Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Անապատացումը որպես գլոբալ հիմնախնդիր
CODE(2003000054)
էջերի քանակ: 26
Անապատացումը որպես գլոբալ հիմնաղնդիր ՀՀ-ում
CODE(2003000433)
էջերի քանակ: 25
Էկոլոգիական ճգնաժամ
CODE(2003000434)
էջերի քանակ: 17
Կայուն զարգացման արդի վիճակը
CODE(2003000459)
էջերի քանակ: 17
Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում
CODE(2003000794)
էջերի քանակ: 39
Երկրորդային ռեսուրսներ
CODE(2003000824)
էջերի քանակ: 24
Բնական պայմանները և ռեսուրսներ
CODE(2003001041)
էջերի քանակ: 31
Աղստև գետ
CODE(2003001094)
էջերի քանակ: 28
Բնապահպանական ծախսեր
CODE(2003001095)
էջերի քանակ: 28
Բնապահպանական արդի հիմնախնդիրները
CODE(2003001096)
էջերի քանակ: 16
Բնապահպանական արդի հիմնախնդիրները -2
CODE(2003001097)
էջերի քանակ: 17
Էկոլոգիական ճգնաժամ
CODE(2003001098)
էջերի քանակ: 17
Ջրային պաշարների արդյունավետ օգտագործում և պահպանություն
CODE(2003001099)
էջերի քանակ: 15
Շրջակա միջավայրի և բնօգտագործման կառավարման տնտեսական մեղանիզմը
CODE(2003001185)
էջերի քանակ: 18
Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը ՀՀ-ում, խնդիրներ և գործողություններ
CODE(2003001186)
էջերի քանակ: 13
Գազանանոցներ և կենդանաբանական այգիներ
CODE(2003001296)
էջերի քանակ: 35
Ջրոլորտը որպես բնական համակարգ
CODE(2003001398)
էջերի քանակ: 30
Հողերի որակական գնահատումը ՀՀ-ում
CODE(2003001408)
էջերի քանակ: 22
Տեղական քամիներ
CODE(2003001632)
էջերի քանակ: 22
Բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսավորման համակարգի փոփոխությունները,խնդիրները և հեռանկարները
CODE(2003001819)
էջերի քանակ: 21
Ընդերքի օգտագործման և պահպանման էկոլոգիական խնդիրները
CODE(2003001861)
էջերի քանակ: 18
Բնօգտագործման կառավարումը շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը տեսակներն ու սկզբունքները
CODE(2003001967)
էջերի քանակ: 24
Գեղարքունիքի մարզի էկոլոգիական վիճակի անթրոպոգեն ներգործության գնահատումը և օպտիմալացման ուղիները
CODE(2003001968)
էջերի քանակ: 22
Գլոբալ շրջակա միջավայրը ծառայությունների ոլորտում
CODE(2003001969)
էջերի քանակ: 22
ՀԷԿ
CODE(2003001970)
էջերի քանակ: 18
Կալյումական պարարտանյութեր
CODE(2003001971)
էջերի քանակ: 20
Լոռվա մարզի էկոլոգիան
CODE(2003001972)
էջերի քանակ: 18
Ներգործությունը ջրոլորտի վրա
CODE(2003001973)
էջերի քանակ: 30
Քարտեզագիտություն,մակագրություններ
CODE(2003001974)
էջերի քանակ: 21
Գեղարքունիքի մարզի Սևանի տարածաշրջանի էկոլոգիկան լարվածություն առաջացնող գործոնները, գնահատումը և վերացման ուղիները
CODE(2003001975)
էջերի քանակ: 23
Բնական աղետների տեսակները
CODE(2003002000)
էջերի քանակ: 22
Բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսավորումը
CODE(2003002001)
էջերի քանակ: 22
Էկոլոգիական դաստիարակություն
CODE(2003002002)
էջերի քանակ: 24
Էկոլոգիական կենսոլորտ և մթնոլորտ
CODE(2003002003)
էջերի քանակ: 18
Էներգետիկ աղբյուրներ
CODE(2003002004)
էջերի քանակ: 29
Ջրային ռեսուրս
CODE(2003002005)
էջերի քանակ: 24
Կարիքի գնահատումը արտակարգ իրավիճակներում
CODE(2003002006)
էջերի քանակ: 23
Միջավայրի բիոտիկ գործոնների դերը կենդանիների էկոլոգիայում
CODE(2003002007)
էջերի քանակ: 22
Օզոնի շերտի քայքայման խնդիրը
CODE(2003002008)
էջերի քանակ: 28
Պետական էկոլոգիայի վերահսկողությունը
CODE(2003002009)
էջերի քանակ: 15
Շրջակա միջավայրի նորմավորում
CODE(2003002010)
էջերի քանակ: 18
Որոտան-Արփա-Սևան
CODE(2003002011)
էջերի քանակ: 32
Հայաստանի հանքային հարստությունները
CODE(2003002776)
էջերի քանակ: 25
Ջրային ռեսուրսներ
CODE(2003002777)
էջերի քանակ: 24
Շրջական միջավայր
CODE(2003002778)
էջերի քանակ: 15
Ընդերքի իրացման ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա և նվասը կանխելու մեխանիզմը ՀՀ-ում
CODE(2003002931)
էջերի քանակ: 30
Արդյունաբերական և կենցաղային թափոնների կառավարում
CODE(2003002932)
էջերի քանակ: 26
Աշխարհագրական մոնիթորինգ
CODE(2003002935)
էջերի քանակ: 21
Բնագիտության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները.կենդանաբանություն
CODE(2003002936)
էջերի քանակ: 20
«Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները եւ նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում»
CODE(2003002937)
էջերի քանակ: 36
Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության իրավական կարգավորումը
CODE(2003002938)
էջերի քանակ: 26
Երևանի քաղաքամերձ անտառատնակները
CODE(2003002939)
էջերի քանակ: 24
Եվրոպայի ներքին ջրերը
CODE(2003002940)
էջերի քանակ: 24
Գլոբալ էկոլոգիական ճգնաժամերի էությունը և դրանց վերացման հեռանկարները
CODE(2003002941)
էջերի քանակ: 32
Հայաստանի հողային ռեսուրսներ
CODE(2003002942)
էջերի քանակ: 26
ՀՀ կենդանիների աշխարհագրական տարածվածությունը եվ գոտիները
CODE(2003002943)
էջերի քանակ: 20
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսաաշխարհագրական գնահատումը
CODE(2003002944)
էջերի քանակ: 24
Կոտայքի մարզի Հրազդանի տարածաշրջանի էկոլոգիան
CODE(2003002945)
էջերի քանակ: 35
Կոտայքի շրջանի Աբովյան քաղաքի էկոլոգիական վիճակը
CODE(2003002946)
էջերի քանակ: 22
Մթնոլորտային օդի պահպանման կառավարումը ՀՀ-ում
CODE(2003002947)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսության էկոլոգիացում և էկոլոգիական ճգնաժամ
CODE(2003002948)
էջերի քանակ: 17
Թուրքիայի բնառեսուրսները
CODE(2003002949)
էջերի քանակ: 35
Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը անբարենպաստ է
CODE(2003003203)
էջերի քանակ: 17
ՀՀ բնառեսուրսային պոտենցիալը և դրա տնտեսական գնահատման հիմնախնդիրները
CODE(2003003204)
էջերի քանակ: 20
Շրջակա միջավայրի ցուցանիշների միջազգային համադրում
CODE(2003003205)
էջերի քանակ: 18
Թափոնների կառավարման արդի հիմնախնդիրները
CODE(2003003206)
էջերի քանակ: 15
Տարբեր բերկրների էկոլոգիական քաղաքականություն
CODE(2003003207)
էջերի քանակ: 18
Թույլատրելի արտանետումների նորմատիվներն ու ստանդարտները: Աղտոտումների գործող ստանդարտների համակարգի թերությունները
CODE(2003003208)
էջերի քանակ: 20
Հողային ռեսուրսների կառավարման նպատակները
CODE(2003003253)
էջերի քանակ: 20
Բնապահպանական անվտանգությունը՝ որպես ազգային անվտանգության բաղադրիչ
CODE(2003003377)
էջերի քանակ: 17
Դանթե Ալիգերիի «Աստվածային կատակերգություն»
CODE(2003003769)
էջերի քանակ: 20
Яндекс.Метрика