Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Աշխարհագրական ատլասներ
CODE(2001000032)
էջերի քանակ: 28
Կոտայքի մարզ
CODE(2001000033)
էջերի քանակ: 20
Ռելիեֆ
CODE(2001000034)
էջերի քանակ: 22
Էկոլոգիական ճգնաժամը` որպես գլոբալ խնդիր
CODE(2001000057)
էջերի քանակ: 17
Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը
CODE(2001000573)
էջերի քանակ: 23
Չինաստան
CODE(2001000641)
էջերի քանակ: 16
Տնտեսական աշխարհագրություն
CODE(2001000643)
էջերի քանակ: 32
Փոքր գետերի խնդիրները
CODE(2001000644)
էջերի քանակ: 25
Բնական պայմաններ,բնական ռեսուրսներ
CODE(2001000645)
էջերի քանակ: 32
Ատլասներ
CODE(2001000884)
էջերի քանակ: 22
Ծովափերում ընթացող ակումուլյատիվ պրոցեսները և դրանց արդյունքւոմ առաջացած ռելիեֆի ձևերը
CODE(2001001226)
էջերի քանակ: 18
Հայաստանի վարչական մարզերը
CODE(2001001591)
էջերի քանակ: 17
ասարակական աշխարհագրական հետազոտությունների տեսակները ,Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ուսումնասիրության մեթոդները
CODE(2001001643)
էջերի քանակ: 14
Հարավարևելյան Ասիայի երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախադրյալները
CODE(2001003045)
էջերի քանակ: 16
Ուկրաինայի ընդերքի ռեսուրսների համալիրային գնահատումը
CODE(2001003046)
էջերի քանակ: 19
Բարձր լուսաչափի արբանյակային պատկերների կիրառումը կադաստրային քարտեզագրման նպատակով
CODE(2001003216)
էջերի քանակ: 22
Քարտեզների ընդհանուր ձևավոևման տարրերը
CODE(2001003217)
էջերի քանակ: 20
Ուսմունք կենսացենոզի մասին: Կենսացենոզի կազմը, կառուցվածքը եւ դինամիկան
CODE(2001003275)
էջերի քանակ: 20
Դիտողական նյութ
CODE(2001003288)
էջերի քանակ: 20
Ձյունածածկույթի դինամիկ փոփոխությունները և բաշխվածությունը Շիրակի մարզում
CODE(2001003296)
էջերի քանակ: 40
Հասարակական աշխարհագրություն` որպես ինքնուրույն գիտության ձևավորում
CODE(2001003308)
էջերի քանակ: 17
Կոտայքի մարզի ընդհանուր բնութագիրը և գեոէկոլոգիական իրավիճակը
CODE(2001003316)
էջերի քանակ: 25
Ժամանակակից սերվիսը` հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները
CODE(2001003369)
էջերի քանակ: 25
Սյունիքի մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները
CODE(2001003375)
էջերի քանակ: 26
Սյունիքի մարզի ընդերքի ռեսուրսների վերլուծությունը
CODE(2001003379)
էջերի քանակ: 26
Աֆրիկայի բնական պայմանները և ռեսուրսները
CODE(2001003380)
էջերի քանակ: 25
ԱՄՆ-ի տնտեսության զարգացման նախադրյալների գնահատականը
CODE(2001003381)
էջերի քանակ: 25
Նավթային ռեսուրսների աշխարհաքաղաքական բովանդակությունը
CODE(2001003382)
էջերի քանակ: 20
Շիրակի մարզի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(2001003383)
էջերի քանակ: 21
Կադաստրայիրն քարտեզների նշանակությունը և ստեղծումը լուսաչափերի օգնությամբ
CODE(2001003384)
էջերի քանակ: 25
Ավստրալիայի ընդերքի ռեսուրսների ընդհանուր գնահատականը
CODE(2001003385)
էջերի քանակ: 20
Ձևավորման դերը քարտեզների կազզման ժամանակ
CODE(2001003386)
էջերի քանակ: 20
Ռուսաստանի վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների բնութագիրը
CODE(2001003387)
էջերի քանակ: 25
Հասկացություն սոլիֆլյուկցիայի մասին
CODE(2001003388)
էջերի քանակ: 20
Ուկրաինայի ընդերքի ռեսուրսների օգտագործումը տնտեսության մեջ
CODE(2001003389)
էջերի քանակ: 20
Գեոինֆորմատիկայի կապը այլ գիտությունների հետ
CODE(2001003931)
էջերի քանակ: 25
Քամիների տեսակները և տարածման օրինաչափությունները
CODE(2001003933)
էջերի քանակ: 26
Ցիկլոնները և անտիցիկլոններ դրանց կլիմա առաջացնող դերը
CODE(2001003963)
էջերի քանակ: 30
Երկրագնդի կլիմաների դասակարգումը
CODE(2001003979)
էջերի քանակ: 27
Լանդշաֆթը որպես աշխարհագրական թաղանթի բաղադրիչ
CODE(2001003980)
էջերի քանակ: 26
Մթնոլորտի ընդհանուր և ռեգիոնալ շրջանառություն
CODE(2001003981)
էջերի քանակ: 26
Քամիների տեսակները և տարածման օրինաչափությունները-2
CODE(2001003982)
էջերի քանակ: 26
Яндекс.Метрика