Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Գլոբալացում
CODE(4018000007)
էջերի քանակ: 22
Համաշխարհային տնտեսության էությունը
CODE(4018000008)
էջերի քանակ: 17
Համախառն բերքի և բերքատվության դինամիկայի վիճակագրական վերլուծությունը
CODE(4018000009)
էջերի քանակ: 21
Հասարակական ընտրության տեսությունը կոլեկտիվ և շուկայական գործունեությունը,նմանություններն ու տարբերությունները
CODE(4018000010)
էջերի քանակ: 16
Հիմնական կապիտալի մասնատվածություն
CODE(4018000011)
էջերի քանակ: 14
Կապի ոլորտի ծառայությունների շուկաների ինֆրակառուցվածքի զարգացումը
CODE(4018000012)
էջերի քանակ: 21
Կոլեկտիվ բրիգադային աշխատանքային գործընթացներ
CODE(4018000013)
էջերի քանակ: 19
Մակրոտնտեսական արժեքայի ցուցանիշները 1995-2004թթ. և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները
CODE(4018000014)
էջերի քանակ: 18
Մանրածախ առևտրական կազմակերպություն
CODE(4018000015)
էջերի քանակ: 16
Միջազգային վարկի հիմնական տեսակները
CODE(4018000017)
էջերի քանակ: 17
Նոր արտադրանքի յուրացման կազմակերպումը ձեռնարկությունում
CODE(4018000018)
էջերի քանակ: 19
Պետական ծախսերը ՀՀ կրթության բնագավառում
CODE(4018000019)
էջերի քանակ: 17
Պորտֆելային ռիսկը և դրա կառավարումը
CODE(4018000020)
էջերի քանակ: 20
Սեփական կապիտալի կառավարումը
CODE(4018000021)
էջերի քանակ: 24
Սեփականության հարաբերությունների էությունը և դերը տնտեսական համակարգում
CODE(4018000022)
էջերի քանակ: 18
Տարանցիկ փոխադրումների դերը արտաքին տնտեսական գործունեության զարգացման գործում
CODE(4018000023)
էջերի քանակ: 21
Տեխնիկական առաջընթացը և տեխնոլոգիաների միջազգային շարժը
CODE(4018000024)
էջերի քանակ: 22
Տնտեսագիտության նոր դասական դպրոցը
CODE(4018000025)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսական աճ
CODE(4018000026)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսական համակարգերի էությունը և հիմնական տիպերը
CODE(4018000027)
էջերի քանակ: 19
Տնտեսական ինտեգրացման հիմնախնդիրները ԱՊՀ - ում
CODE(4018000028)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսական ռեսուրսների պահանջի գնահատում
CODE(4018000029)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսության պետական միջամտության անհրաժեշտությունը
CODE(4018000030)
էջերի քանակ: 18
Զբոսաշրջությունը որպես Հայաստանի տնտեսության արագ զարգացող բնագավառ
CODE(4018000031)
էջերի քանակ: 18
Ամբողջական պահանջարկի էությունը,բաղադրիչները,կորը
CODE(4018000063)
էջերի քանակ: 21
Ապրանքագիտության համառոտ պատմությունը և ժամանակակից խնդիրները
CODE(4018000064)
էջերի քանակ: 20
Առաջարկի ճկունությունը և դրա վերլուծությունն ու գնահատումը
CODE(4018000065)
էջերի քանակ: 14
Առևտրային բանկեր
CODE(4018000066)
էջերի քանակ: 21
Առևտրային կազմակերպություն
CODE(4018000067)
էջերի քանակ: 25
Արժեթղթերի շուկա
CODE(4018000068)
էջերի քանակ: 19
Արտադրական ձեռնարկությունների սնանկացման հիմնահարցերը
CODE(4018000069)
էջերի քանակ: 18
Աշխատանքի արտադրողականության չափման հիմունքներ
CODE(4018000070)
էջերի քանակ: 14
Աշխատանքի արտադրողականությունը
CODE(4018000071)
էջերի քանակ: 14
Արտադրության գործոնները
CODE(4018000073)
էջերի քանակ: 18
Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները խմբային /երթուղային/նկարահանման արդյունքների հիման վրա
CODE(4018000074)
էջերի քանակ: 16
Աշխատանքի պայմանների բարելավումը արտադրական կազմակերպություններում
CODE(4018000075)
էջերի քանակ: 17
Բաժնետիրական ընկերության պարտատոմսերի շրջանառության և մարման առանձնահատկությունները
CODE(4018000076)
էջերի քանակ: 19
Բանկային հաշիվներ
CODE(4018000077)
էջերի քանակ: 18
Բանկերը, նրանց տեսակները և գործառույթները
CODE(4018000078)
էջերի քանակ: 18
Բիզնես և էկոլոգիատնտեսական հավասարակշռություն
CODE(4018000079)
էջերի քանակ: 14
Ֆինանսներ և վարկ
CODE(4018000080)
էջերի քանակ: 14
Ձեռնարկությունների մրցունակությունը, դրա գնահատումը, պահպանման ու ապահովման մեխանիզմը
CODE(4018000081)
էջերի քանակ: 23
Ձեռնարկություն
CODE(4018000082)
էջերի քանակ: 20
Հասարակական արտադրության գործոնները .ռեսուրսների սահմանափակվածություն
CODE(4018000083)
էջերի քանակ: 15
Հողի հարկը
CODE(4018000084)
էջերի քանակ: 18
Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվառում
CODE(4018000085)
էջերի քանակ: 21
Պլաստիկ քարտեր
CODE(4018000091)
էջերի քանակ: 19
Ռենտա
CODE(4018000092)
էջերի քանակ: 13
Տնտեսական ինտեգրման նախադրյալները.օտարերկրյա ներդրումներ
CODE(4018000093)
էջերի քանակ: 18
Տնտեսական ցիկլեր
CODE(4018000094)
էջերի քանակ: 22
Տնտեսությանը պետության միջամտության անհրաժեշտությունը
CODE(4018000095)
էջերի քանակ: 22
Վարկ-2
CODE(4018000096)
էջերի քանակ: 19
Վարկառուի վարկունակության գնահատումը
CODE(4018000097)
էջերի քանակ: 18
Արտաքին առևտրի էությունը, դերն ու նշանակությունը
CODE(4018000111)
էջերի քանակ: 15
Բաց էկոնոմիկա հասկացությունը
CODE(4018000112)
էջերի քանակ: 16
Բիզնես պլան
CODE(4018000113)
էջերի քանակ: 18
Արժեթղթերի շուկայի էությունը,կառուցվածքը և մակրոտնտեսական նշանակությունը
CODE(4018000115)
էջերի քանակ: 25
Մաքսերի կիրառումը արտաքին առևտրում և ՀՀ արտաքին առևտրային ռեժիմ
CODE(4018000116)
էջերի քանակ: 14
Անհատական վաճառքի և ուղղակի մարքեթինգի համակարգերը
CODE(4018000126)
էջերի քանակ: 17
Վարկերի դասակարգման չափանիշները որպես ներդրումների իրականացման աղբյուր
CODE(4018000128)
էջերի քանակ: 13
Ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտ թվի որոշումը և դրանց տվյալների տարածման եղանակները գլխավոր համակցության վրա
CODE(4018000129)
էջերի քանակ: 14
Անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցները
CODE(4018000130)
էջերի քանակ: 12
Առավել արդյունավետ օգտագործման սկզբունքները
CODE(4018000131)
էջերի քանակ: 14
Անշարժ գույքի շուկայի գործառույթները
CODE(4018000132)
էջերի քանակ: 16
Դրամավարկային քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացը
CODE(4018000133)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական ճգնաժամի նախադրյալների բացահայտման անհրաժեշտությունը
CODE(4018000134)
էջերի քանակ: 14
Գործավարության հիմունքներ
CODE(4018000135)
էջերի քանակ: 15
Հիփոթեքային վարկավորման պայմանների համեմատական վերլուծությունը ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(4018000136)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության գօրծունեության լիցենզավորումը, դրա նպատակները և ձևերը
CODE(4018000137)
էջերի քանակ: 10
Ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտ թվի որոշումը և դրանց տվյալների տարածման եղանակները գլխավոր համակցության վրա2
CODE(4018000138)
էջերի քանակ: 18
Ածանցյալ արժեթղթեր գնողները և վաճառողները: Ածանցյալ արժեթղթերը որպես արբիտրաժի միջոց
CODE(4018000139)
էջերի քանակ: 17
Ագրարային համակարգի ենթակառուցվածքների զարգացման խնդիրը
CODE(4018000140)
էջերի քանակ: 18
Անշարժ գույքի շուկայի առանձնահատկությունները
CODE(4018000141)
էջերի քանակ: 10
Անշարժ գույքի շուկայի հիմնական հասկացությունները և առանձնահատկությունները
CODE(4018000142)
էջերի քանակ: 16
Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելում
CODE(4018000143)
էջերի քանակ: 11
Ապահովագրության էությունը,Ապահովագրական ծառայությունների արդյունավետությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
CODE(4018000144)
էջերի քանակ: 12
Ապահովագրական սակագները որպես ընկերության ֆինանսական կայունության ապահովման հիմք
CODE(4018000145)
էջերի քանակ: 12
Աշխարհի խոշոր ապահովագրական բրոքերային ընկերությունները
CODE(4018000146)
էջերի քանակ: 14
Ապահովագրության ոլորտի արդի հիմնախնդիրները
CODE(4018000148)
էջերի քանակ: 12
Ապահովագրության բովանդակությունը, նշանակությունը և գործառույթները
CODE(4018000149)
էջերի քանակ: 15
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության և վճարների իրավական կարգավորումը
CODE(4018000151)
էջերի քանակ: 15
Ապագովագրությունը որպես ներդրումային ռիսկի արդյունավետ կառավարման ձև
CODE(4018000152)
էջերի քանակ: 11
Ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման մաքսային ռեժիմները
CODE(4018000153)
էջերի քանակ: 11
Ապրանքային անվանացանկի նկարագիրը, դասակարգումը և ծածկագիրը
CODE(4018000154)
էջերի քանակ: 12
Մանրածախ առևտրում ապրանքների վաճառքի գնի և ինքնարժեքի տարբերության բաղադրիչները
CODE(4018000155)
էջերի քանակ: 12
Արդյունավետ կազմակերպման մոդելը կամ կազմակերպության վերահսկելի գործոնները
CODE(4018000156)
էջերի քանակ: 13
Առևտրային բանկերի վարկային ռեսուրսները
CODE(4018000158)
էջերի քանակ: 18
Առևտրային բանկերի վարկային ռեսուրսները և դրանց կարգավորումը
CODE(4018000159)
էջերի քանակ: 16
Առևտրային բանկերի բնորոշումը և գործունեության առանցնահատկությունները
CODE(4018000160)
էջերի քանակ: 8
Առևտրական գովազդը որպես սպասարկման որակի բարձրացման տարր
CODE(4018000161)
էջերի քանակ: 14
Գնագոյացումը ոչ կատարյալ մրցակցության շուկայում
CODE(4018000194)
էջերի քանակ: 14
Ակցիզային հարկ
CODE(4018000195)
էջերի քանակ: 16
Ակցիզային հարկ-2
CODE(4018000196)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրության դերը և ֆունկցիանեչը
CODE(4018000197)
էջերի քանակ: 11
Արժութային հարաբերություն
CODE(4018000198)
էջերի քանակ: 17
Արժութային քաղաքականության էությունը
CODE(4018000199)
էջերի քանակ: 17
Արժութային ռիսկ և նրա ապահովագրումը
CODE(4018000200)
էջերի քանակ: 12
Առողջապահության ծախսերը
CODE(4018000201)
էջերի քանակ: 14
Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանուր և մասնակի ցուցանիշները
CODE(4018000202)
էջերի քանակ: 13
Արտաքին էֆեկտներ
CODE(4018000203)
էջերի քանակ: 14
Արտադրական ֆունկցիաների մաթեմատիկական մոդելները
CODE(4018000204)
էջերի քանակ: 11
Արդյունաբերական արտադրանք
CODE(4018000205)
էջերի քանակ: 16
Արտադրության գործոններ
CODE(4018000206)
էջերի քանակ: 13
Արտադրական գործոններ
CODE(4018000207)
էջերի քանակ: 17
Արտադրական ծախսեր
CODE(4018000208)
էջերի քանակ: 14
Արտաքին տնտեսական գործունեության ոչ սակագնային կարգավորումը
CODE(4018000209)
էջերի քանակ: 13
Արտաքին տնտեսական գործունեության սակագնային պլան
CODE(4018000210)
էջերի քանակ: 13
Արտազգային ֆինանսական կենտրոնները և դրանց դերը միջազգային բիզնեսի զարգացման գործում
CODE(4018000211)
էջերի քանակ: 12
Աշխատավարզի մակարդակները
CODE(4018000212)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքի արտադրողականություն
CODE(4018000213)
էջերի քանակ: 15
Աշխատանքային ռեսուրսներ
CODE(4018000214)
էջերի քանակ: 16
Աշխատանքային միջազգային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները
CODE(4018000215)
էջերի քանակ: 11
Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն
CODE(4018000216)
էջերի քանակ: 13
Աշխատանքային շուկա
CODE(4018000217)
էջերի քանակ: 13
Արտաքին տնտեսական ոլորտ
CODE(4018000218)
էջերի քանակ: 14
Արտաքին տնտեսական գործունեության սակագնային պլան-2
CODE(4018000219)
էջերի քանակ: 13
Արտարժույթի փոխարժեք
CODE(4018000220)
էջերի քանակ: 13
Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները
CODE(4018000221)
էջերի քանակ: 16
Աշխատաժամակի օգտագործման բարելավման ուղիները
CODE(4018000222)
էջերի քանակ: 20
Աշխատաժամանկի մոմենտային դիտում
CODE(4018000223)
էջերի քանակ: 16
Աշխատաժամանկի օգտագործման բարելավման ուղիները-2
CODE(4018000224)
էջերի քանակ: 14
Աշխատանք և աշխատավարձ
CODE(4018000225)
էջերի քանակ: 17
Աշխատանքային ռեսուրսներ-2
CODE(4018000226)
էջերի քանակ: 14
Աշխատանքային ռեսուրսների և աշխատանքային ներուժի ձևավորումը և օգտագործումը
CODE(4018000227)
էջերի քանակ: 12
Աշխատանքային ռեսուրսների և աշխատանքային ներուժի ձևավորումը և օգտագործումը-2
CODE(4018000228)
էջերի քանակ: 18
Աշխատանքային գործունեության գնահատումը
CODE(4018000229)
էջերի քանակ: 11
Աշխատանքային պայմանագիր
CODE(4018000230)
էջերի քանակ: 14
Աշխատանքի շուկայի կարգավորման ամերիկյան մոդել
CODE(4018000231)
էջերի քանակ: 16
Աշխատանքիարտադրողականության չափում
CODE(4018000232)
էջերի քանակ: 14
Աշխատանքի արտադրողականություն-2
CODE(4018000233)
էջերի քանակ: 15
Աշխատանքի միջազգային բաժանում
CODE(4018000234)
էջերի քանակ: 11
Աշխատավարձի հաշվառում
CODE(4018000235)
էջերի քանակ: 17
Աշխատավարձի մակարդակի և դինամիկայի վերլուծություն
CODE(4018000236)
էջերի քանակ: 12
Աշխատողների անհատական տվյալներ
CODE(4018000237)
էջերի քանակ: 14
Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն
CODE(4018000238)
էջերի քանակ: 12
Աղքատության հիմնախնդիր
CODE(4018000239)
էջերի քանակ: 13
Ազատ առևտրի ինտեգրացիայի փուլերը
CODE(4018000240)
էջերի քանակ: 12
Բանկային հեռանկարներ
CODE(4018000241)
էջերի քանակ: 18
Առևտրային բանկերի հիմնական նպատակները և խնդիրները
CODE(4018000242)
էջերի քանակ: 18
Բանկային գործունեության նորմատիվներ
CODE(4018000243)
էջերի քանակ: 10
Բանկային համակարգ
CODE(4018000244)
էջերի քանակ: 17
Բակեր,բանկային ծառայություններ
CODE(4018000245)
էջերի քանակ: 15
Բանկի էությունը և դերը
CODE(4018000246)
էջերի քանակ: 13
Բանվորական կադրեր
CODE(4018000247)
էջերի քանակ: 17
Բենչմարքինգ
CODE(4018000248)
էջերի քանակ: 15
Բյուջետային կառուցվածք
CODE(4018000249)
էջերի քանակ: 10
Բնական ռեսուրսներով արտաքին առևտրի տնտեսական արդյունավետությունը
CODE(4018000250)
էջերի քանակ: 11
Բնակչության զբաղվածությունը
CODE(4018000251)
էջերի քանակ: 14
Բոստոնի խորհրդատվական խմբի մատրիցա
CODE(4018000252)
էջերի քանակ: 12
Բոստոնի խորհրդատվական խմբի մատրիցա-2
CODE(4018000253)
էջերի քանակ: 11
Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական գործունեություն
CODE(4018000254)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության դրամական ծախսերzernarkutyan dramakan caxser
CODE(4018000255)
էջերի քանակ: 15
Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության համակարգը
CODE(4018000256)
էջերի քանակ: 12
Ձեռնարկությունը և շուկան
CODE(4018000257)
էջերի քանակ: 13
Ճգնաժամերը պետական կառավարման համակարգերում
CODE(4018000258)
էջերի քանակ: 12
Դեբիտորական պարտքեր
CODE(4018000259)
էջերի քանակ: 12
Դիսպերսիայի էությունը,տեսակները և դրանց գումարման կանոնը
CODE(4018000260)
էջերի քանակ: 15
Դրամական համակարգ
CODE(4018000261)
էջերի քանակ: 11
Դրամական միջոցների հոսքի կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն
CODE(4018000262)
էջերի քանակ: 13
Դրամական ռեֆորմ
CODE(4018000263)
էջերի քանակ: 10
Ազատ առևտուր
CODE(4018000264)
էջերի քանակ: 14
Բացարձակ մեծություններ
CODE(4018000265)
էջերի քանակ: 16
Դրամական միջոցներ
CODE(4018000266)
էջերի քանակ: 13
Բյուջեի գործընթաց
CODE(4018000267)
էջերի քանակ: 14
Ծառայություններ
CODE(4018000268)
էջերի քանակ: 15
Դիլերային գործունեություն
CODE(4018000269)
էջերի քանակ: 11
Դինամիկայի շարքերի հարթեցման վերլուցական եղանակները
CODE(4018000270)
էջերի քանակ: 14
Դրամավարկային քաղաքականություն
CODE(4018000271)
էջերի քանակ: 18
Դրամավարկային քաղաքականություն-2
CODE(4018000272)
էջերի քանակ: 11
Դրամավարկային քաղաքականություն-3
CODE(4018000273)
էջերի քանակ: 11
Դրամավարկային քաղաքականություն-4
CODE(4018000274)
էջերի քանակ: 13
Դրույթ
CODE(4018000275)
էջերի քանակ: 12
Դրամավարկային քաղաքականության մեթոդները
CODE(4018000276)
էջերի քանակ: 13
Էկոտուրիզմը ՀՀ-ում
CODE(4018000277)
էջերի քանակ: 14
Էլոկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն
CODE(4018000278)
էջերի քանակ: 13
Երկակի խնդիր
CODE(4018000280)
էջերի քանակ: 16
Երկարաժամկետ փոխառությունների հաշվառումը
CODE(4018000281)
էջերի քանակ: 11
Երկարաժամկետ հավասարակշռությության պայմանները մրցակցային շուկայում
CODE(4018000282)
էջերի քանակ: 14
Եվրոպական արժութային համակարգ
CODE(4018000283)
էջերի քանակ: 11
Ֆակտորինգ
CODE(4018000285)
էջերի քանակ: 17
ֆինանսական կայունության վերլուծությունը
CODE(4018000286)
էջերի քանակ: 12
Ֆինանսական դրության կանխատեսումը և պլանավորումը
CODE(4018000287)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսական քաղաքականություն
CODE(4018000288)
էջերի քանակ: 14
ֆինանսավարկային ինստիտուտներ
CODE(4018000289)
էջերի քանակ: 16
Ֆինանսական շուկա
CODE(4018000290)
էջերի քանակ: 16
Ֆինանսների առաջացման նախադրյալները , էությունը և ֆունկցիաները
CODE(4018000291)
էջերի քանակ: 17
Ֆինանսա-արդյունաբերական խմբեր
CODE(4018000292)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսական բիզնեսի առանձնահատկությունները
CODE(4018000293)
էջերի քանակ: 14
Ֆինանսական ցուցանիշներ
CODE(4018000294)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական պլանավորում
CODE(4018000295)
էջերի քանակ: 12
Ֆինանսական վերահսկողությունը ՀՀ-ում
CODE(4018000296)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական համակրգ
CODE(4018000297)
էջերի քանակ: 16
Ֆիրմաների միջև մրցակցության պետական կարգավորումը
CODE(4018000298)
էջերի քանակ: 11
Ֆիրմաների մրցակցություն
CODE(4018000299)
էջերի քանակ: 15
Ֆիրմայի գործարար գրության համակարգի կառուցվածքը և նշանակությունը
CODE(4018000300)
էջերի քանակ: 12
Ֆիսկալ քաղաքականություն
CODE(4018000301)
էջերի քանակ: 10
Ֆյուչերս
CODE(4018000302)
էջերի քանակ: 13
Ժամանակային շարքերը վիճակագրությունում
CODE(4018000303)
էջերի քանակ: 13
Ժամանակակից ֆոնդային շուկաներ
CODE(4018000304)
էջերի քանակ: 13
Գանձապետարան
CODE(4018000305)
էջերի քանակ: 12
Վարչական կառավարման համակարգը Ֆ. Թեյլորի տեսության մեջ
CODE(4018000306)
էջերի քանակ: 14
Գիտատեխնիկակակն առաջընթաց
CODE(4018000307)
էջերի քանակ: 13
Գնագոյացում
CODE(4018000308)
էջերի քանակ: 12
Գնային ռազմավարություն
CODE(4018000309)
էջերի քանակ: 11
Գների աշխատանքյին ռեսուրսների և հիմնական ֆունկցիաների հաշվեկշռային մոդելներ
CODE(4018000310)
էջերի քանակ: 9
Գործարար էթիկա (Պրոկրեդիտ ՓԲԸ )
CODE(4018000311)
էջերի քանակ: 17
Գործարար պլանի համառոտ բնութագիրը
CODE(4018000312)
էջերի քանակ: 19
Գործառնական ռիսկ
CODE(4018000313)
էջերի քանակ: 17
Բանկային համակարգում առաջացող հիմնական ռիսկերը
CODE(4018000314)
էջերի քանակ: 17
Աշխատավարձի գործավարձային ձևը
CODE(4018000315)
էջերի քանակ: 18
Գործերի անվանացանկ
CODE(4018000316)
էջերի քանակ: 14
Մրցակցային շուկա
CODE(4018000317)
էջերի քանակ: 13
Համակարգչային տեխնոլոգիաները գործավարությունում
CODE(4018000318)
էջերի քանակ: 12
Համայնքի բյուջեն և դրան ներկայացվող պահանջները
CODE(4018000319)
էջերի քանակ: 13
Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
CODE(4018000320)
էջերի քանակ: 12
Հարկային քաղաքականություն
CODE(4018000321)
էջերի քանակ: 15
Հաստատագրված վճարներ
CODE(4018000322)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ ապահովագրական շուկա
CODE(4018000323)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ դրամը, դրամաշրջանառությունը և դրամական համակարգը, նրա հիմնական տարրերը-2
CODE(4018000324)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ բյուջետային համակարգի գլխավոր օղակները
CODE(4018000325)
էջերի քանակ: 15
Հայաստանի ռենտայի դրսևորման ձևերը, հիմնական ցուցանիշների հաշվարկը ՀՀ ֆինանսական շուկայում
CODE(4018000326)
էջերի քանակ: 15
Հարկաբյուջետային քաղաքականություն-2
CODE(4018000327)
էջերի քանակ: 16
Հարկային պատասխանատվություն-2
CODE(4018000328)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը
CODE(4018000329)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ արտահանման և ներմուծման գնահատականը ռացիոնալ բնօգտագործման տեսանկյունից
CODE(4018000330)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ մաքսային ծառայող
CODE(4018000331)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային ծառայողներ
CODE(4018000332)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ մաքսային քաղաքականությունը
CODE(4018000333)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ ներդրումային շուկայի արդի վիճակը
CODE(4018000334)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդների հաղթահարման ուղիները և ֆինանսավորման աղբյուրները
CODE(4018000335)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրդների հաղթահարման ուղիները և ֆինանսավորման աղբյուրները-2
CODE(4018000336)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ պետական և համայնքների բյուջեների դրամարկղային կատարելագործման կարգը
CODE(4018000337)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ քաղաքացիների կենսաթոշակային իրավունքը
CODE(4018000338)
էջերի քանակ: 11
Հիմնական ֆոնդեր-2
CODE(4018000339)
էջերի քանակ: 15
ՀՆԱ հաշվարկման մեթոդները
CODE(4018000340)
էջերի քանակ: 14
Հողերի օգտագործումը և հողային շուկա
CODE(4018000341)
էջերի քանակ: 18
Հողային շուկան և դրա բնորոշ գծերը
CODE(4018000342)
էջերի քանակ: 12
Հրահանգ
CODE(4018000343)
էջերի քանակ: 14
Հրաման
CODE(4018000344)
էջերի քանակ: 17
Հրամանագիր
CODE(4018000345)
էջերի քանակ: 13
Ինդեքս
CODE(4018000346)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ հաշվեկշռային համակարգը
CODE(4018000347)
էջերի քանակ: 16
Հիմնական կապիտալ
CODE(4018000348)
էջերի քանակ: 14
Հողի հարկ
CODE(4018000349)
էջերի քանակ: 17
Իրային ներդրումների շուկան և դրա կառավարումը
CODE(4018000350)
էջերի քանակ: 14
Կադրեր
CODE(4018000351)
էջերի քանակ: 14
Կադրերի որակավորում
CODE(4018000352)
էջերի քանակ: 14
Կանոնադրություն
CODE(4018000353)
էջերի քանակ: 13
Կանխատեսման նորմատիվային մեթոդ
CODE(4018000354)
էջերի քանակ: 15
Գծային և ֆուկցիոնալ կազմակերպական կառուցվածքների առավելություններն ու թերությունները
CODE(4018000355)
էջերի քանակ: 15
Կառավարման ադապտիվ (օրգանական) կազմակերպական կառուցվածքները
CODE(4018000356)
էջերի քանակ: 12
Կառավարում
CODE(4018000357)
էջերի քանակ: 18
Կարճաժամկետ վարկ
CODE(4018000358)
էջերի քանակ: 14
Կառուցվածքային ստորաբաժանման (կոլեգիալ կամ խորհրդակցական մարմնի) կանոնակարգը
CODE(4018000359)
էջերի քանակ: 14
Կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցություն
CODE(4018000360)
էջերի քանակ: 10
Կայունացման քաղաքականություն
CODE(4018000361)
էջերի քանակ: 14
Կազմակերպության հիմնական միջոցները բնութագրող ցուցանիշները
CODE(4018000362)
էջերի քանակ: 13
Կազմակերպության միջազգային միջավայրը և դրանց վերլուծության մեթոդաբանությունը
CODE(4018000363)
էջերի քանակ: 15
ԿԲ
CODE(4018000364)
էջերի քանակ: 12
Կենսաթոշակային համակարգերը արտասահմանյան երկրներում
CODE(4018000365)
էջերի քանակ: 13
Կյանքի ապահովագրության տեսակները և դասերը
CODE(4018000366)
էջերի քանակ: 14
Կոլեկտիվ գործավարձ
CODE(4018000367)
էջերի քանակ: 18
Կողմնորոշումը դեպի սպառողը և մրցակիցը
CODE(4018000368)
էջերի քանակ: 17
Լայն սպառման ապրանքներ
CODE(4018000369)
էջերի քանակ: 20
Լիզինգային գործառնությունների պայմանները և իրագործման մեխանիզմները
CODE(4018000370)
էջերի քանակ: 15
Կառավարման վարչական դպրոց
CODE(4018000371)
էջերի քանակ: 13
Կառավարման վարչական դպրոցը. Թեյլորյան և ֆայլոյան համակարգերի առանձնահատկությունները
CODE(4018000372)
էջերի քանակ: 14
Կազմակերպության անվճարունակության հասկացությունը
CODE(4018000373)
էջերի քանակ: 14
Մաքսային մարմիններ
CODE(4018000374)
էջերի քանակ: 12
Բյուջետային բազմարկիչ
CODE(4018000375)
էջերի քանակ: 11
Մակրոտնտեսական հավասարակշռության նորդասական, քեյնսյան, մոնետարիստական տեսությունները
CODE(4018000376)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային արժեք
CODE(4018000377)
էջերի քանակ: 12
Մաքսային ձևակերպում
CODE(4018000378)
էջերի քանակ: 11
Մաքսային ռեժիմների հասկացությունը և տեսակները
CODE(4018000379)
էջերի քանակ: 10
Մաքսային վճարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և սկզբունքները
CODE(4018000380)
էջերի քանակ: 11
Մաքսային ձևակերպման էությունը
CODE(4018000381)
էջերի քանակ: 12
Մաքսային սակագների էությունը, նպատակը, տարրերը
CODE(4018000382)
էջերի քանակ: 11
Մաքսային համաձայնագիր
CODE(4018000383)
էջերի քանակ: 13
Մարդկային հարաբերությունների և վարքաբանական գիտությունների դպրոց
CODE(4018000384)
էջերի քանակ: 10
Մարդկային կապիտալով պայմանավորված գործառնական ռիսկի դրսևորումը ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(4018000385)
էջերի քանակ: 11
Մարդկային հարաբերությունների և վարքաբանական գիտությունների դպրոց
CODE(4018000386)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ կիրառվող մաքսային վճարները
CODE(4018000387)
էջերի քանակ: 13
Մաքսավճարները և դրանց տեսակները
CODE(4018000388)
էջերի քանակ: 9
Մաքսային համակարգ
CODE(4018000389)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային իրավունքի համակարգ
CODE(4018000390)
էջերի քանակ: 11
Անհատական ընտրություն
CODE(4018000391)
էջերի քանակ: 14
Մարքեթինգ և ծառայություններ
CODE(4018000392)
էջերի քանակ: 13
Մարքեթինգային ծրագիր
CODE(4018000393)
էջերի քանակ: 11
Մարքեթինգ
CODE(4018000394)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային սահմաններում ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման առանձնահատկությունները
CODE(4018000395)
էջերի քանակ: 17
Մասնագիտացված գործունեություն
CODE(4018000396)
էջերի քանակ: 18
Մենեջմենթի դասընթացի առարկան և խնդիրները
CODE(4018000397)
էջերի քանակ: 13
Միջազգային առևտրի աշխարհագրական, ճյուղային և ապրանքային կառուցվածքը
CODE(4018000398)
էջերի քանակ: 17
Միջին աշխատավարձ
CODE(4018000399)
էջերի քանակ: 14
Միջին աշխատավարձ-2
CODE(4018000400)
էջերի քանակ: 14
Մեծածախ ու մանրածախ միջնորդների դասակարգումը
CODE(4018000401)
էջերի քանակ: 11
Մոնոպոլային շուկա
CODE(4018000402)
էջերի քանակ: 13
Մրցակցային ռազմավարություն
CODE(4018000403)
էջերի քանակ: 11
Մրցակցություն-4
CODE(4018000404)
էջերի քանակ: 19
Նամակ – հարցում
CODE(4018000405)
էջերի քանակ: 11
Նամակ –խնդրանք
CODE(4018000406)
էջերի քանակ: 11
Նամակ - առաջարկ
CODE(4018000407)
էջերի քանակ: 12
Ներդրումների էությունը և կառավարման առանցնահատկությունները
CODE(4018000408)
էջերի քանակ: 12
Ներդրումների պետական և բաժնետիրական ֆինանսական մեթոդները
CODE(4018000409)
էջերի քանակ: 19
Նոր արտադրատեսակ
CODE(4018000410)
էջերի քանակ: 13
Նորմավորում
CODE(4018000411)
էջերի քանակ: 15
Ներդրումներ
CODE(4018000412)
էջերի քանակ: 13
Օլիգոպոլիայի էությունը և ձևերը
CODE(4018000413)
էջերի քանակ: 15
Պահանջարկ
CODE(4018000414)
էջերի քանակ: 12
Պարենային ապրանքների անվտանգությունը
CODE(4018000415)
էջերի քանակ: 13
Պաշտոնական հրահանգ
CODE(4018000416)
էջերի քանակ: 14
Փաստաթղթաշրջանառությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
CODE(4018000417)
էջերի քանակ: 12
Փաստաթղթերի էությունը, տեսակները և շարժը
CODE(4018000418)
էջերի քանակ: 12
Փաստաթղթերի ընդհանուր ձևակերպման կանոնները և պահանջները
CODE(4018000419)
էջերի քանակ: 14
Փաստաթղթերի կազմումը համակարգչով
CODE(4018000420)
էջերի քանակ: 14
Փաստաթղթերի պահպանման ապահովման տեխնոլոգիան
CODE(4018000421)
էջերի քանակ: 12
Փաստաթղթերի ունիֆիկացում
CODE(4018000422)
էջերի քանակ: 13
Փաստաթղթերի կատարման վերահսկում
CODE(4018000423)
էջերի քանակ: 13
Պետական բյուջե
CODE(4018000424)
էջերի քանակ: 15
Պետական պարտք
CODE(4018000425)
էջերի քանակ: 11
Պաշտոնական հրահանգ-2
CODE(4018000426)
էջերի քանակ: 14
Փաստաթղթերի ընթացիկ պահպանում
CODE(4018000427)
էջերի քանակ: 12
Պետական ռեժիմ
CODE(4018000428)
էջերի քանակ: 14
Պետական անշարժ գույքի կառավարում և օգտագործում
CODE(4018000429)
էջերի քանակ: 18
Փոխառու միջոցները և տոկոսը
CODE(4018000430)
էջերի քանակ: 12
փողի էությունը և ֆունկցիաները
CODE(4018000431)
էջերի քանակ: 17
Պետական արխիվներ
CODE(4018000432)
էջերի քանակ: 16
Պետական վարկ
CODE(4018000433)
էջերի քանակ: 17
Պետական վարկ-2
CODE(4018000434)
էջերի քանակ: 18
Պետության ֆինանսական գործառույթը
CODE(4018000435)
էջերի քանակ: 18
Պետությունը որպես աշխատանքային իրավունքի սուբյեկտ
CODE(4018000436)
էջերի քանակ: 12
Պլանավորման համակարգի բաղադրիչները և դրանց դասակարգումը
CODE(4018000437)
էջերի քանակ: 12
Փոփոխուն և հաստատուն ծախսերը
CODE(4018000438)
էջերի քանակ: 13
Փոխառու միջոցներ
CODE(4018000439)
էջերի քանակ: 13
փողի էությունը և ֆունկցիաները-2
CODE(4018000440)
էջերի քանակ: 16
Քարտուղարային գործ
CODE(4018000441)
էջերի քանակ: 12
Քարտուղարային գործի պատմությունը
CODE(4018000442)
էջերի քանակ: 14
Քեյնսականների և նոր քենսականների տեսություն
CODE(4018000443)
էջերի քանակ: 15
Ռենտա-2
CODE(4018000444)
էջերի քանակ: 17
Ռեսուրսի ճյուղային և շուկայական առաջարկը
CODE(4018000445)
էջերի քանակ: 17
Ռիկարոդոն որպես արդյունաբերական դարաշրջանի տնտեսագետ
CODE(4018000446)
էջերի քանակ: 13
Սեփականություն-2
CODE(4018000447)
էջերի քանակ: 17
Շահութահարկ
CODE(4018000448)
էջերի քանակ: 17
Պանրագործություն.Պանիրների տեսակները
CODE(4018000449)
էջերի քանակ: 17
Շուկայի պետական կարգավորում
CODE(4018000450)
էջերի քանակ: 17
Շուկայական հավասարակշռություն
CODE(4018000451)
էջերի քանակ: 18
Շուկայի պետական կարգավորումը. հարկերի, դոտացիաների և ֆիքսված գների ազդեցությունը շուկայական հավասարակշռության վրա
CODE(4018000452)
էջերի քանակ: 12
Շուկայի գնագոյացում
CODE(4018000453)
էջերի քանակ: 11
Շուկայի էությունը
CODE(4018000454)
էջերի քանակ: 17
Շուկայի էությունը-2
CODE(4018000455)
էջերի քանակ: 18
Շուկայի հիմնական տարրերը
CODE(4018000456)
էջերի քանակ: 14
Շուկայի մասնահատված
CODE(4018000457)
էջերի քանակ: 12
Շուկայական տնտեսություն
CODE(4018000458)
էջերի քանակ: 14
Առաջարկ, պահանջարկ, գնառաձգականություն
CODE(4018000459)
էջերի քանակ: 13
Կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցություն-2
CODE(4018000460)
էջերի քանակ: 13
Սոցիալական կառավարում
CODE(4018000461)
էջերի քանակ: 12
Սպառողական արժեքը և սպառողների սպասումների բավարարման աստիճանը
CODE(4018000462)
էջերի քանակ: 13
Տարանցիկ փոխադրումներ
CODE(4018000463)
էջերի քանակ: 13
Տառածքային տնտեսություն
CODE(4018000464)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ տեղական վարչական ենթաբյուջեների մուտքերը և ծախսերը
CODE(4018000465)
էջերի քանակ: 15
Տեխնոգեն զարգացման սահմանափակումները. կեխնոգեն զարգացումից դեպի կայուն զարգացում
CODE(4018000466)
էջերի քանակ: 14
Մարքեթինգային հիմունքները հասարակության հետ կապերի և իրացման խթանման ձևերը: Անհատական վաճառքի և ուղղակի մարքեթինգի համակարգերը:
CODE(4018000467)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրության ծագումը, զարգացման փուլերը
CODE(4018000468)
էջերի քանակ: 17
Արժեթղթերի շուկայի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում
CODE(4018000469)
էջերի քանակ: 18
ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և ներկա վիճակի վերլուծությունը
CODE(4018000470)
էջերի քանակ: 21
Արժեթղթերի շուկայի էությունը, կառուցվածքը, ֆինանսական գործիքները
CODE(4018000471)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ մաքսային (մարմին)համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(4018000472)
էջերի քանակ: 12
Մաքսային ռեժիմների էությունը և տեսակները
CODE(4018000473)
էջերի քանակ: 15
Կանխիկ միջոցներով ծախսերի կատարումը գանձապետական հաշիվներից
CODE(4018000474)
էջերի քանակ: 18
Հողային հարաբերությունները, ՀՀ հողային ֆոնդը, հողային պաշարների կառավարումը
CODE(4018000475)
էջերի քանակ: 15
Առաջադրանք 5
CODE(4018000476)
էջերի քանակ: 10
Կառավարման օբյեկտը և սուբյեկտը, տեղեկատվական հիմքերը
CODE(4018000477)
էջերի քանակ: 14
Կազմակերպչական կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները
CODE(4018000478)
էջերի քանակ: 15
Կազմակերպության կանոնակարգը, «Աքիլես» ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության անդամության կանոնակարգ
CODE(4018000479)
էջերի քանակ: 10
Առաջադրանք 6
CODE(4018000480)
էջերի քանակ: 13
Բաժնետիրական ընկերության պարտատոմսերի շրջանառության և մարման առանձնահատկությունները
CODE(4018000482)
էջերի քանակ: 18
Պետական պարտատոմսերի ծագումը, առարգացման նախադրյալները և էությունը, զարգացումը
CODE(4018000483)
էջերի քանակ: 12
Ներդրումային հիմնադրամնյերը որպես արժեթղթերի շուկայի առանցքային կառույցներ, դրա ծագումն ու զարգացումը
CODE(4018000484)
էջերի քանակ: 12
Ներդրումային ընկերությունների բնութագրումը, գործունեությունը արժեթղթերի շուկայում
CODE(4018000485)
էջերի քանակ: 12
Միջին մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները
CODE(4018000486)
էջերի քանակ: 18
Վիճակագրական աղյուսակներ
CODE(4018000487)
էջերի քանակ: 14
Շահույթի պլանավորման ուղղակի և գործառնական մեթոդները
CODE(4018000488)
էջերի քանակ: 17
Տնտեսության էկոլոգիայի հիմնական ուղղությունները
CODE(4018000489)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսական կառավարման ճյուղային մարմինները
CODE(4018000491)
էջերի քանակ: 17
Տնտեսության պետական կարգավորումը առողջապահության ոլորտում
CODE(4018000492)
էջերի քանակ: 17
Պետության տնտեսական քաղաքականության անհրաժեշտությունը և ուղղությունները
CODE(4018000493)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ տնտեսական քաղաքականության մարտավարությունը, ռազմավարությունը
CODE(4018000494)
էջերի քանակ: 17
Մերկանտիլիզմի ծագման պայմանները և զարգացման փուլերը,
CODE(4018000495)
էջերի քանակ: 10
Տնտեսության պետական կարգավորումը
CODE(4018000496)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսագիտության տեսության և տնտեսական քաղաքականության փոխկապվածությունը
CODE(4018000497)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական համակարգի էությունը և հիմնական տիպերը
CODE(4018000498)
էջերի քանակ: 18
Տնտեսական ճգնաժամը արդյունաբերական արտադրության ոլորտում
CODE(4018000499)
էջերի քանակ: 16
Տնտեսագիտության տեսության ուսումնասիրության առարկան և ֆունկցիաները
CODE(4018000500)
էջերի քանակ: 17
Տնտեսության հանրային կառավարման համակարգը
CODE(4018000501)
էջերի քանակ: 10
Կազմակերպված և չկազմակերպված տուրիզմ
CODE(4018000502)
էջերի քանակ: 15
Տուրիզմի ներկա վիճակը ՀՀ-ում
CODE(4018000503)
էջերի քանակ: 13
Տուրիզմի կազմակերպման մոդելները
CODE(4018000504)
էջերի քանակ: 17
Վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերի վերլուծություն , Խնդիր 34
CODE(4018000506)
էջերի քանակ: 10
Վարկային ռիսկի կառավարմանն ուղղված միջոցառումները ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(4018000507)
էջերի քանակ: 15
Վարկի հիմնական տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(4018000508)
էջերի քանակ: 13
Վարկային գործառնությունները կարգավորող օրենսդրական դաշտը
CODE(4018000509)
էջերի քանակ: 12
Վարկային հարաբերություննները և վարկի ձևերը
CODE(4018000510)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերի պայմանները
CODE(4018000511)
էջերի քանակ: 12
Աշխատանքի շուկան և բնութագրիչները
CODE(4018000512)
էջերի քանակ: 17
ՀՀ տեղական վարչական ենթաբյուջեների մուտքերը և ծախսերը-2
CODE(4018000513)
էջերի քանակ: 16
Թեմա 21. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը
CODE(4018000514)
էջերի քանակ: 14
Տիպական և սերիական ընտրանք
CODE(4018000515)
էջերի քանակ: 18
Շուկայի հիմնական տարրերը-2
CODE(4018000517)
էջերի քանակ: 18
Զբոսաշրջության ապահովագրության էությունը և հեռանկարները ՀՀ - ում
CODE(4018000518)
էջերի քանակ: 12
Զբոսաշրջության դերը ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունում
CODE(4018000519)
էջերի քանակ: 15
Ձեռնարկության կանխատեսումների և պլանների համակարգը
CODE(4018000520)
էջերի քանակ: 22
Զրոյական և օրգանական աճի տեսությունները
CODE(4018000521)
էջերի քանակ: 11
Տնտեսական ցուցանիշների զարգացման տենդենցի ուսումնասիրությունը դինամիկայի շարքերի միջոցով
CODE(4018000522)
էջերի քանակ: 14
Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառում, աուդիտ
CODE(4018000523)
էջերի քանակ: 13
Ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերման և օտարման հաշվառում
CODE(4018000524)
էջերի քանակ: 17
Խնայողություն, ներդրում, քեյնսյան խաչ
CODE(4018000525)
էջերի քանակ: 16
Խնայողության և ներդրման քեյնսյան մոդելը
CODE(4018000526)
էջերի քանակ: 18
Ընկերության գնային քաղաքականությունը
CODE(4018000527)
էջերի քանակ: 10
Վարկային քաղաքականությունը, վարկային պորտֆելի կառուցվածքը
CODE(4018000528)
էջերի քանակ: 16
Տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունվող ակտերի առանձնահատկությունները և դրանցով կարգավորվող հասարակական հարաբերությունները
CODE(4018000529)
էջերի քանակ: 13
Տեղեկատվության դերը մասնագետների, ծառայողների և կառավարչական անձնակազմի աշխատանքների կազմակերպման գործում
CODE(4018000530)
էջերի քանակ: 13
Տնտեսական կատեգորիաների և օրենքների համակարգը
CODE(4018000531)
էջերի քանակ: 19
Շուակայական տնտեսության ցիկլային զարգացումը և դրա պատճառները
CODE(4018000532)
էջերի քանակ: 23
Տնտեսական արդյունավետության գնահատման հիմնահարցերը
CODE(4018000533)
էջերի քանակ: 13
Տնտեսական համակարգի էությունը և հիմնական տիպերը-2
CODE(4018000534)
էջերի քանակ: 22
Շուակայական տնտեսության ցիկլային զարգացումը և դրա պատճառները-2
CODE(4018000535)
էջերի քանակ: 15
Վարքագծի բովանդակային տեսություն
CODE(4018000536)
էջերի քանակ: 12
Վարկային քաղաքականության կարևորությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հարցում
CODE(4018000537)
էջերի քանակ: 16
Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական կողմերը, դրա կարգավորման համակարգը
CODE(4018000538)
էջերի քանակ: 17
Կապիտալ հասկացության տնտեսական բովանդակությունը
CODE(4018000539)
էջերի քանակ: 12
Արժույթի փոխարժեքի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը
CODE(4018000540)
էջերի քանակ: 17
Ֆինանսների սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունը
CODE(4018000541)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսական պլանավորման դերը արդյունաբերական ձեռնարկության կառավարման համակարգում
CODE(4018000542)
էջերի քանակ: 17
Արաբ-իսրայելյան հակամարտությունը-2
CODE(4018000545)
էջերի քանակ: 15
Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը
CODE(4018000560)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսագիտության տեսություն
CODE(4018000561)
էջերի քանակ: 15
Անշարժ գույքի գործարք.Բնակարանների առք,վաճառք,վարձակալություն
CODE(4018000562)
էջերի քանակ: 12
Ապահովագրության էությունը և ֆունկցիաները
CODE(4018000563)
էջերի քանակ: 11
Ճգնաժամերը պետական կառավարման համակարգերում-2
CODE(4018000564)
էջերի քանակ: 12
Բիզնես խնդիր և բիզնեսի գնահատում
CODE(4018000566)
էջերի քանակ: 13
Պահանջարկ,ավելցուկ և հավասարակշռված գին
CODE(4018000567)
էջերի քանակ: 15
Նախագծային և մատրիցային կազմակերպական կառուցվածքների էությունը
CODE(4018000568)
էջերի քանակ: 14
Բնական մենաշնորհ
CODE(4018000569)
էջերի քանակ: 18
Ծառայությունների առևտրի պետական միջազգային կարգավորումը
CODE(4018000570)
էջերի քանակ: 11
Ծառայությունների բնույթը և առանձնահատկությունները և մարկետինգի կիրառումը ծառայությունների ոլորտում
CODE(4018000571)
էջերի քանակ: 13
Ներդրումներ-2
CODE(4018000572)
էջերի քանակ: 20
Ռիսկ
CODE(4018000574)
էջերի քանակ: 16
Կոնֆլիկտ
CODE(4018000576)
էջերի քանակ: 9
Աշխատանքի կոոպերացման ձևերը և դրանց կատարելագործման ուղիները
CODE(4018000578)
էջերի քանակ: 43
Սոցիալականացում
CODE(4018000579)
էջերի քանակ: 18
Ինֆլացիա
CODE(4018000580)
էջերի քանակ: 15
Փաստաթղթերի ունիֆիկացում-2
CODE(4018000581)
էջերի քանակ: 11
Շուկայի հիմնական տարրերը-3
CODE(4018000582)
էջերի քանակ: 18
Փողի քանակական տեսություն
CODE(4018000584)
էջերի քանակ: 9
Վիճակագրական գրաֆիկներ
CODE(4018000585)
էջերի քանակ: 15
Պետության վարկատվությունը
CODE(4018000587)
էջերի քանակ: 15
Հիմնական միջոցների վերագնահատման հաշվառումը
CODE(4018000588)
էջերի քանակ: 7
Աշխատանքի արդյունքների գնահատում և պարգևատրում
CODE(4018000590)
էջերի քանակ: 12
Աշխատանքների կազմակերպումը աուդիտորական գործունեության ոլորտում
CODE(4018000591)
էջերի քանակ: 13
Աշխատավարձը որպես գործոնային եկամուտ.Աշխատավարձի վրա ազդող գործոնները
CODE(4018000592)
էջերի քանակ: 20
Ընտրանքային համակցության միավորների ընտրման եղանակները
CODE(4018000593)
էջերի քանակ: 10
Անկանխիկ հաշվառում
CODE(4018000594)
էջերի քանակ: 12
Համաշխարհային տնտեսության ագրոարդյունաբերական համալիրը
CODE(4018000595)
էջերի քանակ: 14
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների առանձնահատկությունները և դասակարգումը
CODE(4018000596)
էջերի քանակ: 11
Անշարժ գույքի օբյեկտների կենսապարբերաշրջանի օրինաչափությունները
CODE(4018000597)
էջերի քանակ: 16
Անշարժ գույքի վերահսկողություն
CODE(4018000598)
էջերի քանակ: 14
Ապահովագրական ընկերությունների կապիտալ
CODE(4018000599)
էջերի քանակ: 20
Գիտատեխնիկական ներուժը և դրա տարրերը
CODE(4018000600)
էջերի քանակ: 16
Նպատակային շուկայի վերլուծությունը ըստ տարբեր հատկանիշների
CODE(4018000601)
էջերի քանակ: 15
Ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտ թվի որոշումը և նրա տվյալների տարացման եղանակները գլխավոր համակցության վրա
CODE(4018000602)
էջերի քանակ: 12
Ապահովագրական ընկերությունների կապիտալի կազմն ու կառուցվածքը
CODE(4018000603)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքի էրգոնոմիկական հատկությունները
CODE(4018000604)
էջերի քանակ: 15
Արձանագրություն
CODE(4018000605)
էջերի քանակ: 13
Արժեթղթերի շուկա-2
CODE(4018000606)
էջերի քանակ: 16
Արժեթղթերի շուկան ՌԴ-ում
CODE(4018000607)
էջերի քանակ: 12
Արժեթղթերի շուկա և ԿԲ կարգավորումներ
CODE(4018000608)
էջերի քանակ: 17
Արժույթային գործարքներ
CODE(4018000609)
էջերի քանակ: 13
Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում
CODE(4018000610)
էջերի քանակ: 15
Աշխատանքի արտադրողականության ռեզերվներ
CODE(4018000611)
էջերի քանակ: 15
Աուդիտի ձևավորման և զարգացման փուլերը
CODE(4018000612)
էջերի քանակ: 14
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, պահպանման և դուրսգրման աուդիտ
CODE(4018000613)
էջերի քանակ: 16
Վերլուծական ընթացակարգերի դասակարգումը
CODE(4018000614)
էջերի քանակ: 13
Հայկական բրենդային ապրանքանիշեր
CODE(4018000615)
էջերի քանակ: 16
Շուկայի հավասարակշռություն
CODE(4018000616)
էջերի քանակ: 14
Ցանցի արտադրողականության ցուցանիշները
CODE(4018000617)
էջերի քանակ: 15
Չեխիայի արժեթղթերի շուկա
CODE(4018000618)
էջերի քանակ: 16
Էֆեկտիվ տոկոսադրույքի գործնական կիրառումը ավանդների պայմանների գնահատման ժամանակ
CODE(4018000619)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական ծառայություններ
CODE(4018000620)
էջերի քանակ: 14
Կազմակերպական վարքագիծը առանձին ազգերի մշակույթներում
CODE(4018000621)
էջերի քանակ: 14
Օֆշորների էությունը,սահամանափակումը և արտոնությունները
CODE(4018000622)
էջերի քանակ: 16
Դինամիկայի շարքերը և դրանց տեսակները
CODE(4018000623)
էջերի քանակ: 15
Փոխադարձ կապերի ուսումնասիրումը ինդեքսների միջոցով
CODE(4018000624)
էջերի քանակ: 14
Թիմի ձևավորումը կազմակերպությունում
CODE(4018000625)
էջերի քանակ: 12
Բացահայտման նախընտրություններ: Ուժեղ և թույլ աքսիոմներ` դրանց մեկնաբանությունը և կիրառությունը
CODE(4018000626)
էջերի քանակ: 16
Արտադրության ծախսերի դասակարգումը ըստ գործառնական ծրագրի հետ ունեցած կապի
CODE(4018000627)
էջերի քանակ: 20
Արտարժութային ռիսկի կարգավորման խնդիրը ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(4018000628)
էջերի քանակ: 15
Բուլյան ֆունկցիա
CODE(4018000629)
էջերի քանակ: 13
Ծախսերի դասակարգում
CODE(4018000630)
էջերի քանակ: 11
Բնակչության զբաղվածությունը և աշխատանքի շուկայի կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում
CODE(4018000631)
էջերի քանակ: 17
Դիսպերսիայի տեսակները և դրանց գումարման կանոնը
CODE(4018000632)
էջերի քանակ: 17
Ինդեքսներ
CODE(4018000633)
էջերի քանակ: 16
ՀՀ-ում հողի արժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները
CODE(4018000635)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ-ում հողի արժեքի ձևավորման առանձնահատկությունները
CODE(4018000636)
էջերի քանակ: 18
Միջին մեծությունները և վարիացիայի ցուցանիշները
CODE(4018000637)
էջերի քանակ: 17
Բաշխման շարքեր:Վարիացիոն բաշխման շարքի կառուցվածքային բնութագիրը
CODE(4018000638)
էջերի քանակ: 14
Պաշարների վերահսկողություն
CODE(4018000639)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ կենսաթոշակային ապահովագրություն
CODE(4018000640)
էջերի քանակ: 18
Մակրոտնտեսական անհավասարակշռության դրսևորումները անցումային ժամանակաշրջանում
CODE(4018000641)
էջերի քանակ: 13
Արտարժութային ռիսկերի կարգավորումը ՀՀ բանկերում
CODE(4018000642)
էջերի քանակ: 15
Վիճակագրական ամփոփում և խմբավորում
CODE(4018000643)
էջերի քանակ: 17
Ապրանքների հաշվառումը մանրածախ և մեծածախ առևտրում
CODE(4018000644)
էջերի քանակ: 12
Ծախսերի դասակարգում-2
CODE(4018000645)
էջերի քանակ: 10
Հասարակական բարեկեցություն
CODE(4018000646)
էջերի քանակ: 14
Հաշվետու տարվա ֆինանսական հետևանքի և դրա բաշխման հաշվառում
CODE(4018000647)
էջերի քանակ: 17
Ինդեքսային մեթոդ
CODE(4018000648)
էջերի քանակ: 14
Միջին մեծություններ
CODE(4018000649)
էջերի քանակ: 20
Վերստուգում և վերահսկողություն
CODE(4018000650)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական պարբերաշրջանների վերլուծություն.Սամուելսոն-Հիքսի մոդել
CODE(4018000651)
էջերի քանակ: 16
Հանրային կառավարման կառուցվածքը ՀՀ-ում
CODE(4018000652)
էջերի քանակ: 11
Ծախսերի հաշվառում
CODE(4018000653)
էջերի քանակ: 16
Աշխատանքի նորմավորում
CODE(4018000663)
էջերի քանակ: 16
Բանկային սնանկություն
CODE(4018000664)
էջերի քանակ: 11
Աշխատողների մասնակցությունը կառավարման մեջ
CODE(4018000665)
էջերի քանակ: 14
Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրություն
CODE(4018000666)
էջերի քանակ: 16
Շահույթի դերը շուկայական տնտեսության մեջ
CODE(4018000667)
էջերի քանակ: 11
’Հողի հարկի մասին’’ ՀՀ օրենքի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(4018000668)
էջերի քանակ: 13
Դեֆոլտի ռիսկեր և պարտքի ինքնավերարտադրման մեխանիզմ
CODE(4018000669)
էջերի քանակ: 15
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ
CODE(4018000671)
էջերի քանակ: 12
Ընդհանուր հավասարակշռությունը և Պարետոյի լավագույնը
CODE(4018000672)
էջերի քանակ: 13
Ֆրանշիզի ընտրության չափանիշներ
CODE(4018000673)
էջերի քանակ: 14
Շուկայական հավասարակշռության սահմանումը: Գնի «առաստաղ» և «հատակ» հասկացությունները
CODE(4018000674)
էջերի քանակ: 16
Կապիտալի միջազգային շուկաների լիբերալացումը, բաց տնտեսության քաղաքականություն
CODE(4018000675)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության պահեստային տնտեսության կազմը
CODE(4018000676)
էջերի քանակ: 18
Արտադրողի հավասարակշռության հիմնական նախապայմանների ուսումնասիրությունը
CODE(4018000677)
էջերի քանակ: 14
Կետային և աղեղային ճկունություն
CODE(4018000678)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ տնտեսական հիմնական մակրոցուցանիշները անցած 10 տարում.դինամիկ զարգացումը ըստ միջին ցուցանիշների
CODE(4018000679)
էջերի քանակ: 16
Նոր ապրանքների մշակման ռազմավարությունը. գործարար վերլուծությունից ապրանքի առևտրականացում
CODE(4018000680)
էջերի քանակ: 18
ՀՆԱ ի- և նրա տարրերի համադրելի/կայուն/ գներով հաշվարկման մեթոդը
CODE(4018000681)
էջերի քանակ: 15
Փոխարինման առաձգականություն
CODE(4018000682)
էջերի քանակ: 12
Արտադրանքների նյութատարագործոնային վերլուծությունը
CODE(4018000684)
էջերի քանակ: 15
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
CODE(4018000685)
էջերի քանակ: 15
2008-2010թթ. ճգնաժամի պատճառներն ու նախադրյալները
CODE(4018000686)
էջերի քանակ: 20
Որակի կառավարման միջազգային փորձը
CODE(4018000687)
էջերի քանակ: 12
Զբոսաշրջության շուկայի յուրացման գործընթացը
CODE(4018000688)
էջերի քանակ: 12
Տեխնոլոգիաների միջազգային շարժի էությունը
CODE(4018000689)
էջերի քանակ: 17
Վենչուրային կապիտալի խթանումը տարբեր երկրներում
CODE(4018000690)
էջերի քանակ: 18
Գիտելիքի գնահատման Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությունը
CODE(4018000691)
էջերի քանակ: 14
Հետադարձ կապեր
CODE(4018000692)
էջերի քանակ: 20
Հետսոցիալիստական տրանսֆորմացիոն անկման դրսևորումները
CODE(4018000693)
էջերի քանակ: 16
Հարկային քաղաքականությունը երեկ, այսօր և վաղը
CODE(4018000694)
էջերի քանակ: 10
Հարկերի ազդեցությունը հաշվեկշիռ իրավիճակի պայմաններում. Հարկի բեռի բաշխումը արտադրողների և սպառողների միջև կարճաժամկետ և երկարաժամկետ զարգացման պայմաններում
CODE(4018000695)
էջերի քանակ: 13
Հողերի առաջնային շուկայի ձևավորումը, դրա օրենսդրական վերլուծության ֆինանսական գնահատականը
CODE(4018000696)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ ներդրումների տարածքային կառուցվածքի վերլուծությունը 2000-2010թթ.
CODE(4018000697)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ պետական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները զբոսաշրջության բնագավառում
CODE(4018000698)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ բանկային ներդրումները արժեթղթերի շուկայում 2010-2011թթ.
CODE(4018000699)
էջերի քանակ: 11
Ինֆորմացիոն ապրանք հասկացությունը և դրա տարբեր տիպերը
CODE(4018000700)
էջերի քանակ: 17
Հակաճգնաժամային կառավարման առանձնահատկությունները հյուրընկալության ոլորտում
CODE(4018000701)
էջերի քանակ: 12
Արտադրական ծրագրի էությունը,հնարավորությունները և արտադրական կարողությունները «Ոսկե խաղող» ՍՊԸ-ի օրինակով
CODE(4018000702)
էջերի քանակ: 22
Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում
CODE(4018000703)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության դրամական ֆոնդերը և ֆինանսական ռեսուրսները , Ձեռնարկության պասիվների կառուցվածքըև սեփական ակտիվների շահութաբերությունը, ֆինանսական լծակի ազդեցության ուժը
CODE(4018000704)
էջերի քանակ: 14
Մարշալի ներդրումը տնտեսագիտության մեջ
CODE(4018000705)
էջերի քանակ: 22
Նոր արտադրատեսակի ընտրության ժամանակ դրսևորվող մոտեցումները
CODE(4018000706)
էջերի քանակ: 18
Մարդկային զարգացման հայեցակարգը
CODE(4018000707)
էջերի քանակ: 12
Արտադրանքի ինքնարժեքի մակարդակի և դինամիկայի տնտեսա-վիճակագրական վերլուծություն
CODE(4018000708)
էջերի քանակ: 15
Աշխատավարձի գործավարձային ձևը և կատարելագործման ուղիները
CODE(4018000709)
էջերի քանակ: 26
Առաջարկի գնի մեկնաբանությունը
CODE(4018000710)
էջերի քանակ: 13
Աշխատանքային ռեսուրսների կազմակերպում
CODE(4018000711)
էջերի քանակ: 14
Արժութային համակրգի վերահսկողություն
CODE(4018000712)
էջերի քանակ: 20
Արժույթի փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները
CODE(4018000713)
էջերի քանակ: 16
Աշխատավարձը և վարձատրության ձևերը (ՀՀ)
CODE(4018000714)
էջերի քանակ: 13
Արժեթղթերի ցուցակումը և ապացուցակումը ՀՀ ֆոնդայի բորսայում, դերը և նշանակությունը
CODE(4018000715)
էջերի քանակ: 12
Աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը և պայմանագրի կնքումը,տեսակները
CODE(4018000716)
էջերի քանակ: 14
Քաղաքացիական հասարակության երրորդ հատվածի կառույցները և հանրային քաղաքականությունը
CODE(4018000717)
էջերի քանակ: 18
Մարքեթինգային ծրագրի կառուցվածքը, մարքեթինգային ռազմավարության հիմնական տարրերը
CODE(4018000718)
էջերի քանակ: 18
Միջին ժամկետային տնտեսական ցիկլեր
CODE(4018000719)
էջերի քանակ: 11
Սեզոնայնության հիմնախնդիրը զբոսաշրջության ոլորտում
CODE(4018000720)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրական շուկայի ինքնակարգավորումը ՀՀ-ում և աշխարհում
CODE(4018000721)
էջերի քանակ: 13
Տրանսպորտային ծառայություններ
CODE(4018000722)
էջերի քանակ: 17
Տուրիզմի հիմնական գործառույթները
CODE(4018000723)
էջերի քանակ: 14
Վարկերի տնտեսագիտական էությունը և ձևերը,«Հայբիզնեսբանկ»գործունեությունը
CODE(4018000724)
էջերի քանակ: 14
Որակի կառավարումը արտադրական կազմակերպություններում, «Քրաուն Քեմիքալե ընկ
CODE(4018000725)
էջերի քանակ: 15
Ոչ կյանքի ապահովագրություն ՀՀ
CODE(4018000726)
էջերի քանակ: 15
Արտադրանքի որակի կատարելագործման ուղիները,«Հայաերոնավիգացիաե ընկ
CODE(4018000727)
էջերի քանակ: 13
Նապոլեոն I Բոնապարտ (1769-1821)
CODE(4018000728)
էջերի քանակ: 21
Պետության և քաղաքացիական հասարակության փոխհարաբերությունները
CODE(4018000729)
էջերի քանակ: 11
Բացահայտ նախապատվությունների գաղափարը,թույլ ,ուժեղ աքսիոմ
CODE(4018000730)
էջերի քանակ: 16
Հարկային բեռ, առաջարկի ու պահանջարկի էլաստիկությունը
CODE(4018000731)
էջերի քանակ: 15
Ներմուծման գործարքների նախապատրաստում
CODE(4018000732)
էջերի քանակ: 13
Բնակչության թվի և տեղաբաշխման ուսումնասիրությունը ՀՀ օրինակով
CODE(4018000733)
էջերի քանակ: 17
Մոնոպոլիայի տեսակնեը, տիպերը, ձեւերը: Երկկողմ մենաշնորհ
CODE(4018000734)
էջերի քանակ: 12
Զբոսաշրջային ծառայությունների փաթեթ
CODE(4018000735)
էջերի քանակ: 12
Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության և իրացվելիության գնահատումը
CODE(4018000736)
էջերի քանակ: 13
Անշարժ գույքի հաշվառման ձևերը
CODE(4018000737)
էջերի քանակ: 12
Արտադրական գործընթացների կազմակերպումը սերիական արտադրությունում
CODE(4018000738)
էջերի քանակ: 13
Արտադրական բիզնեսի բնորոշ առանձնահատկությունները
CODE(4018000739)
էջերի քանակ: 12
Արտադրանքի որակի կառավարումը ձեռնարկությունում
CODE(4018000740)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային ռեժիմները` որպես ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների կարգավիճակի որոշիչ
CODE(4018000741)
էջերի քանակ: 16
Թեմա 25. Սպասարկող ծախսերի հաշվառումը և բաշխումը
CODE(4018000742)
էջերի քանակ: 12
Հայտարարատուի իրավունքները և պարտավորությունները
CODE(4018000743)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ-ում կիրառվող հատուկ մաքսային ռեժիմները և դրանց բնութագիրը
CODE(4018000744)
էջերի քանակ: 13
Հիմնական բանվորների աշխատատեղերի կազմակերպման կատարելագործումը
CODE(4018000745)
էջերի քանակ: 14
Հիմնական և վերադիր ծախսերի շեղումների վերլուծություն
CODE(4018000746)
էջերի քանակ: 20
Արտասահմանյան երկների փորձը հողի կադաստրի ստեղծման և վարման բնագավառում
CODE(4018000747)
էջերի քանակ: 13
Բարահովսկու հայացքները
CODE(4018000748)
էջերի քանակ: 13
Անշարժ գույքի շուկայում առկա ռիսկերը
CODE(4018000749)
էջերի քանակ: 13
Կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգերի տեսակները
CODE(4018000750)
էջերի քանակ: 16
Կառավարչական գործունեության ձևերը
CODE(4018000751)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսական կազմակերպությունների ֆինանսաների իրավական ռեժիմը
CODE(4018000752)
էջերի քանակ: 15
Կառավարչական վերահսկողության հիմնական փուլերը
CODE(4018000753)
էջերի քանակ: 13
Ֆրանչային համաձայնագրերի գրանցման կարգը
CODE(4018000754)
էջերի քանակ: 12
Բիզնեսը նոր տեխնիկայի արմատավորման տնտեսական արդյունավետությունը
CODE(4018000755)
էջերի քանակ: 17
Բյուջետային համակարգի ներգործությունը գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացման վրա
CODE(4018000756)
էջերի քանակ: 15
Բյուջետային կառավարման հիմնախնդիրները
CODE(4018000757)
էջերի քանակ: 14
Ֆրանչայզային համաձայնագրի գլխավոր պայմանները
CODE(4018000758)
էջերի քանակ: 16
Ֆրանչայզային համաձայնագրի գլխավոր պայմանները11
CODE(4018000759)
էջերի քանակ: 16
Հանրային բարիքների արտադրության օպտիմալ ծավալի որոշումը
CODE(4018000760)
էջերի քանակ: 15
Երկարաժամկետ ծախսերի ֆունկցիաներ, երբ երկարաժամկետ միջին ծախսերը U-ձև են12
CODE(4018000761)
էջերի քանակ: 18
Իրական ներդրումների կազմակերպում և ֆինանսավորում
CODE(4018000762)
էջերի քանակ: 17
Կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործումը
CODE(4018000763)
էջերի քանակ: 23
Կոմունիկացիոն գործունեության կարգավորման ոչ սակագնային մեթոդները
CODE(4018000764)
էջերի քանակ: 18
Ինֆորմացիոն էկոնոմիկայի զարգացման հեռանկարները
CODE(4018000765)
էջերի քանակ: 12
Կազմակերպության միկրոմիջավայր
CODE(4018000766)
էջերի քանակ: 14
Հյուսիսամերիկյան ազատ առևտրի ասոցացիա
CODE(4018000767)
էջերի քանակ: 12
Կենտրոնական և տարածքային կառավարման մարմինների փոխադզեցությունը ՀՀ օրնակով
CODE(4018000768)
էջերի քանակ: 13
Ֆրանչայզային փոխհարաբերությունների մոդելը
CODE(4018000769)
էջերի քանակ: 19
Ծառայողների և մասնագետների աշխատավարձի կազմակերպումը
CODE(4018000770)
էջերի քանակ: 13
Գնորդների վարքագիծը
CODE(4018000771)
էջերի քանակ: 14
Ֆիրմայի առաջարկի կորի տեղաշարժը ոչ գնային գործոնների ազդեցության հետևանքով
CODE(4018000772)
էջերի քանակ: 15
Կառավարման ֆունկցիոնալ մարմինները և նրանց գործառույթները
CODE(4018000773)
էջերի քանակ: 12
Կառավարման համակարգի ներքին միջավայրի փոփոխականները
CODE(4018000774)
էջերի քանակ: 12
Պահանջարկի ծավալի որոշումն ու կառուցվածքը
CODE(4018000775)
էջերի քանակ: 11
Կազմակերպությունների արդյունավետությունը և դրա բարձրացման հիմնախնդիրները
CODE(4018000776)
էջերի քանակ: 13
Ասիմետրիկ ինֆորմացիան աշխատուժի շուկայում
CODE(4018000777)
էջերի քանակ: 14
Պետական քաղաքականությունը բնակչության ոլորտում 2008-2011թթ.
CODE(4018000778)
էջերի քանակ: 16
Միջազգային բիզնեսի առևտրային և ներդրումային մոդելները և դրանց վրա ազդող գործոնները
CODE(4018000779)
էջերի քանակ: 14
Միջազգային առևտրային գործարք հասկացությունը և դրա ժամանակակից առանձնահատկությունները
CODE(4018000780)
էջերի քանակ: 15
Ֆանչայզինգային գործունեության նպատակները
CODE(4018000781)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային շուկայում գնագոյացման առանձնահատկությունները
CODE(4018000782)
էջերի քանակ: 19
Գների կարգավորման դերը և ձևերը
CODE(4018000783)
էջերի քանակ: 11
Առևտրային արբիտրաժի զարգացումը անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը
CODE(4018000784)
էջերի քանակ: 15
Լիազորությունները և դրանց պատվիրակումը կազմակերպությունում
CODE(4018000785)
էջերի քանակ: 16
Մարքեթինգի խնդիրները գլոբալ շուկայում
CODE(4018000786)
էջերի քանակ: 12
Մարքեթինգի հիմնական հասկացությունները
CODE(4018000787)
էջերի քանակ: 11
Կապիտալի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ժամանակահատվածում
CODE(4018000788)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային արժեքի որոշումը: Մաքսային արժեքի խարդախումը
CODE(4018000789)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման մեթոդները
CODE(4018000790)
էջերի քանակ: 18
Ընթացիկ ակտիվների տարրերի նորմավորման մեխանիզմը
CODE(4018000791)
էջերի քանակ: 9
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ
CODE(4018000792)
էջերի քանակ: 13
Պետական և համայնքային սեփականության դերը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում
CODE(4018000793)
էջերի քանակ: 13
Անշարժ գույքի վաճառքի հոգեբանություն
CODE(4018000794)
էջերի քանակ: 20
Արժութային ռիսկերի կառավարման այլ ձևեր
CODE(4018000795)
էջերի քանակ: 13
Գնումների ֆինանսավորման իրականացում
CODE(4018000796)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ որպես ԱՊՀ անդամ
CODE(4018000797)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ տնտեսության զարգացման էկոլոգիական հետևանքները
CODE(4018000798)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2011թ.
CODE(4018000799)
էջերի քանակ: 15
Գերմանիայի հողային կադաստր
CODE(4018000800)
էջերի քանակ: 12
Ֆինանսական պարզագույն օպերացիաների մոդելավորում
CODE(4018000801)
էջերի քանակ: 11
Ապահովագրական շուկայի նորքին համակարգն ու արտաքին միջավայրը
CODE(4018000802)
էջերի քանակ: 14
Բիզնեսի պլանավորման մատրիցային եղանակը
CODE(4018000803)
էջերի քանակ: 17
Բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվությունը
CODE(4018000804)
էջերի քանակ: 18
Բնօգտագործման գլոբալացումը և գլոբալ հասարակական բարիքների պաշտպանության արդյունավետությունը
CODE(4018000805)
էջերի քանակ: 16
Բրոքերները անշարժ գույքի շուկայում
CODE(4018000806)
էջերի քանակ: 14
ՀՆԱ-ի ծավալի կառուցվածքի և դինամիկայի վերլուծությունը 2005-2010թթ.
CODE(4018000807)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսական մեխանիզմների առանձնահատկությունները մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում
CODE(4018000808)
էջերի քանակ: 15
Կապիտալիզացիայի մեթոդ, լավագույն և առավելարդյունավետ վերլուծություն
CODE(4018000809)
էջերի քանակ: 13
Զբոսաշրջության պահանջարկի հետազոտումը
CODE(4018000810)
էջերի քանակ: 14
Գովազդի հիմնական տեսակները և դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ բանկերում
CODE(4018000811)
էջերի քանակ: 16
Հայաստան-Վրաստան տնտեսական համագործակցությունը
CODE(4018000812)
էջերի քանակ: 14
Ինֆորմացիոն ապրանք հասկացությունը և դրա տարբեր տիպերը12
CODE(4018000813)
էջերի քանակ: 13
Աշխատանքի շուկայի վիճակագրական ցուցանիշները և դրանց վերլուծությունը ՀՀ-ի օրինակով
CODE(4018000814)
էջերի քանակ: 14
Թեմա 1. Բիզնեսի էությունը և հասկացության մեկնաբանության մեկնաբանման էվոլյուցիան
CODE(4018000815)
էջերի քանակ: 12
Պատրաստի արտադրանքի թողարկման և իրացման հաշվառումը և աուդիտը
CODE(4018000816)
էջերի քանակ: 7
Շրջագայության առաջխաղացումը և իրացումը
CODE(4018000817)
էջերի քանակ: 12
Շուկա մտնելու ռազմավարության ընտրությունը
CODE(4018000818)
էջերի քանակ: 15
Նորամուծությունների և ներդրումների տարածաշրջանային կառավարման առանձնահատկությունները
CODE(4018000819)
էջերի քանակ: 15
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով հատկացումների հաշվառումը
CODE(4018000820)
էջերի քանակ: 8
Պայմանագրերի կնքման ընթացակարգը 2. Գործարքների իրականացումը ձեռնարկություններում
CODE(4018000821)
էջերի քանակ: 17
ամայնքների բյուջետային իրավունքները, դրանց զարգացման հիմնական ուղղությունները ներկա ժամանակաշրջանում
CODE(4018000822)
էջերի քանակ: 14
Հիմնական միջոցների դասակարգումը ըստ արտադրական ոլորտների, տնտեսական հատվածների ու ճյուղերի
CODE(4018000823)
էջերի քանակ: 11
Արտադրական ծախսերի վերլուծությունը «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ-ի օրինակով
CODE(4018000824)
էջերի քանակ: 18
Աշխատանքային կարգապահության խախտումները: Կարգապահական տույժեր
CODE(4018000825)
էջերի քանակ: 13
Բարդ տոկոսի վեց ֆունկցիաները և դրանց կապը
CODE(4018000827)
էջերի քանակ: 9
Մաքսային իրավախախտում
CODE(4018000828)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային գնային քաղաքականության առանձնահատկությունները,«Հայկական պանիր» ընկերության օրինակով
CODE(4018000829)
էջերի քանակ: 14
Ֆիրմայի գործունեության դադարեցման պայմանները
CODE(4018000830)
էջերի քանակ: 12
Արժույթի փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները12
CODE(4018000831)
էջերի քանակ: 12
Ծառայությունների ոլորտում նորամուծական նախագծերի որակի կառավարումը
CODE(4018000832)
էջերի քանակ: 12
Երկարաժամկետ ծախսերի ֆունկցիաները
CODE(4018000833)
էջերի քանակ: 15
Արտոնագիրը որպես իրավական պաշտպանության գործիք
CODE(4018000834)
էջերի քանակ: 14
Առքուվաճառքի գործարքների իրականացումը
CODE(4018000835)
էջերի քանակ: 12
1. Աշխատանքային իրավունքների իրականացումը, պաշտպանությունը
CODE(4018000836)
էջերի քանակ: 10
Բյուջեի մուտքերի հաշվառում գանձապետարանում
CODE(4018000837)
էջերի քանակ: 12
Վերահսկողության պայմանները,Փաստաթղթավորում,Հաշվապահական հաշվետվության գնահատման չափանիշները աուդիտում
CODE(4018000839)
էջերի քանակ: 9
Պետական և ոչ պետական վերահսկողություն,Կրեդիտորական պարտքերի գծով հաշվառման աուդիտ
CODE(4018000840)
էջերի քանակ: 8
Գործարարության ծրագրի էությունը, մշակման մեթոդաբանությունը և ցուցանիշները
CODE(4018000841)
էջերի քանակ: 15
Համաշխարհային ընկերությունները և դրանց դերը միջազգային բիզնեսում
CODE(4018000842)
էջերի քանակ: 12
Աշխատանքային ռեսուրսների վերարտադրությունը ՀՀ-ում
CODE(4018000843)
էջերի քանակ: 12
Հավասարակշռությունը մրցակցային աշխատաշուկայում
CODE(4018000844)
էջերի քանակ: 14
Անշարժ գույքի շուկայի արտաքին միջավայրը
CODE(4018000845)
էջերի քանակ: 16
Աշխատատեղերի սպասարկման և կազմակերպման և նրա գործելու ապահովման համակարգի ընտրությունը
CODE(4018000846)
էջերի քանակ: 16
Կազմակերպության ֆինանսական կառավարումը ճգնաժամի պայմաններում
CODE(4018000847)
էջերի քանակ: 15
Մարքեթինգային հետազոտությունների խնդիրները
CODE(4018000848)
էջերի քանակ: 16
Սոցիալական աջակցության ֆինանսավորման աղբյուրները
CODE(4018000849)
էջերի քանակ: 14
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները կենտրոնական իշխանության հետ արտասահմանյան երկրներում
CODE(4018000850)
էջերի քանակ: 12
Զբոսաշրջության շուկայի յուրացման գործընթացը
CODE(4018000851)
էջերի քանակ: 13
Մոնոպսոնիայի և երկկողմ մոնոպոլիայի մոդելներ Աշխատավարձի մակարդակի տարբերությունները և այն որոշող գործոնները
CODE(4018000852)
էջերի քանակ: 12
Կազմակերպական նախագծման էությունը և նշանակությունը
CODE(4018000853)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ ներդրումային քաղաքականությունը և արտաքին տնտեսական համագործակցությունը
CODE(4018000854)
էջերի քանակ: 20
Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի գործունեության մեխանիզմները
CODE(4018000855)
էջերի քանակ: 13
Էֆեկտիվ տոկոսադրույքի գործնական կիրառումը ավանդային պայմանների գնահատման ժամանակ
CODE(4018000856)
էջերի քանակ: 14
Էկոլոգիական կրթության համակարգը և նրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(4018000857)
էջերի քանակ: 14
Մարքեթինգի շրժակա միջավայրը
CODE(4018000858)
էջերի քանակ: 14
Ինովացիայի տեսակները
CODE(4018000859)
էջերի քանակ: 12
Պահանջարկի ճկունություն
CODE(4018000860)
էջերի քանակ: 12
Կարգապահական պատասխանատվության համակարգը ՀՀ մաքսային ծառայությունում
CODE(4018000861)
էջերի քանակ: 15
Ռեսուրսների արդյունավետ բաշխման անհրաժեշտ պայմանների ստացումը
CODE(4018000862)
էջերի քանակ: 12
Փոխարինման առաձգականություն123
CODE(4018000863)
էջերի քանակ: 13
Քաղաքական բրենդի մշակման և կառավարման առանձնահատկություններոը
CODE(4018000864)
էջերի քանակ: 9
Պետական քաղաքականության առանձնահատկությունները քաղաքաշինության բնագավառում
CODE(4018000865)
էջերի քանակ: 13
Պորտֆելային ներդրումները անշարժ գույքում
CODE(4018000866)
էջերի քանակ: 12
Գնագոյացման սարդոստայնի մոդելը
CODE(4018000867)
էջերի քանակ: 17
Պառլամենտը որպես օրենսդիր իշխանության կրող
CODE(4018000868)
էջերի քանակ: 16
Պետական բյուջեի ոչ հարկային եկամուտները
CODE(4018000869)
էջերի քանակ: 14
Մտավոր սեփականության իրավունքների առևտրի համաձայնագիր
CODE(4018000870)
էջերի քանակ: 14
Շահույթի մաքսիմալացումը խոշոր կորպորացիաներում
CODE(4018000871)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական համահարթեցման ՀՀ օրենքը
CODE(4018000872)
էջերի քանակ: 12
Կանոնադրական կապիտալի ստեղծման և փոփոխությունների հաշվառումը
CODE(4018000873)
էջերի քանակ: 6
Կապիտալի ներգրավման գործընթացները ՀՀ - ում
CODE(4018000874)
էջերի քանակ: 10
տնտեսական պարբերաշրջանի Կալդորի տեսությունը
CODE(4018000875)
էջերի քանակ: 13
Ոչ արտադրական ոլորտի հիմնարկությունների և կազմակերպությունների ֆինանսավորման առանձնահատկությունները
CODE(4018000876)
էջերի քանակ: 13
Ֆրանշիզի և ռոյալթիի չափերի սահմանումը
CODE(4018000877)
էջերի քանակ: 12
Ֆրանշիզի գնման որոշման կայացման գործընթացը
CODE(4018000878)
էջերի քանակ: 11
Գիտական արդյունքի առևտրայինացման գործընթացի առանձնահատկությունները
CODE(4018000879)
էջերի քանակ: 16
Արտադրական պաշարների վերահսկման ինֆորմացիայի աղբյուրները,Աուդիտի մասնագիտական, բարոյագիտական նորմերը
CODE(4018000880)
էջերի քանակ: 9
Սկզբունքներ` կապված շուկայական միջավայրի հետ(կախվածության, համապատասխանության, առաջարկի և պահանջարկի, մրցակցության)
CODE(4018000881)
էջերի քանակ: 12
Շահույթի մաքսիմալացումը դուոպոլիայի մոդելում
CODE(4018000882)
էջերի քանակ: 11
Շումպետերի տեսության հիմնական դրույթները
CODE(4018000883)
էջերի քանակ: 12
Միջազգային գործառնական մենեջմենթ
CODE(4018000884)
էջերի քանակ: 16
Տեղական բյուջեի եկամուտները և ծախսերը
CODE(4018000885)
էջերի քանակ: 14
Թափոնների վերամշակումը և երկրորդային արտադրությունը որպես ժամանակակից տնտեսության ճյուղ
CODE(4018000886)
էջերի քանակ: 12
Կառավարության հեռանկարային և կարճաժամկետ ծրագրերի փոխկապվածությունը-
CODE(4018000887)
էջերի քանակ: 13
Օպերատիվ պլանավորման առանձնահատկությունները սերիական արտադրությունում
CODE(4018000888)
էջերի քանակ: 15
Հաշվետվություն ՎՏԲ բանկ
CODE(4018000889)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսական մրցակցության էությունը և դրա ապահովման մեխանիզմը
CODE(4018000890)
էջերի քանակ: 10
Օգտակարության մաքսիմալացումը արտադրական հնարավորությունների կորի վրա
CODE(4018000891)
էջերի քանակ: 14
պահանջարկի ընդհանուր ծավալի և կառուցվածքի որոշման կարգը
CODE(4018000892)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսավարման էկոլոգիական ուղղվածություն ունեցող տնտեսական մեխանիզմներ
CODE(4018000893)
էջերի քանակ: 14
Ոչ առևտրային կազմակերպությունները և դրանց կառավարման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
CODE(4018000894)
էջերի քանակ: 18
Նպատակների և որոշումների փոխկապվածությունը
CODE(4018000895)
էջերի քանակ: 23
Մտավոր ներուժ և մտավոր կապիտալ
CODE(4018000896)
էջերի քանակ: 21
Մաքսային միջնորդների քաղաքականության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(4018000897)
էջերի քանակ: 14
ՄԱԿ-ի համակարգում գործող տնտեսական կազմակերպությունները որպես կոմերցիոն կոդրագենտներ
CODE(4018000898)
էջերի քանակ: 18
: Կարգապահական տույժեր
CODE(4018000899)
էջերի քանակ: 11
Ֆրանչայզինգի զարգացման փուլերը
CODE(4018000900)
էջերի քանակ: 14
Բաց տնտեսության կազմավորումը որպես համաշխարհային տնտեսության զարգացման օբյեկտիվ հիմք
CODE(4018000901)
էջերի քանակ: 13
Էկոլոգիական համակարգի մենեջմենթ
CODE(4018000902)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային ձևակերպումների գործընթացում գտնվող ապրանքների տնօրինումը և օգտագործումը
CODE(4018000903)
էջերի քանակ: 12
Արևմտյան տնտեսագիտական տեսությունների էվոլյուցիան ժամանակակաից պայմաններում
CODE(4018000904)
էջերի քանակ: 17
Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ
CODE(4018000905)
էջերի քանակ: 10
Օգտակարության կարդինալիստական տեսությունը
CODE(4018000906)
էջերի քանակ: 13
Անշարժ գույքի վաճառքի պլանավորում
CODE(4018000907)
էջերի քանակ: 12
Հետադարձ կապը սպառողների հետ
CODE(4018000908)
էջերի քանակ: 17
Կարճաժամկետ ծախսերի ֆունկցիաները մեկից ավելի փոփոխուն ռեսուրսների պայմաններում
CODE(4018000909)
էջերի քանակ: 13
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի պլանավորումը և ֆինանսավորումը
CODE(4018000910)
էջերի քանակ: 17
Ֆինանսական հաշվետվության վերահսկողության ձևերը
CODE(4018000911)
էջերի քանակ: 20
Ձեռնարկության կապիտալի օգտագործումը բնութագրող ցուցանիշների համակարգ
CODE(4018000912)
էջերի քանակ: 17
Առաձգականության բնորոշումը, հաշվարկումը և կիրառման առանձնահատկությունները
CODE(4018000913)
էջերի քանակ: 14
Առաձգականության բնորոշումը, հաշվարկումը և կիրառմանառանձնահատկությունները
CODE(4018000914)
էջերի քանակ: 15
Շուկայական վերլուծության և գնահատման մեթոդները
CODE(4018000915)
էջերի քանակ: 16
Ազգային եկամտի բաշխման նոր դասական տեսությունը
CODE(4018000916)
էջերի քանակ: 14
Մարքեթինգային հետազոտության ձևերը(Որոնողական,նկարագրողական,պատճառահետևանքային)
CODE(4018000917)
էջերի քանակ: 20
Ռիսկին չհակվածների համար ակնկալվող օգտակարություն
CODE(4018000918)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական արդյունավետության գնահատում
CODE(4018000920)
էջերի քանակ: 17
Աշխատանքային նորմաների օգտագործումը արտադրական կազմակերպության տնտեսական աշխատանքներում
CODE(4018000923)
էջերի քանակ: 17
Ապահովագրական ընկերությունների մարքեթինգային գործունեություն
CODE(4018000927)
էջերի քանակ: 20
Ազգային եկամտի բաշխման նոր դասական տեսությունը-2
CODE(4018000930)
էջերի քանակ: 17
Աշխատավարձի վրա ազդող գործոնները
CODE(4018000931)
էջերի քանակ: 20
Ֆինանսական ծառայություններ-2
CODE(4018000932)
էջերի քանակ: 12
Կենսաթոշակային ապահովագրություն
CODE(4018000933)
էջերի քանակ: 18
Իշխանության էությունը և ձևերը
CODE(4018000934)
էջերի քանակ: 15
Գիտատեխնիկական ներուժը և դրա տարրերը12
CODE(4018000935)
էջերի քանակ: 17
Աշխատավարձի ժամանակավարձային ձևի և դրա համակարգերի կատարելագործման ուղիները արտադրական կազմակերպություններում
CODE(4018000936)
էջերի քանակ: 16
Լիզինգի կազմակերպական առանձնահակությունները
CODE(4018000937)
էջերի քանակ: 19
Դրամարկղային գործառնությունների իրականացման օրենսդրական կարգավորման նպատակը, սահմանաակումը, կիրառվող պատասխանատվության միջոցները
CODE(4018000938)
էջերի քանակ: 11
Տնտեսագիտական նոր մտածողության ձևավորումը անցումային ժամանակաշրջանում
CODE(4018000939)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսության մեջ ինովացիոն բնագավառներում ներդրումների խթանման քաղաքականությունը
CODE(4018000940)
էջերի քանակ: 13
Կարճաժամկետ ծախսերի ֆունկցիաները մեկից ավելի փոփոխուն ռեսուրսների պայմաններում
CODE(4018000941)
էջերի քանակ: 15
Բիզնեսի պլանավորման ցուցանիշների համակարգը
CODE(4018000942)
էջերի քանակ: 14
Դինամիկայի շարքերի հարթեցման վերլուծական եղանակները
CODE(4018000943)
էջերի քանակ: 16
Դրամական համակարգը ԱՄՆ և Ճապոնիայում
CODE(4018000944)
էջերի քանակ: 14
Ոռոգման համակարգի կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ- ում123
CODE(4018000945)
էջերի քանակ: 16
Եկամուտների բաշխման անհավասարությունը,Աղքատության հիմնահարցերը ՀՀ-ում
CODE(4018000946)
էջերի քանակ: 12
Ակտիվների և պարտավորությունների դյուրացիա
CODE(4018000948)
էջերի քանակ: 17
Բյուջետային դասակարգման կատարելագործումը
CODE(4018000949)
էջերի քանակ: 15
Ձեռնարկության շահույթը որպես գործոնային եկամուտ
CODE(4018000950)
էջերի քանակ: 13
Վիճակագրական և Վերլուծական խմբավորումներ` հասկացությունը և առանձնահատկությունները
CODE(4018000951)
էջերի քանակ: 20
Հիմնական կապիտալի էությունը և կառուցվածքը, նրանց օգտագործման արդյունավետությունը,«Շանթ» ՍՊԸ-ի օրինակով
CODE(4018000952)
էջերի քանակ: 15
Բանկային համակարգի ձևավորումը,Բանկային ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը
CODE(4018000953)
էջերի քանակ: 19
Անշարժ գույքի օբյեկտների կենսապարբերաշրջանի օրինաչափությունները125
CODE(4018000954)
էջերի քանակ: 17
Անշարժ գույքի գնահատման ծախսային մոտեցում
CODE(4018000955)
էջերի քանակ: 14
Ապրանքի էրգոնոմիկական հատկությունները22
CODE(4018000956)
էջերի քանակ: 16
Փաստաթղթերի նշանակությունը,Արձանագրություն
CODE(4018000957)
էջերի քանակ: 14
Արժեթղթերի Բորսայական և արտաբորսայական շուկաներ
CODE(4018000958)
էջերի քանակ: 17
Անկանխիկ հաշվարկների հաշվառում
CODE(4018000959)
էջերի քանակ: 12
բանկային գործունեության կարգավորման իրավական դաշտը մինչև դրամափոխումը
CODE(4018000960)
էջերի քանակ: 15
Սովորական,Արտասովոր դեպքերից ֆինանսական արդյունքների հաշվառումը
CODE(4018000961)
էջերի քանակ: 12
Ֆինանսական արդյունքներ,Գործիմացության գնահատում
CODE(4018000962)
էջերի քանակ: 20
Կապիտալի շուկայական պահանջարկն ու առաջարկը,Տոկոսի նորման
CODE(4018000963)
էջերի քանակ: 16
Կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը
CODE(4018000964)
էջերի քանակ: 22
Ռիսկը ներդրումային որոշումներում
CODE(4018000965)
էջերի քանակ: 17
Գլոբալացման գործընթացների ինտենսիվացումը և գլոբալ մարքեթինգը
CODE(4018000966)
էջերի քանակ: 15
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
CODE(4018000967)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ-ն կապիտալի միջազգային միգրացիայի գործընթացներում
CODE(4018000968)
էջերի քանակ: 18
Ժամանակավոր ներմուծման և արտահանման մաքսային ռեժիմների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(4018000969)
էջերի քանակ: 14
Կոլեկտիվ աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործումը12
CODE(4018000970)
էջերի քանակ: 18
Լիակատար,Կոմանդիտային ընկերակցություններ, Ընկերակցությունների կանոնադրական կապիտալի ձևավորման և համալրման կարգը
CODE(4018000971)
էջերի քանակ: 15
Հաստատուն ծախսերի վերլուծություն
CODE(4018000972)
էջերի քանակ: 16
Հայտարարագրումը որպես մաքսային ձևակերպման հիմնական փուլը
CODE(4018000973)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ-ում դրոշմավորման ենթակա ենթաակցիզային ապրանքների ներմուծման դեպքում ակցիզային հարկի հաշվարկման առանձնահատկությունները
CODE(4018000974)
էջերի քանակ: 15
Ագրեգատային , Միջին ինդեքսներ
CODE(4018000975)
էջերի քանակ: 19
Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը
CODE(4018000976)
էջերի քանակ: 15
Բազմազգային կորպորացիաների բնորոշումը, ձևերը և գործունեության արդյունավետությունը
CODE(4018000977)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ բնակչության տեղաշարժերը
CODE(4018000978)
էջերի քանակ: 11
Երևույթների փոխադարձ կապերի ուսումնասիրումը փոփոխուն կազմի ինդեքսների միջոցով
CODE(4018000980)
էջերի քանակ: 14
Ձեռնարկատիրական գաղտնիք
CODE(4018000981)
էջերի քանակ: 15
Շրջակա միջավայրի աղտոտման գնահատման տնտեսական-տնտեսագիտական հիմքերը
CODE(4018000982)
էջերի քանակ: 13
Համակարգային մոտեցումը կառավրաման գործընթացում
CODE(4018000983)
էջերի քանակ: 17
Աշխատանքի նորմաների հաշվարկն ու հիմնավորումն ըստ խրոնոմետրաժի անցկացման արդյունքների
CODE(4018000984)
էջերի քանակ: 17
Դիալեկտիկայի և մետաֆիզիկայի մեթոդները
CODE(4018000985)
էջերի քանակ: 14
Պահանջարկի ֆունկցիայի էլաստիկությունը: Մեկնաբանություններ Դուգլասի ընդհանրացված պահանջարկի ֆունկցիայի օրինակով
CODE(4018000986)
էջերի քանակ: 16
ՌԴ դրամական համակարգը
CODE(4018000987)
էջերի քանակ: 15
Վիճակագրական աղյուսակներ , գրաֆիկներ
CODE(4018000988)
էջերի քանակ: 15
Դրամական հոսքերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն
CODE(4018000989)
էջերի քանակ: 20
Անշարժ գույքի օբյեկտների գնի և արժեքի հակացությունները
CODE(4018000990)
էջերի քանակ: 12
Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում11
CODE(4018000991)
էջերի քանակ: 12
Աշխատանքի արտադրողականության աճի ռեզերվները
CODE(4018000992)
էջերի քանակ: 15
Հասարակության էֆֆեկտ, ներմուծման էֆֆեկտ, տոկոսադրույքի էֆֆեկտ, ապրանքների և ծառայությունների շուկա
CODE(4018000993)
էջերի քանակ: 12
Արժութայն օրենսդրության խախտման գծով կիրառվող միջոցառումները
CODE(4018000994)
էջերի քանակ: 12
Կազմակերպությունների հիմնախնդիրները և մոդելները
CODE(4018000995)
էջերի քանակ: 15
Կոմերցիոն բանակցություններ
CODE(4018000996)
էջերի քանակ: 14
Մաքսային արժեքի մեջ չներառվող ծախսեր
CODE(4018000997)
էջերի քանակ: 15
Ֆիրմայի հավասարակշռությունը մոնոպոլ մրցակցության պայմաններում
CODE(4018000998)
էջերի քանակ: 20
Մոնոպոլիստների կողմից շուկայի կենտրոնացման գնահատման տարբեր մոտեցումներ, Հ. Հիրշմանի ինդեքսը
CODE(4018000999)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային շուկա դուրս գալու մեթոդները և տեխնոլոգիաները
CODE(4018001000)
էջերի քանակ: 15
Ձեռնարկատիրական գործունեության ձևերը
CODE(4018001001)
էջերի քանակ: 15
Փոքր ձեռնարկատիրության առավելություններն ու թերությունները
CODE(4018001002)
էջերի քանակ: 18
Պետական , Համայնքային բյուջեների հսկողությունը և վերահսկողությունը
CODE(4018001003)
էջերի քանակ: 17
Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը ներդրումային գործունեության վրա
CODE(4018001004)
էջերի քանակ: 16
Գործառնական այլ ծախսերի, Ոչ գործառնական ծախսերի և եկամուտների վերլուծություն
CODE(4018001005)
էջերի քանակ: 19
ՌԴ կառավարման մարմինների կազմակերպական կառուցվածքը
CODE(4018001006)
էջերի քանակ: 15
Սպասարկման համակարգի դերը մրցունակության մեջ
CODE(4018001007)
էջերի քանակ: 15
Սոցիալական պատասխանատվությամբ մարքեթինգի կայացման բիզնեսի ջանքերը
CODE(4018001008)
էջերի քանակ: 12
Տուրիզմի զարգացման պատմությունը
CODE(4018001009)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսական մաթեմատիկայի մեթոդների կիրառումը վերլուծության մեջ
CODE(4018001010)
էջերի քանակ: 14
Տուրիստ և էքսկուրսանտ հասկացությունների բնորոշումները, ՀՀ-ում տուրիստների միտումները
CODE(4018001011)
էջերի քանակ: 14
Միջին թվաբանականի մաթեմատիկականս հատկությունները: Միջին թվաբանականի հաշվարկը մոմենտների եղանակով
CODE(4018001012)
էջերի քանակ: 14
Միագործոն ռեգրեսիոն հավասարումները և դրանց պարամետրերի հաշվարկման սկզբունքները
CODE(4018001013)
էջերի քանակ: 15
Ներդրումների դերը միջազգային զբոսաշրջության զարգացման գործում
CODE(4018001014)
էջերի քանակ: 14
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ բանկային համակարգի վրա
CODE(4018001015)
էջերի քանակ: 12
Գների, աշխատանքային ռեսուրսների և հիմնական ֆունկցիաների հաշվեկշռային մոդելներ
CODE(4018001016)
էջերի քանակ: 14
Ֆինանսական ծառայություններ2
CODE(4018001017)
էջերի քանակ: 15
Սոցիալական արդարության տեսությունները.Սոցիալական բևեռացման հիմնախնդիրները
CODE(4018001018)
էջերի քանակ: 8
Ոչ գծային օպտիմիզացիոն խնդիրներ Կուն-Թագգերի օպտիմալության անհրաժեշտ պայմանները
CODE(4018001019)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական տատանումներ և տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները արդի ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում
CODE(4018001020)
էջերի քանակ: 13
Հասարակական բարեկեցություն: Հասարակական բարեկեցության առաջնային և երկրորդային թեորեմները
CODE(4018001021)
էջերի քանակ: 10
ՍԻՆԵՐԳԻԿՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉև ԷՏՐՈՊԻԿՆԵՐԻ ԵՐԵՔ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱ
CODE(4018001022)
էջերի քանակ: 12
հաշվետվություն, շին կազմակերպության, «ԺՎ ընդ Ա» ՍՊԸ-ի
CODE(4018001023)
էջերի քանակ: 20
Կոռելյացիոն կապերի սերտության աստիճանը բնութագրող էմպիրիկ ցուցանիշները
CODE(4018001024)
էջերի քանակ: 18
Մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը էկոլոտնտեսական իրավիճակի վրա
CODE(4018001025)
էջերի քանակ: 17
Մակրոտնտեսական արտադրական ֆունկցիաներ2
CODE(4018001026)
էջերի քանակ: 12
Մաքսային մարմինների կողմից մտավոր սեփականության խնդիրները
CODE(4018001027)
էջերի քանակ: 13
Կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
CODE(4018001028)
էջերի քանակ: 12
ԼԻ ՅԱԿՈԿԱՅԻ 'ՄԵՆԵՋԵՐԻ ԿԱՐԻԵՐԱ' ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
CODE(4018001029)
էջերի քանակ: 15
Հայաստանի հանրապետությունում հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման նպատակը, առանձնահատկություները, կիրառվող պատասխանատվության միջոցները
CODE(4018001030)
էջերի քանակ: 15
Մատրիցայի բազմապատկումը
CODE(4018001031)
էջերի քանակ: 13
Օպերատիվ տնտեսական վերլուծության առանձնահատկությունները
CODE(4018001032)
էջերի քանակ: 14
Պահանջմունքների տեսությունները, փոխադարձ կապը. Ա. Մարշալ
CODE(4018001033)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ առևտրային բանկերում առկա ֆինանսական ռիսկերը, կառավարման մեխանիզմը
CODE(4018001034)
էջերի քանակ: 12
Գործավարության կատարելագործման ուղիները
CODE(4018001035)
էջերի քանակ: 16
Հաստատագրված վճարներով հարկման առանձնահատկությունները, հաշվարկման կարգը: Գործունեության առանձին տեսակների համար հաստատագրված վճարների հաշվարկման նպատակով կիրառվող ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների բնութագիրը
CODE(4018001036)
էջերի քանակ: 15
Շուկայական տնտեսության դասական մոդել
CODE(4018001037)
էջերի քանակ: 12
Քանակական ինդեքսները և դրանց կառուցման սկզբունքները
CODE(4018001038)
էջերի քանակ: 14
ՏՐՈՐՎԱԾ ԿԱԿԱՈյԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
CODE(4018001039)
էջերի քանակ: 37
Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման նպատակները և ԿԲ կարգավորման միջոցները այս ոլորտում
CODE(4018001040)
էջերի քանակ: 18
արժույթային գործարքների տեսակները
CODE(4018001041)
էջերի քանակ: 13
Միջճյուղային հաշվեկշիռը որպես ազգային հաշիվների համակարգի կարևոր բաժին
CODE(4018001042)
էջերի քանակ: 15
ՌԴ ճյուղային նախարարությունները , Կառավարման տարածքային մարմինները
CODE(4018001043)
էջերի քանակ: 16
Շահութաբաժնային քաղաքականության ձևավորման մեխանիզմը
CODE(4018001044)
էջերի քանակ: 13
Կազմակերպական հարաբերությունների զարգացումը բազմաչափ կազմակերպություններում
CODE(4018001045)
էջերի քանակ: 19
Նպատակային շուկայի վերլուծությունը ըստ տարբեր հատկանիշների2
CODE(4018001046)
էջերի քանակ: 16
Վերահսկողությունը անշարժ գույքի նկատմամբ,
CODE(4018001047)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունությունը ապահովող միջոցները,կապիտալի կազմն ու կառուցվածքը
CODE(4018001048)
էջերի քանակ: 20
Ապահովագրական ընկերությունների կապիտալի կազմն ու կառուցվածքը22
CODE(4018001049)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքային տեսականու կառավարումը
CODE(4018001050)
էջերի քանակ: 14
Քեյնսականությունը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին,Հետքեյնսականությունը, դրա գաղափարական ակունքները
CODE(4018001051)
էջերի քանակ: 15
Հողի կադաստրային գնահատումը ՀՀ-ում
CODE(4018001052)
էջերի քանակ: 20
Տեղական ֆինանսական համակարգի էությունը և նշանակությունը
CODE(4018001053)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ մաքսային ծառայության սկզբունքները և բնորոշ գծերը
CODE(4018001054)
էջերի քանակ: 14
Մաքսային սահմանի վրա գանձվող հարկերի իրավական կարգավորումը
CODE(4018001055)
էջերի քանակ: 12
Թեմա 2. մաքսային հաշվառում
CODE(4018001056)
էջերի քանակ: 12
Մաքսային միջնորդի իրավունքներն ու պարտականությունները
CODE(4018001057)
էջերի քանակ: 15
Արտադրության և իրացման ծախսերի կրճատման ուղիներն ու գործոնները
CODE(4018001058)
էջերի քանակ: 22
Աշխատանքային միգրացիայի առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում
CODE(4018001059)
էջերի քանակ: 18
Աուդիտի ձևավորման և զարգացման փուլերը2
CODE(4018001060)
էջերի քանակ: 14
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման, պահպանման և դուրսգրման աուդիտ2
CODE(4018001061)
էջերի քանակ: 17
Պահանջարկը որպես մարդու ակտիվության գործոն
CODE(4018001062)
էջերի քանակ: 18
,Նյութական ,Աշխատանքային ռեսուրսների,Պլանային նորմ և նորմատիվներ,
CODE(4018001063)
էջերի քանակ: 20
Շուկայի առաջացման պատճառները և էությունը: Շուկայի ֆունկցիաները «Ալեքս - Գրիգ»
CODE(4018001064)
էջերի քանակ: 16
Ինդուկցիան և դեդուկցիան մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
CODE(4018001065)
էջերի քանակ: 14
Գնումների գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը
CODE(4018001066)
էջերի քանակ: 13
Համաշխարհային տնտեսության ագրոարդյունաբերական համալիրը2
CODE(4018001067)
էջերի քանակ: 15
Արտադրական բիզնեսի կազմակերպատեխնիկական զարգացման պլանավորումը
CODE(4018001068)
էջերի քանակ: 11
Ա.Մասլոուի, Դ. Մաք-Քլելանդի, Ֆ.Հերցբերգի Համեմատական վերլուծությունը
CODE(4018001069)
էջերի քանակ: 18
Հողերի և անշարժ գույքի հաշվառման դիտարկումը հողագույքային հարաբերությունների վերահսկողության մեխանիզմների համատեսքտում
CODE(4018001070)
էջերի քանակ: 15
Ստանդարտների դերը ապրանքագիտության մեջ
CODE(4018001071)
էջերի քանակ: 17
Մակարոնեղենի արտադրանք
CODE(4018001072)
էջերի քանակ: 15
Ոսկերչական ապրանքների փորձաքննություն
CODE(4018001073)
էջերի քանակ: 18
Անկանխիկ հաշվարկները, ձևն ու բնութագիրը
CODE(4018001074)
էջերի քանակ: 15
Բանկերի լիզինգային գործառնությունները, դրանց տեսակները
CODE(4018001075)
էջերի քանակ: 13
Կենտրոնական բանկը որպես բանկային համակարգերի գլխավոր օղակ
CODE(4018001076)
էջերի քանակ: 15
Մուրհակների ծագումը,էությունը և դասակարգումը.գանձապետական,մունից.,մասնավ.,ֆինանս.,առևտ., ֆիկտիվ մուրհակներ
CODE(4018001077)
էջերի քանակ: 14
Առևտրային բանկերի հիմնական գործառույթների տեսակները և դրանց բնութագիրը
CODE(4018001078)
էջերի քանակ: 14
Արտադրական ձեռնարկությունների սննկացման ֆինանսական հիմնահարցերը
CODE(4018001085)
էջերի քանակ: 12
«Ձեռնարկատիրության կազմակերպում» հասկացությունը, մեկնաբանությունները
CODE(4018001086)
էջերի քանակ: 14
Գործընկերների համագործակցումը արտադրական ոլորտում
CODE(4018001087)
էջերի քանակ: 16
ՓՄՁ-երի գործունեության կազմակերպման միջազգային փորձը
CODE(4018001088)
էջերի քանակ: 16
Ցանցային ձեռնարկությունների էությունը և հիմնական տիպերը
CODE(4018001089)
էջերի քանակ: 17
Ձեռնարկատիրություն և մասնավորեցում
CODE(4018001090)
էջերի քանակ: 18
Կորպորացիաների պատմական զարգացումը
CODE(4018001091)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքային նշանների ձեռք բերումը և տեսակները
CODE(4018001092)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ օրենքը Գովազդի մասին: Կեղծ գովազդ
CODE(4018001093)
էջերի քանակ: 10
Ֆոնդային բյուջեի կառուցվածքը
CODE(4018001095)
էջերի քանակ: 14
Վերլուծական ընթացակարգերի դասակարգումը12
CODE(4018001096)
էջերի քանակ: 14
Բանկային փաստաթղթերի միասնական համակարգի ձևավորումը ՀՀ - ում
CODE(4018001097)
էջերի քանակ: 15
Կոմերցիոն բանակցությունների արդյունքների վերլուծության նպատակը և խնդիրները
CODE(4018001098)
էջերի քանակ: 14
Ապրանքների նկարագրման և ցուցակագրման համակրգը
CODE(4018001099)
էջերի քանակ: 14
Բրենդի ձևավորումը գովազդի և PR -ի միջոցով
CODE(4018001100)
էջերի քանակ: 15
Ֆիրմաների, ընկերությունների հաշվարկային հարաբերությունների իրականացման սկզբունքները
CODE(4018001101)
էջերի քանակ: 14
Հաշվետվութէյուն, Շենգավիթի հարկային տեսչություն
CODE(4018001102)
էջերի քանակ: 13
Հաշվետվութէյուն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 2010
CODE(4018001103)
էջերի քանակ: 18
Ֆինանսական շուկայի մեխանիզմ
CODE(4018001104)
էջերի քանակ: 4
Իրացվելիության ռիսկի կառավարումը նորմատիվների միջոցով
CODE(4018001105)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային արժեքի որոշումը: Մաքսային արժեքի խարդախումը12
CODE(4018001106)
էջերի քանակ: 14
Մաքսային ծառայողների ատեստավորումը
CODE(4018001107)
էջերի քանակ: 15
Պարզ,Բարդ տոկոսների էությունը և կիրառման ոլորտները
CODE(4018001108)
էջերի քանակ: 20
Կապիտալի առաջարկը և պահանջարկը ֆիզիկական կապիտալը ծառայությունների շուկայում
CODE(4018001109)
էջերի քանակ: 15
Կառավարչական որոշումներ, ինովացիաների կառավարման մեջ
CODE(4018001110)
էջերի քանակ: 20
Օֆշորների առաջացումը և նշանակությունը
CODE(4018001111)
էջերի քանակ: 16
Փաստաթղթաշրջանառության փուլեր
CODE(4018001112)
էջերի քանակ: 17
Հարկային ստուգումների տեսակները, դրանց իրականացման ընթացակարգը և առանձնահատկություները
CODE(4018001113)
էջերի քանակ: 19
ՀՀ մասնակցությունը տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկաներին
CODE(4018001114)
էջերի քանակ: 15
Իրացման ծախսերի վերլուծությունը
CODE(4018001115)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային միջնորդական գործունեության զարգացման հեռանկարները և խոչընդոտները ՀՀ-ում
CODE(4018001116)
էջերի քանակ: 14
Երևույթների փոխադարձ կապերի վիճակագրական ուսումնասիրությունը վերլուծական խմբավորման մեթոդ
CODE(4018001117)
էջերի քանակ: 18
ՀՀ արդյունաբերական զարգացման հայեակարգի էությունը
CODE(4018001118)
էջերի քանակ: 16
ՀՀ-ում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը
CODE(4018001119)
էջերի քանակ: 20
Ընտրանքային համակցության միավորների ընտրման եղանակները12
CODE(4018001120)
էջերի քանակ: 11
Բանկային փաստաթղթերի միասնական համակարգի ձևավորումը ՀՀ - ում12
CODE(4018001121)
էջերի քանակ: 15
Բելի ինդուստրիալ հայեցակարգը և ինֆորմացիոն հասարակության ձևավորման տեսական հիմքերը
CODE(4018001122)
էջերի քանակ: 14
Բյուջետային դասակարգման կատարելագործումը12
CODE(4018001123)
էջերի քանակ: 14
Երևույթների դինամիկայի վրա ազդող գործոնների վերլուծությունը ինդեքսային մեթոդով
CODE(4018001124)
էջերի քանակ: 18
Հասարակական բարեկեցություն: Հասարակական բարեկեցության առաջին և երկրորդ թեորեմները
CODE(4018001125)
էջերի քանակ: 14
Գործառնական լիզինգ
CODE(4018001126)
էջերի քանակ: 15
Կանխատեսման էքսպերտային մեթոդի էությունը
CODE(4018001127)
էջերի քանակ: 12
1. Տարբերությունների մեթոդի կիրառումը վերլուծության մեջ
CODE(4018001128)
էջերի քանակ: 9
Ներքին և արտաքին վերահսկման փոխադարձ կապը , Աուդիտորական ռիսկ, Աուդիտորական ստուգման նախապատրաստումը
CODE(4018001129)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ արտահանման և ներմուծման գնահատականը ռացիոնալ բնօգտագործման տեսանկյունից12
CODE(4018001130)
էջերի քանակ: 10
Պառլամենտը որպես օրենսդիր իշխանության կրող12
CODE(4018001131)
էջերի քանակ: 15
Մարքեթինգի դերը ֆրանչային համակարգում
CODE(4018001132)
էջերի քանակ: 15
Հարկային քաղաքականությունը երեկ, այսօր և վաղը1
CODE(4018001133)
էջերի քանակ: 10
Անշարժ գույքի օբյեկտների գնահատման եկամտային մոտեցումը
CODE(4018001134)
էջերի քանակ: 12
Կանխատեսման արտարկման մեթոդը
CODE(4018001137)
էջերի քանակ: 15
Շուկայական տնտեսության դրական և բացասաական կողմերը, դրա կարգավորման համակարգը
CODE(4018001139)
էջերի քանակ: 17
Սպառողական վարկավորման էությունը,ներկա վիճակը ՀՀ-ում
CODE(4018001140)
էջերի քանակ: 16
Երևան քաղաքի ավագանու գործունեության առանձնահատկությունները
CODE(4018001141)
էջերի քանակ: 17
Վարկի հիմնական տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում-2
CODE(4018001142)
էջերի քանակ: 13
Ապահովագրության շուկայական հարաբերությունները
CODE(4018001143)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքի ծագման երկիրը, որոշման կանոնները, հայտարարագրումն ու հաստատումը
CODE(4018001144)
էջերի քանակ: 17
Առողջապահական ապահովագրություն
CODE(4018001145)
էջերի քանակ: 12
Նոր արտադրատեսակների նախագծման արտադրության պլանավորում
CODE(4018001146)
էջերի քանակ: 9
Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման վերլուծություն
CODE(4018001147)
էջերի քանակ: 15
Արտադրական ձեռնարկությունների կողմից վճարվող ուղղակի հարկերը
CODE(4018001148)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ-ում կիրառվող ակցիզային հարկը
CODE(4018001149)
էջերի քանակ: 16
ԱԱՀ-ի էությունը և դերը բյուջետային համակարգի եկամուտների կառուցվածքում
CODE(4018001150)
էջերի քանակ: 15
Բիզնեսի շահութաբերության գնահատում
CODE(4018001151)
էջերի քանակ: 16
Ֆինանսական վերահսկողության էությունը, դերն ու նշանակությունը
CODE(4018001152)
էջերի քանակ: 14
Գործառնական գործունեության ֆինանսական վերլուծությունը
CODE(4018001153)
էջերի քանակ: 13
Իրացման ծախսերի վերլուծությունը-2
CODE(4018001154)
էջերի քանակ: 13
Կազմակերպության ակտիվների դասակարգումը ըստ կազմի և տեղաբաշխման
CODE(4018001155)
էջերի քանակ: 17
Փաստաթղթաշրջանառության հոսքի հիմնական բաղադրիչները
CODE(4018001156)
էջերի քանակ: 14
Փաստաթղթերի` արխիվ պահպանման հանձնելու գործընթացը
CODE(4018001157)
էջերի քանակ: 11
Փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները.փաստաթղթերի գրանցումը
CODE(4018001158)
էջերի քանակ: 13
Քարտուղարային գործի ծագումը և զարգացումը
CODE(4018001159)
էջերի քանակ: 14
Շահութաբերության ցուցանիշների համակարգը և դրանց որոշման կարգը
CODE(4018001160)
էջերի քանակ: 14
ՈՒղղակի նյութական ծախսումների վերլուծությունը
CODE(4018001161)
էջերի քանակ: 16
Արագամաշ առարկաների հաշվառման առանձնահատկությունները
CODE(4018001162)
էջերի քանակ: 14
Ձեռնարկատիրական եկամուտ և տնտեսական շահույթ
CODE(4018001163)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական վերլուծության իրականացման ուղղությունները և ձևերը
CODE(4018001164)
էջերի քանակ: 14
Հասկացություն իրացումից հասույթի մասին
CODE(4018001165)
էջերի քանակ: 14
Հիմնական կապիտալի նյութական կրողների կազմը և կառուցվածքը
CODE(4018001166)
էջերի քանակ: 15
Կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը
CODE(4018001167)
էջերի քանակ: 15
Փաստաթղթային ապահովման կազմակերպումը և տեխնոլոգիան կազմակերպության օրինակով
CODE(4018001168)
էջերի քանակ: 12
Փաստաթղթի արժեքի էկսպերտիզա
CODE(4018001169)
էջերի քանակ: 14
Սեփական կապիտալի կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը
CODE(4018001170)
էջերի քանակ: 12
Շահույթի մեծության վրա ազդող գործոնները
CODE(4018001171)
էջերի քանակ: 15
Ոչ ընթացիկ ակտիվների կազմի և կառուցվածքի վերլուծությունը
CODE(4018001172)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային ծառայության մասին ՀՀ օրենքը
CODE(4018001173)
էջերի քանակ: 20
Մաքսային քաղաքականության էությունը, նպատակները և ֆունկցիաները
CODE(4018001174)
էջերի քանակ: 10
Ապրանքային նշաններ
CODE(4018001175)
էջերի քանակ: 13
Բիզնես-պլանի կատարելագործման խնդիրները
CODE(4018001176)
էջերի քանակ: 12
Գործարար պլանի դերը հարաբերությունների զարգացման գործում
CODE(4018001177)
էջերի քանակ: 16
Մարքեթինգային ռազմավարությունը և զբոսաշրջության ուսումնասիրությունը
CODE(4018001178)
էջերի քանակ: 16
Միջազգային մարքեթինգի առանձնահատկությունները
CODE(4018001179)
էջերի քանակ: 14
Սպառողական վարքագիծը շուկայում
CODE(4018001180)
էջերի քանակ: 19
Ծառայությունների մատուցման մեթոդները և եղանակները
CODE(4018001181)
էջերի քանակ: 17
Մարքեթինգը հասարակության կյանքում
CODE(4018001182)
էջերի քանակ: 14
Շուկայում արտադրանքի որակի և մրցունակության հիմնախնդիրը /«Նոյան» հյութերի գործարանի օրինակով/
CODE(4018001183)
էջերի քանակ: 13
Սպառողի վարքագիծը մարքեթինգում
CODE(4018001184)
էջերի քանակ: 12
Բանակցությունների արդյունքների ամփոփում
CODE(4018001185)
էջերի քանակ: 12
Կառավարման էությունը, նպատակները և խնդիրները: Կառավարման գործընթացի բովանդակությունը
CODE(4018001186)
էջերի քանակ: 13
Ռացիոնալ կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացը
CODE(4018001187)
էջերի քանակ: 12
Վերահսկողությունը որպես կառավարման գործընթաց, տեսակները
CODE(4018001188)
էջերի քանակ: 15
Խմբերի սահմանումը և դասակարգումը
CODE(4018001189)
էջերի քանակ: 14
Էկոմենեջմենթի տեսական հիմքերը
CODE(4018001190)
էջերի քանակ: 12
Կառավարման ամերիկյան և Ճապոնական համակարգերի սոցիալ-մշակութային համեմատություն
CODE(4018001191)
էջերի քանակ: 14
Մաքս Վեբեր
CODE(4018001192)
էջերի քանակ: 15
Ղեկավարման ոճերի առանձնահատկությունները: Ղեկավարման ժամանակակից մոտեցումներ
CODE(4018001193)
էջերի քանակ: 13
ԱՄՆ-ի կորպորատիվ արժեթղթերի տեսակները և առանձնահատկությունները
CODE(4018001194)
էջերի քանակ: 13
Ապրանքների ու ծառայությունների շուկայի հավասարակշռության մոդելները
CODE(4018001195)
էջերի քանակ: 13
Առևտրային քաղաքականություն
CODE(4018001196)
էջերի քանակ: 15
Արժութային շուկայում ռիսկերի կառավարման գործընթացը
CODE(4018001197)
էջերի քանակ: 15
Առողջապահական համակարգը ՀՀ-ում
CODE(4018001198)
էջերի քանակ: 14
Առողջապահության ոլորտում պետական միջամտությաան անհրաժեշտությունը և ձևերը
CODE(4018001199)
էջերի քանակ: 14
Արտադրական ձեռնարկության դրամական ծախսերը և դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները
CODE(4018001200)
էջերի քանակ: 16
Արտադրական ձեռնարկությունների ֆինանսական մեխանիզմը ու ֆինանսական քաղաքականությունը
CODE(4018001201)
էջերի քանակ: 19
Արտադրական գործոնների նկատմամբ պահանջարկը, ռեսուրսների օգտագործման կանոնը
CODE(4018001202)
էջերի քանակ: 14
Բնակչության ծախսերի /սպառման/ կառուցվածքը և դինամիկայի վերլուծությունը
CODE(4018001203)
էջերի քանակ: 13
Բնակչության եկամուտների ձևավորումը
CODE(4018001204)
էջերի քանակ: 14
Բնակչության կազմի ուսումնասիրությունը
CODE(4018001205)
էջերի քանակ: 15
Բնակչության սոցիալական պաշտպանություն
CODE(4018001206)
էջերի քանակ: 14
Բյուջեի դեֆիցիտի հաղթահարման ուղիները
CODE(4018001207)
էջերի քանակ: 17
Դրամաշրջանառությունը և նրա կառուցվածքը.կանխիկ և անկանխիկ շրջանառություն
CODE(4018001208)
էջերի քանակ: 17
Ձեռնարկության ֆինանսները և դրանց կազմակերպման հիմնահարցերը
CODE(4018001209)
էջերի քանակ: 19
Ֆինանսական համահարթեցման դերը կարգավորման գործում
CODE(4018001210)
էջերի քանակ: 13
Ֆինանսական շուկայի մասնակիցները
CODE(4018001211)
էջերի քանակ: 18
Ֆոնդային բորսաներ և արժեթղթերի շուկա
CODE(4018001212)
էջերի քանակ: 15
Ֆյուչերսների կիրառումը բաժնետոմսերի շուկայում
CODE(4018001213)
էջերի քանակ: 16
Գնային հիմնական ռազմավարություն, վերջնական գների սահմանման մոտեցումները
CODE(4018001214)
էջերի քանակ: 17
Համաշխարհային շուկայական գներ
CODE(4018001215)
էջերի քանակ: 14
Հայաստանի ռենտայի դրսևորման ձևերը, հիմնական ցուցանիշների հաշվարկը ՀՀ ֆինանսական շուկայում
CODE(4018001216)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ ազգային արժույթը
CODE(4018001217)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ բյուջեի կատարումը և կատարման մասին հաշվետվությունը
CODE(4018001218)
էջերի քանակ: 18
ՀՀ պետական բյուջեն և տնտեսության զարգացման սոցիալական ծրագրերը
CODE(4018001219)
էջերի քանակ: 17
ՀՀ տրանսպորտային փոխադրումներ
CODE(4018001220)
էջերի քանակ: 14
Ժամկետային շուկա
CODE(4018001221)
էջերի քանակ: 13
Կրթության և շուկայի փոխգործունեությունը
CODE(4018001222)
էջերի քանակ: 17
Կրթություն և աշխատանքի շուկա
CODE(4018001223)
էջերի քանակ: 18
Կրթություն և աշխատանքի շուկա-2
CODE(4018001224)
էջերի քանակ: 18
Կրթություն և հասարակություն
CODE(4018001225)
էջերի քանակ: 11
Մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը AD-AS մոդելում
CODE(4018001226)
էջերի քանակ: 15
Մոնոպոլ իշխանությունը արտադրության գործոնների շուկայում
CODE(4018001227)
էջերի քանակ: 18
Մոնոպոլիան, շուկայական միջավայրի մրցակցություն
CODE(4018001228)
էջերի քանակ: 11
Ներդրումները ածանցյալ արժեթղթերում
CODE(4018001229)
էջերի քանակ: 10
Նոր դասական տնտեսագիտության դպրոց
CODE(4018001230)
էջերի քանակ: 18
Նոր դասական դպրոցը
CODE(4018001231)
էջերի քանակ: 19
Պետական աջակցությունը համայնքների ձևավորման ընթացքում
CODE(4018001232)
էջերի քանակ: 14
Պետական բյուջեի բյուջետային գործընթացը
CODE(4018001233)
էջերի քանակ: 12
Պետական բյուջեի պարտքը
CODE(4018001234)
էջերի քանակ: 14
Պետական պարտքը և դրա կառավարումը
CODE(4018001235)
էջերի քանակ: 15
Քեյնսականների և նոր քենսականների տեսություն-
CODE(4018001236)
էջերի քանակ: 13
Սեփականաշնորհման եղանակները և սկզբունքները ՀՀ-ում
CODE(4018001237)
էջերի քանակ: 11
Սոցիալական քաղաքականության էությունը և հիմնական նպատակները
CODE(4018001238)
էջերի քանակ: 20
Սպասումների տեսություն
CODE(4018001239)
էջերի քանակ: 12
Սյունիքի մարզի աշխատանքի շուկայի արդի վիճակը
CODE(4018001240)
էջերի քանակ: 14
որավանի գյուղական համայնքի պտղաբուծության տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշների վերլուծությունը
CODE(4018001241)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսական աճի Քեյնսյան մոդելը
CODE(4018001242)
էջերի քանակ: 16
Տնտեսական գործակալ
CODE(4018001243)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսական մտածելակերպ
CODE(4018001244)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսության կայունացման ֆինանսական ծրագիրը և պետական բյուջեի դերը դրա իրականացման գործում
CODE(4018001245)
էջերի քանակ: 13
Վարչահրամայական տնտեսական համակարգի հակասությունները և կործանման պատճառները
CODE(4018001246)
էջերի քանակ: 14
Վայոց Ձորի մարզի այծաբուծության տնտեսական արդյունավետությունը
CODE(4018001247)
էջերի քանակ: 14
Զբաղվածության ապահովման պետական քաղաքականությունը
CODE(4018001248)
էջերի քանակ: 15
Զբաղվածության հիմնախնդիրը Երևան քաղաքում
CODE(4018001249)
էջերի քանակ: 13
Կոռելյացիոն կապերի սերտության աստիճանը բնութագրող տնտեսական ցուցանիշները
CODE(4018001250)
էջերի քանակ: 14
Բաշխման կենտրոնի ցուցանիշները և վարիացիոն շարքի կառուցվածքը
CODE(4018001251)
էջերի քանակ: 14
Բանկերի կողմից իրականացվող լիզինգային և ֆակտորինգային գործառնությունները
CODE(4018001252)
էջերի քանակ: 12
Կազմակերպության արտադրատնտեսական գործունեության վերլուծություն
CODE(4018001253)
էջերի քանակ: 27
Ապահովագրական ընկերությունների լիցենզավորումը
CODE(4018001254)
էջերի քանակ: 14
Ապահովագրական շուկայի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(4018001255)
էջերի քանակ: 14
Ապահովագրական ստաժի հասկացությունը և հատուցման կարգը
CODE(4018001256)
էջերի քանակ: 13
Բեռների ապահովագրությունը ՀՀ-ում
CODE(4018001257)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ ապահովագրական ընկերություններ
CODE(4018001258)
էջերի քանակ: 15
Առևտրային գովազդի դերը ՀՀ-ում
CODE(4018001263)
էջերի քանակ: 15
Առևտրային գովազդի դերը շուկայական պահանջարկի վրա
CODE(4018001264)
էջերի քանակ: 14
Համաշխարհային տնտեսության էությունը և կառուցվածքը
CODE(4018001280)
էջերի քանակ: 14
ովակիայի տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը և արտաքին տնտեսական կապերի կարգավորումը
CODE(4018001281)
էջերի քանակ: 16
Արտադրանքի իրացումից ստացվող շահույթ
CODE(4018001282)
էջերի քանակ: 14
ուդիտի աշխատանքային փաստաթղթերի ձևակերպումը ըստ միջազգային ստանդարտների
CODE(4018001283)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության դրամական ծախսերը
CODE(4018001284)
էջերի քանակ: 14
Դրամական միջոցների հաշվառումը ըստ ՀՀ ազգային հաշիվների
CODE(4018001285)
էջերի քանակ: 16
Երկարաժամկետ փոխառություն
CODE(4018001286)
էջերի քանակ: 10
Գույքագրման հաշվառումը
CODE(4018001287)
էջերի քանակ: 14
ամախառն ծախքերի և համախառն եկամուտի սահմանային ծախքերի և սահմանային եկամտի համադրման տեսությունը
CODE(4018001288)
էջերի քանակ: 14
Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը և հաշվառման քաղաքականությունը
CODE(4018001289)
էջերի քանակ: 14
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները, աուդիտի անցկացման մեթոդները
CODE(4018001290)
էջերի քանակ: 13
Հիմնական ֆոնդերի դասակարգումը, գնահատման տեսակները, մաշվածքի վիճակագրական վերլուծությունը
CODE(4018001291)
էջերի քանակ: 15
Հիմնական միջոցներ,պաշարներ
CODE(4018001292)
էջերի քանակ: 11
Կարգադրական փաստաթղթերի տեսակներն ու հասկացությունը
CODE(4018001293)
էջերի քանակ: 17
Ներքին ֆինանսական վերահսկողություն
CODE(4018001294)
էջերի քանակ: 13
Սեփական կապիտալի հաշվառումը,կանոնադրական կապիտալի ձևավորման առանձնահատկությունները և հաշվառման կարգը սեփականության տարբեր ձևերի պայմաններում
CODE(4018001295)
էջերի քանակ: 15
Սեփական կապիտալ
CODE(4018001296)
էջերի քանակ: 14
Շրջանառու և հիմնական կապիտալ
CODE(4018001297)
էջերի քանակ: 10
Շրջանառու միջոցներ
CODE(4018001298)
էջերի քանակ: 20
Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը
CODE(4018001299)
էջերի քանակ: 13
Փողի էությունը և ֆունկցիաները
CODE(4018001300)
էջերի քանակ: 17
Առաջնորդման էությունը և ոճերը
CODE(4018001301)
էջերի քանակ: 15
Կառավարման մեթոդները ճապոնական մենեջմենթում Ճապոնական մենեջմենթի առանձնահատկությունները
CODE(4018001302)
էջերի քանակ: 17
Շտաբային լիազորությունների ապարատի տեսակները
CODE(4018001303)
էջերի քանակ: 16
Արտաքին հարաբերությունների մարմինների ձևավորումը.արտաքին հարաբերությունների մարմինների
CODE(4018001304)
էջերի քանակ: 16
Ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունների վերլուծություն
CODE(4018001306)
էջերի քանակ: 18
Արևմտյան վերաապահովագրական շուկան
CODE(4018001308)
էջերի քանակ: 18
Ըստ մահվան պատահարի ապահովագրության գործընթացը
CODE(4018001309)
էջերի քանակ: 17
Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության վարման և լուծարման իրավունքը
CODE(4018001310)
էջերի քանակ: 13
Ռենտաների սապահովագրության բովանդակությունը
CODE(4018001311)
էջերի քանակ: 18
Ապահովագրական կազմակերպություննների դերը տնտեսական գործունեության համակարգում
CODE(4018001312)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրական ընկերությունների եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը
CODE(4018001313)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրական ընկերություններր սեփական միջոցները
CODE(4018001314)
էջերի քանակ: 16
Ապահովագրական բրոքերները որպես շուկայի մասնակից, նրանց դերն ու գործառույթները
CODE(4018001315)
էջերի քանակ: 14
Ապահովագրական գործունեության կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(4018001316)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրումը մահվան պատահարի դեպքում
CODE(4018001317)
էջերի քանակ: 15
Ապահովագրությունը ԱՄՆ-ում
CODE(4018001318)
էջերի քանակ: 16
Ինքնաապահովագրման առանձնահատկությունները
CODE(4018001319)
էջերի քանակ: 15
Կամավոր և պարտադիր ապահովագրություն
CODE(4018001320)
էջերի քանակ: 14
Կյանքի ապահովագրություն
CODE(4018001321)
էջերի քանակ: 12
Պարտադիր պետական ապահովագրություն
CODE(4018001322)
էջերի քանակ: 14
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարները, դրանց հաշվարկման և վճարման կարգը
CODE(4018001323)
էջերի քանակ: 15
Անավարտ արտադրության էությունը, դասակարգումը, որոշման մեթոդները, օպտիմալացումը մեքենաշինական ձեռնարկության օրինակով
CODE(4018001324)
էջերի քանակ: 11
Արտադրական գործընթացը ձեռնարկություններում
CODE(4018001325)
էջերի քանակ: 10
Արտադրական գործընթացի կազմակերպման ձևերը ոչ հոսքային և հոսքային արտադրություններում
CODE(4018001326)
էջերի քանակ: 10
Արտադրական գործառույթ
CODE(4018001327)
էջերի քանակ: 15
Արտադրական հարաբերություններ
CODE(4018001328)
էջերի քանակ: 10
Արտադրական հումք, նրա դասակարգումը,տեսակները, հատկությունները և կիրառությունները
CODE(4018001329)
էջերի քանակ: 8
Արտադրական կազմակերպությունների ռիսկերը և դրանց նվազեցման ուղիները
CODE(4018001330)
էջերի քանակ: 12
Արտադրության պրոցեսի կազմակերպում
CODE(4018001331)
էջերի քանակ: 13
Արտադրանքի նյութատարության վերլուծություն
CODE(4018001332)
էջերի քանակ: 15
Արտադրական անվնասաբերության վերլուծությունը
CODE(4018001333)
էջերի քանակ: 17
Արտադրության բացարձակ և համեմատական արդյունավետությունը
CODE(4018001334)
էջերի քանակ: 15
Արտադրության կազմակերպման հիմնախնդիրները. ի±նչ արտադրել, ու±մ համար արտադրել, և դրանց փոխկապվածությունը
CODE(4018001335)
էջերի քանակ: 16
Արտադրության կազմակերպման ընդհանուր հիմնախնդիրները
CODE(4018001336)
էջերի քանակ: 16
Արտադրության միջազգային կոոպերացումը և դրա ձևերը
CODE(4018001337)
էջերի քանակ: 11
Արտադրության միջազգային մասնագիտացումը և դրա ձևերը
CODE(4018001338)
էջերի քանակ: 10
Արտադրության օպերատիվ պլանավորման եվ կարգավորման կազմակերպում
CODE(4018001339)
էջերի քանակ: 17
Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանրական եվ մասնակի ցուցանիշները
CODE(4018001340)
էջերի քանակ: 10
Արտադրության տնտեսական արդյունավետության էությունը և չափանիշը
CODE(4018001341)
էջերի քանակ: 15
Սպառողի վարքի վերլուծության հիմնական նախապայմանները: Օգտակարության ֆունկցիան
CODE(4018001343)
էջերի քանակ: 20
Տնտեսագիտության տեսության արտադրության ֆունկցիան և մասշտաբի էֆեկտը
CODE(4018001344)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսագիտության տեսության և տնտեսական քաղաքականության փոխկապակցվածությունը
CODE(4018001345)
էջերի քանակ: 21
Վենչուրային կապիտալ
CODE(4018001346)
էջերի քանակ: 21
Տնտեսական քաղաքականությունը զարգացող երկրներում
CODE(4018001347)
էջերի քանակ: 20
Պետության ֆինանսական գործունեությունը և իրականացման մեթոդները
CODE(4018001348)
էջերի քանակ: 20
Պետակամ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մշակումը որպես հարկաբյուջետային քաղաքականության մշակման հիմք
CODE(4018001349)
էջերի քանակ: 17
Պետական արժեթղթեր
CODE(4018001350)
էջերի քանակ: 17
Պահանջարկն ու առաջարկը արտադրության գործոնների շուկայում
CODE(4018001351)
էջերի քանակ: 20
Բաժնետիրական ընկերությունների լուծարելիությունը
CODE(4018001352)
էջերի քանակ: 20
Հաշվապահական հաշվետվության վարման սկզբունքները
CODE(4018001353)
էջերի քանակ: 17
Պաշարների կառավարման համակարգերը ծառայությունների ոլորտում
CODE(4018001354)
էջերի քանակ: 21
ՀՀմաքսային համակարգ
CODE(4018001356)
էջերի քանակ: 20
Մաքսային ռեժիմներ
CODE(4018001357)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքի որակի մրցակցությունը և մարքեթինգը
CODE(4018001358)
էջերի քանակ: 20
Մարքեթինգային հետազոտությունները առևտրային բանկերում
CODE(4018001359)
էջերի քանակ: 17
Զանգվածային սպասարկման առանձնահատկությունները
CODE(4018001360)
էջերի քանակ: 21
Արտաքին առևտրի խթանման գործընթացը ՀՀ-ում
CODE(4018001364)
էջերի քանակ: 17
Դանիայի և Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(4018001365)
էջերի քանակ: 20
Համաշխարհային բանկերի խումբը և զարգացման միտումները
CODE(4018001366)
էջերի քանակ: 22
Համաշխարհային տնտեսության ներուժը
CODE(4018001367)
էջերի քանակ: 20
Հայաստանի և Ճապոնիայի տնտեսական կապերը
CODE(4018001368)
էջերի քանակ: 21
ՀՀ արտաքին առևտուր
CODE(4018001369)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ և Ավստրալիայի տնտեսական կապերը
CODE(4018001370)
էջերի քանակ: 20
Կանադայի տնտեսական համակարգ
CODE(4018001371)
էջերի քանակ: 21
Միջազգային առևտրի հիմնական տեսությունները
CODE(4018001372)
էջերի քանակ: 20
Կորելացիոն կապ
CODE(4018001373)
էջերի քանակ: 15
Ապրանքների ու ծառայությունների շուկան և IS կորը
CODE(4018001374)
էջերի քանակ: 22
Առաջարկի էլաստիկությունը, երկարատև և կարճատև էլաստիկություն: Առաջարկի էլաստիկության չափումը
CODE(4018001375)
էջերի քանակ: 20
Առևտրի և սակագների գլխավոր պայմանագիր
CODE(4018001376)
էջերի քանակ: 21
Արժեթղթեր
CODE(4018001377)
էջերի քանակ: 20
Արժեթղթերի շուկա-3
CODE(4018001378)
էջերի քանակ: 20
Արժույթային վերահսկողության համակարգ
CODE(4018001379)
էջերի քանակ: 22
Արտադրության մասշտաբների էֆեկտները
CODE(4018001380)
էջերի քանակ: 15
Արտաքին էֆեկտների տեսություն
CODE(4018001381)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման վերլուծությունը
CODE(4018001382)
էջերի քանակ: 20
Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայողական ոլորտում
CODE(4018001383)
էջերի քանակ: 21
Բյուջետային համակարգ
CODE(4018001384)
էջերի քանակ: 17
Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմիններ
CODE(4018001385)
էջերի քանակ: 16
Գների ձևավորումը մենաշնորհային շուկայում
CODE(4018001386)
էջերի քանակ: 15
Գների և արտադրության որոշումը շուկայական 4 մոդելներում
CODE(4018001387)
էջերի քանակ: 21
Գների մակարդակը
CODE(4018001388)
էջերի քանակ: 17
Համայնքային բյուջե
CODE(4018001389)
էջերի քանակ: 20
Ինֆլիացիայի բնորոշումը և առաջացման պատճառները
CODE(4018001390)
էջերի քանակ: 22
Կապիտալի շուկա
CODE(4018001391)
էջերի քանակ: 20
Մարդկային կապիտալ
CODE(4018001392)
էջերի քանակ: 20
Մոնոպոլիստական մրցակցություն-2
CODE(4018001393)
էջերի քանակ: 17
Ներմուծման փոխարինման պետական կարգավորումը
CODE(4018001394)
էջերի քանակ: 21
Շահույթի պլանավորման եղանակները և նրա վրա ազդող գործոնները
CODE(4018001395)
էջերի քանակ: 20
Տնտեսագիտության մեթոդաբանություն
CODE(4018001396)
էջերի քանակ: 22
Տնտեսագիտության տեսության առարկան
CODE(4018001397)
էջերի քանակ: 17
Տնտեռսական ռիսկի էությունը և գնահատման եղանակները
CODE(4018001398)
էջերի քանակ: 17
Տնտեսական վերլուծության և որոշումների ընդունման մեթոդիկան և ուղղությունը
CODE(4018001399)
էջերի քանակ: 20
Տնտեսության պետական կարգավորում
CODE(4018001400)
էջերի քանակ: 22
Վալյուտավարկային հարաբերությունների արդի վիճակը
CODE(4018001401)
էջերի քանակ: 20
Մարքեթինգի միջավայրի ուսումնասիրումն ու մարքեթինգային ծրագրի նշանակությունը արտադրական ձեռնարկության համար.
CODE(4018001408)
էջերի քանակ: 17
Մարքեթինգի զարգացումը
CODE(4018001409)
էջերի քանակ: 15
Մարեթինգային քաղաքականության հայեցակարգը
CODE(4018001410)
էջերի քանակ: 15
ԶԼՄ-երի դերը գովազդում
CODE(4018001411)
էջերի քանակ: 13
Արտաքին առևտրի վիճակագրական մեթոդաբանությունը
CODE(4018001413)
էջերի քանակ: 20
Աշխատողների թվի և կազմի ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով)
CODE(4018001414)
էջերի քանակ: 15
Բնակչության եկամուտների կառուցվածքի դինամիկայի և տնտեսա-վիճակագրական վերլուծություն
CODE(4018001415)
էջերի քանակ: 15
Դինամիկայի շարքերի հարթեցման եղանակները
CODE(4018001416)
էջերի քանակ: 17
Հիմնական ֆոնդերի դասակարգումը, վերլուծության տեսակները և մաշվածքի վիճակագրական վերլուծությունը
CODE(4018001417)
էջերի քանակ: 15
Շրջակա միջավայրի վիճակագրությունը տարբեր տնտեսագիտական տեսությունների լուսաբանումներում
CODE(4018001418)
էջերի քանակ: 20
Վարիացիոն շարքերի գրա‎ֆիկական պատկերման եղանակները
CODE(4018001419)
էջերի քանակ: 15
Վիճակագրության առարկան, մեթոդները և խնդիրները
CODE(4018001420)
էջերի քանակ: 11
Լոգիստիկայի արդյունավետության գնահատման չափորոշիչները
CODE(4018001421)
էջերի քանակ: 19
Անկանխիկ շրջանառություն
CODE(4018001422)
էջերի քանակ: 15
Բանկային ավանդի և ավանդային հավաստըագրի էությունը
CODE(4018001423)
էջերի քանակ: 15
Բանկային ծառայությունների տնտեսական բովանդակությունը և կազմակերպման ձևերը
CODE(4018001424)
էջերի քանակ: 15
Բանկերի էությունը և գործունեությունը
CODE(4018001425)
էջերի քանակ: 15
Բանկային գործունեության կառավարման հիմունքները
CODE(4018001426)
էջերի քանակ: 15
Բանկային համակարգի զարգացման կառավարումը
CODE(4018001427)
էջերի քանակ: 15
Բանկերի ներքին վերահսկողության կազմակերպումը
CODE(4018001428)
էջերի քանակ: 17
ՀՀ առևտրային բանկերում գործող ավանդները և նրանց ֆինանսկան մեխանիզմները
CODE(4018001429)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ գործող առևտրային բանկերը
CODE(4018001430)
էջերի քանակ: 13
Վարկերի միջազգային շուկա
CODE(4018001431)
էջերի քանակ: 15
Վարկի ֆունկցիաները և վարկային քաղաքականությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում
CODE(4018001432)
էջերի քանակ: 15
Վարկի ֆունկցիաները և վարկային քաղաքականությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում-2
CODE(4018001433)
էջերի քանակ: 16
Վարկունակության բնութագրման չափանիշները շուկայական տնտեսության պայմաններում
CODE(4018001434)
էջերի քանակ: 15
Վերահսկողության կազմակերպումը բանկերում
CODE(4018001435)
էջերի քանակ: 15
Զարգացող երկրների մասնակցությունը միջազգային վարկային գործառնություններին
CODE(4018001436)
էջերի քանակ: 15
Ամբողջական եկամտի բաշխման և օգտագործման ուղղությունները
CODE(4018001437)
էջերի քանակ: 20
Ամբողջական պահանջարկը և նրա վրա ազդող գործոնները
CODE(4018001438)
էջերի քանակ: 15
Անշարժ գույքի շուկայի պահանջարկի գործոնները
CODE(4018001439)
էջերի քանակ: 15
Անշարժ վարձակալության էության և օրենսդրական հիմքերը
CODE(4018001440)
էջերի քանակ: 16
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի և դինամիկայի վերլուծություն
CODE(4018001441)
էջերի քանակ: 17
Առևտրային ռիսկի որակական գնահատում
CODE(4018001442)
էջերի քանակ: 20
Արժեքի հիմնախնդիրը տնտեսության մեջ
CODE(4018001443)
էջերի քանակ: 17
Արժութային դևիզային և դիսկոնտային քաղաքականությունը
CODE(4018001444)
էջերի քանակ: 15
Արժութային փոխարժեքը, նրա էությունը: Արժութային փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները և փոխարժեքի տեսակները
CODE(4018001445)
էջերի քանակ: 15
Բաղրամյանի տարածաշրջանի խոզաբուծության տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները
CODE(4018001446)
էջերի քանակ: 15
Բիզնեսի հետ կապված ծառայությունները
CODE(4018001447)
էջերի քանակ: 15
Բնական բարիքների գնահատումը
CODE(4018001448)
էջերի քանակ: 20
Բնակչության կենսամակարդակի գնահատման ցուցանիշների վերլուծությունը ՀՀ օրինակով
CODE(4018001449)
էջերի քանակ: 16
Բնակչության զբաղվածություն
CODE(4018001450)
էջերի քանակ: 11
Բյուջեի ֆինանսավորումը
CODE(4018001451)
էջերի քանակ: 15
Բյուջեի հավասարակշռություն
CODE(4018001452)
էջերի քանակ: 10
Բյուջետային հիմնարկների տնտեսագիտություն
CODE(4018001453)
էջերի քանակ: 13
Ծառայության ոլորտի ստանդարտացում
CODE(4018001454)
էջերի քանակ: 15
Ծառայությունների բնութագրը
CODE(4018001455)
էջերի քանակ: 15
Ծառայությունների համաշխարհային շուկան
CODE(4018001456)
էջերի քանակ: 10
Ճգնաժամային իրավիճակների հաղթահարման միջոցառումները ձեռնարկությունները
CODE(4018001457)
էջերի քանակ: 10
Ճյուղային հավասարակշռություն, կայուն և ոչ կայուն հավասարակշռություն: Սարդոստայնի մոդել
CODE(4018001458)
էջերի քանակ: 5
Դասականների և քեյնսականների մոտեցումները ապրանքների, շուկաների, հավասարակշռության, փողի, աշխատուժի հարցում
CODE(4018001459)
էջերի քանակ: 15
Դրամական ագրեգատներ, դրանց դերը դրամաշրջանառության պլանավորման համար
CODE(4018001460)
էջերի քանակ: 15
Դրամական համակարգի տեսակները և դրանց բնութագիրը
CODE(4018001461)
էջերի քանակ: 15
Դրամական համակարգի տեսակները և դրանց բնութագիրը-2
CODE(4018001462)
էջերի քանակ: 15
Դրամական ռեֆորմներ և դրանց իրականացման կարգը
CODE(4018001463)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային ձևակերպումները որպես մաքսային գործի իրականացման գործիք
CODE(4018001464)
էջերի քանակ: 8
Դրամաշրջանառության կառուցվածքը: Կանխիկ և անկանխիկ դրամաշրջանառություն
CODE(4018001465)
էջերի քանակ: 17
Մաքսային հսկողության կազմակերպման հիմնական սկզբունքները ՀՀ-ում
CODE(4018001466)
էջերի քանակ: 10
Դրամաշրջանառության զարգացման միտումները ՀՀ-ում
CODE(4018001467)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային իրավական նորմերի հասկացությունը, տեսակները, կառուցվածքը և դասակարգումը
CODE(4018001468)
էջերի քանակ: 10
Դրամավարկային քաղաքականության նպատակները ու օբյեկտներն
CODE(4018001469)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային իրավունք
CODE(4018001470)
էջերի քանակ: 10
Մաքսային իրավունքը որպես իրավունքի առանձին ճյուղ
CODE(4018001471)
էջերի քանակ: 10
Մաքսային իրավունքի առարկան և կարգավորման մեթոդը
CODE(4018001472)
էջերի քանակ: 21
Երկակի խնդրի տնտեսագիտական մեկնաբանությունը
CODE(4018001473)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային իրավունքի սուբյեկտները և դրանց կարգավիճակի իրավական առանձնահատկությունները
CODE(4018001474)
էջերի քանակ: 10
Երկրների դասակարգումը համաշխարհային տնտեսությունում, դասակարգման հիմնական չափանիշները
CODE(4018001475)
էջերի քանակ: 15
Եվրոմիության դերը տնտեսության մեջ
CODE(4018001476)
էջերի քանակ: 15
Մաքսային ռեժիմների հասկացությունը
CODE(4018001477)
էջերի քանակ: 14
Պատասխանատվությունը մաքսային օրենսդրության խախտումների համար
CODE(4018001478)
էջերի քանակ: 16
Ֆիլիպսի կորը
CODE(4018001479)
էջերի քանակ: 10
Ֆինանսական համակարգի հիմնական օղակները
CODE(4018001480)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսական քաղաքականությունը և Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը
CODE(4018001481)
էջերի քանակ: 13
Ֆինանսական շուկայի հատվածները և գործառույթները
CODE(4018001482)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական վերլուծության աղբյուրները
CODE(4018001483)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական վիճակի գնահատումը ՀՀ-ում
CODE(4018001484)
էջերի քանակ: 13
Ֆինանսները որպես պատմական հասկացության, զարգացման փուլերը
CODE(4018001485)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսների և ներդրումների համակարգի ձևավորման զարգացումը
CODE(4018001486)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսների գործառույթները և դրանց դրսևորման փուլերը
CODE(4018001487)
էջերի քանակ: 10
Գիտության դերը արտադրական ուժերի զարգացման գործում
CODE(4018001488)
էջերի քանակ: 11
Գնաճ և տնտեսական տնտեսություն
CODE(4018001489)
էջերի քանակ: 22
Գներ և գնագոյացում
CODE(4018001490)
էջերի քանակ: 16
Գործառնական լծակ, շահութաբերության շեմ, ֆինանսական կայունություն
CODE(4018001491)
էջերի քանակ: 16
Գործարքները առևտրի բնագավառում
CODE(4018001492)
էջերի քանակ: 15
Գործազրկության գնահատումը տնտեսական աճի տեսանկյունից
CODE(4018001493)
էջերի քանակ: 16
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ ՓՄՁ-երի զարգացման գործընթացում
CODE(4018001494)
էջերի քանակ: 15
Համայնքի բյուջե
CODE(4018001495)
էջերի քանակ: 15
Հանրային սննդի կազմակերպությունների մատակարարման պլանը հումքով և ապրանքներով, դրա բովանդակությունը
CODE(4018001496)
էջերի քանակ: 15
Հասարակական ապրանքները և հասարակական ընտրությունը
CODE(4018001497)
էջերի քանակ: 15
Ինչպես հասկանալ անհատի ու հասարակության պահանջմունքների անսահմանափակությունը
CODE(4018001498)
էջերի քանակ: 15
Հայաստանը վերակառուցման տարիներին
CODE(4018001499)
էջերի քանակ: 17
Հայաստանի մասնակցությունը միջազգային ֆինանսական հարաբերություններին
CODE(4018001500)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքային տեղաշարժերը /1987-2009 թթ./
CODE(4018001501)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ Արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները
CODE(4018001502)
էջերի քանակ: 11
Հայաստանի Հանրապետության բնակչության աճի օրինաչափությունները երրորդ հանրապետության իշխանության տարիներին
CODE(4018001503)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ ծառայությունների արտահանման եվ ներմուծման վերլուծություն
CODE(4018001504)
էջերի քանակ: 20
ՀՀ դրամական համակարգը
CODE(4018001505)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ արդյունաբերության տեղաբաշխումը
CODE(4018001506)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ հողային շուկայի ընդհանուր բնութագիրը և գների մակարդակը
CODE(4018001507)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ մասնակցությունը աշխատուժի միջազգային միգրացիայի գործընթացներին
CODE(4018001508)
էջերի քանակ: 15
Ամբողջական առաջարկի ոչ գնային գործոնները
CODE(4018001509)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում
CODE(4018001510)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ տեղական ֆինանսական համակարգը և համայնքային բյուջեն
CODE(4018001511)
էջերի քանակ: 15
Ամբողջական պահանջարկի ոչ գն