Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Ընդհանուր հավասարակշռության տեսություն
CODE(2018000002)
էջերի քանակ: 29
Ընթացիկ ‎ֆինանսական պարտավորությունների վերլուծություն
CODE(2018000003)
էջերի քանակ: 24
Ադամ Սմիթ
CODE(2018000004)
էջերի քանակ: 21
Ադամ Սմիթի անտեսանելի ձեռքերի մոդելը
CODE(2018000005)
էջերի քանակ: 21
Ադամ Սմիթի տնտեսագիտական տեսությունը
CODE(2018000007)
էջերի քանակ: 24
Ամբողջական եկամտի արտադրությունը և բախշման նոր դասական տեսությունը
CODE(2018000008)
էջերի քանակ: 20
Ամերիկյան ինստիտուցիոնալիզմ
CODE(2018000009)
էջերի քանակ: 23
Անձնակազմի մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կազմակերպությունում
CODE(2018000010)
էջերի քանակ: 25
Անցումային տնտեսություն
CODE(2018000011)
էջերի քանակ: 28
Ապահովագրական շուկա
CODE(2018000012)
էջերի քանակ: 25
Ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցները
CODE(2018000013)
էջերի քանակ: 24
Ապահովագրությունը միջազգային տնտեսական համակարգում
CODE(2018000014)
էջերի քանակ: 23
Ապահովագրությունը միջազգային տնտեսական համակարգում-2
CODE(2018000015)
էջերի քանակ: 24
Ապրանքի մրցունակությունը և այն բնութագրող ցուցանիշների բնութագրումը
CODE(2018000035)
էջերի քանակ: 30
Ապրանքների մեծածախ վաճառքի գնման կազմակերպումը բորսաներում
CODE(2018000036)
էջերի քանակ: 24
Առաջարկի առաձգականությունը և դրա գնահատումը
CODE(2018000037)
էջերի քանակ: 25
Արևմտյան տնտեսագիտական մտքի սոցիալ ինստիտուցիոնալ ուղղությունների ակունքները
CODE(2018000038)
էջերի քանակ: 21
Առևտրային բանկերի վերստուգումների իրականացման գործընթացը
CODE(2018000039)
էջերի քանակ: 25
Առևտրային ձեռնարկություն
CODE(2018000040)
էջերի քանակ: 19
Առևտրի էլեկտրոնային և այլընտրանքային համակարգերը արժեթղթերի շուկայում
CODE(2018000041)
էջերի քանակ: 23
Արժեթղթերի առաջնային շուկան
CODE(2018000045)
էջերի քանակ: 27
Արժեթղթերի արժեքի և եկամտաբերության շուկայական մակարդակների ձևավորման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները
CODE(2018000046)
էջերի քանակ: 28
Արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորումը և ինքնակարգավորումը
CODE(2018000047)
էջերի քանակ: 27
Արժույթի առաջարկն ու պահանջարկը
CODE(2018000048)
էջերի քանակ: 27
Արժութային գործառնությունները
CODE(2018000049)
էջերի քանակ: 28
Արժութային քլիրինգ
CODE(2018000051)
էջերի քանակ: 27
Կուրսային Արհմիությունները և կոլեկտիվ պայմանագրերը
CODE(2018000053)
էջերի քանակ: 24
Արժեթղթերի առաջնային շուկան, տեղաբաշխողի /անդերռայթեռի / դերն ու նշանակությունը ներդրումների ապահովման գործում:
CODE(2018000055)
էջերի քանակ: 27
Արժութային վարկ և նրա տեսակները
CODE(2018000056)
էջերի քանակ: 26
Արտադրական ծրագիրը արդյունաբերությունում կազմման կարգը, բաժինները և հիմնավորումը արտադրության գործոններով
CODE(2018000058)
էջերի քանակ: 18
Արտադրական գործընթացների կազմակերպումը ժամանակի ընթացքում
CODE(2018000059)
էջերի քանակ: 18
Արտադրական գործընթացների կազմակերպումը ժամանակի ընթացքում` կախված հիմնական գործոններից
CODE(2018000060)
էջերի քանակ: 24
Արտադրական գործոնների օգտագործման կազմակերպումը ձեռնարկությունում
CODE(2018000061)
էջերի քանակ: 28
Արտադրության գործոնների նկատմամբ շուկայական առաջարկն ու պահանջարկը
CODE(2018000063)
էջերի քանակ: 28
Արտադրական կազմակերպություններում աշխատանքի բաժանման ձևերը
CODE(2018000065)
էջերի քանակ: 21
Արտադրանքի վաճառք
CODE(2018000066)
էջերի քանակ: 19
Արտադրողական ձեռնարկատիրական գործունեության ձևերը
CODE(2018000067)
էջերի քանակ: 21
Արտադրության գործոնների շուկայական պահանջարկն ու առաջարկը
CODE(2018000068)
էջերի քանակ: 26
Արտադրության կազմակերպման տիպերն ու միտումները
CODE(2018000069)
էջերի քանակ: 25
Արտադրության կազմակերպումը ժամանակի մեջ
CODE(2018000070)
էջերի քանակ: 25
Արտադրության կազմակերպումը ժամանակի մեջ-2
CODE(2018000072)
էջերի քանակ: 25
Արտադրության կոնստրուկտորական նախապատրաստման կազմակերպումը ձեռնարկությունում(Ֆիրմայում)
CODE(2018000073)
էջերի քանակ: 22
Արտադրության տեխնիկական նախապատրաստման կազմակերպումը ՀՀ ձեռնարկություններում` տնտեսության զարգացման ներկա փուլում
CODE(2018000074)
էջերի քանակ: 24
Արտադրության զարգացումը և շրջակա միջավայրի պահպանման հիմնախնդիրները
CODE(2018000075)
էջերի քանակ: 30
Արտադրություն և ծառայություն
CODE(2018000076)
էջերի քանակ: 23
Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրությունը
CODE(2018000077)
էջերի քանակ: 22
Արտաքին առևտրի քաղաքականությունը և նրա ուղղությունները ՀՀ-ում
CODE(2018000078)
էջերի քանակ: 31
Արտաքին տնտեսական գործունեության սակագնային կարգավորման միջոցները
CODE(2018000079)
էջերի քանակ: 23
Արտարժութային շուկայի կառուցվածքի փոփոխության օրինաչափությունների վերլուծությունը
CODE(2018000080)
էջերի քանակ: 23
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորումը
CODE(2018000081)
էջերի քանակ: 28
Աշխատանքային ռեսուրսները տնտեսական ներուժի կարևորագույն բաղադրամաս
CODE(2018000082)
էջերի քանակ: 27
Աշխատանքի կազմակերպում
CODE(2018000083)
էջերի քանակ: 18
Աշխատանքի կորպորացման ձևեր
CODE(2018000084)
էջերի քանակ: 21
Աշխատատեղի կազմակերպում
CODE(2018000085)
էջերի քանակ: 20
Աղքատության հաղթահարման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսություններում ՀՀ օրինակով
CODE(2018000086)
էջերի քանակ: 21
Ազգային հարստություն
CODE(2018000087)
էջերի քանակ: 32
Ազգային հաշիվների համակարգի խնդիրներն ու նշանակությունը
CODE(2018000088)
էջերի քանակ: 26
Բաժնետիրական ընկերության էությունը և դերը շուկայական էկոնոմիկայում
CODE(2018000089)
էջերի քանակ: 28
Բաժնետիրական ընկերությունների տեսակները բաժնետոմս պարտատոմս
CODE(2018000090)
էջերի քանակ: 18
Բանակցությունների միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
CODE(2018000091)
էջերի քանակ: 26
Բանկային վարկի տրամադրման և վերահսկման փուլերը
CODE(2018000092)
էջերի քանակ: 28
Բազմակողմ առևտրատնտեսական կազմակերպություններ
CODE(2018000093)
էջերի քանակ: 35
Բիզնես նախագծի հիմնավորման փուլերը
CODE(2018000094)
էջերի քանակ: 24
Բիզնեսի անվնասաբերության գնահատման ցուցանիշների համակարգը
CODE(2018000095)
էջերի քանակ: 24
Բիզնեսի մրցակցային դաշտի ձևավորման վերլուծությունը և կանխատեսումը
CODE(2018000096)
էջերի քանակ: 23
Բիզնեսի պլանավորման ցուցանիշներն ու նորմատիվների համակարգեր
CODE(2018000097)
էջերի քանակ: 25
Բյուջեի քննարկումը և հաստատումը
CODE(2018000098)
էջերի քանակ: 21
Բյուջեի եկամուտների հավաքագրման վարկային մեթոդները
CODE(2018000099)
էջերի քանակ: 23
Ծառայողների աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրման առանձնահատկությունները
CODE(2018000100)
էջերի քանակ: 20
Ծառայողների աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրման առանձնահատկությունները-2
CODE(2018000101)
էջերի քանակ: 20
Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ
CODE(2018000102)
էջերի քանակ: 27
Ծախսերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը կառավարչական որոշումների ընդունումը
CODE(2018000103)
էջերի քանակ: 24
Ձեռնարկատիրական ներքին միջավայրի ազդեցությունը
CODE(2018000104)
էջերի քանակ: 21
Ձեռնարկատիրական ռիսկ և ապահովագրական ընկերություններ
CODE(2018000105)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկատիրական ռիսկը, դրա գնահատման և իջեցման հնարավորությունները ձեռնարկությունում
CODE(2018000106)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկության ապրանքային քաղաքականությունը
CODE(2018000107)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկության ապրանքների ու ծառայությունների իրացման համակարգը (հեռուստակայանի օրինակով)
CODE(2018000111)
էջերի քանակ: 29
Ձեռնարկության արտադրական ներուժի գնահատումը և զարգացման պլանավորումը (սննդաարդյունաբերության ձեռնարկության օրինակով)
CODE(2018000113)
էջերի քանակ: 25
Ձեռնարկության ֆինանսական դրության վերլուծությունը
CODE(2018000115)
էջերի քանակ: 21
Ձեռնարկության կառավարման համակարգը և կատարելագործման ուղիները
CODE(2018000120)
էջերի քանակ: 35
Ձեռնարկության մրցակցությունը և այն ապահովող պայմաններն ու գործոնները
CODE(2018000122)
էջերի քանակ: 34
Ձեռնարկության մրցունակությունը և այն ապահովող պայմաններն ու գործոնները
CODE(2018000123)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկության շահույթը, դրա ձևավորումը և օգտագործումը
CODE(2018000124)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկությունը և շուկան: Շուկայական կոնյուկտուրայի գնահատումը
CODE(2018000125)
էջերի քանակ: 27
Ձեռներեցի ինովացիոն նախաձեռնությունները դրա հիմնական ուղղությունները / ձեռնարկության օինակով/
CODE(2018000126)
էջերի քանակ: 24
Դիլերային գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում և դիլերային ընկերությունները
CODE(2018000127)
էջերի քանակ: 27
Դիվանագիտությունը միջազգային բիզնեսում
CODE(2018000128)
էջերի քանակ: 23
Դոլարիզացիայի էությունը և առաջացման պատճառները
CODE(2018000129)
էջերի քանակ: 30
Եկամուտների բաշխման հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ
CODE(2018000130)
էջերի քանակ: 25
Ֆինանսական շուկան և դրա հատվածները
CODE(2018000131)
էջերի քանակ: 28
Ֆինանսների էությունը և նրանց ֆունկցիաները
CODE(2018000132)
էջերի քանակ: 33
Ֆիզիոկրատիզմ
CODE(2018000133)
էջերի քանակ: 24
Ֆոնդային բորսաներ
CODE(2018000134)
էջերի քանակ: 30
Գերմանիայի տնտեսության զարգացման օրինաչափությունները
CODE(2018000135)
էջերի քանակ: 21
Գիտական հետազոտությունների, գյուտարարության և արտոնագրային աշխատանքների կազմակերպումը ձեռնարկություններում
CODE(2018000136)
էջերի քանակ: 21
Գների կարգավորումը ֆիրմաներում
CODE(2018000137)
էջերի քանակ: 20
Գործընկերների համագործակցության հիմնական ուղությունները
CODE(2018000138)
էջերի քանակ: 24
Գործազրկության էությունը և ձևերը
CODE(2018000139)
էջերի քանակ: 32
Գործազրկության էությունը և ձևերը-2
CODE(2018000140)
էջերի քանակ: 28
Գործիքային տնտեսության կազմակերպումը
CODE(2018000141)
էջերի քանակ: 22
Հակամոնոպոլային քաղաքականության էությունը և խնդիրները
CODE(2018000142)
էջերի քանակ: 21
Համաշխարհային տնտեսության զարգացման հիմնական միտումները երրորդ հազարամյակի շեմին
CODE(2018000143)
էջերի քանակ: 26
Համատեղ ձեռնարկությունների կառավարման միջազգային փորձ
CODE(2018000144)
էջերի քանակ: 23
Հանրային կառավարման համակարգը
CODE(2018000145)
էջերի քանակ: 23
Ուղղակի եվ անուղղակի հարկեր “Ցիտադել” ՍՊԸ
CODE(2018000146)
էջերի քանակ: 23
Հարկերի ազդեցությունը աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի վրա
CODE(2018000147)
էջերի քանակ: 23
Հավասարակշռությունը և դրա վերլուծությունը
CODE(2018000148)
էջերի քանակ: 26
Հավասարակշռությունը և դրա վերլուծությունը-2
CODE(2018000149)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ Առևտրային բանկերի միջպետական վերահսկողության անհրաժեշտությունը շուկայական տնտեսության անցման պայմաններում
CODE(2018000150)
էջերի քանակ: 24
ՀՀ արժեթղթերի հետ կապված ռիսկերը և դրանց կառավարման հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները
CODE(2018000151)
էջերի քանակ: 23
ՀՀ Բյուջետային համակարգի բաղկացուցիչ մասերը: ՀՀ բյուջետային համակարգի հիմքում դրված սկզբունքները
CODE(2018000152)
էջերի քանակ: 23
ՀՀ բյուջետային համակարգի և տնտեսական ոլորտի փոխհարաբերությունների վերլուծությունը
CODE(2018000153)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ ֆինանսական շուկան եվ արժեթղթերի շուկա
CODE(2018000154)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության բարձրացման ուղիները
CODE(2018000155)
էջերի քանակ: 23
ՀՀ հարկային համակարգ.պարզեցված հարկ
CODE(2018000156)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ հարկեր. պարզեցված հարկեր
CODE(2018000157)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ հողային բարեփոխումները և հողի շուկայի ձևավորման և զարգացման հեռանկարը
CODE(2018000158)
էջերի քանակ: 23
ՀՀ մասնակցության գիտատեխնիկական արդյունքները միջազգային շուկայում
CODE(2018000159)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ մասնակցությունը տեղեկատվական միջազգային շուկաներում
CODE(2018000160)
էջերի քանակ: 26
Հիմնական բանվորների աշխատատեղերի սպասարկման կատարելագործումը
CODE(2018000164)
էջերի քանակ: 26
Հիմնական ֆոնդերի գնահատումն և ամորտիզացիան
CODE(2018000165)
էջերի քանակ: 30
Հիփոթեքային վարկավորման պայմանները և առանձնահատկությունները ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(2018000167)
էջերի քանակ: 28
Հոսքագծեր
CODE(2018000168)
էջերի քանակ: 30
Հողի գնի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ
CODE(2018000170)
էջերի քանակ: 26
Ինֆլյացիա
CODE(2018000171)
էջերի քանակ: 25
Ինֆլյացիայի պատճառների սոցիալ-տնտեսական հետևանքները
CODE(2018000172)
էջերի քանակ: 35
Կապիտալը և դրա կուտակումը
CODE(2018000173)
էջերի քանակ: 28
Կապիտալի երկրորդային շուկան և ՀՀ-ում դրա զարգացման ուղիները
CODE(2018000174)
էջերի քանակ: 28
Կառավարման դպրոց. մենեջմենթի հասկացությունը
CODE(2018000176)
էջերի քանակ: 21
Կառավարչական հաշվառման հաշվետվությունը տնտեսական որոշումներ կայացնելիս
CODE(2018000178)
էջերի քանակ: 28
Կատարյալ մրցակցության տեսություններ
CODE(2018000179)
էջերի քանակ: 26
Կազմակերպությունում իշխանական լիազորությունների բաշխումը և կառավարումը
CODE(2018000180)
էջերի քանակ: 21
Կազմակերպությունում լիդերության տիպերի ու մոդելների վերլուծություն
CODE(2018000181)
էջերի քանակ: 28
Կազմակերպությունում մոտիվացիոն կառուցվածքի ձևավորումը և կառավարումը
CODE(2018000182)
էջերի քանակ: 22
Կենսամակարդակի տնտեսագիտական տեսություն
CODE(2018000183)
էջերի քանակ: 21
Մանրածախ առևտրի ոլորտում մենեջմենթի առանձնահատկությունները
CODE(2018000187)
էջերի քանակ: 26
Մաքսային հսկողություն
CODE(2018000189)
էջերի քանակ: 24
Մաքսային մարմինների գործունեության նկատմամբ կիրառվող վերահսկողություն
CODE(2018000190)
էջերի քանակ: 21
Մաքսային քաղաքականությունը որպես արտաքին առևտրային քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս
CODE(2018000191)
էջերի քանակ: 28
Մարկետինգային հնարավորությունների վերլուծությունը և նոր շուկաների բացահայտումը ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(2018000192)
էջերի քանակ: 23
Մարքեթինգային կոմունիկացիաներ.իրացման և խթանման համակարգի հիմնական տարրեր
CODE(2018000193)
էջերի քանակ: 24
Մարքեթինգի կիրառումը ծառայությունների բնույթը և առանձնահատկությունները
CODE(2018000194)
էջերի քանակ: 32
Մարշալ-Լերների պայմանը. J կորը
CODE(2018000195)
էջերի քանակ: 27
Մասնագիտացված միջազգային շուկաների համակարգը և դրա փոփոխության միտումները
CODE(2018000196)
էջերի քանակ: 21
Մենեջմենթի առանձնահատկությունները միջազգային միջավայրում
CODE(2018000197)
էջերի քանակ: 23
Միջազգային առևտրի տեսությունները
CODE(2018000198)
էջերի քանակ: 21
Միջազգային առևտուր
CODE(2018000199)
էջերի քանակ: 26
Միջազգային արժութային հարաբերությունները
CODE(2018000200)
էջերի քանակ: 28
Միջազգային բիզնեսի ձևի ընտրության կարևորագույն փոփոխականները
CODE(2018000201)
էջերի քանակ: 21
Միջազգային լիցենզիոն համակարգի ձևերը
CODE(2018000202)
էջերի քանակ: 21
Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա
CODE(2018000203)
էջերի քանակ: 30
Միջազգային վարկ
CODE(2018000204)
էջերի քանակ: 22
Միջբանկային վարկային համակարգեր
CODE(2018000205)
էջերի քանակ: 25
Միջբյուջետային հարաբերությունների կարգավորումը
CODE(2018000206)
էջերի քանակ: 23
Միգրացիան արդի փուլում և բնակչության աճի ժամանակակից օրինաչափությունները
CODE(2018000207)
էջերի քանակ: 27
ՄՏՀ-ի ձևերը, օբյեկտները և սուբյեկտները
CODE(2018000208)
էջերի քանակ: 25
Ներդրումային հիմնադրամների գործունեության կազմակերպումը և զարգացման նախադրյալները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում
CODE(2018000209)
էջերի քանակ: 30
Ներդրումային միջավայրը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները
CODE(2018000210)
էջերի քանակ: 23
Ներդրումների կառավարման գործընթացը և արդյունավետության որոշումը
CODE(2018000211)
էջերի քանակ: 24
OPEC-ի ներկան և ռազմավարությունը
CODE(2018000212)
էջերի քանակ: 26
Պարենային սննդամթերք
CODE(2018000213)
էջերի քանակ: 27
Պետական էկոլոգիական փորձաքննություն
CODE(2018000214)
էջերի քանակ: 24
Պետական ֆինանսական համակարգի բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները (ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության օրինակով)
CODE(2018000215)
էջերի քանակ: 31
Պետության դրամավարկային քաղաքականությանությունը դրա ուղղութությունները ու մեթոդները
CODE(2018000216)
էջերի քանակ: 27
Պետության դրամավարկային քաղաքականությանությունը դրա ուղղութությունները ու մեթոդները-2
CODE(2018000217)
էջերի քանակ: 33
Պետության հատկանիշները և նրանց գործառույթները
CODE(2018000218)
էջերի քանակ: 23
Պետության տնտեսական քաղաքականությունը և դրա հիմնական ուղղությունները Բովանդակություն
CODE(2018000219)
էջերի քանակ: 26
Պլանային տնտեսության համակարգը որպես անցումային տնտեսության ելակետ
CODE(2018000220)
էջերի քանակ: 23
Պլանավորման փուլերը ագարակային տնտեսությունում
CODE(2018000221)
էջերի քանակ: 22
Փոքր և միջին բիզնեսի առանձնահատկությունները
CODE(2018000222)
էջերի քանակ: 25
Փոխառու միջոցների առաջարկը և պահանջարկը: Կաշկանդող հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը ներդրումների վրա
CODE(2018000230)
էջերի քանակ: 25
Փողի պահանջարկը Բաումոլ-Տոբինի փողի կանխիք կառավարման մոդելը
CODE(2018000231)
էջերի քանակ: 22
Փողի տեսակները,էությունը,ֆունկցիաները
CODE(2018000232)
էջերի քանակ: 27
Ռիկարդոյի ուսմունքները 18-19-րդ դարերում արժեքի աշխատանքային տեսություն Բովանդակություն
CODE(2018000233)
էջերի քանակ: 23
Սեփականաշնորհման գործընթացի հիմնական արդյունքները ՀՀ-ում
CODE(2018000235)
էջերի քանակ: 23
Շահույթի բաշխման և օգտագործման վերլուծությունը և կառավարչական որոշումների ընդունումը
CODE(2018000236)
էջերի քանակ: 23
Շահույթի մաքսիմալացում.Ծախսերի և եկամուտների հարաբերություն
CODE(2018000237)
էջերի քանակ: 29
Շահույթի մաքսիմալացումը շուկայի տարբեր մոդելներում
CODE(2018000238)
էջերի քանակ: 28
Շահույթի պլանավորման եղանակները
CODE(2018000239)
էջերի քանակ: 26
Շրջանառու միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները
CODE(2018000240)
էջերի քանակ: 27
Շուկայական ենթակառուցվածների կայացման հիմնախնդիրները և տնտեսության վրա ազդեցության աստիճանը ՀՀ անցումային տնտեսությունում
CODE(2018000241)
էջերի քանակ: 22
Շուկայական հնարավորությունների բացահայտումը բանկային համակարգում
CODE(2018000242)
էջերի քանակ: 26
Շուկայական տնտեսական համակարգը և դրա ազգային առանձնահատկությունները
CODE(2018000243)
էջերի քանակ: 28
Շուկայական տնտեսության ցիկլային զարգացումը և նրա պատճառները
CODE(2018000244)
էջերի քանակ: 10
Շուկայի առևտրային իրավիճակի գնահատումը և հետազոտումը
CODE(2018000245)
էջերի քանակ: 31
Շուկայի էությունը և գործունեության սկզբունքները
CODE(2018000246)
էջերի քանակ: 34
Շուկայի հիմնական տարրերը
CODE(2018000247)
էջերի քանակ: 22
Սոցիալ ինստիտուցիոնալ ուղղության ժամանակակից հոսանքները
CODE(2018000248)
էջերի քանակ: 24
Սոցիալական ծառայությունների ոլորտի հիմնական զարգացումները ՀՀ-ում
CODE(2018000249)
էջերի քանակ: 26
Սպառողների վարքագծի վերլուծության դերը գործարար միավորի զարգացման համար /ՀՀ օրինակով/
CODE(2018000250)
էջերի քանակ: 26
Սպառում և սպառողական վարքագիծ
CODE(2018000251)
էջերի քանակ: 21
Ստվերային տնտեսության գնահատման և վերլուծության խնդիրները
CODE(2018000252)
էջերի քանակ: 29
Տեղեկատվության կազմակերպումը արժեթղթերի շուկայում և դրա առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2018000253)
էջերի քանակ: 25
Տեխնիկական նորամուծությունների տնտեսական արդյունավետության գնահատման եղանակաների կատարելագործումը շուկայական տնտեսության մեջ
CODE(2018000254)
էջերի քանակ: 26
Տնտեսական ծախսերի բովանդակությունը և դրսևորումները
CODE(2018000255)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական ծախսերի բովանդակությունը և տեսակները
CODE(2018000256)
էջերի քանակ: 23
Տնտեսական ինտեգրացիան և զարգացման միտումները ՀՀ-ում
CODE(2018000257)
էջերի քանակ: 19
Տնտեսական ռեսուրսների պահանջի գնահատում
CODE(2018000258)
էջերի քանակ: 24
Տնտեսական շահույթը և նրա առաջացման աղբյուրները
CODE(2018000259)
էջերի քանակ: 33
Տնտեսության պետական հատվածի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2018000260)
էջերի քանակ: 27
Տրիադը և նրա զարգացման հեռանկարները
CODE(2018000261)
էջերի քանակ: 23
Թողարկողի, ֆինանսական միջնորդների , անհատ և ինստիտուցիոնալ ներդրողների ֆինանսական ռիսկերը
CODE(2018000262)
էջերի քանակ: 22
Վարկային ռիսկի կառավարումը ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(2018000263)
էջերի քանակ: 21
Վաճառահանման և անհատական վաճառքի կազմակերպումն ու կառավարումը
CODE(2018000264)
էջերի քանակ: 26
Զարգացած երկրների դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ
CODE(2018000267)
էջերի քանակ: 21
Զարգացող երկրների վճարային հաշվեկշռի կազմման առանձնահատկությունները
CODE(2018000268)
էջերի քանակ: 25
Զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(2018000269)
էջերի քանակ: 25
Վճարային արժեթղթեր
CODE(2018000271)
էջերի քանակ: 24
Վճարային արժեթղթերը և դրանց շրջանառության առանձնահատկությունները
CODE(2018000272)
էջերի քանակ: 28
Վճարային հաշվեկշիռ
CODE(2018000273)
էջերի քանակ: 24
Ֆիզիոկրատիզմ-2
CODE(2018000274)
էջերի քանակ: 23
Ակտիվներ
CODE(2018000435)
էջերի քանակ: 21
Ամբողջական պահանջարկի էությունը, բաղադրիչները, կորը
CODE(2018000436)
էջերի քանակ: 21
Առևտրային բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման պայմանները
CODE(2018000437)
էջերի քանակ: 37
Ակտիվներ-2
CODE(2018000461)
էջերի քանակ: 22
Անցումային տնտեսություն-2
CODE(2018000462)
էջերի քանակ: 28
Անշարժ գույք.գույքահարկ
CODE(2018000463)
էջերի քանակ: 22
Առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող վարկեր և հիմնական ցուցանիշներ
CODE(2018000464)
էջերի քանակ: 30
Առևտրային բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման պայմանները
CODE(2018000465)
էջերի քանակ: 37
Առևտրային բանկեր
CODE(2018000466)
էջերի քանակ: 37
Առևտրային բանկեր-2
CODE(2018000467)
էջերի քանակ: 37
Առևտրային բանկեր-3
CODE(2018000468)
էջերի քանակ: 37
Առևտրային կոմերցիոն բանկեր
CODE(2018000469)
էջերի քանակ: 37
Առևտրային բանկեր-4
CODE(2018000470)
էջերի քանակ: 23
Արժեթղթեր
CODE(2018000471)
էջերի քանակ: 30
Արժեթղթերի ծագումը, բնորոշումը և բնութագրիչները
CODE(2018000472)
էջերի քանակ: 29
Արժեթղթերի շուկա-2
CODE(2018000473)
էջերի քանակ: 26
Արժեթղթերի փաթեթի տեսակները և կառավարման ռազմավարությունը
CODE(2018000474)
էջերի քանակ: 25
Արտադրական բիզնեսի հիմնադիր կապիտալի առաջացման աղբյուրները
CODE(2018000475)
էջերի քանակ: 27
Արտադրական բիզնեսի հիմնադիր կապիտալի առաջացման աղբյուրները-2
CODE(2018000476)
էջերի քանակ: 27
Աշխատանքի արտադրողականության մակարդակի և դինամիկայի վիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ տնտեսության ճյուղերի օրինակով)
CODE(2018000477)
էջերի քանակ: 28
Աշխատանքի կազմակերպման տեսության զարգացման փուլերը
CODE(2018000478)
էջերի քանակ: 26
Աշխատանքի կոպերացման էությունը ձևերը (Զվարթնոց ԲԲ օրինակով)
CODE(2018000479)
էջերի քանակ: 25
Արժույթի փոխարժեք
CODE(2018000488)
էջերի քանակ: 26
Արտադրանքի ինքնարժեքի պլանավորումը ձեռնարկությունում
CODE(2018000489)
էջերի քանակ: 28
Արտադրանքի սերտիֆիկացում,պլաստմասան,ամանեղենի բնաութագիրը որակին
CODE(2018000490)
էջերի քանակ: 25
Արտադրության միջազգային կոոպերացում
CODE(2018000491)
էջերի քանակ: 30
Արտահանման խթանման պետական քաղաքականությունը ՀՀ-ում
CODE(2018000492)
էջերի քանակ: 36
Աշխատաժամանկի օգտագործման բարելավման ուղիները արտադրամասում
CODE(2018000493)
էջերի քանակ: 30
Աշխատանքային շուկան ՀՀ-ում
CODE(2018000494)
էջերի քանակ: 24
Աշխատանքի շուկայի և գործազրկության վիճակագրությունը և դինամիկան ՀՀ անցումային շրջանում
CODE(2018000495)
էջերի քանակ: 28
Աշխատողի նյութական պատասխանատվության հասկացություն
CODE(2018000496)
էջերի քանակ: 17
Աշխատուժի կառուցվածքը ըստ սեռատարիքային կազմի,մասնագիտության
CODE(2018000497)
էջերի քանակ: 38
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/
CODE(2018000498)
էջերի քանակ: 31
Ազգային հաշիվների համակարգի բաղադրիչները և ՀՆԱ-ի հաշվարկման կարգը
CODE(2018000499)
էջերի քանակ: 23
Ազգային հաշիվների համակարգ
CODE(2018000500)
էջերի քանակ: 22
Բաց տնտեսությունում ազգային եկամտի հաշվարկումը.բաց տնտեսության էությունը ՀՆԱ-ի և ՀԱԱ-ի միջև
CODE(2018000501)
էջերի քանակ: 22
Բաժնետիրական ընկերություն
CODE(2018000502)
էջերի քանակ: 32
Բաժնետիրական ընկերություններ
CODE(2018000503)
էջերի քանակ: 32
Բաժնետիրական ընկերությունները ՀՀ-ում
CODE(2018000504)
էջերի քանակ: 28
Բանկային ավանդի պայմանագիր
CODE(2018000505)
էջերի քանակ: 22
Բանկային համակարգ
CODE(2018000506)
էջերի քանակ: 24
Բանկային ռիսկերի տեսակները.վարկային պորտֆելի ռիսկի գնահատումը
CODE(2018000507)
էջերի քանակ: 27
Հիմնական բանվորների աշխատատեղերի սպասարկման կատարելագործումը մեքենաշինական արտադրությունում
CODE(2018000508)
էջերի քանակ: 24
Բյուջետային և հարկային համակարգ.ֆիսկալ քաղաքականություն
CODE(2018000509)
էջերի քանակ: 35
Բնական մոնոպոլիա
CODE(2018000510)
էջերի քանակ: 27
Բնակչության կենսամակարդակի վիճակագրական ցուցանիշների համակարգ
CODE(2018000511)
էջերի քանակ: 29
Ծառայությունների առևտրի պետական,միջազգային կարգավորումը
CODE(2018000512)
էջերի քանակ: 24
Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներն ու հիմնական ձևերը
CODE(2018000513)
էջերի քանակ: 36
Ձեռնարկատիրական գործունեություն
CODE(2018000514)
էջերի քանակ: 24
Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները,նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները
CODE(2018000515)
էջերի քանակ: 23
Բիզնեսի գնահատում
CODE(2018000516)
էջերի քանակ: 38
Դրամավարկային քա ղաքականության էությունը և հիմնական գործիքները
CODE(2018000517)
էջերի քանակ: 20
Դրամավարկային քաղաքականություն
CODE(2018000518)
էջերի քանակ: 33
Եկամտահարկ
CODE(2018000519)
էջերի քանակ: 21
Եկամուտների տեղաբաշխման հիմնախնդիրները տնտեսագիտության մեջ
CODE(2018000520)
էջերի քանակ: 26
Եվրամիությունը որպես տարածաշրջանային շուկա
CODE(2018000521)
էջերի քանակ: 22
Ֆինանսական վերահսկողությունը ՀՀ-ում
CODE(2018000522)
էջերի քանակ: 21
Ֆինանսական համակարգ.հարկաբյուջետային դրամավարկային քաղաքականություն
CODE(2018000523)
էջերի քանակ: 32
Ֆինանսական դրության վերլուծության խնդիրները և մեթոդները
CODE(2018000524)
էջերի քանակ: 21
Ֆինանսական հաշվետվության նշանակությունը
CODE(2018000525)
էջերի քանակ: 27
Ֆինանսական շուկա
CODE(2018000526)
էջերի քանակ: 16
Ֆրանսիայի և Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(2018000527)
էջերի քանակ: 31
Գերմանիայի բանկային համակարգը և ՀՀ-ի հետ ֆինանսական համագործակցությունը
CODE(2018000528)
էջերի քանակ: 29
Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները և ծրագրերի բաժիններն ու ցուցանիշները
CODE(2018000529)
էջերի քանակ: 20
Հարկ և հարկային քաղաքականություն
CODE(2018000530)
էջերի քանակ: 35
Հարկերի հասկացությունը և նշանակությունը
CODE(2018000531)
էջերի քանակ: 25
Հասարակայնության հետ կապերի և իրացման խթանման ձևերը
CODE(2018000532)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ առևտրային բանկերում գործող ավանդները և դրանց ֆինանսական մեխանիզմները
CODE(2018000533)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և ներկա վիճակի վերլուծությունը
CODE(2018000534)
էջերի քանակ: 23
ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը և դրանց կապը
CODE(2018000535)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ աշխատանքի շուկա
CODE(2018000536)
էջերի քանակ: 37
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերը
CODE(2018000537)
էջերի քանակ: 34
ՀՀ հարկային համակարգը արտադրական ձեռնարկությունների կողմից վճարվող հիմնական հարկատեսակները
CODE(2018000538)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ հարկային քաղաքականություն
CODE(2018000539)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ ներդրումային քաղաքականության հիմնական ուղիները
CODE(2018000540)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ աշխատաշուկա և զբաղվածություն
CODE(2018000541)
էջերի քանակ: 37
ՀՀ աշխատաշուկա և զբաղվածություն-2
CODE(2018000542)
էջերի քանակ: 37
ՀՆԱ կառուցվածքա-դինամիկական փոփոխությունների ուսումնասիրություն
CODE(2018000543)
էջերի քանակ: 31
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովության և սոցիալական ապահովագրության համակարգը
CODE(2018000544)
էջերի քանակ: 31
Ֆինանսական շուկաներ
CODE(2018000545)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ Բանկային համակարգը
CODE(2018000546)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ հարկային համակարգը
CODE(2018000547)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ բանկային համակարգի հետագա կատարելագործման ուղիները
CODE(2018000548)
էջերի քանակ: 31
Ֆինանսների էությունը և դերը հասարակական արտադրությունում
CODE(2018000549)
էջերի քանակ: 33
Հարկեր
CODE(2018000550)
էջերի քանակ: 24
Հարկային քաղաքականության և հարկային մեխանիզմի փոխկապվածությունը
CODE(2018000551)
էջերի քանակ: 21
Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
CODE(2018000552)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ բյուջետային համակարգի կառուցվածքը
CODE(2018000553)
էջերի քանակ: 21
Ինֆլացիա
CODE(2018000554)
էջերի քանակ: 25
Ինֆլացիայի/սղաճի/ պատճառները և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները.հակաինֆլացիոն քաղաքականություն
CODE(2018000555)
էջերի քանակ: 29
ՀՀ վարկային համակարգ
CODE(2018000556)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ-ում կիրառվող եկամտահարկը
CODE(2018000557)
էջերի քանակ: 32
Հիմնական կապիտալ
CODE(2018000558)
էջերի քանակ: 24
Ինվեստիցիաներ
CODE(2018000559)
էջերի քանակ: 23
Իրական փոխանակային կուրսը: Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը իրական փոխանակային կուրսի փոփոխության վրա
CODE(2018000560)
էջերի քանակ: 27
Հիմնական ֆոնդեր
CODE(2018000561)
էջերի քանակ: 25
Առանձին արտադրատեսակների ինքնարժեքների հաշվառումը
CODE(2018000562)
էջերի քանակ: 38
Կորպորացիաները և ֆինանսական շուկաները
CODE(2018000564)
էջերի քանակ: 35
Մակրոտնտեսական արժեքային ցուցանիշները 1995-2004
CODE(2018000565)
էջերի քանակ: 30
Մաքսային վերահսկողության տեսակները
CODE(2018000566)
էջերի քանակ: 24
Մեծածախ առևտրի բազա
CODE(2018000567)
էջերի քանակ: 19
Մենաշնորհներ
CODE(2018000568)
էջերի քանակ: 32
Միջազգային առևտրի պալատ
CODE(2018000569)
էջերի քանակ: 32
Միջազգային առևտուր-2
CODE(2018000570)
էջերի քանակ: 32
Միջազգային արժութային հարաբերություններ
CODE(2018000571)
էջերի քանակ: 25
Կուսակցական համակարգեր
CODE(2018000582)
էջերի քանակ: 34
«Պլանային տնտեսության ճգնաժամը, փլուզումը և դրա պատճառները»
CODE(2018000593)
էջերի քանակ: 37
Պետական բյուջեի էությունը և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը
CODE(2018000594)
էջերի քանակ: 30
Պետական բյուջեի ծախսերը 2006-2007թթ
CODE(2018000595)
էջերի քանակ: 26
Պետական բյուջեի էությունը և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը-2
CODE(2018000596)
էջերի քանակ: 30
Մրցակցություն
CODE(2018000598)
էջերի քանակ: 18
Ներդրուամյին քաղաքականությունը,նրա էությունը և խնդիրները անցումային տնտեսությունում
CODE(2018000599)
էջերի քանակ: 23
Ռուսաստանը` որպես ֆինանսական շուկայի սուբյեկտ
CODE(2018000600)
էջերի քանակ: 22
Սեփական և փոխառու միջոցների կառավարում/լիզինգ/
CODE(2018000601)
էջերի քանակ: 24
Սեփական և փոխառու միջոցների կառավարում.լիզինգը որպես ֆինանսավորման աղբյուր
CODE(2018000602)
էջերի քանակ: 24
Սերիական արտադրությունը <<Կարդինալ>> ՍՊԸ-ում
CODE(2018000603)
էջերի քանակ: 21
Սեղանի սպասքի ապրանքների արտադրություն
CODE(2018000604)
էջերի քանակ: 18
Շրջանառու կապիտալ և լրացման աղբյուրներ
CODE(2018000605)
էջերի քանակ: 28
Շուկայի կառուցվածքը և ենթակառուցվածքը: Շուկայի կարգավորման համակարգը
CODE(2018000606)
էջերի քանակ: 30
Շուկայի սեգմենտավորում և նպատակային սեգմենտի ընտրություն
CODE(2018000607)
էջերի քանակ: 26
Շուկայի սեգմենտավորում
CODE(2018000608)
էջերի քանակ: 23
Տարածքային և տեղական կառավարում
CODE(2018000609)
էջերի քանակ: 32
Տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկա
CODE(2018000610)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսական աճի էությունը
CODE(2018000611)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական աճի տեսություններն ու մոդելները
CODE(2018000612)
էջերի քանակ: 26
Տնտեսական մրցակցություն
CODE(2018000613)
էջերի քանակ: 19
Տնտեսական ռիսկի գնահատման ցուցանիշները,ապահովագրությունը
CODE(2018000614)
էջերի քանակ: 20
Տրանսպորտային տնտեսություն
CODE(2018000615)
էջերի քանակ: 25
Վարկ
CODE(2018000616)
էջերի քանակ: 34
Վարկային կազմակերպություններ
CODE(2018000617)
էջերի քանակ: 25
Վարկի ձևերը
CODE(2018000618)
էջերի քանակ: 34
Վերազգային կորպորացիաների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2018000619)
էջերի քանակ: 39
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
CODE(2018000620)
էջերի քանակ: 30
Գործավարությունը հաշվապահությունում
CODE(2018000636)
էջերի քանակ: 30
Հայ երիտասարդների վերաբերմունքը ՌԴ-ում տեղի ունեցող սպանություններին
CODE(2018000637)
էջերի քանակ: 16
Ռազմավարական պլանավորում
CODE(2022000639)
էջերի քանակ: 21
Մաքսային հսկողության էությունն ու նշանակությունը
CODE(2018000642)
էջերի քանակ: 24
Մահվան ապահովագրություն
CODE(2018000667)
էջերի քանակ: 17
Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը
CODE(2018000668)
էջերի քանակ: 28
Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները արտադրամասում (տեղամասում) մոմենտային դիտման մեթոդով նկարահանման արդյունքների հիման վրա
CODE(2018000672)
էջերի քանակ: 23
Հիշող սարքեր
CODE(2018000676)
էջերի քանակ: 19
Տուրիզմի գծով մենեջերի իշխանությունը, հեղինակությունը և անհատականությունը
CODE(2018000741)
էջերի քանակ: 27
Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները
CODE(2007000770)
էջերի քանակ: 37
Առաջարկը և պահանջարկը,դրանց գնահատումն ու կանխատեսումը
CODE(2018000771)
էջերի քանակ: 35
Առաջարկի էլաստիկությունը, երկարատև և կարճատև էլաստիկություն: Առաջարկի էլաստիկության չափումը
CODE(2018000772)
էջերի քանակ: 20
Արդի պայմաններում ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցության ձևավորումը
CODE(2018000773)
էջերի քանակ: 22
Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում
CODE(2018000774)
էջերի քանակ: 30
Առևտրային բանկերի էությունը,խնդիրները և գործառույթները
CODE(2018000775)
էջերի քանակ: 24
Առևտրային բանկեր-5
CODE(2018000776)
էջերի քանակ: 23
Առևտուր
CODE(2018000777)
էջերի քանակ: 28
Արժեքի աշխատանքային տեսությունը
CODE(2018000778)
էջերի քանակ: 32
Արժեքի աշխատանքային տեսություն
CODE(2018000779)
էջերի քանակ: 30
Արտադրական ծախսեր, շահույթի էությունը եւ նրա մեկնաբանումները
CODE(2018000780)
էջերի քանակ: 27
Արտադրանքի տեսականու և կառուցվածքի վերլուծություն
CODE(2018000781)
էջերի քանակ: 22
Արտադրության կառավարում
CODE(2018000782)
էջերի քանակ: 25
Արտաքին առևտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում
CODE(2018000783)
էջերի քանակ: 26
Արտաքին առևտրի խթանման գործընթացները ՀՀ-ում-2
CODE(2018000784)
էջերի քանակ: 21
Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման վերլուծություն
CODE(2018000785)
էջերի քանակ: 27
Աշխատանքի նորմավորման առանձնահատկությունները.նոր տեխնոլոգիա
CODE(2018000786)
էջերի քանակ: 22
Աշխատանքի նորմերի օգտագործումը արտադրական կազմակերպության տնտեսագիտական աշխատանքում
CODE(2018000787)
էջերի քանակ: 22
Բաց բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգը
CODE(2018000788)
էջերի քանակ: 23
Բաժնետիրական ընկերությունների լուծարելիությունը
CODE(2018000789)
էջերի քանակ: 23
Բանկային արտադրանքի կազմակերպումը
CODE(2018000790)
էջերի քանակ: 20
Բազմակողմ առևտրատնտեսական կազմակերպություններ-2
CODE(2018000791)
էջերի քանակ: 27
Բիզնես-պլան
CODE(2018000792)
էջերի քանակ: 24
Բյուջե: Բյուջետային իրավունք
CODE(2018000793)
էջերի քանակ: 32
Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ (զբոսաշրջիկություն)
CODE(2018000795)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները և հիմնական ձևերը
CODE(2018000796)
էջերի քանակ: 25
Ձեռնարկատիրական գործունեություն-2
CODE(2018000797)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկության էներգետիկ տնտեսության կազմակերպումը
CODE(2018000798)
էջերի քանակ: 27
Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները,նշանակությունը
CODE(2018000799)
էջերի քանակ: 28
Ձեռնարկությունների սնանկացումը որպես տնտեսության առողջացման միջոց
CODE(2018000800)
էջերի քանակ: 28
Դանակային ապրանքների տեսականու և որակի ապրանքագիտական բնույթ
CODE(2018000801)
էջերի քանակ: 25
Բնօգտագործման կառավարում.շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը
CODE(2018000802)
էջերի քանակ: 30
Եկամտահարկ-2
CODE(2018000805)
էջերի քանակ: 23
Եկամտահարկի հաստատագրված վճարներ
CODE(2018000806)
էջերի քանակ: 25
Եվրոմիությունը և նրա կառավարման մարմինները
CODE(2018000807)
էջերի քանակ: 33
Ֆինանսական վերահսկողությունը ՀՀ-ում-2
CODE(2018000808)
էջերի քանակ: 21
Ֆինանսական դրության վերլուծության խնդիրները և մեթոդները-2
CODE(2018000809)
էջերի քանակ: 21
Ֆինանսական կայունության որոշման կարգը և ապահովման ուղիները
CODE(2018000810)
էջերի քանակ: 24
ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմիններ
CODE(2018000811)
էջերի քանակ: 22
Ֆինանսական վերահսկողությունը ՀՀ-ում-3
CODE(2018000812)
էջերի քանակ: 21
Ֆինանսական վերահսկողությունը ՀՀ-ում-4
CODE(2018000813)
էջերի քանակ: 22
Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմիններ:Նրանց խնդիրը և իրավասությունը
CODE(2018000814)
էջերի քանակ: 24
Կյանքի և ունեցվածքի ապահովագրություն
CODE(2018000822)
էջերի քանակ: 30
Պարտադիր ապահովագրություն
CODE(2018000823)
էջերի քանակ: 30
Ընտանիքի ներկայացուցչական սխալների միջին և սահմանային սխալ
CODE(2018000828)
էջերի քանակ: 20
Անուղղակի հարկեր,ակցիզահարկեր,նրանց հաշվարկման և վճարման կարգը
CODE(2018000829)
էջերի քանակ: 34
Արդյունաբերության գործոնների էությունը
CODE(2018000830)
էջերի քանակ: 27
Արտադրական ֆունկցիան և ռեսուրսների փոխադարձ փոխանցելիությունը
CODE(2018000831)
էջերի քանակ: 23
Արտադրական գործընթացի պլանավորումը
CODE(2018000832)
էջերի քանակ: 26
Արտադրական կազմակերպության տիպերը,մեթոդները և հիմնական տիպերը
CODE(2018000833)
էջերի քանակ: 30
Արտադրանքի և արտադրության պլանավորում
CODE(2018000834)
էջերի քանակ: 28
Արտադրության գործոնների բնութագիրը, դասակարգումը, կազմը և կառուցվածքը
CODE(2018000835)
էջերի քանակ: 23
Աշխատանքի արտադրողականության աճի գործոններ
CODE(2018000836)
էջերի քանակ: 25
Աշխատավարձի էությունը
CODE(2018000837)
էջերի քանակ: 26
Աշխատուժի միջազգային տեղաշարժը
CODE(2018000838)
էջերի քանակ: 18
Բորսաների ստեղծման և զարգացման հեռանկարները
CODE(2018000839)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկատիրական գործունեության բովանդակությունը
CODE(2018000840)
էջերի քանակ: 26
Ձեռնարկության արտադրական ծրագրի հիմնավորումը արտադրական կարողություններով
CODE(2018000841)
էջերի քանակ: 28
Դրամաշրջանառության և դրամի զանգվածի բաղադրիչները
CODE(2018000842)
էջերի քանակ: 25
Ֆինանսների էությունը հասարակական արտադրության մեջ
CODE(2018000843)
էջերի քանակ: 26
Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունը
CODE(2018000844)
էջերի քանակ: 28
Գնագոյացման առանձնահատկություները ծառայությունների ոլորտում
CODE(2018000845)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ արժեթղթերի շուկայի կառուցվածքը և շրջանառվող արժեթղթեր
CODE(2018000846)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ գործող հաստատագրված վճարների համակար
CODE(2018000847)
էջերի քանակ: 27
ՀՀ ջրային ռեսուրսներ
CODE(2018000848)
էջերի քանակ: 32
ՀՀ-ի տնտեսության կառավարման ճյուղային մարմինները և դրանց գործառույթները
CODE(2018000849)
էջերի քանակ: 21
Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների էկոնոմիկայի առանձնահատկությունները
CODE(2018000850)
էջերի քանակ: 35
Ինֆլացիա և գործազրկության փոխկապակցվածությունը
CODE(2018000851)
էջերի քանակ: 27
Կատարյալ մրցակցության տեսություններ-2
CODE(2018000852)
էջերի քանակ: 26
Կազմակերպություն և պետություն
CODE(2018000853)
էջերի քանակ: 15
Կենսաթոշակային ապահովագրությունը ՀՀ-ում
CODE(2018000854)
էջերի քանակ: 25
Կոորպորացիները և ֆինանսական շուկաները
CODE(2018000855)
էջերի քանակ: 15
Կորպորատիվ ձեռնարկությունների ֆինանսների էությունը և անհրաժեշտությունը
CODE(2018000856)
էջերի քանակ: 16
Մանրածախ առևտրային ցանցի կառուցվածքը,տեղաբաշխումը և զարգացումը
CODE(2018000857)
էջերի քանակ: 20
Մանրածախ առևտրային ցանցի կառուցվածքը,տեղաբաշխում և զարգացում
CODE(2018000858)
էջերի քանակ: 20
Միջազգային առևտրային կազմակերպություն
CODE(2018000859)
էջերի քանակ: 24
Միջազգային առևտրի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(2018000860)
էջերի քանակ: 26
Ներդրումների էությունը և տեսակները
CODE(2018000861)
էջերի քանակ: 19
Պետական բյուջեի տնտեսական էությունը և նշանակությունը
CODE(2018000862)
էջերի քանակ: 22
Ռիսկի էությունը, բովանդակությունը և տեսակները
CODE(2018000863)
էջերի քանակ: 22
Չինաստանի տնտեսություն
CODE(2018000864)
էջերի քանակ: 33
Կապիտալի միջազգային շարժում
CODE(2018000865)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսական ռեսուրսները և արտադրական հնարավորությունների սահմանը
CODE(2018000866)
էջերի քանակ: 28
Իսլամական աշխարհ և Սաուդյան Արաբիա
CODE(2018000869)
էջերի քանակ: 32
Աղքատության հաղթահարման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսություններում, ՀՀ օրինակով
CODE(2018000886)
էջերի քանակ: 22
Աղքատության և հարստության մասին պատկերացումների սոցիալական ուսումնասիրման հիմունքները
CODE(2018000888)
էջերի քանակ: 31
Բաժնետիրական ընկերության հասկացությունը, ձևերը, տեսակները, դուստր և կախյալ ընկերություններ
CODE(2018000889)
էջերի քանակ: 20
Ընկերության ներքին քաղաքականությունը, բիզնեսմենի` դարանակալող ցուցակի մեջ չհայտնվելու կարողություն
CODE(2018000958)
էջերի քանակ: 20
Կարճաժամկետ վարկերի հաշվառում
CODE(2018000962)
էջերի քանակ: 16
Ավելացված արժեքի հարկը, հարկման օբյեկտ հանդիսացող գործարքները, հաշվարկը
CODE(2018000963)
էջերի քանակ: 20
Անցումային տնտեսության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը և ձևերը,Տնտեսական բարեփոխումները անցումային շրջանում ՀՀ-ում
CODE(2018000965)
էջերի քանակ: 30
Անշարժ գույքի էությունը ,որոշ օբյեկտների գնահատման առանձնահատկությունները
CODE(2018000966)
էջերի քանակ: 22
Ապահովագրությունը միջազգային տնտեսական համակարգում
CODE(2018000971)
էջերի քանակ: 22
Ապահովագրությունը միջազգային տնտեսական համակարգում
CODE(2018000972)
էջերի քանակ: 25
ԱՊՀ անդամ երկրների ինտեգրման տնտեսաիրավական հիմքերն ու դրանց գնահատումը,ԱՊՀ անդամ երկրների հետ ՀՀ ինտեգրման հեռանկարները
CODE(2018000974)
էջերի քանակ: 20
Ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը տարբեր ապրանքային նշանանների դեպքում
CODE(2018000975)
էջերի քանակ: 21
Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը մաքսային սահմաններում
CODE(2018000979)
էջերի քանակ: 25
Առևտրային բանկերի գործառնությունները
CODE(2018000980)
էջերի քանակ: 22
Կազմակերպության սնանկացման պատճառները և գործոնները
CODE(2018000982)
էջերի քանակ: 26
Շուկայական տնտեսության դասական մոդելները
CODE(2018001115)
էջերի քանակ: 37
Հասարակական արդյունքի արտադրության և արտադրանքի բաշխման միջճյուղային հաշվեկշռի ստատիկ մոդելներ
CODE(2018001116)
էջերի քանակ: 27
Անցումային տնտեսություն-3
CODE(2018001117)
էջերի քանակ: 29
Անցումային տնտեսություն-4
CODE(2018001118)
էջերի քանակ: 28
Սպառողական վարքագիծ և անտարբերության կոր
CODE(2018001119)
էջերի քանակ: 22
Ապահովագրության դասակարգումը
CODE(2018001120)
էջերի քանակ: 20
Ապահովագրական շուկա-2
CODE(2018001121)
էջերի քանակ: 25
Ապահովագրության էությունը,դասակարգումը և բեռների փոխադրումը ՀՀ-ում
CODE(2018001122)
էջերի քանակ: 24
Առևտրի էությունը և նշանակությունը
CODE(2018001123)
էջերի քանակ: 18
Արժեթղթերը և նրանց տեսակները
CODE(2018001124)
էջերի քանակ: 21
Արժեքի միագործոնային և բազմագործոնային տեսությունները
CODE(2018001125)
էջերի քանակ: 22
Արտադրական գործոններ
CODE(2018001126)
էջերի քանակ: 20
Արտադրական գործոններ-3
CODE(2018001127)
էջերի քանակ: 17
Արտադրության ֆունկցիան և սահմանային արտադրողականության տեսությունը
CODE(2018001128)
էջերի քանակ: 19
Արժեթղթերի շուկան և ՀՆԱ-ի բաղադրիչների հարաբերակցությունը
CODE(2018001129)
էջերի քանակ: 30
Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները
CODE(2018001130)
էջերի քանակ: 22
Աշխատաժամանկի օգտագործման բարելավման ուղիները
CODE(2018001131)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանք և տրանսպորտ
CODE(2018001132)
էջերի քանակ: 35
Աշխատանքային ռեսուրսները տնտեսական ներուժի կարևորագույն բաղադրամաս -2
CODE(2018001133)
էջերի քանակ: 28
Աշխատանքային ռեսուրսների հասկացությունը և ձևավորումը
CODE(2018001134)
էջերի քանակ: 33
Աշխատավարձ
CODE(2018001135)
էջերի քանակ: 22
Ավանդ հասկացությունը ՀՀ օրենսդրությունում
CODE(2018001136)
էջերի քանակ: 17
Բյուրոկրատիա-5
CODE(2018001137)
էջերի քանակ: 21
Ձեռնարկությունը և շուկան: Շուկայական կոնյուկտուրայի գնահատում
CODE(2018001138)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ դրամը, դրամաշրջանառությունը և դրամական համակարգը, նրա հիմնական տարրերը
CODE(2018001139)
էջերի քանակ: 22
Դրամական հոսքեր
CODE(2018001140)
էջերի քանակ: 22
Ծառայության ոլորտի մարքեթինգ
CODE(2018001141)
էջերի քանակ: 21
Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ և զբոսաշրջիկություն
CODE(2018001142)
էջերի քանակ: 28
Դրամավարկային քա ղաքականության էությունը և հիմնական գործիքները
CODE(2018001143)
էջերի քանակ: 20
Դրամավարկային քաղաքականություն-5
CODE(2018001144)
էջերի քանակ: 33
Ձեռնարկության գործունեություն և շահույթ
CODE(2018001145)
էջերի քանակ: 27
Երիտասարդության արժեքային կողմնորոշումը
CODE(2018001146)
էջերի քանակ: 18
Եվրոմիության ստեղծում
CODE(2018001147)
էջերի քանակ: 20
Գնաճը անցումային տնտեսության մեջ
CODE(2018001148)
էջերի քանակ: 23
Գնաճը անցումային տնտեսության մեջ -2
CODE(2018001149)
էջերի քանակ: 22
Գնաճը անցումային տնտեսությամբ երկրներում
CODE(2018001150)
էջերի քանակ: 22
Գովազդի հոգեբանություն
CODE(2018001151)
էջերի քանակ: 20
Հարկերի դերը և պետական ֆինանսավորումը
CODE(2018001152)
էջերի քանակ: 24
Հարկային քաղաքականությունը անցումային տնտեսությունում
CODE(2018001153)
էջերի քանակ: 20
Հարկային պատասխանատվություն
CODE(2018001154)
էջերի քանակ: 21
Հարկային գործակալ
CODE(2018001155)
էջերի քանակ: 25
Հարկային գործակալ-2
CODE(2018001156)
էջերի քանակ: 23
Հարկային պատասխանատվություն-3
CODE(2018001157)
էջերի քանակ: 24
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը որպես աշխատանքային իրավունքի աղբյուր
CODE(2018001158)
էջերի քանակ: 23
ՀՀ դրամը, դրամաշրջանառությունը և դրամական համակարգը, նրա հիմնական տարրերը-3
CODE(2018001159)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ ստուգումների կազմակերպումը և անցկացումը
CODE(2018001160)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ ստուգումներ
CODE(2018001161)
էջերի քանակ: 26
Հիմնական միջոցներ
CODE(2018001162)
էջերի քանակ: 21
Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվառումը և ստուգումը
CODE(2018001163)
էջերի քանակ: 21
Ինտերնետ մարքեթինգ
CODE(2018001164)
էջերի քանակ: 28
Կառավարման առանձնահատկությունները մշակույթի ոլորտում-2
CODE(2018001165)
էջերի քանակ: 27
Կառավարման կազմակերպության կառուցվածքները
CODE(2018001166)
էջերի քանակ: 20
Լիբերալիզմ-2
CODE(2018001168)
էջերի քանակ: 35
Մաքսերի կիրառում
CODE(2018001169)
էջերի քանակ: 34
Մարդկային հարաբերությունների տեսություն
CODE(2018001170)
էջերի քանակ: 23
Մարքեթինգային ռազմավարություն
CODE(2018001171)
էջերի քանակ: 23
Մարքեթինգային կոմունիկացիաներ.իրացման և խթանման համակարգի հիմնական տարրեր-2
CODE(2018001172)
էջերի քանակ: 24
Մրցակցություն-2
CODE(2018001173)
էջերի քանակ: 34
Մրցակցություն-3
CODE(2018001174)
էջերի քանակ: 26
Միջազգային առևտրի տեսությունները
CODE(2018001175)
էջերի քանակ: 21
Զուտ և մոնոպոլ մրցակցություն,օլիգոպոլիա և մոնոպոլիա
CODE(2018001176)
էջերի քանակ: 28
Մրցակացության էությունը և ձևերը
CODE(2018001177)
էջերի քանակ: 22
Մրցակցության էությունը և դերը շուկայական տնտեսությունում
CODE(2018001178)
էջերի քանակ: 27
Ներդրումներ և նրանց կառավարումը ձեռնարկությունում
CODE(2018001179)
էջերի քանակ: 21
Ներֆիրմային բյուջետավորում և պլանավորում
CODE(2018001180)
էջերի քանակ: 16
Խնայողություն և ներդրում
CODE(2018001181)
էջերի քանակ: 24
Ներդրումային ռիսկ
CODE(2018001182)
էջերի քանակ: 21
Փողի ծագումը, էությունը և ֆունկցիաները
CODE(2018001183)
էջերի քանակ: 20
Արտադրանքի պատվերների պորտֆելի մշակում
CODE(2018001184)
էջերի քանակ: 23
Ռիսկը որպես ձեռնարկատիրական գործունեության տարր
CODE(2018001187)
էջերի քանակ: 27
Սեփականաշնորհում
CODE(2018001188)
էջերի քանակ: 22
Սպառում և խնայողություն
CODE(2018001189)
էջերի քանակ: 29
Աշխատաժամանակ
CODE(2018001190)
էջերի քանակ: 21
Ապահովագրական շուկան և նրա կառուցվածքը
CODE(2018001191)
էջերի քանակ: 25
Մաքսային վերահսկողության տեսակները
CODE(2018001192)
էջերի քանակ: 24
Պետական ռեժիմի տեսակները և դրանց սահմանադրական ամրագրումը, - 2
CODE(2018001193)
էջերի քանակ: 20
Կապիտալ ներդրումների վարկային ֆինանսավորումը
CODE(2018001194)
էջերի քանակ: 23
փաստաթղթերի ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպումը
CODE(2018001195)
էջերի քանակ: 25
Պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը
CODE(2018001196)
էջերի քանակ: 20
Թողարկողի, ֆինանսական միջնորդների , անհատ և ինստիտուցիոնալ ներդրողների ֆինանսական ռիսկերը - 12
CODE(2018001197)
էջերի քանակ: 21
Ներդրումների Խթանման Հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(2018001198)
էջերի քանակ: 20
Տնտեսական ծախսերի ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները
CODE(2018001199)
էջերի քանակ: 27
Տնտեսագիտության նոր դասական դպրոցը
CODE(2018001200)
էջերի քանակ: 20
Գործազրկության տնտեսական և սոցիալական կորուստները, զբաղվածության պետական կարգավորումը
CODE(2018001202)
էջերի քանակ: 26
Զբոսաշրջության ապահովագրությունը և դրա հեռանկարները
CODE(2018001203)
էջերի քանակ: 18
Վերահսկողության գործընթացի հիմնական փուլերը, կազմակերպումը և աուդիտ վերահսկողության իրականացման կարգը
CODE(2018001204)
էջերի քանակ: 28
Հիմնական միջոցների դասակարգումը, ձեռքբերման փաստաթղթային ձևակերպումը, խնդիր
CODE(2018001205)
էջերի քանակ: 16
Կառավարման էությունը և մեթոդաբանությունը
CODE(2018001206)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ առևտրային բանկերում գտնվող ավանդները և դրանց ֆինանսական մեխանիզմները
CODE(2018001207)
էջերի քանակ: 29
Բնակչության կենսամակարդակի վիճակագրական ցուցանիշների համակարգ
CODE(2018001208)
էջերի քանակ: 29
Բնակչության կենսամակարդակի վիճակագրական ցուցանիշների համակարգ-2
CODE(2018001209)
էջերի քանակ: 19
Ֆինանսական շուկան և դրա հատվածները
CODE(2018001210)
էջերի քանակ: 28
Ֆինանսական շուկայի էությունը և գործիքները
CODE(2018001211)
էջերի քանակ: 18
Պարտատոմսի էությունը, տեսակները, դասակարգումը ,ՀՀ արտատոմսերի արդի շուկան
CODE(2018001212)
էջերի քանակ: 25
Ագրարային հարաբերությունների էությունը:Հողը որպես արտադրության գործոն
CODE(2018001249)
էջերի քանակ: 18
Առևտրի էլեկտրոնային և այլընտրանքային համակարգերը արժեթղթերի շուկայում-2
CODE(2018001250)
էջերի քանակ: 24
Պետական կառավարման արդյունավետությունը նպատակադրում - նվաճում պարադիգմայի շրջանակներում
CODE(2018001251)
էջերի քանակ: 22
Շուկայական տնտեսության էությունը և ձևավորման նախադրյալները
CODE(2018001253)
էջերի քանակ: 19
Պետական կառավարման արդյունավետությունը նպատակադրում - նվաճում պարադիգմայի շրջանակներում-2
CODE(2018001258)
էջերի քանակ: 22
Ապրանքի մրցունակությունը և այն բնութագրող ցուցանիշների գնահատումը
CODE(2018001259)
էջերի քանակ: 30
Ֆինանսական շուկա-3
CODE(2018001260)
էջերի քանակ: 26
Պետության դրամավարկային քաղաքականությանությունը դրա ուղղութությունները ու մեթոդները-3
CODE(2018001263)
էջերի քանակ: 34
Ապահովագրության էությունը դասակարգումը
CODE(2018001264)
էջերի քանակ: 20
Ապահովագրական շուկա_2
CODE(2018001265)
էջերի քանակ: 25
Ապահովագրության էությունը,դասակարգումը և բեռների ապահովագրությունը ՀՀ – ում
CODE(2018001266)
էջերի քանակ: 24
Աշխատավարձ-2
CODE(2018001267)
էջերի քանակ: 22
Ֆինանսների առաջացման նախադրյալները և էությունը
CODE(2018001268)
էջերի քանակ: 17
Գնաճը անցումային տնտեսության մեջ -3
CODE(2018001269)
էջերի քանակ: 23
Տնտեսական համակարգ
CODE(2018001271)
էջերի քանակ: 22
Վերահսկողությունը որպես կառավարման գործառույթ
CODE(2018001272)
էջերի քանակ: 28
Զբաղվածություն և գործազրկություն
CODE(2018001273)
էջերի քանակ: 26
Տեքստերի ձևավորման ֆոնտերի հետ աշխատանքի Tag-երը HTML-ում
CODE(2018001276)
էջերի քանակ: 15
Քաղաքական մարքեթինգ
CODE(2018001279)
էջերի քանակ: 26
Գնաճ
CODE(2018001283)
էջերի քանակ: 23
Ձեռնարկություններում ռիսկային համակարգի ղեկավարման կազմակերպում
CODE(2018001287)
էջերի քանակ: 17
Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը
CODE(2018001289)
էջերի քանակ: 21
Ապահովագրական միջնորդները` որպես ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցներ
CODE(2018001290)
էջերի քանակ: 22
Արդի պայմաններում սեփականության ձևերի առանձնահատկությունները.արտադրական մասնագիտացումը
CODE(2018001291)
էջերի քանակ: 24
Արտադրանքի ինքնարժեքի էությունը և տնտեսական հիմնավորումը
CODE(2018001292)
էջերի քանակ: 22
Արտաքին էֆեկտներ:Քոուիզի թեորեմ
CODE(2018001293)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկության շահույթը, դրա ձևավորման աղբյուրները և բաշխումը
CODE(2018001295)
էջերի քանակ: 28
Լրիվ և ոչ լրիվ ինքնարժեքների մեթոդների համեմատական բնութագիրը
CODE(2018001299)
էջերի քանակ: 33
NASDAQ OMX-ը Հայաստանում
CODE(2018001301)
էջերի քանակ: 28
Մարդկային զարգացման խնդիրները ժամանակակից տնտեսությունում
CODE(2018001303)
էջերի քանակ: 27
Արդարադատության ֆունկցիան և սահմանային արտադրողականության տեսությունը
CODE(2018001307)
էջերի քանակ: 21
Հայաստանի հանրապետության բյուջեի էությունը և տնտեսական նշանակությունը
CODE(2018001309)
էջերի քանակ: 19
Շահույթի էությունը և տեսակները
CODE(2018001310)
էջերի քանակ: 27
Շենքեր,շինություններ.փլուզում
CODE(2018001311)
էջերի քանակ: 37
Սոցիալական աշխատանքում «հուզական այրմանե համախտանիշի կանխարգելման և հաղթահարման գործընթացում սուպերվիզիայի դերը ՀՀ-ում
CODE(2018001312)
էջերի քանակ: 36
Ինվեստիցիոն գործունեություն և ինվեստիցիոն քաղաքականություն
CODE(2018001315)
էջերի քանակ: 30
Պորտ‎ֆելի ռիսկ և դրա կառավարում
CODE(2018001318)
էջերի քանակ: 25
Լոգիստիկա-2
CODE(2018001321)
էջերի քանակ: 33
Պայմանագիրը որպես բիզնեսում գործընկերային հարաբերությունների հիմնական փաստաթուղթ
CODE(2018001328)
էջերի քանակ: 21
Զբոսաշրջության ազդեցությունը տնտեսության վրա
CODE(2022001329)
էջերի քանակ: 19
Վճարովի բնօգտագործման համակարգը ՀՀ-ում
CODE(2018001332)
էջերի քանակ: 27
Կազմակերպության ապահովվածության գնահատումը
CODE(2018001354)
էջերի քանակ: 37
Ֆիքսված կապի մարքեթինգ
CODE(2018001358)
էջերի քանակ: 30
գործազրկություն և աշխատանքի որոնում
CODE(2018001360)
էջերի քանակ: 25
Կորպորատիվ արժեթղթեր
CODE(2018001361)
էջերի քանակ: 30
Փողի քանակական տեսություն-2
CODE(2018001367)
էջերի քանակ: 34
Պարբերաշրջանների և տնտեսական հավասարակշռության ժամանակակից մոդելները
CODE(2018001368)
էջերի քանակ: 25
Անկայուն մակրոտնտեսական իրավիճակը և կայունացման քաղաքականության առանձնահատկությունները
CODE(2018001369)
էջերի քանակ: 30
Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական գործունեությունը
CODE(2018001370)
էջերի քանակ: 20
Հաշվետվություն, Տրանսպորտի և Կապի Նախարարություն
CODE(2018001372)
էջերի քանակ: 18
Հաշվետվութէյուն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
CODE(2018001373)
էջերի քանակ: 19
Հաշվետվություն, «ԺՎ ընդ Ա» ՍՊԸ շին կազմակերպություն
CODE(2018001374)
էջերի քանակ: 20
Հաշվետվություն, ԱԻՆ, Արտաքին իրավիճակների նախարարություն,
CODE(2018001375)
էջերի քանակ: 22
Հաշվետվություն, Շենգավիթի հարկային տեսչություն
CODE(2018001376)
էջերի քանակ: 14
Հաշվետվություն, «Ծիածանե ՍՊԸ շին կազմակերպության գործունեությունը
CODE(2018001377)
էջերի քանակ: 20
Հաշվետվություն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
CODE(2018001378)
էջերի քանակ: 21
Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը
CODE(2018001392)
էջերի քանակ: 30
Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250
CODE(2018001393)
էջերի քանակ: 23
Գույքի հաշվառում
CODE(2018001394)
էջերի քանակ: 26
Հաշվապահական հաշվառման վարման սկզբունքները
CODE(2018001395)
էջերի քանակ: 17
Պաշարների կառավարման համակարգերը ծառայությունների ոլորտում
CODE(2018001396)
էջերի քանակ: 21
Արտադրության և իրացման ծախսերի կրճատման ուղիներն ու գործոնները
CODE(2018001399)
էջերի քանակ: 21
Աշխատանքային միգրացիա
CODE(2018001400)
էջերի քանակ: 18
Բյուջետային հիմնարկի դրամական և փաստացի ծախսերի հաշվառում
CODE(2018001403)
էջերի քանակ: 26
Բյուջետային հիմնարկի դրամական և փաստացի ծախսերի հաշվառում-2
CODE(2018001404)
էջերի քանակ: 25
Ֆինանսական կախվածության վերլուծություն
CODE(2018001405)
էջերի քանակ: 27
Հարկային քաղաքականությունը անցումային տնտեսությունում-2
CODE(2018001406)
էջերի քանակ: 23
Ներդրումային կապիտալի շահութաբերությունը բնութագրող ցուցանիշները
CODE(2018001407)
էջերի քանակ: 21
Հնարավորությունների բացահայտման գործընթացը ֆրանչայզինագյին համակարգի շրջանակներում
CODE(2018001413)
էջերի քանակ: 21
Կառավարչական վերլուծություն
CODE(2018001414)
էջերի քանակ: 21
Ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հետ պայքարի ֆիսկալ միջոցներ
CODE(2018001415)
էջերի քանակ: 15
Հողերի որակական գնահատում
CODE(2018001417)
էջերի քանակ: 24
Նյութական շրջանառու միջոցներ
CODE(2018001418)
էջերի քանակ: 25
Հայաստանում անմիջական օտարերկրյա ներդրումների խթանման հարկաբյուջետային և դրամավարկային մեխանիզմներ
CODE(2018001419)
էջերի քանակ: 15
Հնարավորությունների բացահայտման գործընթացը ֆրանչայզինագյին համակարգի շրջանակներում-2
CODE(2018001420)
էջերի քանակ: 21
Մտավոր սեփականության բացառիկ իրավունք
CODE(2018001421)
էջերի քանակ: 20
Զբոսաշրջության շուկայի ռազմավարական գործընթացը
CODE(2018001422)
էջերի քանակ: 25
Ֆիրմայի գործունեության դադարեցման պայմանները
CODE(2018001504)
էջերի քանակ: 18
Բյուջետային գործընթացը ՀՀ-ում
CODE(2018001512)
էջերի քանակ: 28
Եկամուտների և ծախսերի հաշվառում
CODE(2018001528)
էջերի քանակ: 24
Բյուջետային գործընթաց
CODE(2018001532)
էջերի քանակ: 30
Արիստոտելի հասարակության դասակարգման կառուցվածքի և պետական կառավարման ձևերի մասին
CODE(2018001543)
էջերի քանակ: 26
Դրամական միջոցների հաշվառում
CODE(2018001549)
էջերի քանակ: 23
Արտարժութային,բանկային և այլ դրամական միջոցների հաշվառում
CODE(2018001550)
էջերի քանակ: 23
Վարկային ռիսկ
CODE(2018001559)
էջերի քանակ: 23
Տուրիստական կազմակերպության նպատակներին ներկայացվող պահանջները և ուղղությունները
CODE(2018001581)
էջերի քանակ: 12
Առևտրային կազմակերպության ֆինանսավորման աղբյուրների արդյունավետության գնահատումը,«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
CODE(2018001582)
էջերի քանակ: 15
Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը և տնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը անցումային երկրներում
CODE(2018001584)
էջերի քանակ: 21
Մարդկային կապիտալի վերարտադրության առանձնահատկությունները և դերը տնտեսական աճում
CODE(2018001589)
էջերի քանակ: 29
Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի վերահսկողություն
CODE(2018001590)
էջերի քանակ: 28
Հանրային քաղաքակնության էությունը և պատմական զարգացման առանձնահատկություները
CODE(2018001600)
էջերի քանակ: 21
Դուգլաս Նորդի ինստիտուցիանիլզմը
CODE(2018001601)
էջերի քանակ: 21
Կորպորացիաները և ‎ֆինանսական շուկաները
CODE(2018001602)
էջերի քանակ: 25
Գլոբալացման ազդեցությունը զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրների վրա
CODE(2018001603)
էջերի քանակ: 30
Քաղ ծառայության մասին ՀՀ օրենքի գործունեության ոլորտը
CODE(2018001604)
էջերի քանակ: 24
Պետական բյուջեի եկամուտներ և ծախսեր, դիֆիցիտի ֆինանսավորում 2011թ.
CODE(2018001606)
էջերի քանակ: 25
Պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման ինստիտուցիոնալ գործոնները
CODE(2018001607)
էջերի քանակ: 20
Էթիկա վարքականոնը և առանձին վարչական մարմինների բարեփոխումները
CODE(2018001608)
էջերի քանակ: 22
Ֆիրմաների կողմից կատարվող ներդրումները մարդկային կապիտալում
CODE(2018001609)
էջերի քանակ: 30
Ապահովագրական ընկերության վճարունակության մոդելավորումը Մոնտե Կառլոյի թեորեմով
CODE(2018001610)
էջերի քանակ: 20
դասական դպրոցի սկզբունքները և դրանց քեյնսյան մեկնաբանությունները ընդհանուր տեսությունում
CODE(2018001611)
էջերի քանակ: 23
դրամական հոսքերի կանխատեսում
CODE(2018001612)
էջերի քանակ: 21
Առևտրի և արտադրության տնտեսական կապերը
CODE(2018001613)
էջերի քանակ: 17
Կազմակերպության ներքին միջավայրը
CODE(2018001614)
էջերի քանակ: 21
Հանրային քաղաքականության մշակման վերլուծական և փորձագիտական ապահովումը
CODE(2018001615)
էջերի քանակ: 28
Դրամական փաստաթղթերը, դրանց նշանակությունը և իրացման կարգը
CODE(2018001616)
էջերի քանակ: 16
Քաղ ծառայողների էթիկայի վերահսկողություն
CODE(2018001617)
էջերի քանակ: 25
2012 -2014 թթ. պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը
CODE(2018001618)
էջերի քանակ: 15
Բյուջեն որպես ֆինանսաների կառավարման գործիք
CODE(2018001619)
էջերի քանակ: 20
վերահսկողությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ
CODE(2018001620)
էջերի քանակ: 25
Սովորական ալգորիթմական մտածողության ձևավորման մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
CODE(2018001621)
էջերի քանակ: 17
Էլեկտրոնային գրադարաններ
CODE(2018001622)
էջերի քանակ: 25
Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները բեռնատար ավտոտրանսպորտում «Լեգարա» ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության գործունեության վերլուծությունը
CODE(2018001623)
էջերի քանակ: 15
Առաջնորդություն և կառավարչական որոշումների ընդունում
CODE(2018001624)
էջերի քանակ: 26
Առաջնորդություն և կառավարչական որոշումների ընդունում-2
CODE(2018001625)
էջերի քանակ: 23
Բարեկեցության հիմնախնդիրները տնտեսագիտության տեսության մեջ
CODE(2018001626)
էջերի քանակ: 23
Բարեկացության հիմնախնդիր
CODE(2018001627)
էջերի քանակ: 20
Տեղային մարքեթինգ
CODE(2018001628)
էջերի քանակ: 20
Գործընկերների միջև փոխհարաբերությունները ֆրանչայզինգային գործընթացում
CODE(2018001629)
էջերի քանակ: 18
Ձեռնարկության անկման ու լճացման ռազմավարությունը
CODE(2018001631)
էջերի քանակ: 21
Կենսաթոշակային ապահովագրություն
CODE(2018001635)
էջերի քանակ: 18
Հողային ռեսուրսներ
CODE(2018001639)
էջերի քանակ: 23
Կենտրոնական բանկի դերը բանկային համակարգում
CODE(2018001644)
էջերի քանակ: 20
Հարկային քաղաքականություն
CODE(2018001645)
էջերի քանակ: 24
ՎՏԲ խմբի և ՎՏԲ-Հայաստան բանկի գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2018001648)
էջերի քանակ: 16
ՀՀ գյուղատնտեսության արտադրության ընդհանուր բնութագիրը, զարգացումը շուկայական էկոնոմիկայի պայմաններում Գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծումը և արտահանումը ՀՀ-ում
CODE(2018001650)
էջերի քանակ: 27
Հաշվապահական հաշվառման սոցիալ-հոգեբանական տեսանկյունները շուկայական տնտեսության պայմաններում
CODE(2018001651)
էջերի քանակ: 23
ԱԻՆ, արտաքին իրավիճակների նախարարություն, հաշվետվություն
CODE(2018001660)
էջերի քանակ: 21
Հասուն ճյուղերի կազմակերպությունների ռազմավարությունը,«Շանթ պլյուս» ՍՊԸ-ի օրինակով
CODE(2018001662)
էջերի քանակ: 19
Հաշվետվություն, Տրանսպորտի և Կապի Նախարարություն2
CODE(2018001663)
էջերի քանակ: 18
Մարքեթինգային ծառայության կազմակերպման կառուցվածքը
CODE(2018001666)
էջերի քանակ: 22
Նախագծերի կառավարման գործընթացում դրսևորվող ռիսկերի բնութագրությունը
CODE(2018001667)
էջերի քանակ: 26
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես հասարակության տեղեկատվականացման հիմք
CODE(2018001668)
էջերի քանակ: 23
բիզնես նախագիծ, Բիզնես նպատակի ձևավորման գործոնները
CODE(2018001673)
էջերի քանակ: 24
Մեծ Բրիտանիայի տեղը աշխատանքի միջազգային բաժանման համակարգում:
CODE(2018001674)
էջերի քանակ: 21
Ազգային հաշիվների համակարգ
CODE(2018001717)
էջերի քանակ: 17
Ինքնարժեքի կառուցվածքի գնահատման ուղիները,իջեցման հիմնավորումը ըստ գործոնների
CODE(2018001718)
էջերի քանակ: 21
Մարդու պահանջմունքների ժամանակակաից տեսությունները
CODE(2018001719)
էջերի քանակ: 20
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին կարգավորման համակարգը
CODE(2018001720)
էջերի քանակ: 21
Նժդեհը առաջնորդման ոճերի մասին
CODE(2018001721)
էջերի քանակ: 19
ՀՀ տնտեսության վրա պետության ներգործության դրսևորումները
CODE(2018001722)
էջերի քանակ: 27
Հանրային կառավարման շահերի բախումը
CODE(2018001723)
էջերի քանակ: 22
Էթիկան որպես կոռուպցիայի կարևորագույն միջոց
CODE(2018001724)
էջերի քանակ: 22
Աուդիտորական գործունեության արդյունավետության գնահատումը ՀՀ առևտրային բանկերում «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 2010
CODE(2018001725)
էջերի քանակ: 20
Կազմակերպությունների կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները
CODE(2018001726)
էջերի քանակ: 31
Կառավարման կիսանախագահական և կիսախորհրդարանական ձևերի նմանություններն ու տարբերությունները
CODE(2018001737)
էջերի քանակ: 20
Տրանսպորտային տիպի խնդիրներ
CODE(2018001811)
էջերի քանակ: 20
Ժողովրդական տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը
CODE(2018001815)
էջերի քանակ: 26
Ապահովագրական շուկա և նրա կառուցվածքը
CODE(2018001825)
էջերի քանակ: 21
Մաքսատուրք
CODE(2018001826)
էջերի քանակ: 27
Համաշխարհային տնտեսության էությունը,նրա զարգացման էվոլուցիան
CODE(2018001827)
էջերի քանակ: 28
Ընթացիկ ակտիվների հաշվառում
CODE(2018001829)
էջերի քանակ: 31
Ապրանքների մրցունակության ապահովում
CODE(2018001830)
էջերի քանակ: 15
Ամբողջական պահանջարկի էությունը և բաղադրությունը
CODE(2018001838)
էջերի քանակ: 12
Աշխատողների թվի և կազմի ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով)
CODE(2018001839)
էջերի քանակ: 20
Արտադրական կազմակերպության կազմը և կառուցվածքը
CODE(2018001853)
էջերի քանակ: 22
Աշխատանքի արտադրողականության էությունը և չափման մեթոդները
CODE(2018001854)
էջերի քանակ: 23
Աշխատանքի նորմավորում
CODE(2018001855)
էջերի քանակ: 34
Աշխատանքի պայմանները բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը
CODE(2018001856)
էջերի քանակ: 24
Աշխատանքային պայմանների էությունը և գնահատումը
CODE(2018001857)
էջերի քանակ: 24
Աշխատավարձի նախագծման մոտիվացիոն մոտեցում
CODE(2018001858)
էջերի քանակ: 17
Սպառողական հիփոթեքային վարկավորում
CODE(2018001859)
էջերի քանակ: 30
Վարկի էությունը և ձևերը
CODE(2018001860)
էջերի քանակ: 23
Հակաճգնաժամային կառավարման մոտեցումները կազմակերպությունում
CODE(2018001864)
էջերի քանակ: 27
Կազմակերպության տնտեսական անվտանգությունը
CODE(2018001865)
էջերի քանակ: 19
ԱԱՀ - ավելացված արժեքի հարկ
CODE(2018001869)
էջերի քանակ: 25
Այլ պարտադիր վճարներ
CODE(2018001870)
էջերի քանակ: 25
Առանձին արտադրատեսակների ինքնարժեքի վերլուծություն
CODE(2018001871)
էջերի քանակ: 28
Արտադրանքի իրացումից հասույթ
CODE(2018001872)
էջերի քանակ: 26
Ֆինանսական դրության կանխատեսման մեթոդները
CODE(2018001873)
էջերի քանակ: 24
Կազմակերպության սեփական կապիտալը և դրա շահութաբերության վերլուծությունը
CODE(2018001874)
էջերի քանակ: 24
Նյութական պաշարներով ապահովածության վերլուծթյուն
CODE(2018001875)
էջերի քանակ: 24
Պաշարների գույքագրման փաստաթղթային ձևակերպումը
CODE(2018001876)
էջերի քանակ: 18
Արտադրանքի ինքնարժեքի վերլուծությունը
CODE(2018001877)
էջերի քանակ: 30
Դեբիտորական պարտքերի աուդիտ
CODE(2018001878)
էջերի քանակ: 23
Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվառումը և ստուգումը
CODE(2018001879)
էջերի քանակ: 21
Կրեդիտորական պարտավորությունների վերլուծությունը
CODE(2018001880)
էջերի քանակ: 22
Պարտավորությունների հաշվառում և աուդիտ
CODE(2018001881)
էջերի քանակ: 26
Ապահովագրական ընկերություններ և ներդրումային ֆոնդեր
CODE(2018001889)
էջերի քանակ: 15
Բժշկական ապահովագրություն
CODE(2018001890)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային համակարգի տնտեսական և ֆինանսական մեխանիզմի կատարելագործման խնդիրները
CODE(2018001902)
էջերի քանակ: 19
Ապահովագրական մարքեթինգ
CODE(2018001903)
էջերի քանակ: 28
Արտադրանքի որակի վերահսկումը ձեռնարկություններում
CODE(2018001904)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ բջջային կապի օպերատորների մրցակցային մեթոդների վերլուծությունը մարքեթինգի տեսանկյունից
CODE(2018001905)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների մարքեթինգային ռազմավարությունների համեմատական վերլուծություն
CODE(2018001906)
էջերի քանակ: 26
Կառավարչական վերլուծություն-2
CODE(2018001908)
էջերի քանակ: 20
Ռազմավարական կառավարումը ոչ առևտրային կազմակերպություններում
CODE(2018001909)
էջերի քանակ: 25
Խմբակային գործունեության առանձնահատկությունները
CODE(2018001910)
էջերի քանակ: 21
Ճապոնիայի տնտեսության զարգացման հեռանկարները
CODE(2018001911)
էջերի քանակ: 20
Գերմանիայի տնտեսության առանձնահատուկ դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ
CODE(2018001912)
էջերի քանակ: 24
Միջազգային կազմակերպությունները որպես ֆինանսական շուկայի սուբյեկտներ
CODE(2018001913)
էջերի քանակ: 24
Պետության դերը միջազգային առևտրի կարգավորման գործում
CODE(2018001914)
էջերի քանակ: 25
Գույքագրման արդյունքների արտացոլումը հաշվառման մեջ
CODE(2018001915)
էջերի քանակ: 19
Կազմակերպությունների շահույթը և շահութաբերությունը
CODE(2018001916)
էջերի քանակ: 16
Անցումային տնտեսության բնորոծ գծերը և առանձնահատկությունները
CODE(2018001938)
էջերի քանակ: 24
Աշխատուժի շուկա.աշխատավարձ
CODE(2018001939)
էջերի քանակ: 28
Բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձը և դրա ֆինանսավորումը պետական բյուջեից
CODE(2018001940)
էջերի քանակ: 21
Ցիկլային ճգնաժամեր և համակարգչային քաղաքականություն
CODE(2018001941)
էջերի քանակ: 25
Ձեռնարկությունը շուկայական հարաբերություններում
CODE(2018001942)
էջերի քանակ: 30
Հարկային համակարգը և ստվերային տնտեսությունը
CODE(2018001943)
էջերի քանակ: 19
Հասարակական արտադրություն
CODE(2018001944)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտի ձեռնարկությունների իրացման և բաշխման ցանցերի առանձնահատկությունները
CODE(2018001945)
էջերի քանակ: 20
Հողային ռեսուրսների շուկան և հողի գինը
CODE(2018001946)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային առևտուրը և դրա տեսությունները
CODE(2018001947)
էջերի քանակ: 22
Սոցիալիստական անցումային ժամանակաշրջանը որպես կապիտալի նախասկզբնական կուտակման պրոցես
CODE(2018001948)
էջերի քանակ: 20
Սպառման և խնայողության հիմնախնդիրները.Քեյնսյան մոտեցումներ
CODE(2018001949)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական ցիկլի տեսությունները.կարգավորման եղանակները
CODE(2018001950)
էջերի քանակ: 30
Ընդհանուր հավասարակշռություն և հասարակական բարեկեցություն
CODE(2018001958)
էջերի քանակ: 27
Ընկերության ապրանքային քաղաքականություն
CODE(2018001959)
էջերի քանակ: 18
Ապահովագրական կազմակերպության ձևավորման իրավական հիմքերը և ֆինանսական հետևանքները
CODE(2018001960)
էջերի քանակ: 23
Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը-2
CODE(2018001961)
էջերի քանակ: 30
Ապահովագրության տնտեսական բովանդակությունը, տեսակները և դերը ՀՀ Տնտեսւտըան մեջ
CODE(2018001962)
էջերի քանակ: 24
Ապահովագրական ընկերությոնների գործունեությունը
CODE(2018001963)
էջերի քանակ: 28
Ապրանքագիտության առարկան և խնդիրները
CODE(2018001964)
էջերի քանակ: 18
Բաց բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգը-2
CODE(2018001976)
էջերի քանակ: 22
Բաժնետիրական ընկերություններ-2
CODE(2018001977)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկատիրական գործունեություն և ռիսկ
CODE(2018001978)
էջերի քանակ: 30
Աշխատանքային ռեսուրսների վիճակագրություն
CODE(2018001979)
էջերի քանակ: 21
Ապահովագրական ընկերության ֆինանսական գործունեությունը
CODE(2018001986)
էջերի քանակ: 25
Ապահովագրական բրոքերներ
CODE(2018001987)
էջերի քանակ: 27
Ապահովագրության հիմնական տնտեսական նորմատիվները
CODE(2018001988)
էջերի քանակ: 27
Ավտոկասկո ապահովագրություն
CODE(2018001989)
էջերի քանակ: 28
Ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն
CODE(2018001990)
էջերի քանակ: 29
Բժշկական ապահովագրություն-2
CODE(2018001991)
էջերի քանակ: 30
Իրավական կարգավորումը ապահովագրության ոլորտում
CODE(2018001992)
էջերի քանակ: 26
Մասնագիտական պատասխանատվություն
CODE(2018001993)
էջերի քանակ: 35
Վերապահովագրություն
CODE(2018001994)
էջերի քանակ: 29
Դրապների սպառողական հատկությունների ձևավորումը
CODE(2018001995)
էջերի քանակ: 28
Ապահովագրական միջնորդներ
CODE(2018001996)
էջերի քանակ: 30
Ապահովագրության դասակարգումը-2
CODE(2018001998)
էջերի քանակ: 20
Ապահովագրությունը ԱՄՆ-ում
CODE(2018002015)
էջերի քանակ: 30
Սոցիալական նշանակության հիմնադրամներ և պարտադիր սոցիալական ապահովագրություն
CODE(2018002018)
էջերի քանակ: 23
Տրանսֆերտային ռիսկ և ապահովագրություն
CODE(2018002021)
էջերի քանակ: 26
Տրանսպորտային փոխադրամիջոցների պայմանագիր
CODE(2018002023)
էջերի քանակ: 21
Մաքսային ռեժիմներ
CODE(2018002135)
էջերի քանակ: 27
Մաքսանենգության էությունը
CODE(2018002136)
էջերի քանակ: 26
Արտադրական ծրագիր, բիզնես պլանավորում
CODE(2018002137)
էջերի քանակ: 25
Արտադրական ծրագրի հիմնավորումը
CODE(2018002138)
էջերի քանակ: 22
Ծառայությունների շուկայի ձևավորումը և զարգացումը ՀՀ-ում
CODE(2018002139)
էջերի քանակ: 23
Ծառայությունների որակը և նրա բարելավումը
CODE(2018002140)
էջերի քանակ: 27
Ֆինանսական շուկայի մարքեթինգ
CODE(2018002141)
էջերի քանակ: 28
Հյուրընկալության ոլորտի մարքեթինգ
CODE(2018002142)
էջերի քանակ: 25
Ինովացիա
CODE(2018002143)
էջերի քանակ: 26
Մարքեթինգային հետազոտությունների կառուցվածքը և տեղեկատվական համակարգը
CODE(2018002144)
էջերի քանակ: 27
Մարքեթինգը փոքր բիզնեսում
CODE(2018002145)
էջերի քանակ: 24
Մարքեթինգային ծրագրերի պլանավորման և իրականացման մեխանիզմները ՀՀ-ում
CODE(2018002146)
էջերի քանակ: 30
Մարքեթինգային ծրագրերի պլանավորման և իրականացման մեխանիզմները ՀՀ-ում -2
CODE(2018002147)
էջերի քանակ: 32
Մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացումը ինտերնետում
CODE(2018002148)
էջերի քանակ: 26
Մարքեթինգի էությունը և զարգացման փուլերը
CODE(2018002149)
էջերի քանակ: 26
Մարքեթինգի համալիր մշակումը
CODE(2018002150)
էջերի քանակ: 18
Մարքեթինգի կառավարման համակարգը
CODE(2018002151)
էջերի քանակ: 29
Փոխադրումների էությունը
CODE(2018002152)
էջերի քանակ: 22
Տեղեկատվական ծառայությունների մարքեթինգ
CODE(2018002153)
էջերի քանակ: 25
Տեղեկատվական ծառայությունների ոլորտը մարքեթինգի բնագավառում
CODE(2018002154)
էջերի քանակ: 29
Տրանսպորտի մարքեթինգ
CODE(2018002155)
էջերի քանակ: 25
Ապահովագրական գործի կազմակերպում և կարգավորումը
CODE(2018002169)
էջերի քանակ: 20
ԱՄՆ արդյունաբերություն
CODE(2018002181)
էջերի քանակ: 25
ԱՄՆ ֆինանսներ
CODE(2018002182)
էջերի քանակ: 30
ԱՄՆ տնտեսություն
CODE(2018002183)
էջերի քանակ: 28
ԱՄՆ -Հայաստան արտաքին տնտեսական կապեր
CODE(2018002184)
էջերի քանակ: 27
ԱՄՆ-ի գյուղատնտեսությունը
CODE(2018002185)
էջերի քանակ: 24
ԱՄՆ-ի տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը
CODE(2018002186)
էջերի քանակ: 26
Անգլիայի տնտեսությունը
CODE(2018002187)
էջերի քանակ: 17
Արգենտինայի տնտեռսությունը
CODE(2018002188)
էջերի քանակ: 26
Արտահանման խթանման կարգավորումը
CODE(2018002189)
էջերի քանակ: 22
Արտաքին առևտրային քաղաքականություն
CODE(2018002190)
էջերի քանակ: 25
Աշխատանքի միջազգային բաժանում
CODE(2018002191)
էջերի քանակ: 23
Ազատ տնտեսական գոտիների էությունը, ձևավորման նպատակները
CODE(2018002192)
էջերի քանակ: 24
Ճապոնիայի տնտեսությունը, քաղաքական համակարգը
CODE(2018002193)
էջերի քանակ: 23
Ճապոնիայի գյուղատնտեսությունը
CODE(2018002194)
էջերի քանակ: 24
Ճապոնիայի հանրային կառավարումը
CODE(2018002195)
էջերի քանակ: 22
Ճապոնիայի տնտեսական վերելքը
CODE(2018002196)
էջերի քանակ: 21
Չինական տնտեսության զարգացման հիմնադիրները
CODE(2018002197)
էջերի քանակ: 31
Չինաստանի արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(2018002198)
էջերի քանակ: 20
Չինաստանի հանրային կառավարումը
CODE(2018002199)
էջերի քանակ: 22
Չինաստանի տնտեսության զաևրգացման հեռանկարները
CODE(2018002200)
էջերի քանակ: 35
Չինական տնտեսության զարգացման հիմնադիրների աշխարհագրական վերլուծությունը
CODE(2018002201)
էջերի քանակ: 32
Եվրոպական հարևանությունը
CODE(2018002202)
էջերի քանակ: 20
Եվրոքաղաքացիություն
CODE(2018002203)
էջերի քանակ: 25
Գերմանիա-Հայաստան
CODE(2018002204)
էջերի քանակ: 25
Համաշխարհային առևտրի ապրանքային աշխարհագրական կառուցվածքը, դրա դինամիկան
CODE(2018002205)
էջերի քանակ: 25
Համաշխարհային տնտեսության գլոբալ հիմնախնդիրները
CODE(2018002206)
էջերի քանակ: 29
Հայաստանի և Ճապոնիայի տնտեսական կապերը
CODE(2018002216)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կազմակերպությունները
CODE(2018002217)
էջերի քանակ: 27
ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերը և դրանց զարգացման միտումները
CODE(2018002218)
էջերի քանակ: 21
Ինտեգրացիան Աֆրիկայում, Աֆրիկյան Միության
CODE(2018002219)
էջերի քանակ: 20
Իսպանիայի տնտեսությունը
CODE(2018002220)
էջերի քանակ: 27
Իտալիա-Հայաստան տնտեսական կապերը
CODE(2018002221)
էջերի քանակ: 33
Իտալիայի գյուղատնտեսությունը
CODE(2018002222)
էջերի քանակ: 37
Իտալիայի տնտեսության զարգացման առանձնահատյկությունները
CODE(2018002223)
էջերի քանակ: 32
Կանադայի տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները
CODE(2018002224)
էջերի քանակ: 27
Կոլումբիայի տնտեսությունը
CODE(2018002225)
էջերի քանակ: 28
ՄԱԿԻ-ի միջազգային դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում
CODE(2018002226)
էջերի քանակ: 31
Մեծ Բրիտանիայի արդյունաբերության մասնագիտացման ճյուղերը
CODE(2018002227)
էջերի քանակ: 35
Մեծ Բրիտանիայի արդյունաբերության բնութագիրը
CODE(2018002228)
էջերի քանակ: 29
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(2018002229)
էջերի քանակ: 20
Մեծ Բրիտանիայի գյուղատնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները
CODE(2018002230)
էջերի քանակ: 28
Միջազգային առևտրային քաղաքականություն
CODE(2018002231)
էջերի քանակ: 26
Միջազգային առևտրի արդի տեսությունները
CODE(2018002232)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային հարաբերությունները սրբազան դաշինքի օրոք
CODE(2018002233)
էջերի քանակ: 27
Ռուսաստան 1
CODE(2018002234)
էջերի քանակ: 14
Ռուսաստանի Դաշնություն
CODE(2018002235)
էջերի քանակ: 35
Շվեդիայի տնտեսությունը
CODE(2018002236)
էջերի քանակ: 22
Խեթական մշակույթ
CODE(2018002240)
էջերի քանակ: 28
Ածանցյալ արժեթղթեր
CODE(2018002370)
էջերի քանակ: 23
Անցումային տնտեսություն 1
CODE(2018002371)
էջերի քանակ: 27
Անվնասաբերության կետի որոշումը
CODE(2018002372)
էջերի քանակ: 25
Անվճարունակության և սննկացման նախադրյալները
CODE(2018002373)
էջերի քանակ: 25
Առաջարկ, առաջարկի առաձգականությունը և նրա վրա ազդող գործոնները
CODE(2018002374)
էջերի քանակ: 22
Արժեքի և շուկայի տեսություններ Ա. Սմիթ և Կարլ Մարքս
CODE(2018002375)
էջերի քանակ: 30
Արժեթղթերի շուկայի էությունը, կառուցվածքը և մասնակիցները
CODE(2018002376)
էջերի քանակ: 26
Արժութային շուկաներ և դրանցում իրականացվող գործառնությունները
CODE(2018002377)
էջերի քանակ: 21
Արժութային ճգնաժամեր, պատճառները, հետևանքները, դասակարգումը
CODE(2018002378)
էջերի քանակ: 25
Արտադրական ապարատ
CODE(2018002379)
էջերի քանակ: 21
րտադրական կարողությունների հաշվեկշռի ձևավորումը
CODE(2018002380)
էջերի քանակ: 30
Արտադրանքի իրացումից հասույթ 1
CODE(2018002381)
էջերի քանակ: 20
Արտադրական տեխնոլոգիայի ընտրությունը, դրա արդյունավետությունը
CODE(2018002382)
էջերի քանակ: 25
Արտադրանքի, ծառայության որակը և դրա գնահատման ցուցանիշների համակարգի կատարելագործումը
CODE(2018002383)
էջերի քանակ: 25
Արտադրության ծախսեր
CODE(2018002384)
էջերի քանակ: 25
Արտադրության ֆունկցիան և սահմանային արտադրողականության տեսությունը 1
CODE(2018002385)
էջերի քանակ: 22
Արտադրության գործոնների նկատմամբ պահանջարկ
CODE(2018002386)
էջերի քանակ: 20
շխատանքային ռեսուրսներ
CODE(2018002387)
էջերի քանակ: 27
Աշխատանքի պահանջարկի ձևավորումը և դրա վրա ազդող գործոնները
CODE(2018002388)
էջերի քանակ: 26
Աշխատանքի շուկա, դրա դրույթները
CODE(2018002389)
էջերի քանակ: 32
Աշխատանքային շուկայի բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները
CODE(2018002390)
էջերի քանակ: 26
Ազգային արդյունքի արտադրության, բաշխման և սպառման մեխանիզմները
CODE(2018002391)
էջերի քանակ: 20
Արտադրողական աշխատանքը Ադամ Սմիթի, Միլլի և Կ. Մարքսի աշխատություններում
CODE(2018002392)
էջերի քանակ: 37
Արտադրության հավասարակշիռ մակարդակը և մուլտիպլիկատորի էֆեկտը
CODE(2018002393)
էջերի քանակ: 25
Բնական բարիքների գնահատում
CODE(2018002394)
էջերի քանակ: 20
Բնակչության կենսամակարդակը
CODE(2018002396)
էջերի քանակ: 27
Բնակչության միգրացիայի ուսումնասիրությունը ՀՀ օրինակով
CODE(2018002397)
էջերի քանակ: 28
Բյուջեի ընթացիկ և կապիտալ ծախսեր: Դրանց դասակարգումը 2006-2008 թթ.
CODE(2018002398)
էջերի քանակ: 25
Դոլարիզացիա, հետևանքները, պատճառները
CODE(2018002399)
էջերի քանակ: 25
Դրամական ռեֆորմ
CODE(2018002400)
էջերի քանակ: 21
Դրամաշրջանառություն, պետության վարած քաղաքականությունը այդ ուղղությամբ
CODE(2018002401)
էջերի քանակ: 35
Դրամավարկային քաղաքականության էությունը և հիմնական գործիքները
CODE(2018002402)
էջերի քանակ: 25
Ձեռնարկատիրական եկամուտ և տնտեսական շահույթ
CODE(2018002403)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկատիրական գաղափարը և դեփական գործի ստեղծման սկզբունքները
CODE(2018002404)
էջերի քանակ: 23
Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները և ձևերը
CODE(2018002405)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկատիրությունը և բորսաները
CODE(2018002406)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկատիրությունը որպես արտադրության գործոն: Ձեռներեցը և նրա գործառույթները
CODE(2018002407)
էջերի քանակ: 20
Ձեռնարկության արտադրանքի գնագոյացումը
CODE(2018002408)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկության արտադրանքի ինքնարժեքը
CODE(2018002409)
էջերի քանակ: 40
Եկամուտների հավասարություն և աղքատության հիմնախնդիրը
CODE(2018002410)
էջերի քանակ: 20
Ֆինանսական շուկան
CODE(2018002411)
էջերի քանակ: 30
Ֆինանսների էությունը, անհրաժեշտությունը և ֆունկցիաները ժամանակակից պայմաններում
CODE(2018002412)
էջերի քանակ: 30
Ֆիսկալ և դրամավարկային քաղաքականությունների փոխկապակցությունը
CODE(2018002413)
էջերի քանակ: 26
Ֆոնդային բորսայի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2018002414)
էջերի քանակ: 27
Ֆյուչերսային առևտրի կազմակերպումը
CODE(2018002415)
էջերի քանակ: 21
Գիտատեխնիկական առաջընթաց, ինովացիա
CODE(2018002416)
էջերի քանակ: 22
Գնաճը ՀՀ-ում, ինֆլյացիա
CODE(2018002417)
էջերի քանակ: 25
Գնագոյացման առանձնահատկությունները աշխատանքի շուկայում
CODE(2018002418)
էջերի քանակ: 30
Գնագոյացման մեխանիզմները օլիգոպոլիստական շուկայի պայմաններում
CODE(2018002419)
էջերի քանակ: 25
Գները որպես շուկայական տնտեսության կատեգորիա
CODE(2018002420)
էջերի քանակ: 27
Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալի կառուցվածքի և դինամիկայի վերլուծությունը
CODE(2018002421)
էջերի քանակ: 23
Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները պետական կարգավորման խնդիրները և ծրագրերը
CODE(2018002422)
էջերի քանակ: 30
Հակաինֆլյացիոն քաղաքականությունը և հարկաբյուջետային միջոցները
CODE(2018002423)
էջերի քանակ: 21
Համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտները
CODE(2018002424)
էջերի քանակ: 20
Համայնքային բյուջե
CODE(2018002425)
էջերի քանակ: 25
Հանրակրթության հիմնախնդիրները
CODE(2018002426)
էջերի քանակ: 27
Հարկային համակարգ
CODE(2018002427)
էջերի քանակ: 40
Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում
CODE(2018002428)
էջերի քանակ: 27
Հարկերը և պետական ծախսումները տնտեսության մեջ
CODE(2018002429)
էջերի քանակ: 27
Հարկերի ազդեցությունը աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի վրա 1
CODE(2018002430)
էջերի քանակ: 25
Հասարակական բարիքի արտադրություն
CODE(2018002431)
էջերի քանակ: 22
Հասարակության աղքատության և անհավասարության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(2018002432)
էջերի քանակ: 30
Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական արդյունքները ԽՍՀՄ համակարգում
CODE(2018002433)
էջերի քանակ: 25
Հետինդուստրիալ հասարակություն
CODE(2018002434)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ արտաքին առևտուր
CODE(2018002435)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ Բյուջետային համակարգը և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը
CODE(2018002436)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
CODE(2018002437)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ հարկային համակարգը և հիմնական հարկատեսակ
CODE(2018002438)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ նախարարությունները
CODE(2018002439)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ պետական բյուջե
CODE(2018002440)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ սոցիալական վիճակի ազդեցությունը տնտեսության վրա
CODE(2018002441)
էջերի քանակ: 27
ՀՀ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը
CODE(2018002442)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ վճարային արժեթղթերը և նրանց գործողության բարելավման ուղիները, չեկ, մուրհակ
CODE(2018002443)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ-ում գլոբալացման գործընթացները
CODE(2018002444)
էջերի քանակ: 30
ՀՀ-ում գործող հարկերը և դրանց դասակարգումը
CODE(2018002445)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ-ում կիրառվող ակցիզահարկը
CODE(2018002446)
էջերի քանակ: 22
Հիմնական կապիտալ 1
CODE(2018002447)
էջերի քանակ: 25
Հողային բարեփոխումները և դրանց արդյունքները ՀՀ-ում
CODE(2018002448)
էջերի քանակ: 30
Հողային ռեսուրսների կառավարումը ՀՀ-ում
CODE(2018002449)
էջերի քանակ: 20
Հողային շուկան և դրան բնորոշ գծերը
CODE(2018002450)
էջերի քանակ: 26
Ինֆլյացիայի էությունը և դրսևորման ձևերը
CODE(2018002451)
էջերի քանակ: 22
Ինվեստիցիոն գործունեության և ինվեստիցիոն քաղաքականություն
CODE(2018002452)
էջերի քանակ: 31
Ժամանակակից ֆինանսական շուկայի ֆինանսական ճգնաժամերի առաջացման նախադրյալները
CODE(2018002453)
էջերի քանակ: 30
Ժամանակակից ՀՀ դրամական համակարգ
CODE(2018002454)
էջերի քանակ: 30
Ժամկետային գործարքների շուկայի զարգացման անհրաժեշտությունը,խնդիրները և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2018002455)
էջերի քանակ: 25
Կապիտալի արտահանում
CODE(2018002456)
էջերի քանակ: 25
Կապիտալի ձևավորման առանձնահատկությունները
CODE(2018002457)
էջերի քանակ: 25
Կապիտալի գինը և նրա կառուցվածքի կարգավորումը
CODE(2018002458)
էջերի քանակ: 20
Կապիտալի շուկան, առաջարկը և պահանջարկը կապիտալի շուկայում
CODE(2018002459)
էջերի քանակ: 30
Կազմակերպության անուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը և վերլուծությունը
CODE(2018002460)
էջերի քանակ: 25
Կորպորացիաները և ֆինանսական շուկաները 1
CODE(2018002461)
էջերի քանակ: 35
Կոռուպցիա
CODE(2018002462)
էջերի քանակ: 32
Լիցենզավորման դրդապատճառները, պայմանները և հիմնախնդիրները
CODE(2018002463)
էջերի քանակ: 26
Մակրոտնտեսական իրավիճակի բնութագիրը
CODE(2018002464)
էջերի քանակ: 26
Մակրոտնտեսական իրավիճակի տնտեսական գնահատման ցուցանիշները
CODE(2018002465)
էջերի քանակ: 25
Մակրոտնտեսական կարգավորում
CODE(2018002466)
էջերի քանակ: 21
Մասշտաբի էֆեկտ և նրա գնահատումը
CODE(2018002468)
էջերի քանակ: 20
Մասնագիտացված ֆինանսական ինստիտուտները ՀՀ արժեթղթերի շուկայում
CODE(2018002469)
էջերի քանակ: 25
Մեծածախ առևտրային ձեռնարկություններ
CODE(2018002470)
էջերի քանակ: 35
Մոնոպոլիան և շուկայական միջավայրը
CODE(2018002471)
էջերի քանակ: 25
Մոնոպոլիստական մրցակցություն
CODE(2018002472)
էջերի քանակ: 21
Մոնոպոլիստիկան մրցակցությունը
CODE(2018002473)
էջերի քանակ: 20
Մրցակցության հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության մեջ
CODE(2018002474)
էջերի քանակ: 21
Ներդրումային վարկային ֆինանսավորումը
CODE(2018002475)
էջերի քանակ: 25
Օպցիոնների էությունը և դրանց գնահատման մոդելները
CODE(2018002476)
էջերի քանակ: 22
Պահանջարկի տնտեսական օրենքը և դրա գործողության մեխանիզմը
CODE(2018002477)
էջերի քանակ: 25
Պետական քաղաքականություն և տնտեսական աճ
CODE(2018002478)
էջերի քանակ: 26
Պետության դերը շուկայական տնտեսությունում
CODE(2018002479)
էջերի քանակ: 25
Պետության տնտեսական զարգացումը
CODE(2018002480)
էջերի քանակ: 25
Պետությունների տնտեսական և իրավական զարգացումը
CODE(2018002481)
էջերի քանակ: 25
Փոխատվական կապիտալի ներգրավման գործընթացը ՀՀ-ում
CODE(2018002482)
էջերի քանակ: 30
Սեփականությունը շուկայական տնտեսության մեջ
CODE(2018002483)
էջերի քանակ: 31
Շուկայի մաքսիմալացումը արտադրական ձեռնարկություններում
CODE(2018002484)
էջերի քանակ: 30
Շահույթի նորմայի վրա ազդող գործոնները, շահույթի պլանավորում
CODE(2018002485)
էջերի քանակ: 25
Շահույթի պլանավորման եղանակները և նրա վրա ազդող գործոնները
CODE(2018002486)
էջերի քանակ: 21
Շուկայական հավասարակշռություն
CODE(2018002487)
էջերի քանակ: 25
Շուկայական տնտեսության կայացման գործոնները
CODE(2018002488)
էջերի քանակ: 27
Շուկայի ձևավորման նախադրյալները և առանձնահատկությունները
CODE(2018002489)
էջերի քանակ: 20
Շուկայում մրցակցությունը ձևավորող ուժերը
CODE(2018002490)
էջերի քանակ: 35
Սոցիալական համակարգ
CODE(2018002491)
էջերի քանակ: 25
Տեղական բյուջե
CODE(2018002492)
էջերի քանակ: 30
Տնային տնտեսությունների կազմն ու կառուցվածքը
CODE(2018002493)
էջերի քանակ: 20
Տնտեսագիտության ցիկլը, էությունը, փուլերը
CODE(2018002494)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսագիտության ձևավորման պատմություն
CODE(2018002495)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսագիտությունը որպես գիտություն
CODE(2018002496)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսական աճ և նորարություն
CODE(2018002497)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսական ցիկլի էությունը և փուլերը
CODE(2018002498)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսական օրենքները և տնտեսության պետական կարգավորումը
CODE(2018002499)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական ռիսկի էությունը և գնահատման եղանակները
CODE(2018002500)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսական աճ
CODE(2018002501)
էջերի քանակ: 28
Տնտեսության պետական կարգավորում
CODE(2018002502)
էջերի քանակ: 23
Վալյուտային շուկայի բովանդակությունը
CODE(2018002503)
էջերի քանակ: 25
Զբաղվածության հիմնախնդիրը
CODE(2018002504)
էջերի քանակ: 30
Զուտ մրցակցությունը որպես շուկայական կառուցվածքի ձև
CODE(2018002505)
էջերի քանակ: 25
Զուտ մրցակցության տեսությունը դասական և ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ
CODE(2018002506)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ և տնտեսական աճ
CODE(2018002507)
էջերի քանակ: 32
Տնտեսական շահույթը որպես գործոնային եկամուտ
CODE(2018002508)
էջերի քանակ: 26
Տնտեսական մրցակցություն-2
CODE(2018002509)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական աճի տիպերը և գործոնները
CODE(2018002510)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն և դրա զարգացման փուլերը
CODE(2018002511)
էջերի քանակ: 26
Տնտեսագիտության առարկան ֆունկցիաները
CODE(2018002512)
էջերի քանակ: 25
Սոցիալական ինստիտուտների դերը
CODE(2018002513)
էջերի քանակ: 25
Շուկայական գին, բնույթը, ֆունկցիաները, ձևավորման մեխանիզմը
CODE(2018002514)
էջերի քանակ: 25
Շահույթ և շահութաբերություն
CODE(2018002515)
էջերի քանակ: 25
Պորտֆելային ներդրումների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և ուղղությունները ՀՀ-ում
CODE(2018002516)
էջերի քանակ: 26
Պետական պարտքի էությունը
CODE(2018002517)
էջերի քանակ: 26
Պետական հատվածը և նրա դերը անցումային երկրներում
CODE(2018002518)
էջերի քանակ: 27
Պահանջմունքները որպես սպառողական նախադրյալ
CODE(2018002519)
էջերի քանակ: 25
Պահանջարկի և առաջարկի փոխազդեցության օրինաչափությունները կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցության պայմաններում
CODE(2018002520)
էջերի քանակ: 25
Պահանջարկ և առաջարկ
CODE(2018002521)
էջերի քանակ: 26
Օլիգոպոլիան որպես շուկայական կառուցվածքի ձև
CODE(2018002522)
էջերի քանակ: 25
Մոնոպոլ գնի ձևավորման պայմանները և մեխանիզմները
CODE(2018002523)
էջերի քանակ: 27
Սեփականաշնորհման փուլերը
CODE(2018002524)
էջերի քանակ: 25
Արտադրական գործընթաց
CODE(2018002525)
էջերի քանակ: 25
Սպառողների շահերի պաշտպանություն
CODE(2018002526)
էջերի քանակ: 25
Բաց բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգը
CODE(2018002527)
էջերի քանակ: 22
Բազմակողմ առևտրատնտեսական կազմակերպություններ-3
CODE(2018002528)
էջերի քանակ: 26
Ձեռնարկատիրական գործունեության բովանդակությունը
CODE(2018002529)
էջերի քանակ: 25
Ձեռնարկատիրական գործունեություն և ռիսկ-2
CODE(2018002530)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկատիրական գործունեություն
CODE(2018002531)
էջերի քանակ: 30
Ձեռնարկության էներգետիկ տնտեսության կազմակերպումը
CODE(2018002532)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները
CODE(2018002533)
էջերի քանակ: 22
Ձեռնարկության վերակառուցման արդի խնդիրները ՀՀ-ում
CODE(2018002534)
էջերի քանակ: 27
Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(2018002535)
էջերի քանակ: 32
ՀՀ ոչ առևտրային կազմակերպությունները
CODE(2018002536)
էջերի քանակ: 30
Մեծածախ առևտրային ձեռնարկություններ-2
CODE(2018002537)
էջերի քանակ: 31
Փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման ու կատարելագործման ուղղությունները արդյունաբերությունում
CODE(2018002538)
էջերի քանակ: 22
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն
CODE(2018002539)
էջերի քանակ: 30
ՍՊԸ-ների առանձանահատկությունները
CODE(2018002540)
էջերի քանակ: 35
Էլեկտրոնային գովազդ
CODE(2018002541)
էջերի քանակ: 20
Գովազդի շուկայի կառավարում: Գաղտնի գովազդ
CODE(2018002542)
էջերի քանակ: 25
Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները, աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250
CODE(2018002553)
էջերի քանակ: 23
Գույքի հաշվառում-2
CODE(2018002554)
էջերի քանակ: 25
Ոչ նյութական ակտիվները
CODE(2018002555)
էջերի քանակ: 25
Մաքսային փորձաքննություն
CODE(2018002603)
էջերի քանակ: 20
Մքասանենգության բնաութագիրը
CODE(2018002604)
էջերի քանակ: 31
Մաքսանենգություն
CODE(2018002605)
էջերի քանակ: 31
Մաքսային հանցագործություններ. Մաքսանենգություն
CODE(2018002606)
էջերի քանակ: 31
Մաքսային կարգավորում
CODE(2018002607)
էջերի քանակ: 30
Մաքսային մարմինների օպերատիվ-հետախուզական աշխատանքները-2
CODE(2018002608)
էջերի քանակ: 30
Մաքսային սակագներ
CODE(2018002609)
էջերի քանակ: 32
Բանկային մարքեթինգ
CODE(2018002610)
էջերի քանակ: 40
Բանկերի էությունը և տեսակները
CODE(2018002611)
էջերի քանակ: 25
Բիզնես պլանը «Արտ Դիզայն» ստուդիայի օրինակով
CODE(2018002612)
էջերի քանակ: 24
Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ
CODE(2018002613)
էջերի քանակ: 31
Ծառայությունների որակը և նրա բարելավումը-2
CODE(2018002614)
էջերի քանակ: 21
Մարքեթինգային ռազմավարության առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության պայմաններում
CODE(2018002615)
էջերի քանակ: 25
Մարքեթինգային աղբյուրները և մեծածախ առևտուրը
CODE(2018002616)
էջերի քանակ: 30
Մարքեթինգային միջավայրի ուսումնասիրում
CODE(2018002617)
էջերի քանակ: 22
Մարքեթինգային ռազմավարության մշակումը առևտրային բանկերում
CODE(2018002618)
էջերի քանակ: 23
Մարքեթինգի դերը առողջապահության մեջ
CODE(2018002619)
էջերի քանակ: 21
Մարքեթինգի զարգացումը
CODE(2018002620)
էջերի քանակ: 16
Շուկա մտնելու ռազմավարության ընտրումը
CODE(2018002621)
էջերի քանակ: 30
Սպասարկման կազմակերպությունների տեղաբաշխումը
CODE(2018002622)
էջերի քանակ: 23
Տեխնոլոգիաները և դրանց կիրառման բնագավառները սպասարկման ոլորտում
CODE(2018002623)
էջերի քանակ: 21
ԱՄՆ արդյունաբերական հեգեմոնիան
CODE(2018002630)
էջերի քանակ: 31
ԱՄՆ գյուղատնտեսություն
CODE(2018002631)
էջերի քանակ: 21
ԱՄՆ-Հայաստան գյուղատնտեսության առանձնահատկությունները
CODE(2018002632)
էջերի քանակ: 25
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություններ
CODE(2018002633)
էջերի քանակ: 30
Ատլանտյան Խարտիայի ձևավորումը
CODE(2018002634)
էջերի քանակ: 26
Գերմանիայի պետական բյուջեն
CODE(2018002635)
էջերի քանակ: 20
Համաշխարհային պարտքային ճգնաժամը և ՀՀ արտաքին պարտքը
CODE(2018002636)
էջերի քանակ: 25
Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն
CODE(2018002637)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային առևտուր-3
CODE(2018002638)
էջերի քանակ: 27
Միջազգային կազմակերպության հասկացությունը
CODE(2018002639)
էջերի քանակ: 30
Ռդ-ի տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում
CODE(2018002640)
էջերի քանակ: 30
Վերազգային կորպորացիաների ծագումն ու զարգացումը-2
CODE(2018002641)
էջերի քանակ: 25
Բիսմարկի քաղաքականությունը-2
CODE(2018002652)
էջերի քանակ: 30
Անվանական և իրական վալյուտային փոխարժեք
CODE(2018002706)
էջերի քանակ: 25
Անվճարունակության և սննկացման նախադրյալները-2
CODE(2018002707)
էջերի քանակ: 30
Արժեքի աշխատանքային տեսություն
CODE(2018002708)
էջերի քանակ: 27
Արժեքի բազմագործոնային վերլուծության տեսություն
CODE(2018002709)
էջերի քանակ: 27
Առողջապահության տնտեսագիտություն առարկա
CODE(2018002710)
էջերի քանակ: 27
Արտադրական ծախսեր, շահույթի էությունը եւ նրա մեկնաբանումները-2
CODE(2018002711)
էջերի քանակ: 25
Արտադրության գործոնները և դրանց դասակարգումը
CODE(2018002712)
էջերի քանակ: 35
Առուծախի պայմանագիր-2
CODE(2018002713)
էջերի քանակ: 37
Աշխատանքային միգրացիան ՀՀ-ում
CODE(2018002714)
էջերի քանակ: 25
Աշխատանքային ռեուրսների հասկացությունը, ձևավորումը
CODE(2018002715)
էջերի քանակ: 30
Աղքատության հաղթահարման քաղաքականությունը անցումային շրջանի երկրներում
CODE(2018002716)
էջերի քանակ: 21
Ազգային Հաշիվների Համակարգ
CODE(2018002717)
էջերի քանակ: 22
Ազգային հարստություն-2
CODE(2018002718)
էջերի քանակ: 23
նական մենաշնորհների կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(2018002719)
էջերի քանակ: 30
Բնական մոնոպոլիաների գնային քաղաքականության վրա պետական ազդեցության ձևերն ու մեթոդները անցումային տնտեսությունում
CODE(2018002720)
էջերի քանակ: 30
Բանակցությունների եկամուտների ձևավորման աղբյուրները
CODE(2018002721)
էջերի քանակ: 25
Բնակչության եկամուտներ
CODE(2018002722)
էջերի քանակ: 20
Բրոքերային գործոնները արժեթղթերի շուկայում
CODE(2018002723)
էջերի քանակ: 20
Բյուջետային իրավունք
CODE(2018002724)
էջերի քանակ: 25
Դոլարիզացիա: Հետևանքները, պատճառները
CODE(2018002725)
էջերի քանակ: 25
Դրամաշրջանառություն
CODE(2018002726)
էջերի քանակ: 31
Դրամավարկային քաղաքականության լծակները և ուղղությունները
CODE(2018002727)
էջերի քանակ: 25
Եկամուտների անհավասարությունը և աղքատության հիմնախնդիրները
CODE(2018002728)
էջերի քանակ: 25
Ֆինանսական շուկան, դրամական շուկան, ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները
CODE(2018002729)
էջերի քանակ: 30
Ֆինանսական կառավարում
CODE(2018002730)
էջերի քանակ: 21
ֆինանսների էությունը և նրանց ֆունկցիաները
CODE(2018002731)
էջերի քանակ: 23
Գիտատեխնիկական առաջընթաց
CODE(2018002732)
էջերի քանակ: 25
Գլոբալացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(2018002733)
էջերի քանակ: 25
Գների էությունը, տեսակները և պետական կարգավորումը
CODE(2018002734)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ պետական բյուջե-2
CODE(2018002735)
էջերի քանակ: 25
ՀՀ պետական բյուջեի էությունը և նշանակությունը
CODE(2018002736)
էջերի քանակ: 23
ՀՀ սոցիալական վիճակի ազդեցությունը տնտեսության վրա-2
CODE(2018002737)
էջերի քանակ: 32
ՀՆԱ և ՀԱԵ
CODE(2018002738)
էջերի քանակ: 30
ՀՆԱ-ն ԱՀՀ-ի համակարգում
CODE(2018002739)
էջերի քանակ: 30
Հոսքային արտադրության կազմակերպման բարելավման ուղիները
CODE(2018002740)
էջերի քանակ: 20
Ինվեստիցիոն գործունեություն և ինվեստիցիոն քաղաքականություն
CODE(2018002741)
էջերի քանակ: 30
Ժամանակակից ՀՀ դրամական համակարգ-2
CODE(2018002742)
էջերի քանակ: 30
Կապիտալի շուկայի էությունը
CODE(2018002743)
էջերի քանակ: 21
Մոնոպոլիա
CODE(2018002744)
էջերի քանակ: 26
Մոնոպոլիա հասկացությունը
CODE(2018002745)
էջերի քանակ: 20
Մրցակցության էությունը և դերը շուկայական էկոնոմիկայում
CODE(2018002746)
էջերի քանակ: 32
Մրցակցության էությունը
CODE(2018002747)
էջերի քանակ: 20
Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը
CODE(2018002748)
էջերի քանակ: 25
Ներդրումների էությունը և տեսակները
CODE(2018002749)
էջերի քանակ: 23
Ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունը ՀՀ-ում
CODE(2018002750)
էջերի քանակ: 23
Պահանջմունքների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2018002751)
էջերի քանակ: 25
Պահանջմունքների բովանդակությունը
CODE(2018002752)
էջերի քանակ: 25
Պետական բյուջեի էությունը և սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը-3
CODE(2018002753)
էջերի քանակ: 25
ետության դերը շուկայական տնտեսությունում
CODE(2018002754)
էջերի քանակ: 21
Պետության ծախսային քաղաքականությունը
CODE(2018002755)
էջերի քանակ: 22
ետության դերը տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում
CODE(2018002756)
էջերի քանակ: 20
Պետություն և շուկա
CODE(2018002757)
էջերի քանակ: 25
Փողի ֆունկցիաները և դերը ժամանակակից պայմաններում
CODE(2018002759)
էջերի քանակ: 25
Փողի քանակական տեսություն
CODE(2018002760)
էջերի քանակ: 22
Շուկայական մեխանիզմի դրական և բացասական կողմերը, շուկայական տնտեսության կարգավորման համակարգը
CODE(2018002761)
էջերի քանակ: 22
Շուկայի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2018002762)
էջերի քանակ: 23
Շուկայի էությունը և գործունեության սկզբունքները
CODE(2018002763)
էջերի քանակ: 40
Շուկայի տարատեսակները և դրանց առանձնահատկությունները
CODE(2018002764)
էջերի քանակ: 25
Սնանկացման և անվճարունակության առաջացման նախադրյալները
CODE(2018002765)
էջերի քանակ: 30
Սպառում, խնայողություն.ինվեստիցիա
CODE(2018002766)
էջերի քանակ: 32
Տնտեսագիտության ֆունկցիաները
CODE(2018002767)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսագիտության ձևավորման պատմություն-2
CODE(2018002768)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական աճի էությունը և գնահատման եղանակները
CODE(2018002769)
էջերի քանակ: 30
Տնտեսական աճի վերաբերյալ տեսությունները
CODE(2018002770)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսական օրենքները և տնտեսության պետական կարգավորումը-2
CODE(2018002771)
էջերի քանակ: 25
Վալյուտային փողարժեքի հասկացությունը դրամական համակարգի վրա
CODE(2018002772)
էջերի քանակ: 26
Վալյուտային փոխարժեքի ազդեցությունը վճարային հաշվեկշռի վրա
CODE(2018002773)
էջերի քանակ: 25
Զբաղվածության հիմնախնդիրներ
CODE(2018002774)
էջերի քանակ: 33
Դանակային ապրանքների տեսականու և որակի ապրանքագիտական բնութագիրը
CODE(2018002783)
էջերի քանակ: 23
Արտաքին առևտրի վիճակագրության մեթոդաբանությունը
CODE(2018002784)
էջերի քանակ: 20
Բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծություն
CODE(2018002785)
էջերի քանակ: 28
Ծառայությունների ոլորտի հիմնական ճյուղերի վիճակագրություն
CODE(2018002786)
էջերի քանակ: 23
Երևույթների փոխադարձ կապերի վիճակագրական ուսումնասիրություն
CODE(2018002787)
էջերի քանակ: 17
Տնտեսական վիճակագրության ընդհանուր հարցերը
CODE(2018002788)
էջերի քանակ: 20
Վիճակագրական խմբավորում
CODE(2018002789)
էջերի քանակ: 18
Անելիք բանկի պատմությունը
CODE(2018002797)
էջերի քանակ: 31
Ագրարային հարցւ անցումային շրջանում
CODE(2018002800)
էջերի քանակ: 30
Գովազդային գործունեության կառավարումը ՀՀ-ում
CODE(2018002814)
էջերի քանակ: 30
Ինֆորմացիոն տնտեսագիտության ամցման ազգային ծրագրեր
CODE(2018002815)
էջերի քանակ: 25
Մոնոպոլիայի գնի ձևավորման պայմաններն ու մեխանիզմները
CODE(2018002816)
էջերի քանակ: 25
Պետության դերը արտաքին տնտեսական գործունեության կառավարման գործում
CODE(2018002817)
էջերի քանակ: 30
Շուկայի էությունը
CODE(2018002818)
էջերի քանակ: 25
Աշխատավարձի իրավական կարգավորումը
CODE(2018002839)
էջերի քանակ: 23
Աշխատանքի նորմաների օգտագործումը արտադրական կազմակերպության տնտեսագիտական աշխատանքում
CODE(2018002851)
էջերի քանակ: 22
Արտադրողականությունը և աշխատանքի կազմակերպումը սպասարկման ոլորտում
CODE(2018002852)
էջերի քանակ: 30
Արտադրողականությունը և աշխատանքի կազմակերպումը սպասարկման ոլորտում-2
CODE(2018002853)
էջերի քանակ: 30
Աշխատավարձի նորմավորման և վարձատրության առանձնահատկությունները
CODE(2018002854)
էջերի քանակ: 23
Աշխատաժամանակի հասկացությունը և տեսակները
CODE(2018002855)
էջերի քանակ: 20
Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները-2
CODE(2018002856)
էջերի քանակ: 17
Աշխատանքի առաջավոր ձևերն ու մեթոդները
CODE(2018002857)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանքի արտադրողականության աճի գործոնները /օրինակով/
CODE(2018002858)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանքի արտադրողականության էությունը և չափման մեթոդները-2
CODE(2018002859)
էջերի քանակ: 30
Աշխատանքի բաժանման ձևերը
CODE(2018002860)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանքի բաժանման կատարելագործման ուղիները արտադրական կազմակերպությունում
CODE(2018002861)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանքի բաժանումը կազմակերպությունում
CODE(2018002862)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանքի կազմակերպման տեսության ծագումը ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում և ԽՍՀՄ-ում
CODE(2018002863)
էջերի քանակ: 25
Աշխատանքի կոոպերացում
CODE(2018002864)
էջերի քանակ: 30
Աշխատանքի նորմաների օգատգործումը արտադրական կազմակերպության տնտեսագիտական աշխատանքներում
CODE(2018002865)
էջերի քանակ: 22
Աշխատանքի պայմանները բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը
CODE(2018002866)
էջերի քանակ: 24
Աշխատանքային պայմանների բարելավման ուղիները արտադրական կազմակերպությունում
CODE(2018002867)
էջերի քանակ: 22
Աշխատատեղերի ատեստավորում
CODE(2018002868)
էջերի քանակ: 21
Աշխատավարձի դրույքները
CODE(2018002869)
էջերի քանակ: 24
Աշխատավարձի ձևերն ու համակարգը
CODE(2018002870)
էջերի քանակ: 33
Աշխատավարձի գործավարձային ձևը, դրա համակարգերը
CODE(2018002871)
էջերի քանակ: 20
Աշխատավարձի մակարդակի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ
CODE(2018002872)
էջերի քանակ: 35
Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները
CODE(2018002873)
էջերի քանակ: 22
Աշխատավարձի թվաքանակը և աշխատաժամանակի օգտագործումը
CODE(2018002874)
էջերի քանակ: 36
Բանվորական կադրեր
CODE(2018002875)
էջերի քանակ: 20
Կազմակերպության գործող աշխատաշուկաները ընդհանուր շուկայի համատեքստում
CODE(2018002876)
էջերի քանակ: 27
Կազմակերպությունում աշխատանքների նախագծում և կազմակերպում
CODE(2018002877)
էջերի քանակ: 27
Մարդկային կապիտալ.նրա վերարտադրության առանձնահատկությունները
CODE(2018002878)
էջերի քանակ: 20
Նյութատեխնիկական մատակարարում
CODE(2018002879)
էջերի քանակ: 17
Օժանդակ բանվորների աշխատատեղերի սպասարկման առանձնահատկությունները
CODE(2018002880)
էջերի քանակ: 27
Օժանդակ բանվորների դերն ու նշանակությունը
CODE(2018002881)
էջերի քանակ: 32
Ակտիվային և պասիվային գործառնությունների կառավարումը բանկերում
CODE(2018002883)
էջերի քանակ: 27
Անկանխիկ հաշվարկներ
CODE(2018002884)
էջերի քանակ: 25
Արդի պայմաններում ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցության ձևավորումը
CODE(2018002885)
էջերի քանակ: 24
Առևտրային բանկերի և նրանց դերը տնտեսության զարգացման գործում
CODE(2018002886)
էջերի քանակ: 27
Առևտրային բանկերի էությունը խնդիրներն ու գործառույթները
CODE(2018002887)
էջերի քանակ: 21
Առևտրական բանկերի գործունեության ոլորտները և ֆունկցիաները
CODE(2018002888)
էջերի քանակ: 24
Առևտրական բանկերի հիմնական գործառույթները
CODE(2018002889)
էջերի քանակ: 26
Առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող վարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2018002890)
էջերի քանակ: 25
Առևտրային,բանկային և արդյունաբերական կապիտալի դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2018002891)
էջերի քանակ: 23
Արտասահմանյան բանկերի վարկաբանկային գործունեությունը և ներդրումային քաղաքականությունը
CODE(2018002892)
էջերի քանակ: 26
Բանկային գործունեությունների տեսակները
CODE(2018002893)
էջերի քանակ: 28
Բանկային գործունեության իրավական կազմակերպումը
CODE(2018002894)
էջերի քանակ: 23
Բանկային հաճախորդների վրա մակրոմիջավայրի ազդեցությունը
CODE(2018002895)
էջերի քանակ: 22
Բանկային կապիտալի կառավարում
CODE(2018002896)
էջերի քանակ: 23
Բանկային ռիսկեր
CODE(2018002897)
էջերի քանակ: 26
Բանկային տնտեսական նորմատիվները
CODE(2018002898)
էջերի քանակ: 27
բանկային վարկավորումը ԱՆԵԼԻՔ բանկի օրինակով
CODE(2018002899)
էջերի քանակ: 30
Բանկերի էությունը և նրա տեսակները
CODE(2018002900)
էջերի քանակ: 36
Բանկերի գործունեության վերլուծությունը
CODE(2018002901)
էջերի քանակ: 30
Բանկերի հեռանկարային զարգացման ծրագրերը և դրանց գործունեության տնտեսական կարգավորումը
CODE(2018002902)
էջերի քանակ: 21
Բանկերի կողմից իրականացվող պասիվայի,ֆինանսական գործառույթները և ավանդները
CODE(2018002903)
էջերի քանակ: 20
Բանկերի վերակազմավորումը և լուծարումը
CODE(2018002904)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ առևտրային բանկերի առանձնահատկությունները
CODE(2018002905)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ բանկային համակարգը և դրա դերը տնտեսության կայունացման գործում
CODE(2018002906)
էջերի քանակ: 24
ՀՀ բանկային համակարգը և նրա դերը տնտեսության կայունացման գործում
CODE(2018002907)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ Բանկային համակարգը-2
CODE(2018002908)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ բանկային համակարգի գործունեության կարգավորումը
CODE(2018002909)
էջերի քանակ: 28
ՀՀ բանկային համակարգի ինտեգրման ուղղությունները
CODE(2018002910)
էջերի քանակ: 19
ՀՀ վարկային համակարգը շուկայական տնտեսության պայմաններում
CODE(2018002911)
էջերի քանակ: 22
Հիմնական բանկային նորմատիվներ և գնահատման համակարգեր
CODE(2018002912)
էջերի քանակ: 23
Հիպոտեկային արժեթղթերի էությունը և տեսակները
CODE(2018002913)
էջերի քանակ: 28
Կենտրոնական բանկի խնդիրներն ու գործառույթները
CODE(2018002914)
էջերի քանակ: 24
Միջազգային ֆինանսավարկային շուկաները,դրանց ծագումն ու զարգացումը
CODE(2018002915)
էջերի քանակ: 26
Միջազգային վարկերը,որպես կապիտալի շարժի ձև
CODE(2018002916)
էջերի քանակ: 25
Միջազգային վարկերի
CODE(2018002917)
էջերի քանակ: 26
Պլաստիկ քարտեր
CODE(2018002918)
էջերի քանակ: 20
Ռիսկերի կառավարման համակարգըառևտրային բանկերում
CODE(2018002919)
էջերի քանակ: 24
Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(2018002920)
էջերի քանակ: 30
Վարկավորումը որպես ներդրումային նախագծերի ֆինանսավորման ձև
CODE(2018002921)
էջերի քանակ: 25
Վարկային համակարգը շուկայական տնտեսությունում և ձեռներեցեւթյան որոշումները
CODE(2018002922)
էջերի քանակ: 20
Վարկային հարաբեորություններ
CODE(2018002923)
էջերի քանակ: 20
Վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(2018002924)
էջերի քանակ: 30
Վարկային ռիսկի տեսակներն ու կառավարումը ՀՀ բանկային համակարգում
CODE(2018002925)
էջերի քանակ: 27
Վարկի ծագումը,աղբյուրները,օրենքները,սկզբունքներն ու ֆունկցիաները
CODE(2018002926)
էջերի քանակ: 20
Վարկի տեսակներն ու ֆունկցիաները
CODE(2018002927)
էջերի քանակ: 20
VIP հաճախորդների սպասարկման որակի գնահատման կարևորությունը առևտրային բանկերում
CODE(2018002928)
էջերի քանակ: 22
Ոչ բանկային ֆինանսական ինդուստրիա
CODE(2018002929)
էջերի քանակ: 18
Խնդրահարույց վարկեր
CODE(2018002930)
էջերի քանակ: 22
Արժույթային վերահսկողություն
CODE(2018003001)
էջերի քանակ: 22
Գործազրկության էությունը,ձևերը. Օուքենի օրենքը և Ֆիլիպսի կորը
CODE(2018003002)
էջերի քանակ: 37
Կապիտալի շուկա
CODE(2018003003)
էջերի քանակ: 35
Առևտրային գովազդի դերը շուկայական տնտեսությունում
CODE(2018003019)
էջերի քանակ: 23
Արտաքին գովազդը ՀՀ-ում
CODE(2018003020)
էջերի քանակ: 21
Գովազդը էլեկտրոնային համակարգում
CODE(2018003021)
էջերի քանակ: 30
Գովազդային գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(2018003022)
էջերի քանակ: 30
Գովազդի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում և տեղաբաշխման գործընթացները
CODE(2018003023)
էջերի քանակ: 16
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային բիզնեսի դերը
CODE(2018003024)
էջերի քանակ: 20
Ինտերնետ գովազդ
CODE(2018003025)
էջերի քանակ: 27
Իրացման խթանումը էլեկտրոնային գովազդում
CODE(2018003026)
էջերի քանակ: 24
Սննդամթերքի մեջ ընթացող բացասական երևույթների կանխատեսումը, կանխարգելման և իջեցման ուղիները
CODE(2018003041)
էջերի քանակ: 20
Բժշկական ապահովագրության դերը զբոսաշրջության մեջ
CODE(2018003134)
էջերի քանակ: 17
Անեթա Եսայան << Ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտները>>
CODE(2018003170)
էջերի քանակ: 26
Կազմակերպության համագործակցության նոր ձևերը
CODE(2018003209)
էջերի քանակ: 15
Բանկային համակարգը և վարկը
CODE(2018003276)
էջերի քանակ: 36
Առևտրային բանկի վարկային ռիսկի գնահատման մի մոդել-Դյուրիացիա
CODE(2018003294)
էջերի քանակ: 25
Ինչ է գլոբալիզացիան”
CODE(2018003313)
էջերի քանակ: 7
Չինաստանի տնտեսության դերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում և զարգացման հեռանկարները
CODE(2018003318)
էջերի քանակ: 20
Բնակչության միգրացիայի ուսումնասիրությունը ՀՀ օրինակով
CODE(2018003391)
էջերի քանակ: 31
Էլեկտրոնային վճարամիջոցները բանկային համակարգում
CODE(2018003392)
էջերի քանակ: 23
Ֆինանսական կառավարման տեսական մոտեցումները
CODE(2018003393)
էջերի քանակ: 29
Կառավարում և առաջնորդում
CODE(2018003394)
էջերի քանակ: 21
Կարճաժամկետ վարկերի հաշվառում
CODE(2018003395)
էջերի քանակ: 21
Գյուղատնտեսության պետական կարգավորման գործառույթները
CODE(2018003407)
էջերի քանակ: 40
Անցումային տնտեսության առանձնահատկությունները
CODE(2018003408)
էջերի քանակ: 25
Անցումային տնտեսության և Քեյնսյան քաղաքականության սկզբունքները
CODE(2018003409)
էջերի քանակ: 30
Առաջարկի և պահանջարկի կիրառությունը, պետության կողմից սահմանված գները
CODE(2018003410)
էջերի քանակ: 25
Արժեքի աշխատանքային տեսություն
CODE(2018003411)
էջերի քանակ: 30
Արժեքը հիմնախնդիրը տնտեսագիտության ոլորտում
CODE(2018003412)
էջերի քանակ: 25
Արժեքի տեսության էվոլուցիան տնտեսագիտության մեջ, Մարժինալիզմ
CODE(2018003413)
էջերի քանակ: 30
Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(2018003414)
էջերի քանակ: 31
Ազգային հարստություն-1
CODE(2018003415)
էջերի քանակ: 30
Ազգային հարստությունը և գնահատման եղանակները
CODE(2018003416)
էջերի քանակ: 40
Ազգային հաշիվների համակարգ-1
CODE(2018003417)
էջերի քանակ: 40
Ավելացված արժեքի հարքի էությունը
CODE(2018003616)
էջերի քանակ: 31
Եկամտահարկ-1
CODE(2018003617)
էջերի քանակ: 25
Հարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն գործիք
CODE(2018003618)
էջերի քանակ: 25
Հարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները անցումային տնտեսությունում-1
CODE(2018003619)
էջերի քանակ: 30
Հարկերի հասկացությունը և նշանակությունը-2
CODE(2018003620)
էջերի քանակ: 25
Ուղղակի հարկեր
CODE(2018003621)
էջերի քանակ: 25
ԱՊՀ երկրների մաքսային օրենսդրության հիմունքները
CODE(2018003633)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը մաքսային սահմաններում-1
CODE(2018003634)
էջերի քանակ: 26
Մաքասանենգությունը որպես կոռուպցիայի տարատեսակ
CODE(2018003635)
էջերի քանակ: 25
Մաքսատուրքեր
CODE(2018003636)
էջերի քանակ: 30
Մաքսային մարմինները որպես հետաքննության մարմիններ
CODE(2018003637)
էջերի քանակ: 30
Մաքսային մարմինների կազմակերպումը ՀՀ-ում
CODE(2018003638)
էջերի քանակ: 27
Ձևական և ոչ ձևական խմբերի կառավարումը
CODE(2018003868)
էջերի քանակ: 25
Էլիտայի ու լիդերության առանձնահատկությունները
CODE(2018003869)
էջերի քանակ: 30
Էթիկայի կառավարում-1
CODE(2018003870)
էջերի քանակ: 30
Ֆայոլի և Գյուլիկ-Ուրվիկի կառավարման սկզբունքների համեմատական բնութագիրը
CODE(2018003871)
էջերի քանակ: 25
Ֆինանսական մենեջմենթ
CODE(2018003872)
էջերի քանակ: 20
Իշխանություն և առաջնորդում
CODE(2018003873)
էջերի քանակ: 25
Իշխանություն: Ազդեցություն: Լիդեր
CODE(2018003874)
էջերի քանակ: 25
Կադրային մենեջմենթի հիմնական մասնագիտական դերը և գործարար հարաբերությունների էթիկան-2
CODE(2018003875)
էջերի քանակ: 20
Կառավարչական տեղեկատվություն
CODE(2018003876)
էջերի քանակ: 25
Կառավարչական որոշումների մեթոդիկա-2
CODE(2018003877)
էջերի քանակ: 26
Կառավարչական որոշումների մոդելավորում
CODE(2018003878)
էջերի քանակ: 20
Կառավարման աստիճանակարգվածությունը և դրա վրա ազդող գործոնները
CODE(2018003879)
էջերի քանակ: 30
Կառավարման դասական դրույթներ
CODE(2018003880)
էջերի քանակ: 25
Կառավարման գործառույթները
CODE(2018003881)
էջերի քանակ: 25
Կառավարման մեթոդները
CODE(2018003882)
էջերի քանակ: 25
Կառավարման սոցիոլոգիայի զարգացման փուլերը
CODE(2018003883)
էջերի քանակ: 22
Կառավարման տեսությունը և զարգացման փուլերը
CODE(2018003884)
էջերի քանակ: 30
Կազմակերպության ռազմավարական պլանը «Ակցեռն» կորպորացիայի» օրինակով
CODE(2018003885)
էջերի քանակ: 31
Կորպորատիվ կառավարման հիմնական մոդելները
CODE(2018003886)
էջերի քանակ: 20
Լիդերի աշխատանքների ձևավորումը ռազմավարական պլանի կազմման ժամանակ
CODE(2018003887)
էջերի քանակ: 25
Եկամուտների անհավասարությունը և աղքատության հիմնախնդիրները-2
CODE(2018003888)
էջերի քանակ: 35
Երկրների անհամաչափ զարգացման ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2018003889)
էջերի քանակ: 25
Կապիտալի կառուցվածքը
CODE(2018003890)
էջերի քանակ: 25
Կորպորացիաները և ‎ֆինանսական շուկաները
CODE(2018003891)
էջերի քանակ: 35
Ֆինանսների ֆունկցիաները և դրսևորման փուլերը
CODE(2018003892)
էջերի քանակ: 28
Փողի և տոկոսի Քեյնսյան տեսությունը
CODE(2018003893)
էջերի քանակ: 25
Հողի նորմատիվային արժեքը
CODE(2018003922)
էջերի քանակ: 25
Գործառնական ռիսկի կառավարումը բանկերում
CODE(2018003927)
էջերի քանակ: 25
Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության գնահատում
CODE(2018003928)
էջերի քանակ: 25
Ապահովագրական սակագներ
CODE(2018003929)
էջերի քանակ: 17
ՀՀ ծառայություններն ըստ տեսակի` որպես դինամիկ շարքերի հիմնական բնութագրիչներ
CODE(2018003952)
էջերի քանակ: 25
Իսպանիայի և ՀՀ-ի արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(2018003953)
էջերի քանակ: 25
Կառավարման առանձնահատկությունները ՏՏ ոլորտում
CODE(2018003954)
էջերի քանակ: 26
Կազմակերպության համակարգային կառավարման առանձնահատկությունները
CODE(2018003955)
էջերի քանակ: 26
Կորպորատիվ կառավարման անգլո-ամերիկյան մոդելի առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը
CODE(2018003956)
էջերի քանակ: 25
Ռազմավարական կառավարման առանձնահատկությունները և ուղղությունները պետական կառավարման համակարգում
CODE(2018003957)
էջերի քանակ: 31
Ռազմավարական վերլուծության և պլանավորման դասական մոդելներ
CODE(2018003958)
էջերի քանակ: 25
Ռազմավարական կառավարումը պետական ծառայությունում
CODE(2018003959)
էջերի քանակ: 35
Ղազախստանի տնտեսական կապերը Հայաստանի հետ
CODE(2018003961)
էջերի քանակ: 30
Բելոռուսիայի և ՀՀ-ի միջև արտաքին տնտեսալկան կապերը
CODE(2018003962)
էջերի քանակ: 35
Ուկրաինայի և ՀՀ –ի արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(2018003965)
էջերի քանակ: 26
Մարքեթինգային տեղեկատվությունը առևտրային բանկերում
CODE(2018003969)
էջերի քանակ: 17
Նորարաւոյթւոնը և ինովացիան զբոսաշրջության ոլորտում
CODE(2018003970)
էջերի քանակ: 20
Սեփականաշնորհման խնդիրներն ու մեթոդները անցումային տնտեսություններում
CODE(2018003971)
էջերի քանակ: 31
Տնտեսական աճի նորդասական տեսությունը Քոփ Դուգլասի և Թիմբերքենի մոդելները
CODE(2018003972)
էջերի քանակ: 17
Տվյալների բազաների կառավարման համակարգը հանրային կազմակերպություններում
CODE(2018003973)
էջերի քանակ: 25
Ուկրաինայի և Հայաստանի առևտրատնտեսական հարաբերությունները
CODE(2018003974)
էջերի քանակ: 27