Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Կամք
CODE(2010000043)
էջերի քանակ: 20
Սխալ գործողությունների իմաստը և էությունը
CODE(2010000044)
էջերի քանակ: 26
Իրավագիտակցություն և անձնավորության իրավասոցիալականացումը
CODE(2010000062)
էջերի քանակ: 20
Մանկական ագրեսիա
CODE(2010000064)
էջերի քանակ: 30
Անհատ-հասարակություն բախման հոգեբանական բնութագիրը
CODE(2010000420)
էջերի քանակ: 27
Սթրես
CODE(2010000421)
էջերի քանակ: 34
Սխալ գործողություններ
CODE(2010000422)
էջերի քանակ: 26
Մանկական հոգեբանություն
CODE(2010000423)
էջերի քանակ: 36
Կամք
CODE(2010000424)
էջերի քանակ: 20
Մուլտֆիլմեր
CODE(2010000425)
էջերի քանակ: 30
Էքզիստենցիալիզմի հոգեբանության նշանակությունը
CODE(2010000426)
էջերի քանակ: 30
Հիվանդի հոգեվիճակը վիրահատությունից առաջ և հետո
CODE(2010000694)
էջերի քանակ: 27
Կնոջ և տղամարդու հոգեբանական առանձնահատկությունները ըստ Օտտո Վեյնինգերի
CODE(2010000695)
էջերի քանակ: 15
Կնոջ և տղամարդու հոգեբանությունը
CODE(2010000711)
էջերի քանակ: 16
Մանկական ագրեսիա-2
CODE(2010001100)
էջերի քանակ: 22
Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը-2
CODE(2010001101)
էջերի քանակ: 18
Դեռահասությունը որպես ճգնաժամային տարիք
CODE(2010001102)
էջերի քանակ: 18
Հոգեկանի զարգացման շարժիչ ուժերի հիմնախնդիրները
CODE(2010001103)
էջերի քանակ: 14
Հոգեկանի զարգացման պատմությունը
CODE(2010001104)
էջերի քանակ: 19
Ինքնագիտակցության ձևավորումը
CODE(2010001105)
էջերի քանակ: 18
Մանկիկային շրջանին աֆեկտիվ ոլորտի զարգացումը
CODE(2010001106)
էջերի քանակ: 18
Միջանձնային կոնֆլիկտի զարգացումը
CODE(2010001107)
էջերի քանակ: 20
Նախադպրոցական տարիքում կոգնիտիվ ոլորտի զարգացումը
CODE(2010001108)
էջերի քանակ: 16
Նախադպրոցական տարիքում կոգնիտիվ ոլորտի զարգացումը-2
CODE(2010001109)
էջերի քանակ: 18
Սթրեսի զարգացումը
CODE(2010001110)
էջերի քանակ: 18
Ուսուցչի մասնագիտական որակները
CODE(2010001111)
էջերի քանակ: 17
Հայց
CODE(2010001297)
էջերի քանակ: 32
Խաղի դերը և նշանակությունը երեխայի զարգացման գործընթացում
CODE(2010001304)
էջերի քանակ: 20
Լոգոպեդիական աշխատանքի վաղ միջամտության կարևորությունը խոսքային խանգարումների շփման գործընթացում
CODE(2010001305)
էջերի քանակ: 15
Մուկ-ով երեխաների հետ լոգոպեդիական աշխատանքները
CODE(2010001306)
էջերի քանակ: 30
Սթրեսի կառավարում
CODE(2010001313)
էջերի քանակ: 14
ՄՈՒԿ-ով հիվանդ երեխաների հետ լոգոպեդիական աշխատանքները
CODE(2010001327)
էջերի քանակ: 21
Ագրեսիա
CODE(2010001347)
էջերի քանակ: 17
Արվեստի դերը դեռահասի անձնավորության զարգացման գործում
CODE(2010001350)
էջերի քանակ: 20
Երազներ
CODE(2010001352)
էջերի քանակ: 21
Դաստիարակության վերաբերյալ հոգեբանական տեսությունների վերլուծությունը
CODE(2010001353)
էջերի քանակ: 23
Տրամաբանության և հոգեբանության փոխհարաբերությունները
CODE(2010001364)
էջերի քանակ: 25
Վախ
CODE(2010001365)
էջերի քանակ: 20
Ընդհանուր զարգացնող վարժությունները մանկապարտեզում, դրանց առողջապահական և կրթադաստիարակչական նշանակությունը
CODE(2010001438)
էջերի քանակ: 15
Ծրագրավորված, Անհատականացված ուսուցում
CODE(2010001439)
էջերի քանակ: 14
Շարժախաղերը որպես հարթաթաթության կանխման միջոց ավագ նախադպրոցական տարիքում
CODE(2010001440)
էջերի քանակ: 21
Նույնության օրենք, Հակասության օրենք, Երրորդի բացառման օրենք, Բավարար հիմունքի օրենք
CODE(2010001441)
էջերի քանակ: 11
Անձն արտակարգ եւ ճգնաժամային իրավիճակներում
CODE(2010001556)
էջերի քանակ: 27
Մարդու վարքի դրդապատճառները
CODE(2010001572)
էջերի քանակ: 26
Ավագ դպրոցականի մասնագիտական կողմնորոշման հոգեբանական հիմնախնդիրները
CODE(2010001585)
էջերի քանակ: 22
Հույզերի և զգացմունքների զարգացման առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում
CODE(2010001586)
էջերի քանակ: 28
Մշակույթի ազդեցությունը երիտասարդների հոգևոր դաստիարակության վրա
CODE(2010001587)
էջերի քանակ: 26
Խանդ
CODE(2010001588)
էջերի քանակ: 27
Հետբուհական մասնագիտական կրթության նպատակները և խնդիրները
CODE(2010001640)
էջերի քանակ: 14
Ռիթմիկ մարմնամարզությունն ավագ անախադպրոցական հաստատությունների դաստիարակության համակարգում
CODE(2010001641)
էջերի քանակ: 20
Ակմեոլոգիայի կապերը մարդու և հասարկաության մասին գիտությունների հետ
CODE(2010001642)
էջերի քանակ: 15
Հույզերի առաջացումը վաղ տարիքում
CODE(2010001820)
էջերի քանակ: 28
Գույներ
CODE(2010001823)
էջերի քանակ: 27
Դեռահասի հաղորդակցման ոճերը.լիդերության ձգտումը
CODE(2010001883)
էջերի քանակ: 22
Բնավորության ձևավորումը
CODE(2010001884)
էջերի քանակ: 24
Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանական բնութագիրը
CODE(2010001885)
էջերի քանակ: 26
Նախադպրոցական տարիքի երեխաներ
CODE(2010001886)
էջերի քանակ: 30
Նախադպրոցականի գործունեության հիմնական տեսակները
CODE(2010001887)
էջերի քանակ: 21
Թմրամոլությունը որպես սոցիալական երևույթ
CODE(2010001888)
էջերի քանակ: 18
Ընդունակության բնութագիրը
CODE(2010002058)
էջերի քանակ: 20
Ագրեսիվ վարքի դրսևորման հիմնական պատճառները
CODE(2010002059)
էջերի քանակ: 26
Ամուսնական կոնֆլիկտներ
CODE(2010002060)
էջերի քանակ: 28
Ամուսնալուծություն
CODE(2010002061)
էջերի քանակ: 30
Անձի շարժառիթային հիմնախնդիրները Աբրահամ Մասլոուի տեսությունում
CODE(2010002062)
էջերի քանակ: 22
Ավագ դպրոցականի հոգեկանի զարգացումը
CODE(2010002063)
էջերի քանակ: 21
Ավագ դպրոցականի հոգեկանի զարգացումները
CODE(2010002064)
էջերի քանակ: 21
Դեռահասների հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(2010002065)
էջերի քանակ: 30
Դժվար դաստիարակվող երեխաներն ընտանիքում
CODE(2010002066)
էջերի քանակ: 22
Ձայնի ընկալման հոգեբանությունը
CODE(2010002067)
էջերի քանակ: 21
Համակարգչային խաղերի ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա
CODE(2010002068)
էջերի քանակ: 26
Հատուկ դպրոցների գործառույթները
CODE(2010002069)
էջերի քանակ: 22
Հոգեբանական խանգարումներով երեխաների դաստիարակության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2010002070)
էջերի քանակ: 22
Հոգեկան զարգացումը վաղ մանկության շրջանում
CODE(2010002071)
էջերի քանակ: 22
Կազմակերպություններում կոնֆլիկտի կառավարում
CODE(2010002072)
էջերի քանակ: 24
Կրտսեր դպրոցականի հարաբերությունները
CODE(2010002074)
էջերի քանակ: 24
Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(2010002075)
էջերի քանակ: 26
Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատումը
CODE(2010002076)
էջերի քանակ: 27
Կրտսեր դպրոցականի ինքնագնահատումը 2
CODE(2010002077)
էջերի քանակ: 26
Լսողության ժառանգական տիպերը
CODE(2010002078)
էջերի քանակ: 27
Միջանձնային հարաբերությունների առանձնահատկությունները պատանեկան տարիքում
CODE(2010002080)
էջերի քանակ: 22
Մտածողության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2010002081)
էջերի քանակ: 21
Մտածողության ոճեր
CODE(2010002082)
էջերի քանակ: 26
Օժտված երեխաներ
CODE(2010002083)
էջերի քանակ: 23
Պատանեկան տարիքի առանձնահատկությունները
CODE(2010002084)
էջերի քանակ: 22
Սոցիալական կառավարում
CODE(2010002085)
էջերի քանակ: 30
Սոցիալական կոնֆլիկտները,նրանց ծագումը և լուծման ուղիները
CODE(2010002086)
էջերի քանակ: 19
Սպորտը և հոգեբանությունը
CODE(2010002087)
էջերի քանակ: 20
Սթրեսային իրավիճակներ
CODE(2010002088)
էջերի քանակ: 24
Ուշադրության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2010002089)
էջերի քանակ: 22
Լսողություն
CODE(2010002121)
էջերի քանակ: 24
Ուշադրություն
CODE(2010002130)
էջերի քանակ: 23
Ամուսնական կոնֆլիկտ
CODE(2010002556)
էջերի քանակ: 30
Դեռախասների հոգեբանության առանձնահատկությունները
CODE(2010002557)
էջերի քանակ: 25
Ենթագիտակցություն
CODE(2010002558)
էջերի քանակ: 25
ԵՍ-ի սոցիալականացում
CODE(2010002559)
էջերի քանակ: 25
Հենաշարժողական խանգարումների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2010002560)
էջերի քանակ: 30
Հիշողության տեսություն-2
CODE(2010002561)
էջերի քանակ: 25
Հույզերի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2010002562)
էջերի քանակ: 20
Կապվածության դերը
CODE(2010002563)
էջերի քանակ: 30
Կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական հիմքերը
CODE(2010002564)
էջերի քանակ: 30
Միջին տարիքի հոգեբանություն
CODE(2010002565)
էջերի քանակ: 25
ՄՈՒԿ-ով լոգոպեդիական աշխատանքները երեխաների հետ
CODE(2010002566)
էջերի քանակ: 31
Սպորտը և հոգեբանությունը-2
CODE(2010002567)
էջերի քանակ: 21
Կրտսեր դպրոցականի ուշադրության առանձնահատկությունները
CODE(2010002591)
էջերի քանակ: 21
Անձը և գործունեությունը
CODE(2010002798)
էջերի քանակ: 17
Տեսողության խանգարումներով երեխաների զարգացումը
CODE(2010002801)
էջերի քանակ: 23
Հանրային TV
CODE(2010002803)
էջերի քանակ: 18
Կինեզիոթերապիայի մեխանիկան ռևմատիզմի ժամանակ
CODE(2010003034)
էջերի քանակ: 20
Հաշմանդամ երեխաների հոգեվիճակների տեղաշարժերի յուրահատկությւոնը
CODE(2010003133)
էջերի քանակ: 26
Սոցիալական դրվածքների ձևավորման հասկացությունև ու առանձնահատկությունները
CODE(2010003231)
էջերի քանակ: 20
Սթրես, տեսակները, բուժման եղանակները
CODE(2010003307)
էջերի քանակ: 15
Նախադպրոցականների հուզակամային ոլորտի առանձնահատկությունները
CODE(2010003376)
էջերի քանակ: 26
Ընտանեկան կոնֆլիկտներ
CODE(2010003418)
էջերի քանակ: 25
Աֆեկտի հաշվառում ոստիկանության գործունեության մեջ
CODE(2010003419)
էջերի քանակ: 20
Ալալիա
CODE(2010003420)
էջերի քանակ: 42
Ալալիան և վախը մանկական աուտիզմի ժամանակ
CODE(2010003421)
էջերի քանակ: 25
Ամուսնալուծվող ընտանիքի երեխայի սոցիալականացման ընթացքում ծագող խնդիրները
CODE(2010003422)
էջերի քանակ: 40
Անձի հակազդումները հիվանդության նկատմամբ
CODE(2010003423)
էջերի քանակ: 25
Անձի շարժառիթային հիմնախնդիրները Աբրահամ Մասլոուի տեսությունում-1
CODE(2010003424)
էջերի քանակ: 21
Անձի սոցիալականացում, դրա բարոյաիրավական ուղիները
CODE(2010003425)
էջերի քանակ: 30
Անձի զարգացումը, դաստիարակությունը և ձևավորումը
CODE(2010003426)
էջերի քանակ: 25
Անձնավորության զարգացումը կրտսեր դպրոցականի տարիքում
CODE(2010003427)
էջերի քանակ: 22
Առանց ծնողական խնամքի երեխաների խնամատարությունը և սոցիալական աշխատանքը
CODE(2010003428)
էջերի քանակ: 31
Բիզնեսի հոգեբանություն և առևտրականի հոգեբանություն
CODE(2010003429)
էջերի քանակ: 25
Ծխախոտամոլություն, սոցիալական աշխատողի միջամտությունը դրա հաղթահարմանը
CODE(2010003430)
էջերի քանակ: 22
Դատապարտվածների հոգեբանությունը
CODE(2010003431)
էջերի քանակ: 35
Դեռահասների ագրեսիվության սոցիալ-հոգեբանական նախադրյալները
CODE(2010003432)
էջերի քանակ: 35
Դպրոցական կոլեկտիվում կոնֆլիկտների ձևավորման հոգեբանական նախադրյալները
CODE(2010003433)
էջերի քանակ: 20
Դրդապատճառային ոլորտի դերը կրտսեր դպրոցական տարիքում
CODE(2010003434)
էջերի քանակ: 22
Երեխաների սոցիալականացումը ոչ լրիվ ընտանիքում
CODE(2010003435)
էջերի քանակ: 40
Գենետիկական գործոնների դերը տեսողության խանգարումների էթոլոգիայում
CODE(2010003436)
էջերի քանակ: 30
Համառություն և կամակորություն
CODE(2010003437)
էջերի քանակ: 30
Հայ վաճառականության հոգեբանական դիմանկարը
CODE(2010003438)
էջերի քանակ: 22
ՀՀ-ում «փողոցի երեխա» երևույթը` որպես սոցիալական հիմնախնդիր
CODE(2010003439)
էջերի քանակ: 31
Հոգեբանական ծառայությունների աշխատանքի բնույթը նախադպրոցական հիմնարկներում
CODE(2010003440)
էջերի քանակ: 26
Հոգեբանի և նախադպրոցական հիմնարկի կոլեկտիվի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները
CODE(2010003441)
էջերի քանակ: 25
Հոգեբանի և նախանախադպրոցական հիմնարկի կոլեկտիվի հետ աշխատանքի հիմնական ուղղությունները
CODE(2010003442)
էջերի քանակ: 30
Հոգեկանը և նյարդային համակարգը
CODE(2010003443)
էջերի քանակ: 20
Հոգեկանի զարգացման խանգարումներով երեխաների դաստիարակության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2010003444)
էջերի քանակ: 22
Հոգեկանի զարգացման խանգարումների ժամանակակից պատկերացումները
CODE(2010003445)
էջերի քանակ: 30
Հույզերի առաջացումը վաղ տարիքում-1
CODE(2010003446)
էջերի քանակ: 25
հուզական ոլորտի առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցակամ տարիքում
CODE(2010003447)
էջերի քանակ: 25
Ինքնագնահատման և կարգավիճակի փոխադարձ կապը. Կրտսեր դպրոցականների միջանձնային փոխհարաբերությունները
CODE(2010003448)
էջերի քանակ: 25
Ժառանգական նախատրամադրվածություն
CODE(2010003449)
էջերի քանակ: 35
Կամային որակների առանձնահատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում
CODE(2010003450)
էջերի քանակ: 25
Կոլեկտիվի առանձնահատկությունները
CODE(2010003451)
էջերի քանակ: 26
Կոնֆլիկտների կառավարում
CODE(2010003452)
էջերի քանակ: 27
Լոգոպեդական աշխատանքի առանձնահատկությունները ալալիայի ժամանակ
CODE(2010003453)
էջերի քանակ: 35
Լսողական խանգարումներ ունեցող անձինք և սոցիալական աշխատանքը նրանց հետ
CODE(2010003454)
էջերի քանակ: 20
Մանկական ուղեղի կաթված. Շտկողական խաղեր
CODE(2010003455)
էջերի քանակ: 30
Մանկատան երեխաների հոգեբանական ձևավորումը
CODE(2010003456)
էջերի քանակ: 25
Մտավոր հետամնաց երեխաների հույզերը
CODE(2010003457)
էջերի քանակ: 25
Մտավոր հետամնաց երեխաների և հոգեկան զարգացման հապաղումով (հզհ) երեխաների հոգեբանամանկավարժական բնութագիրը
CODE(2010003458)
էջերի քանակ: 25
Մտավոր հետամնաց երեխաների կամքի ձևավորումը
CODE(2010003459)
էջերի քանակ: 25
Նույնականացման խնդիրը հոգեբանության մեջ
CODE(2010003460)
էջերի քանակ: 20
Ռնգախոսների գրավոր խոսքի առանձնահատկությունները
CODE(2010003461)
էջերի քանակ: 21
Ռնգախոսության շտկման աշխատանքները
CODE(2010003462)
էջերի քանակ: 22
Շտկողամանկավարժական գործունեությունը հատուկ օժանդակ դպրոցներում
CODE(2010003463)
էջերի քանակ: 25
Սինդրոմներ
CODE(2010003464)
էջերի քանակ: 25
Սոցիալական աշխատանքը մտավոր խնդիներ ունեցող երեխաների հետ
CODE(2010003465)
էջերի քանակ: 25
Սոցիալական աշխատողի դերը ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց հետ աշխատանքում
CODE(2010003466)
էջերի քանակ: 40
Ուշ խլացած երեխաների զարգացման առանձնահատկությունները
CODE(2010003467)
էջերի քանակ: 16
Ուշադրության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2010003468)
էջերի քանակ: 22
Ուսուցման հիմնական տեսակների հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(2010003469)
էջերի քանակ: 25
Վաղ մանկական աուտիզմ
CODE(2010003470)
էջերի քանակ: 26
Վաղ տարիքի երեխաների հոգեկանի զարգացման չափանիշները
CODE(2010003471)
էջերի քանակ: 25
Վաղ տարիքի երեխաների հոգեկանի զարգացման չափանիշները
CODE(2010003472)
էջերի քանակ: 25
Խնամատարություն և հոգաբարձություն
CODE(2010003473)
էջերի քանակ: 30
Խոսքային խանգարումներով երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(2010003474)
էջերի քանակ: 30
Էկոլոգիական դաստիարակությունը նախադպրոցական տարիքում
CODE(2010003904)
էջերի քանակ: 21
Մանկական աշխատանքի տեսակները« կազմակերպման եղանակները և պայմանները
CODE(2010003905)
էջերի քանակ: 21
Ուսուցման հատուկ կարիք ունեցող երեխաների սոցիալականացման աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները
CODE(2010003906)
էջերի քանակ: 16
Վախ-2
CODE(2010003915)
էջերի քանակ: 20
Էթնիկ կոնֆլիկտների տեսություն
CODE(2010003926)
էջերի քանակ: 20
Անձի ձևավորումը և զարգացումը նախադպրոցական տարիքում
CODE(2010003946)
էջերի քանակ: 25
Սթրեսի ազդեցությունը անձի հոգեկան գործունեության վրա
CODE(2010003998)
էջերի քանակ: 25
Դեռահասների լիդերության ձգտումը
CODE(2010003999)
էջերի քանակ: 25
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների վախերը
CODE(2010004000)
էջերի քանակ: 22
Մտավոր հետամնաց երեխաների ընկալման առանձնահատկությունները
CODE(2010004001)
էջերի քանակ: 16
Վարքի խանգարումները շիզոֆրենիայի ժամանակ
CODE(2010004002)
էջերի քանակ: 17
Արարքը որպես հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հատկանիշ
CODE(2010004003)
էջերի քանակ: 28
Яндекс.Метрика