Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Կայուն զարգացման արդի վիճակը ՀՀ-ում
CODE(4003000005)
էջերի քանակ: 17
ԷԿկոլոգիական խնդիրների մակրոտնտեսական հետազոտությունների ինֆորմացիոն ապահովման հարցերը
CODE(4003000006)
էջերի քանակ: 13
Էկոլոգիայի գլոբալ խնդիրները
CODE(4003000057)
էջերի քանակ: 17
Մարդածին գործոններ
CODE(4003000058)
էջերի քանակ: 16
ՀՀ հողային,հանքային ռեսուրսների օգտագործման էկոլոգիատնտեսական հետևանքները
CODE(4003000059)
էջերի քանակ: 15
Էկոլոգիական գլոբալ խնդիրներ
CODE(4003000060)
էջերի քանակ: 14
Էկոլոգիական խնդիրների մակրոտնտոսական հետազոտությունների ինֆորմացիոն ապահովման հարցեր
CODE(4003000061)
էջերի քանակ: 13
կոլոգիան և համամարդկային մշակույթը
CODE(4003000062)
էջերի քանակ: 19
Արտաքին էֆեկտների պետական կարգավորում
CODE(4003000184)
էջերի քանակ: 13
Աղտոտումը և դրա դիմաց կատարվող վճարումները
CODE(4003000185)
էջերի քանակ: 13
Բնական ռեսուրսներ
CODE(4003000186)
էջերի քանակ: 15
Բնապահպանական կարգավորում
CODE(4003000187)
էջերի քանակ: 12
Գյուղատնտեսական զարգացում
CODE(4003000188)
էջերի քանակ: 13
Ջրային պաշարներ
CODE(4003000189)
էջերի քանակ: 14
Ջրի տարածումը երկրի վրա
CODE(4003000190)
էջերի քանակ: 12
Մեքսիկական ծոցի ախտոտման պատճառները,նոր ժամանակակից ախտոտումները և դրանց դեմ պայքարը
CODE(4003000191)
էջերի քանակ: 13
Շրջակա միջավայրի տնտեսական և սոցիալական վնասներ
CODE(4003000192)
էջերի քանակ: 14
Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սերտիֆիկացումը և անվտանգության ապահովումը
CODE(4003000193)
էջերի քանակ: 13
Տնտեսական մեխանիզմի գործիքների դերը էկոլոգիական վիճակի բարելավման գործում
CODE(4003000490)
էջերի քանակ: 13
Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդեր, ՇՄԱԳ
CODE(4003000589)
էջերի քանակ: 10
Բնական բորիքների և ռեսուրսների տնտեսական գնահատման անհրաժեշտությունը
CODE(4003000654)
էջերի քանակ: 15
Բնապահպանական քաղաքականությունը, նպատակները, իրականացման միջոցառումները
CODE(4003000655)
էջերի քանակ: 14
Էկոլոգիական հիմնախնդիրները անցումային փուլում
CODE(4003000656)
էջերի քանակ: 15
Էկոլոգիական հիմնախնդիրների տնտեսական ուղիները անցումային փուլում
CODE(4003000657)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ անտառային ֆոնդի արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
CODE(4003000658)
էջերի քանակ: 11
« Վերնանդսկու տեսությունը» մարդու և բնության էվոլյուցիոն զարգացման մասին և նրա նշանակությունը բնօգտագործման ժամանակակից հայեցակարգի զարգացման համար
CODE(4003000659)
էջերի քանակ: 15
Պետության կարգավորիչ դերը բնօգտագործման և բնապահպանության բնագավառում, բնօգտագործման կառավարման համակարգը
CODE(4003000670)
էջերի քանակ: 11
Անտառային հողերը եւ դրանց պահպանության առանձնահատկությունները
CODE(4003000919)
էջերի քանակ: 14
Չվերականգնվող, Վերականգնվող բնական ռեսուրսների շուկա
CODE(4003000921)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական զարգացումը և էկոանվտանգության ապահովումը
CODE(4003000922)
էջերի քանակ: 11
Ոռոգման համակարգի կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ- ում
CODE(4003000924)
էջերի քանակ: 16
ՇՄԱԳ և էկոլոգիական փորձաքննության դերը և նշանակությունը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացման գործում . Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդեր
CODE(4003000925)
էջերի քանակ: 12
էկոլոգիական գործունեության պլանավորումը ձեռնարկությունների կողմից
CODE(4003000947)
էջերի քանակ: 17
Առևտուրը և կայուն զարգացման քաղաքականությունը
CODE(4003000979)
էջերի քանակ: 15
Բնօգտագործման իրավական մեխանիզմի հիմունքներ
CODE(4003001079)
էջերի քանակ: 15
Հատուկ պահպանվող բնական տարածքների վիճակը
CODE(4003001080)
էջերի քանակ: 15
Սևանա լճի մակարդակի բարձրացումը և նրա բնապահպանական հիմնահարցերը
CODE(4003001081)
էջերի քանակ: 13
Աղտոտման համար վճարների մեխանիզմը, կիրառման փորձը և նրա հեռանկարները
CODE(4003001082)
էջերի քանակ: 11
Բնօգտագործման գլոբալացումը և գլոբալ հասարակական բարիքների պահպանության արդյունավետությունը
CODE(4003001083)
էջերի քանակ: 16
Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը և բնօգտագործման հիմնախնդիրները
CODE(4003001084)
էջերի քանակ: 15
Տարբերակ 18. Վերջնական արդյունքի բնատարողունակությունը և արտադրական ցուցանիշները: Կառուցվածքային բնատարողունակություն ,Շուկայի անկումները և էկոլոգիական գործոնը
CODE(4003001135)
էջերի քանակ: 10
Ավտոմոբիլային տրանսպորտ
CODE(4003001265)
էջերի քանակ: 15
Բնապահպանական գործունեության հիմնական ուղղությունները
CODE(4003001266)
էջերի քանակ: 14
Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի տիպերը և բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմի հիմնական սկզբունքը
CODE(4003001267)
էջերի քանակ: 13
Բնության ընդհանուր տնտեսական արժեքավորության մեթոդները
CODE(4003001268)
էջերի քանակ: 12
Համամոլորակային հիմնախնդիրներ
CODE(4003001269)
էջերի քանակ: 16
Ինքնաթիռների արտանետումների հետևանքով առաջացող էկոլոգիական խնդիրները
CODE(4003001270)
էջերի քանակ: 15
Մթնոլորտի և շրջապատի աղտոտումը
CODE(4003001271)
էջերի քանակ: 15
Բնօգտագործման և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները
CODE(4003001272)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսության էկոլոգիայի հիմնական ուղղությունները-2
CODE(4003001273)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսության էկոլոգիզացիայի հիմնական ուղղությունները
CODE(4003001274)
էջերի քանակ: 13
Վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսները
CODE(4003001275)
էջերի քանակ: 14
Վերականգնվող վառելիք
CODE(4003001276)
էջերի քանակ: 15
Ընդերքի օգտագործման և պահպանության պետական կառավարումը.պահպանության հիմնական պահանջները
CODE(4003001305)
էջերի քանակ: 13
Բնօգտագործման էկոլոգիական զարգացում
CODE(4003001402)
էջերի քանակ: 17
Դեպի բնություն կատարվելիք էքսկուրսիայի մանրամասն պլան
CODE(4003001403)
էջերի քանակ: 13
Երկրի պատկերման ձևը
CODE(4003001404)
էջերի քանակ: 16
Կաղնուտներ, դրանց ընդհանուր բնութագրերը
CODE(4003001405)
էջերի քանակ: 17
Նավթ և գազի առաջացումը. Նավթագազաբեր հանքավայրերի հետազոտումը
CODE(4003001406)
էջերի քանակ: 16
Պարենային անվտանգության հասկացությունը
CODE(4003001407)
էջերի քանակ: 18
Яндекс.Метрика