.Արսենյան Գ., Գևորգյան Թ., Եդիգարյան Վ., «Պետական կառավարման հիմունքներ», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան 2001
14.Է. Օրդյան, «Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում» Ե., Պետա-կան ծառայություն, 1998
15.Ն. Ա. Ապիրյան, Ա. Պետրոսյան «Իրավական պետություն և օրինականություն» Երևան, 2001թ.
16.Ռ. Հ. Եղյան «Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում» (դասախոսություն), Երևան, 2000թ.,
17. Հ. Հակոբյան, «Պառլամենտը և պառլամենտարիզմը Հայաստանի Հանրապետությունում», Եր., Տիգրան Մեծ, 2007թ.,
18.Սուվարյան Յու. Մ., Կոպյան Վ. Մ., «Տնտեսության հանրային կառավարում. մեթոդաբանությունը և արդի հիմնախնդիրները»: Եր., «ԱՌՏ», 2003թ.,
19.Հարությունյան Հ. Կ., Գևորգյան Ա. Ա. «Հանրային կառավարում» Եր., «Պետական ծառայություն», 2008թ.,
20.Джангирян Ж.Д., “Разделение властей в Республике Армении“, М., Изд.. МГУ, 2003
21.Шахмалов Ф. И. “Основы теории государственного управления”. М., "Экономика", 2003
22.Зеленцова А. Б. “Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах“, М., 2002
23.Погосян Н. Д. Счетная палата Россиийской Федерации. М., Юристь, 1998
24.Радченко А. И Основы государственного и муниципального упражлениия: системный подход, Москва, 2007,
25.МесконМ., АльбертМ., ХедоуриФ. Основыменеджмента. Москва 1992.,
26.Файоль А. Общее и промышленное управление. –М.: 1923,
27.http://www.parliament.am
28.http://www.coc.am/
29.http://www.president.am
30.http://www.gov.am
31.http://www.mfe.am/
32.http://www.mss.am
33.http://www.moh.am/
34.http://www.moj.am/
35.http://www.ema.am/
36.http://www.mfa.am
37.http://www.minagro.am
38.http://www.mineconomy.am
39.http://www.mnp.am/
40.http://www.edu.am/

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1.Գործադիր իշխանության համակարգում վերահսկողության գործառույթի իրականացման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը 1.1 Վերահսկողության գործառույթի էությունը և առանձնահատկությունները պետական կառավարման համակարգում 1.2 Գործադիր իշխանության կառուցվածքում իրականացվող ներքին վերահսկողությունը 1.3 Արտաքին վերահսկողությունը գործադիր իշխանության համակարգում Գլուխ 2. Գործադիր իշխանության համակարգում վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները 2.1 Վերահսկողության արդյունավետության ապահովման հիմնական պահանջները 2.2 Գործադիր իշխանությունում ներքին վերահսկողության արդյունավետության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները 2.3 Գործադիր իշխանության համակարգում արտաքին վերահսկողության արդյունավետության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հ Հ Սահմանադրություն (փոփոխություններով) (ընդունված 2005թ.-ի), 2. ՀՀ օրենք «Բյուջետային համակարգի մասին», ընդուված 1997թ.-ին 3. ՀՀ օրենք «Ազգային ժողովի կանոնակարգ», ընդունված 2002թ.-ին 4. ՀՀ օրենք «Վերահսկիչ պալատի մասին», ընդունված 2006թ.-ին 5. ՀՀ օրենք «Ներքին աուդիտի մասին», ընդունված 2010թ. 6. ՀՀ նախագահի հրամանագիր «ՀՀ կառավարության և նրան ենթակա պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին», ընդունված 2007թ.-ին, 7. Սուվարյան Յու. Մ., «Մենեջմենթ», Երևան 2009 8. Սուվարյան Յու. Մ. «Հանրային կառավարման տեսության և պատմության ուրվագծեր» Եր., «ԱՌՏ», 2004, էջ 9 9. Ա. Խուդավերդյան «Հանրային ոլորտի կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում» Եր., 2008թ., 10.Է.Օրդյան «Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում. ձևավորումը, բարեփոխումները և հիմնահարցերը»; Երևան, ՀՀԿԴ, «Պետական ծառայություն», 1998 11.Ա.Զալինյան, Տնտեսության պետական կառավարում. պետական կառավարման տեսության տնտեսագիտական հիմքերը: Եր., «ԵՄԳՄՀ», 2003 12.Է.Օրդյան, Ա.Զալինյան, Վարչական ապակենտրոնացումը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառում:- 2000թ. 13.Արսենյան Գ., Գևորգյան Թ., Եդիգարյան Վ., «Պետական կառավարման հիմունքներ», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան 2001 14.Է. Օրդյան, «Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում» Ե., Պետա-կան ծառայություն, 1998 15.Ն. Ա. Ապիրյան, Ա. Պետրոսյան «Իրավական պետություն և օրինականություն» Երևան, 2001թ. 16.Ռ. Հ. Եղյան «Վարչական իրավունքը և օրինականությունը կառավարման բնագավառում» (դասախոսություն), Երևան, 2000թ., 17. Հ. Հակոբյան, «Պառլամենտը և պառլամենտարիզմը Հայաստանի Հանրապետությունում», Եր., Տիգրան Մեծ, 2007թ., 18.Սուվարյան Յու. Մ., Կոպյան Վ. Մ., «Տնտեսության հանրային կառավարում. մեթոդաբանությունը և արդի հիմնախնդիրները»: Եր., «ԱՌՏ», 2003թ., 19.Հարությունյան Հ. Կ., Գևորգյան Ա. Ա. «Հանրային կառավարում» Եր., «Պետական ծառայություն», 2008թ., 20.Джангирян Ж.Д., “Разделение властей в Республике Армении“, М., Изд.. МГУ, 2003 21.Шахмалов Ф. И. “Основы теории государственного управления”. М., "Экономика", 2003 22.Зеленцова А. Б. “Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных странах“, М., 2002 23.Погосян Н. Д. Счетная палата Россиийской Федерации. М., Юристь, 1998 24.Радченко А. И Основы государственного и муниципального упражлениия: системный подход, Москва, 2007, 25.МесконМ., АльбертМ., ХедоуриФ. Основыменеджмента. Москва 1992., 26.Файоль А. Общее и промышленное управление. –М.: 1923, 27.http://www.parliament.am 28.http://www.coc.am/ 29.http://www.president.am 30.http://www.gov.am 31.http://www.mfe.am/ 32.http://www.mss.am 33.http://www.moh.am/ 34.http://www.moj.am/ 35.http://www.ema.am/ 36.http://www.mfa.am 37.http://www.minagro.am 38.http://www.mineconomy.am 39.http://www.mnp.am/ 40.http://www.edu.am/ - Գործադիր իշխանության համակարգում վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման ուղիները - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan bardzracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan bardzracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir izxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman uxinery - Gorcadir ishkhanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoghutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gortsadir iskhanutyan hamakargum verahskoghutyan ardyunavetutyan barzracman ughinery - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutjan hamakargum verahskoxutjan ardjunavetutjan barcracman [email protected] - Gwrcadir ishxanutyan hamakargum verahskwxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanytyan hamakargym verahskoxytyan ardyynavetytyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected] - Gorcadir ishxanutyan hamakargum verahskoxutyan ardyunavetutyan barcracman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика