Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքային պլան
CODE(2011000351)
էջերի քանակ: 21
Աշակերտների ուսումնական գործունեության առանձնահատկությունները
CODE(2011000352)
էջերի քանակ: 24
Ուսուցիչ-աշակերտ փոխհարաբերությունները
CODE(2011000353)
էջերի քանակ: 22
Դասը որպես ուսումնական աշխատանքների հիմնական գործընթաց,դասի տիպերը,կառուցվածքը և ներկայացվող պահանջները
CODE(2011000427)
էջերի քանակ: 17
Դասղեկ, ծնող, աշակերտ
CODE(2011000428)
էջերի քանակ: 18
Ակսել Բակունցի
CODE(2011000574)
էջերի քանակ: 20
Անձնական դերանունները Մ. Խորենացու "Հայոց պատմությունում"
CODE(2011000575)
էջերի քանակ: 15
Ամուսնալուծության հետևանքները դեռահասների վրա
CODE(2011000670)
էջերի քանակ: 28
Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական հայացքները
CODE(2011000712)
էջերի քանակ: 19
Խաչատուր Աբովյանը մանկավարժ
CODE(2011001017)
էջերի քանակ: 20
Միտք և լեզու
CODE(2011001053)
էջերի քանակ: 25
Խաչատուր Աբովյան-2
CODE(2011001054)
էջերի քանակ: 15
Ադոլֆ Դիստերվեգի մանկավարժական հայացքները
CODE(2011001382)
էջերի քանակ: 12
Իրավական դաստիարակության նպատակները, բովանդակությունը և խնդիրները
CODE(2011001401)
էջերի քանակ: 13
Վերահսկողության մեթոդները աշխարհագրության դասին
CODE(2011001402)
էջերի քանակ: 28
Տարրական դասարանների աշակերտների նկատմամբ անհատական մոտեցում բազմապատկման և բաժանման վերաբերյալ պարզ խնդիրներն ուսուցանելիս
CODE(2011001501)
էջերի քանակ: 19
Հայ հին առասպելների ուսուցումը դպրոցում
CODE(2011001689)
էջերի քանակ: 20
1000-ի սահմանում բանավոր հաշվման հնարների զարգացման մեթոդիկան
CODE(2011001768)
էջերի քանակ: 20
Ժամանակակից դպրոցականի ուսուցման գործունեության մոտիվացիա և դրա զարգացման գործընթացը
CODE(2011001769)
էջերի քանակ: 30
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների պատկերացումների ձևավորումը բույսերի մասին
CODE(2011001770)
էջերի քանակ: 26
Նախադպրոցականի ակտիվության ձևավորումը ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում
CODE(2011001773)
էջերի քանակ: 20
Խլության խնդիրների փոխհատուցումը
CODE(2011001774)
էջերի քանակ: 30
Օժանդակ դպրոցում սովորողների ճանաչողական գործունեության ակտիվացումը բնագիտության դասերի ընթացքում
CODE(2011001808)
էջերի քանակ: 21
Դպրոցասեր տիկնանց վարժարանի պատմությունը
CODE(2011001897)
էջերի քանակ: 21
Սոցիալ- մանկավարժական աշխատանքը օժտված երեխաների հետ
CODE(2011001898)
էջերի քանակ: 25
Ուսուցման սկզբունքների բնութագրումը ժամանակակից դիդակտիկայում
CODE(2011001899)
էջերի քանակ: 21
Քառակուսային անհավասարություն
CODE(2011001907)
էջերի քանակ: 24
Կրտսեր դպրոցական
CODE(2011002073)
էջերի քանակ: 26
Մեծ խմբերի հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(2011002079)
էջերի քանակ: 21
Աշակերտների ուսուցումը դպրոցում և նրանց հաղթահարման ճանապարհները
CODE(2011002090)
էջերի քանակ: 27
Աշակերտի ուսուցում
CODE(2011002091)
էջերի քանակ: 25
Ավագ դպրոցականների տարիքային առանձնահատկությունները
CODE(2011002092)
էջերի քանակ: 25
Բարոյական դաստիարակություն-1
CODE(2011002093)
էջերի քանակ: 23
Բազմամշակութային կրթություն
CODE(2011002094)
էջերի քանակ: 32
Բնավորության և ընդունակության բնութագիրը
CODE(2011002095)
էջերի քանակ: 24
Դասերի առանձնահատկությունը կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցում
CODE(2011002096)
էջերի քանակ: 24
Դաստիարակության սկզբունքները միջուկային ընտանիքում
CODE(2011002097)
էջերի քանակ: 24
Դաստիարակության տեսությունը, սկզբունքները և օրինաչափությունները
CODE(2011002098)
էջերի քանակ: 23
Դպրոց-ընտանիք համագործակցությունը երեխայի դաստիարակության գործում
CODE(2011002099)
էջերի քանակ: 26
Էկոլոգիական կրթական իրականացումը
CODE(2011002100)
էջերի քանակ: 26
Երկարության և նրա չափման միավորի ուսուցումը
CODE(2011002101)
էջերի քանակ: 23
Ֆրեյդը և նրա տեսությունը
CODE(2011002102)
էջերի քանակ: 25
Գիտելիքների գնահատում
CODE(2011002103)
էջերի քանակ: 27
Հին Եգիպտոսի կրթական համակարգը
CODE(2011002104)
էջերի քանակ: 22
Հիշողության տեսություն
CODE(2011002105)
էջերի քանակ: 24
Հիշողությունը կրտսեր դպրոցականի տարիքում
CODE(2011002106)
էջերի քանակ: 26
Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ
CODE(2011002107)
էջերի քանակ: 28
Ժամանակակից ուսուցչի մասնագիտական ընդունակությունները
CODE(2011002108)
էջերի քանակ: 24
Կերպարվեստի դասավանդում
CODE(2011002109)
էջերի քանակ: 23
Կինեմատիկայի ուսուցում
CODE(2011002110)
էջերի քանակ: 20
Կրթական համակարգը Ֆրանսիայում
CODE(2011002111)
էջերի քանակ: 26
Կրթական համակարգը Գերմանիայում
CODE(2011002112)
էջերի քանակ: 22
Կրտսեր դպրոցականի անձնավորության զարգացումը
CODE(2011002113)
էջերի քանակ: 25
Կրտսեր դպրոցականի բարոյական դաստիարակությունը
CODE(2011002114)
էջերի քանակ: 25
Կրտսեր դպրոցականի ուշադրությունը
CODE(2011002115)
էջերի քանակ: 22
Կրտսեր դպրոցականների գիտելիքների ստուգման ու գնահատման եղանակները
CODE(2011002116)
էջերի քանակ: 22
Կրտսեր դպրոցականների հարաբերությունները
CODE(2011002117)
էջերի քանակ: 25
Կրտսեր դպրոցականների փոխհարաբերությունները ծնողների հետ
CODE(2011002118)
էջերի քանակ: 25
Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատումը
CODE(2011002119)
էջերի քանակ: 27
Կրթության համակարգը ՀՀ-ում
CODE(2011002120)
էջերի քանակ: 20
Մանկավարժական ընդունակությունները, դրանց կառուցվածքը և ախտորոշումը
CODE(2011002122)
էջերի քանակ: 24
Մանկավարժ-ծնող համագործակցություն
CODE(2011002123)
էջերի քանակ: 27
Պատանեկան տարիքի առանձնահատկություններ, ռեֆլեքսիա
CODE(2011002124)
էջերի քանակ: 24
Պետրովսկու դերը ռուս հոգեբանության մեջ
CODE(2011002125)
էջերի քանակ: 26
Պրոբլեմային ուսուցում
CODE(2011002126)
էջերի քանակ: 24
Սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիա
CODE(2011002127)
էջերի քանակ: 25
Սոցիալական գործոնի դերը երեխայի դաստիարակության մեջ
CODE(2011002128)
էջերի քանակ: 27
Սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքը օժտված երեխաների հետ
CODE(2011002129)
էջերի քանակ: 25
Ուսուցման գործընթացը Գևորգյան ճեմարանում
CODE(2011002131)
էջերի քանակ: 23
Վարվեցողության կուլտուրան նախադպրոցական տարիքում
CODE(2011002132)
էջերի քանակ: 27
Վերադաստիարակում
CODE(2011002133)
էջերի քանակ: 21
Խաղային գործունեություն
CODE(2011002134)
էջերի քանակ: 27
Ընդունակությունների ընդհանուր բնութագիր
CODE(2011002572)
էջերի քանակ: 20
Անհատի քաղաքական-սոցիալական էությունը
CODE(2011002573)
էջերի քանակ: 21
Աշակերտի գնահատում
CODE(2011002574)
էջերի քանակ: 16
Աշխատանքային դաստիարակություն
CODE(2011002575)
էջերի քանակ: 25
Ծերություն
CODE(2011002576)
էջերի քանակ: 12
Դասվարական տակտի կարևորությունը
CODE(2011002577)
էջերի քանակ: 25
Դեռահասության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2011002578)
էջերի քանակ: 20
Դիդակտիկա
CODE(2011002579)
էջերի քանակ: 20
Դիդակտիկայի սկզբունքները
CODE(2011002580)
էջերի քանակ: 20
Դպրոցի դերը և մարդկանց հետ շփումը երեխայի անձի ձևավորման մեջ
CODE(2011002581)
էջերի քանակ: 25
Երևակայությունը խաղի մեջ
CODE(2011002582)
էջերի քանակ: 25
Երեխաների իրավական դաստիարակություն
CODE(2011002583)
էջերի քանակ: 23
Գևորգյան ճեմարանը որպես կրթական օջախ
CODE(2011002584)
էջերի քանակ: 20
Գրադարանային ծառայություններ
CODE(2011002585)
էջերի քանակ: 20
Համակարգչային խաղերի ազդեցությունը երեխաների զարգացման վրա
CODE(2011002586)
էջերի քանակ: 25
Հաղորդակցումը և ծառայության մատուցումը որպես արվեստ
CODE(2011002587)
էջերի քանակ: 25
Իրավական դաստիարակություն
CODE(2011002589)
էջերի քանակ: 30
Կոլեկտիվի կառավարում
CODE(2011002590)
էջերի քանակ: 40
Կրթության բովանդակությունը ՀՀ-ում
CODE(2011002592)
էջերի քանակ: 20
Մանկավարժական հաղորդակցման էությունը
CODE(2011002593)
էջերի քանակ: 25
Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում
CODE(2011002594)
էջերի քանակ: 25
Մանկավարժի ընդունակությունների ձևավորումը
CODE(2011002595)
էջերի քանակ: 21
Մտածողություն, լեզու, խոսք
CODE(2011002596)
էջերի քանակ: 20
Պրոբլեմային ուսուցում-2
CODE(2011002597)
էջերի քանակ: 25
Ուսուցչի դերը երեխայի իմացական համակարգում
CODE(2011002598)
էջերի քանակ: 21
Ուսուցչի դերը աշակերտի ուսուցման գործընթացում
CODE(2011002599)
էջերի քանակ: 20
Խառը տիպի դասեր
CODE(2011002600)
էջերի քանակ: 26
Խառը ուսուցման առանձնահատկությունները
CODE(2011002601)
էջերի քանակ: 21
Խաղը որպես գործունեության տեսակ նախադպրոցական տարիքում
CODE(2011002602)
էջերի քանակ: 26
Դեռահասների հոգեբանության առանձնահատկությունները
CODE(2011002780)
էջերի քանակ: 22
Դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ
CODE(2011002810)
էջերի քանակ: 18
Դիդակտիկայի հասկացությունը և օրինաչափությունները
CODE(2011002811)
էջերի քանակ: 20
<<Հաղորդակցություն>> հասկացությունր, փուլերը, հիմնական տարրերը
CODE(2011002812)
էջերի քանակ: 31
Ընտանիքը, որպես երեխայի սոցիալականացման օղակ
CODE(2011003048)
էջերի քանակ: 20
Ընտանիքի դերը լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հոգեկան զարգացման գործընթացում
CODE(2011003049)
էջերի քանակ: 16
Առաջին տպավորության ազդեցությունը մանիպուլյացիայի կիրառման դեպքում
CODE(2011003051)
էջերի քանակ: 15
Բարձր դասարանցինների տարիքային առանձնահատկությունները
CODE(2011003053)
էջերի քանակ: 15
Նախադպրոցականների բառապաշարի զարգացումը հայ մանկագիրների ստեղծագործություններում
CODE(2011003060)
էջերի քանակ: 20
Ուշինսկի` խոսքի զարգացման հիմնադիր
CODE(2011003062)
էջերի քանակ: 17
Ուսուցչի մասնագիտական գործունեությունը
CODE(2011003063)
էջերի քանակ: 16
Ուսուցիչ: Ուսուցչին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները
CODE(2011003064)
էջերի քանակ: 15
Վախի օգտագործումը մանիպուլյացիայի ժամանակ
CODE(2011003065)
էջերի քանակ: 15
Խաղի անցկացման պայմանների ստեղծումը
CODE(2011003066)
էջերի քանակ: 15
Սոցիալական մանկավարժությունը որպես մանկավարժության առանձին ճյուղ
CODE(2011003249)
էջերի քանակ: 21
Դաստիարակության գործընթացի առանձնահատկությունները
CODE(2011003263)
էջերի քանակ: 15
Ընդունակությունները, օժտվածությունը և տաղանդը,դրանց փոխկապակցվածությունը և տարբերությունը
CODE(2011003277)
էջերի քանակ: 20
Բաղադրյալ թվաբանական խնդիրները և նրանց ուսուցման մեթոդիկան տարրական դպրոցներում
CODE(2011003278)
էջերի քանակ: 22
Դաստիարակի խոսքի առանձնահատկությունը
CODE(2011003279)
էջերի քանակ: 28
Ժամանակակից ընտանիքի հոգեբանական բնութագիրը և վերլուծությունը
CODE(2011003280)
էջերի քանակ: 28
Նախագծային մեթոդը մանկավարժական տեխնոլոգիաների համակարգում
CODE(2011003281)
էջերի քանակ: 22
Սոցիալական մանկավարժություն
CODE(2011003282)
էջերի քանակ: 25
Սոցիալական մանկավարժություն-2
CODE(2011003283)
էջերի քանակ: 18
Սուրդոմանկավարժությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(2011003284)
էջերի քանակ: 22
Տեքստի վերլուծումը եւ արտահայտիչ ընթերցումը երեխաներին
CODE(2011003285)
էջերի քանակ: 21
Վաղ նախադպրոցական տարիքի հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(2011003286)
էջերի քանակ: 28
Ընդունակությունների ընդհանուր բնութագիր-1
CODE(2011003475)
էջերի քանակ: 20
Ընտանիքի և նրա նկատմամբ նորովի մոտեցումը
CODE(2011003476)
էջերի քանակ: 26
Բնահարմարության սկզբունքի հիմնահարցը մանկավարժական մտքի պատմության մեջ
CODE(2011003477)
էջերի քանակ: 30
Դասի տիպերը, կառուցվածքը
CODE(2011003478)
էջերի քանակ: 20
Դաստիարակչական ներգործությունների արդյունավետության բացահայտման մեթդիական
CODE(2011003479)
էջերի քանակ: 33
Դաստիարակի պսիխոգրամմայի և պրոֆեսոգրամմայի առանձնահատկությունները և փոխազդեցության եզրերը
CODE(2011003480)
էջերի քանակ: 25
Դաստիարակության առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում
CODE(2011003481)
էջերի քանակ: 22
Դաստիարակության առանձնահատկությունները մանկավարժության մեջ
CODE(2011003482)
էջերի քանակ: 25
Դեռահասների դաստիարակություն
CODE(2011003483)
էջերի քանակ: 20
Դպրցականների գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների ստուգումը և գնահատումը
CODE(2011003484)
էջերի քանակ: 25
Էկոլոգիական կրթությունը մանկավարժության մեջ
CODE(2011003485)
էջերի քանակ: 20
Էկոլոգիական կրթությունը մանկավարժության մեջ-2
CODE(2011003486)
էջերի քանակ: 20
Էկոլոգիական կրթությունը նախադպրոցական տարիքում
CODE(2011003487)
էջերի քանակ: 30
Գեղագիտական դաստիարակության խնդիրները կրտսեր դպրոցի մանկավարժական գործընթացում
CODE(2011003488)
էջերի քանակ: 25
Գիտակցություն և գործունեություն
CODE(2011003489)
էջերի քանակ: 30
Գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացումը կրտսեր դպրոցական տարիքում
CODE(2011003490)
էջերի քանակ: 20
Համառություն և կամակորություն-1
CODE(2011003491)
էջերի քանակ: 32
Հեռակառավարվող կապի ծառայություններով կրթության կազմակերպումը
CODE(2011003492)
էջերի քանակ: 21
Հումանիստական գաղափարները հայ մանկավարժության մեջ
CODE(2011003493)
էջերի քանակ: 25
Ինքնագիտակցության ձեվավորումը պատանեկության տարիքում
CODE(2011003494)
էջերի քանակ: 30
Ինքնակրթություն
CODE(2011003495)
էջերի քանակ: 25
Ժամանակի և նրա միավորների ուսուցում
CODE(2011003496)
էջերի քանակ: 20
Կենսուրախության դաստիարակություն
CODE(2011003497)
էջերի քանակ: 30
Կրթական համակարգը Ֆրանսիայում-1
CODE(2011003498)
էջերի քանակ: 25
Կրթական ինստիտուտը
CODE(2011003499)
էջերի քանակ: 20
Կրթության բովանդակությունը
CODE(2011003500)
էջերի քանակ: 17
Կրթության սոցիոլոգիայի հիմնախնդիրները
CODE(2011003501)
էջերի քանակ: 26
Մանկապարտեզի և ընտանիքի փոխգործունեության ձևերն ու մեթոդները
CODE(2011003502)
էջերի քանակ: 25
Մանկավարժական և աշակերտական կոլեկտիվի կառավարումը
CODE(2011003503)
էջերի քանակ: 35
Մանկավարժական հաղորդակցման էությունը, մանկավարժական վարպետություն
CODE(2011003504)
էջերի քանակ: 20
Մանկավարժական իմպրովիզացիա
CODE(2011003505)
էջերի քանակ: 25
Մ. Մոնտեսորիի կողմից մշակված նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակման համակարգը
CODE(2011003506)
էջերի քանակ: 30
Մասնագիտությունը որպես աշխատանքի հնարավորություն
CODE(2011003507)
էջերի քանակ: 20
Մ. Մոնտեսորիի կողմից մշակված նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակության և զարգացման համակարգը
CODE(2011003508)
էջերի քանակ: 25
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հոգեկանի ձևավորումը և դաստիարակությունը
CODE(2011003509)
էջերի քանակ: 30
Սոցիալական գործոնի դերը երեխայի դաստիարակության մեջ, համայնք-ընտանիք-դպրոց
CODE(2011003510)
էջերի քանակ: 26
Սովորողների գեղագիտական դաստիարակությունը
CODE(2011003511)
էջերի քանակ: 27
Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների դիդակտիկական գործառույթները լեզվական իրազեկության գործում
CODE(2011003512)
էջերի քանակ: 25
Տեղեկատվական ժամանակակից կրթություն
CODE(2011003513)
էջերի քանակ: 30
Թվերի մտապահման վարժություններ
CODE(2011003514)
էջերի քանակ: 22
Ուսուցչի անձնային և մասնագիտական որակները
CODE(2011003515)
էջերի քանակ: 21
Վաղ պատանեկության հոգեբանությունը և մանկավարժությունը
CODE(2011003516)
էջերի քանակ: 20
Խաչատուր Աբովյան
CODE(2011003517)
էջերի քանակ: 20
Խաղը որպես նախադպրոցականի առաջատար գործունեություն
CODE(2011003518)
էջերի քանակ: 26
Խաղը մանկավարժության մեջ
CODE(2011003519)
էջերի քանակ: 26
Խաղալիքների դերը նախադպրոցական երեխաների դաստիարակության գործում
CODE(2011003520)
էջերի քանակ: 25
Խոսքային ակտիվություն
CODE(2011003521)
էջերի քանակ: 23
Դասղեկը որպես դաստիարակչական աշխատանքի կարևոր սուբյեկտ
CODE(2011003978)
էջերի քանակ: 27
Ուսուցման արդյունավետության վրա ազդող գործոններ
CODE(2011004038)
էջերի քանակ: 26
Մասնագիտական ուղղվածության և ուսումնական մոտիվացիայի փոխհարաբերակցության տեսանկյունները (ավագ դպրոցականների օրինակով)
CODE(2011004039)
էջերի քանակ: 23
Կոմունիկատիվ շեղումներ`խանդ
CODE(2011004040)
էջերի քանակ: 19
Ուսուցման արդյունավետության վրա ազդող գործոններ-2
CODE(2011004041)
էջերի քանակ: 28
Яндекс.Метрика