Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
ՀՀ-ում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը
Code: 6007000129
Page: 62
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 32,550.00 AMD
Total: 31,000.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Մարդու իրավունքների պաշտպանը` որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավոր
1.1 Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը և նշանակությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում
1.2 Մարդու իրավունքների պաշտպանի փասխհարաբերությունները պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների հետ

Գլուխ 2. Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը հասարակության խոցելի խմբերի պաշտպանության գործում
2.1 Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը երեխաների և կանանց պաշտպանության գործում
2.2 Մարդու իրավունքների պաշտպանը` որպես զինծառայողների և կալանավորների իրավունքների պաշտպանության երաշխավոր

Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

Նորմատիվ ակտեր և այլ փաստաթղթեր

1. «Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (ընդունվել է 1995թ. փետրվարի 1-ին և ուժի մեջ է մտել երեք տարի անց` 1998թ. փետրվարի 1-ին):
2. Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության կանոնադրությունը - «Մարդու իրավունքների և պարտականությունների» ամերիկյան հռչակագիրը:
3. «ԱՊՀ երկրներում մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների միջազգային պարտավորությունների մասին» ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների Հռչակագիրը (1994թ. սեպտեմբերի 24):
4. ԱՊՀ-ի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի Կանոնադրությունը (հաստատվել է 1993թ. սեպտեմբերի 24-ին` ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի կողմից):
5. «Եվրոպական սոցիալական խարտիա» (ընդունվել է Եվրոխորհրդի կողմից 1961թ. հոկտեմբերի 18-ին):
6. «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1989թ. նոյեմբերի 20-ի 44/25 բանաձևով, ուժի մեջ է մտել 1990թ. սեպտեմբերի 2-ին):
7. «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1984թ. դեկտեմբերի 10-ին):
8. «Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին» եվրոպական կոնվենցիա (ընդունվել է 1987թ. նոյեմբերի 26-ին, ուժի մեջ է մտել 1989թ. փոտրվարի 1-ին):
9. «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1979թ. դեկտեմբերի 18-ի 34/180 բանաձևով, ուժի մեջ է մտել 1981թ. սեպտեմբերի 3-ին):
10.«Կրոնի և համոզմունքների հիման վրա անհանդուրժողականության և խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» հռչակագիր (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1981թ. նոյեմբերի 25-ի 36/35 բանաձևով):
11.ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով և լրացումներով), 2005թ.):
12.Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրություն: Հայերեն թարգմանությունը` ՄԱԿ-ի Հանրային տեղեկատվության վարչության երևանյան գրասենյակի: ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, 2003:
13.ՄԱԿ-ի նվազագույն չափորոշիչներն անչափահասների նկատմամբ արդարադատությունն համար իրականցնելու վերաբերյալ` Պեկինյան կանոններ (հաստատվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1985թ. նոյեմբերի 29-ի 40/33 բանաձևով):
14.Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, (ընդունվել և հռչակվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1948թ. դեկտեմբերի 10-ի 217 A (III) բանաձևով), հայերեն թարգմանությունը ՄԱԿ-ի ՀՏԿ-ի կողմից, 1999:
15.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կանոնակարգ (ուժի մեջ է մտել 1998թ. նոյեմբերի 1-ին ):
16.«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» Անկախ պետությունների համագործակցության Կոնվենցիան (ընդունվել է 1995թ. մայիսի 25-ին):
17.«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիա (ընդունվել է Եվրոպայի Խորհրդի կողմից 1950թ. նոյեմբերի 4-ին:):
18.«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիային կից արձանագրություններ:
19.Մարդու իրավունքների միջամերիկյան կոնվենցիան (ընդունվել է 1969թ. նոյեմբերի 20-ին Միջամերիկյան դիվանագիտական կոնֆերանսում (Կոստա-Ռիկա)):
20.«Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների մասին» աֆրիկյան խարտիա (1981):
21.«Ռասայական խտրա¬կանության բոլոր ձևերի վերացման մա¬սին» միջազգային կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1966թ. մարտի 7-ին, ուժի մեջ է մտել 1969թ. հունվարի 4-ին):
22.«Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրերում դաշնագիր (ընդունվել է 16 դեկտեմբերի, 1966թ.):
23.«Փախստականների կարգավիճակի մասին» ԱՊՀ երկրների համաձայնագիրը (1993թ. փետրվարի 1):
24.«Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1950թ. դեկտեմբերի 14-ի 429 (V) բանաձևով` հրավիրված Լիազոր-ներկայացուցիչների կոնֆերանսում (1951թ. հուլիսի 28), ուժի մեջ է մտել 1954թ. ապրիլի 22-ին: Կից արձանագրությունն ընդունվել է 1967թ. հոկտեմբրի 4-ին):
25.«Փախստականների և հարկադրաբար տեղահանվածների օգնության մասին» ԱՊՀ երկրների համաձայնագիրը (1993թ. սեպտեմբերի 24):
26.«Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության մասին» ԱՊՀ երկրների կոնվենցիան (1993թ. հունվարի 28):
27.«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» դաշնագիր (ընդունվել են 16 դեկտեմբերի, 1966թ.):
28.Права человека. Сборник международных договоров, Нью-Йорк, 1985:
29.Международные акты о правах человека. Сборник документов, М., 1998:

Տեսական աղբյուրներ

1.Այվազյան Վ. Ն., Մարդու իրավունքներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002:
2.Երիցյան Ա.Հ., Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության հիմնահարցեր. (տեսական և կիրառական վերլուծություն), Երևան, 2001:
3.Ատովմյան Մ. Մարդու իրավունքները քո իրավունքներն են, Երևան, 2004:
4.Եվրոպայուն անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն (ԵԱՀԿ), Պատմությունը, գործունեությունը և հեռանկարները /գլխ. խմբ. Արամ Հարությունյան/, 2-րդ հրատ., Երևան, «Անտարես», 2006:
5.Խրոպանյուկ Վ. Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997:
6.Մարդու իրավունքներ և սոցիալական աշխատանք, Ձեռնարկ (սոցիալական աշխատանքի դպրոցների եվ սոցիալական աշխատողների համար):
7.Հովհաննիսյան Վլադիմիր, Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի հարցեր, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2001:
8.ՄԱԿ, Մարդու իրավունքներ. Հարցեր և պատասխաններ (Նյու Յորք), 1987:
9.Մանուկյան Գ. Մարդու իրավունքների հասկացությունը, Վանաձոր, 2000:
10.Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր£ Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն£ Փաստաթղթերի ժողովածու, Գիրք Ա, Երևան, 2001:
11.Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային և Հայաստանյան ընթացակարգեր, (Վ.Սարգսյան,Վ.Ռոյթեր, Կ.Խյուֆներ), ՄԻԺԻ, Երևան, 2003:
12.Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը. Գործողություն հանուն առաջընթացի: Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, Հայաստան, 2000:
13.Պողոսյան Վ., Մարդու իրավունքներ, Հասկացություններ, սկզբունքներ, մոտեցումներ, ՈՒսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002:
14.Боботов С.В., Жигачев И.Ю., Введение в правовую систему США, М., 1997:
15.Графский В. Г., Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов, М., 2000:
16.Дженкс Э., Английское право, М., 1947:
17.Дженкинс М. Кей Р., Бредли Э., Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии), М., 1997:
18.История политических и правовых учений. Древний мир. Отв. ред. В.С. Нерсесянц, М., 1985:
19.Лоуренс Фридмэн, Введение в американское право, М., 1993:
20.Маркс К., Энгелс Ф., Соч., Том 1:
21.Михалева Н.А., Конституционное право зарубежных стран СНГ, М., 1998:
22.Мовчан А.П., Права человека в международных отношениях, М., 1972:
23.Мюллерсон Р.А., Права человека: идеи, нормы, реальность, М., 1991:
24.Нерсесянц В.С., Философия права. М., 1997:
25.Покровский И.А., История римского права, Санкт-Петербург, 1998:
26.Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. Е.А. Лукашева, М., 1999:
27.Хропанюк В.Н., Теория государства и права. М., 1996:
28.A Compilation of International Instruments. Volume 1 (Second Part) Universal Instruments. UN, New York and Geneva, 1994:
29.Baker J.H., An Introduction to English Legal History London: Butterworth, 1979:
30.Dickson W.H., Collective human rights of people and minorities – International and Comparative Quarterly, 1976:
31.Introduction to the International Human Rights Regime. By Manfred Nowak. Leiden, 2003:
32.Lauterpacht H., International Law and Human Rights. L., 1960:


Ինտերնետային հասցեներ

1.www.coe.int
2.www.un.org
3.www.un.org/law/icc
4.www.unhchr.ch
5.www.amnesty.org
6.www.hrw.org
7.www.ihf-hr.org
8.www.undp.org
9.www.unicef.org
10.www.who.org
11.www.osce.org
12.www.europa.eu.int
13.www.icj-cij.org
14.www.icrc.org
15.www.hro.org

- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Մարդու իրավունքների պաշտպանը` որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավոր 1.1 Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը և նշանակությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում 1.2 Մարդու իրավունքների պաշտպանի փասխհարաբերությունները պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների հետ Գլուխ 2. Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը հասարակության խոցելի խմբերի պաշտպանության գործում 2.1 Մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը երեխաների և կանանց պաշտպանության գործում 2.2 Մարդու իրավունքների պաշտպանը` որպես զինծառայողների և կալանավորների իրավունքների պաշտպանության երաշխավոր Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ Նորմատիվ ակտեր և այլ փաստաթղթեր 1. «Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (ընդունվել է 1995թ. փետրվարի 1-ին և ուժի մեջ է մտել երեք տարի անց` 1998թ. փետրվարի 1-ին): 2. Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության կանոնադրությունը - «Մարդու իրավունքների և պարտականությունների» ամերիկյան հռչակագիրը: 3. «ԱՊՀ երկրներում մարդու իրավունքների և հիմնական ազատությունների միջազգային պարտավորությունների մասին» ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների Հռչակագիրը (1994թ. սեպտեմբերի 24): 4. ԱՊՀ-ի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի Կանոնադրությունը (հաստատվել է 1993թ. սեպտեմբերի 24-ին` ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի կողմից): 5. «Եվրոպական սոցիալական խարտիա» (ընդունվել է Եվրոխորհրդի կողմից 1961թ. հոկտեմբերի 18-ին): 6. «Երեխայի իրավունքների մասին» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1989թ. նոյեմբերի 20-ի 44/25 բանաձևով, ուժի մեջ է մտել 1990թ. սեպտեմբերի 2-ին): 7. «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1984թ. դեկտեմբերի 10-ին): 8. «Խոշտանգումների և դաժան, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին» եվրոպական կոնվենցիա (ընդունվել է 1987թ. նոյեմբերի 26-ին, ուժի մեջ է մտել 1989թ. փոտրվարի 1-ին): 9. «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1979թ. դեկտեմբերի 18-ի 34/180 բանաձևով, ուժի մեջ է մտել 1981թ. սեպտեմբերի 3-ին): 10.«Կրոնի և համոզմունքների հիման վրա անհանդուրժողականության և խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» հռչակագիր (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1981թ. նոյեմբերի 25-ի 36/35 բանաձևով): 11.ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով և լրացումներով), 2005թ.): 12.Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրություն: Հայերեն թարգմանությունը` ՄԱԿ-ի Հանրային տեղեկատվության վարչության երևանյան գրասենյակի: ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, 2003: 13.ՄԱԿ-ի նվազագույն չափորոշիչներն անչափահասների նկատմամբ արդարադատությունն համար իրականցնելու վերաբերյալ` Պեկինյան կանոններ (հաստատվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1985թ. նոյեմբերի 29-ի 40/33 բանաձևով): 14.Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, (ընդունվել և հռչակվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1948թ. դեկտեմբերի 10-ի 217 A (III) բանաձևով), հայերեն թարգմանությունը ՄԱԿ-ի ՀՏԿ-ի կողմից, 1999: 15.Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կանոնակարգ (ուժի մեջ է մտել 1998թ. նոյեմբերի 1-ին ): 16.«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին» Անկախ պետությունների համագործակցության Կոնվենցիան (ընդունվել է 1995թ. մայիսի 25-ին): 17.«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիա (ընդունվել է Եվրոպայի Խորհրդի կողմից 1950թ. նոյեմբերի 4-ին:): 18.«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիային կից արձանագրություններ: 19.Մարդու իրավունքների միջամերիկյան կոնվենցիան (ընդունվել է 1969թ. նոյեմբերի 20-ին Միջամերիկյան դիվանագիտական կոնֆերանսում (Կոստա-Ռիկա)): 20.«Մարդու և ժողովուրդների իրավունքների մասին» աֆրիկյան խարտիա (1981): 21.«Ռասայական խտրա¬կանության բոլոր ձևերի վերացման մա¬սին» միջազգային կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1966թ. մարտի 7-ին, ուժի մեջ է մտել 1969թ. հունվարի 4-ին): 22.«Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրերում դաշնագիր (ընդունվել է 16 դեկտեմբերի, 1966թ.): 23.«Փախստականների կարգավիճակի մասին» ԱՊՀ երկրների համաձայնագիրը (1993թ. փետրվարի 1): 24.«Փախստականների կարգավիճակի մասին» կոնվենցիա (ընդունվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 1950թ. դեկտեմբերի 14-ի 429 (V) բանաձևով` հրավիրված Լիազոր-ներկայացուցիչների կոնֆերանսում (1951թ. հուլիսի 28), ուժի մեջ է մտել 1954թ. ապրիլի 22-ին: Կից արձանագրությունն ընդունվել է 1967թ. հոկտեմբրի 4-ին): 25.«Փախստականների և հարկադրաբար տեղահանվածների օգնության մասին» ԱՊՀ երկրների համաձայնագիրը (1993թ. սեպտեմբերի 24): 26.«Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության մասին» ԱՊՀ երկրների կոնվենցիան (1993թ. հունվարի 28): 27.«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին» դաշնագիր (ընդունվել են 16 դեկտեմբերի, 1966թ.): 28.Права человека. Сборник международных договоров, Нью-Йорк, 1985: 29.Международные акты о правах человека. Сборник документов, М., 1998: Տեսական աղբյուրներ 1.Այվազյան Վ. Ն., Մարդու իրավունքներ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002: 2.Երիցյան Ա.Հ., Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանության հիմնահարցեր. (տեսական և կիրառական վերլուծություն), Երևան, 2001: 3.Ատովմյան Մ. Մարդու իրավունքները քո իրավունքներն են, Երևան, 2004: 4.Եվրոպայուն անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն (ԵԱՀԿ), Պատմությունը, գործունեությունը և հեռանկարները /գլխ. խմբ. Արամ Հարությունյան/, 2-րդ հրատ., Երևան, «Անտարես», 2006: 5.Խրոպանյուկ Վ. Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997: 6.Մարդու իրավունքներ և սոցիալական աշխատանք, Ձեռնարկ (սոցիալական աշխատանքի դպրոցների եվ սոցիալական աշխատողների համար): 7.Հովհաննիսյան Վլադիմիր, Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և գործնական մի քանի հարցեր, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2001: 8.ՄԱԿ, Մարդու իրավունքներ. Հարցեր և պատասխաններ (Նյու Յորք), 1987: 9.Մանուկյան Գ. Մարդու իրավունքների հասկացությունը, Վանաձոր, 2000: 10.Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրեր£ Պաշտոնական հայերեն թարգմանություն£ Փաստաթղթերի ժողովածու, Գիրք Ա, Երևան, 2001: 11.Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային և Հայաստանյան ընթացակարգեր, (Վ.Սարգսյան,Վ.Ռոյթեր, Կ.Խյուֆներ), ՄԻԺԻ, Երևան, 2003: 12.Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը. Գործողություն հանուն առաջընթացի: Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, Հայաստան, 2000: 13.Պողոսյան Վ., Մարդու իրավունքներ, Հասկացություններ, սկզբունքներ, մոտեցումներ, ՈՒսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002: 14.Боботов С.В., Жигачев И.Ю., Введение в правовую систему США, М., 1997: 15.Графский В. Г., Всеобщая история права и государства. Учебник для вузов, М., 2000: 16.Дженкс Э., Английское право, М., 1947: 17.Дженкинс М. Кей Р., Бредли Э., Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии), М., 1997: 18.История политических и правовых учений. Древний мир. Отв. ред. В.С. Нерсесянц, М., 1985: 19.Лоуренс Фридмэн, Введение в американское право, М., 1993: 20.Маркс К., Энгелс Ф., Соч., Том 1: 21.Михалева Н.А., Конституционное право зарубежных стран СНГ, М., 1998: 22.Мовчан А.П., Права человека в международных отношениях, М., 1972: 23.Мюллерсон Р.А., Права человека: идеи, нормы, реальность, М., 1991: 24.Нерсесянц В.С., Философия права. М., 1997: 25.Покровский И.А., История римского права, Санкт-Петербург, 1998: 26.Права человека. Учебник для вузов. Отв. ред. Е.А. Лукашева, М., 1999: 27.Хропанюк В.Н., Теория государства и права. М., 1996: 28.A Compilation of International Instruments. Volume 1 (Second Part) Universal Instruments. UN, New York and Geneva, 1994: 29.Baker J.H., An Introduction to English Legal History London: Butterworth, 1979: 30.Dickson W.H., Collective human rights of people and minorities – International and Comparative Quarterly, 1976: 31.Introduction to the International Human Rights Regime. By Manfred Nowak. Leiden, 2003: 32.Lauterpacht H., International Law and Human Rights. L., 1960: Ինտերնետային հասցեներ 1.www.coe.int 2.www.un.org 3.www.un.org/law/icc 4.www.unhchr.ch 5.www.amnesty.org 6.www.hrw.org 7.www.ihf-hr.org 8.www.undp.org 9.www.unicef.org 10.www.who.org 11.www.osce.org 12.www.europa.eu.int 13.www.icj-cij.org 14.www.icrc.org 15.www.hro.org - ՀՀ-ում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը - 13-HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] vorpes joxovrdavarakan verahskoxutyan karevor erashxiq - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri paztpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani instituty - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pastpani instituty - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected] - HH-ym mardy iravynqneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunkneri pashtpani [email protected] - HH-um mardu iravunqneri pashtpani [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика