Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер



Աշխատանքների ցանկ

Անձնական դերանունները Մ.Խորենացու <<Հայոց պատմություն>>-ում
CODE(2023000401)
էջերի քանակ: 15
Բաղադրյալ բառեր
CODE(2023000402)
էջերի քանակ: 37
Բազմաբաղադրիչ բառերը Իսահակյանի արձակ բանաստեղծություններում
CODE(2023000403)
էջերի քանակ: 24
Ուղղագրության սկզբունքները
CODE(2023000404)
էջերի քանակ: 4
“Սերը” որպես լեզվամշակույթային կոնցեպտ
CODE(2023000405)
էջերի քանակ: 22
Ապրիորիստական Դոգմատիզմ
CODE(2023000406)
էջերի քանակ: 22
Բաղադրյալ բառեր-2
CODE(2023000429)
էջերի քանակ: 36
Հոլովներ
CODE(2023000430)
էջերի քանակ: 29
Логика
CODE(2023000994)
էջերի քանակ: 21
Հռետորական խոսքի արտաքին բաղադրիչները և խոսքի հնչման կուլտուրան
CODE(2023001052)
էջերի քանակ: 15
Հնաբանությունները Ղ. Աղայանի «Արություն և Մանվել» վեպում
CODE(2023001072)
էջերի քանակ: 14
Տրամաբանական շեշտ
CODE(2023001083)
էջերի քանակ: 16
Գործուն (ակտիվ) և ոչ գործուն (պասիվ) բառեր.Հնաբանություններ,նորաբանություններ
CODE(2023001241)
էջերի քանակ: 25
Հայոց լեզվի մեթդիկա
CODE(2023001255)
էջերի քանակ: 20
Անկախ դերբայների կիրառությունը Վահան Տերյանի<<Երկիր Նաիրի>> շարքում
CODE(2023001509)
էջերի քանակ: 15
Բացառական և գործիական հոլովների կիրառությունը Բակունցի «Սև ցելերի սերմնացանը» ժողովածույում
CODE(2023001531)
էջերի քանակ: 11
Հայերենի հոլովական համակարգը, Զուգաձևությունները ժամանակակից հայերենի հոլովական համակարգում և ՛՛Ազգ՛՛ թերթում
CODE(2023001535)
էջերի քանակ: 17
Զուգաձևությունները ժամանակակից հայերենի հոլովական համակարգում և «Ազգե թերթում
CODE(2023001539)
էջերի քանակ: 18
Признание и изменение элементов финансовой отчетности
CODE(2023001576)
էջերի քանակ: 27
Բայի սեռը անգլերենում և հայերենում
CODE(2023001653)
էջերի քանակ: 14
Երգիծանքի դրսևորումը Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» կատակերգությունում
CODE(2023001756)
էջերի քանակ: 16
Միակազմ հետադաս որոշչի կիրառությունը Պ. Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմում
CODE(2023001757)
էջերի քանակ: 15
Անկախ դերբայների կիրառությունը Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքում
CODE(2023001758)
էջերի քանակ: 14
Չեզոք և ներգործող սեռի բայերը Եղիշե Չարենցի «Գիրք ճանապարհի» ժողովածույում
CODE(2023001759)
էջերի քանակ: 17
Քերականական ոճաբանական արտահայտչամիջոցները և Բարսեղ Կեսարացու ´´Վեցօրեան´
CODE(2023001760)
էջերի քանակ: 19
Անկախ դերբայների կիրառությունը Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքում-2
CODE(2023001761)
էջերի քանակ: 15
Մտավոր ունակություններ արտահայտող արձվածքներ հայրենում և ռուսերենում
CODE(2023001762)
էջերի քանակ: 17
Պատմահամեմատական լեզվաբանության առաջին փուլը
CODE(2023001833)
էջերի քանակ: 12
Ռափայել Պատկանյանի «Փառասերե վիպակը
CODE(2023001834)
էջերի քանակ: 10
Պարսկերենի դարձվածաբանական միավորները
CODE(2023001882)
էջերի քանակ: 23
Անգլերեն նախդիրներ
CODE(2023002053)
էջերի քանակ: 30
Մակդիր
CODE(2023002054)
էջերի քանակ: 27
Ռոմանական ոճ
CODE(2023002055)
էջերի քանակ: 23
Որակական ածական
CODE(2023002056)
էջերի քանակ: 23
Ստորոգում,ստորագյալի տեսակները
CODE(2023002057)
էջերի քանակ: 18
Որակական ածականների ընդհանուր բնութագիրը. որակական ածականների համեմատության աստիճանները
CODE(2023002758)
էջերի քանակ: 19
Անձնանունները որպես հայերենի բառապաշարի մի մաս
CODE(2023002794)
էջերի քանակ: 30
Պաշտոնական նամակներ
CODE(2023002796)
էջերի քանակ: 21
Նախադասության բազմակի անդամների ուսուցում
CODE(2023003074)
էջերի քանակ: 13
Խոսքի տեխնիկա
CODE(2023003075)
էջերի քանակ: 24
Հոմանիշների ուսուցում
CODE(2023003076)
էջերի քանակ: 18
Ածական - մակբայ տարարժեք բառերի ուսուցում
CODE(2023003077)
էջերի քանակ: 15
Անկախ դերբայների կիրառությունը Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի»-ում
CODE(2023003078)
էջերի քանակ: 15
Չափածո խոսք. Հնչյունաբանությունը և կառուցվածքը
CODE(2023003079)
էջերի քանակ: 12
Գործնական գրություններ.Բացատրագիր,տեղեկանք, բնութագիր
CODE(2023003080)
էջերի քանակ: 17
Հայոց լեզվի ուսուցումը 19–րդ դարում և խորհրդային դպրոցում
CODE(2023003081)
էջերի քանակ: 13
Հրամայական եղանակի առանձնահատկությունները Ստեփան Զորյանի «Պապ թագավոր» պատմավեպում
CODE(2023003082)
էջերի քանակ: 21
Լեզվի ծագման բնագիտական և հասարակական տեսությունները.Աշխարհի հիմնական լեզվաընտանիքները
CODE(2023003083)
էջերի քանակ: 20
ՀՊՄՀ հայոց լեզվի ամբիոնի դերը ժամանակակից շրջանում
CODE(2023003084)
էջերի քանակ: 12
Հայոց լեզվի ուսուցումը հետխորհրդային դպրոցում
CODE(2023003085)
էջերի քանակ: 13
Շեշտափոխական հնչյունափոխության ուսուցումը
CODE(2023003086)
էջերի քանակ: 15
Պարզ նախադասությունների տիպերը ըստ կազմության անգլերենում և հայերենում
CODE(2023003148)
էջերի քանակ: 18
Imperative Sentences in English
CODE(2023003173)
էջերի քանակ: 22
Բառերի իմաստային և պատմական փոփոխությունները հայերենում
CODE(2023003903)
էջերի քանակ: 20
Հարադրությունները և դարձվածային միավորները Մահարու << Ծաղկած փշալարեր>> վիպակում
CODE(2023003990)
էջերի քանակ: 14
Բայի հատկանիշի, դեմքի, թվի, ժամանակի, սեռի ուսուցումը ժամանակակից մեթոդների կիրառությամբ
CODE(2023003991)
էջերի քանակ: 22
Գոյականի թվի ուսուցումը ավանդական և ժամանակակից մեթոդների համադրությամբ
CODE(2023003992)
էջերի քանակ: 17
Բայական հարադրություններ զուգադրական հարադրություններ
CODE(2023003993)
էջերի քանակ: 26
Հարադրություններ
CODE(2023003994)
էջերի քանակ: 24
Նախադասության գլխավոր անդամների ուսուցումը ավանդական և ժամանակակից մեթոդների համադրմամբ
CODE(2023003995)
էջերի քանակ: 20
Վերաբերականը և ձայնարկությունը որպես խոսքի մաս
CODE(2023003996)
էջերի քանակ: 12
Яндекс.Метрика