Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

ՀՀ ագրարային սեկտորի Ճյուղային կառուցվածքը
CODE(3018000003)
էջերի քանակ: 12
Ընդհանուր կապիտալի ժամանակակից նվազագույն պահանջները ՀՀ-ում և Եվրամիության անդամ երկրներում
CODE(3018000004)
էջերի քանակ: 5
Ագրարային սեկտորի Ճյուղային կառուցվածքը
CODE(3018000006)
էջերի քանակ: 12
Ամերիկյան,շվեդական,չինական,գերմանական տնտեսական մոդելները
CODE(3018000007)
էջերի քանակ: 12
ԱՄՆ-ի տեղը և դերը միջազգային տնտեսության զարգացման գործում
CODE(3018000008)
էջերի քանակ: 12
Անգլիայի տնտեսական դրությունը ուշ միջնադարում
CODE(3018000009)
էջերի քանակ: 5
Ապրանքաշարժի էությունը, դրա կազմակերպման և կառավարման մեթոդական, մոտեցումները
CODE(3018000023)
էջերի քանակ: 12
Ապրանքների հայտ-պայմանագրերը և դրանց բովանդակությունը
CODE(3018000024)
էջերի քանակ: 5
Ապրանքների ստացումների և մուտքերի վերլուծությունը
CODE(3018000025)
էջերի քանակ: 10
Արժեթղթերի շուկա և նրանց ֆունկցիաները. Ֆոնդային բորսա
CODE(3018000034)
էջերի քանակ: 7
Արժեքի միագործոնային և բազմագործոնային տեսությունները (Սեյի, Քլարկի և Մարշալի մեկնաբանությունները) և դրանց հիմնադրույթները
CODE(3018000035)
էջերի քանակ: 11
Արտադրության միջազգային մասնագիտացումը և նրա ձևերը
CODE(3018000043)
էջերի քանակ: 9
Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը
CODE(3018000044)
էջերի քանակ: 12
Աշխատանքային ռեսուրսների զբաղվածության կառուցվածքի կատարելագործումը` պայմանավորված հասարակական արտադրության կառուցվածքի տեղաշարժերով
CODE(3018000045)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքի շուկայի ամերիկյան մոդելը
CODE(3018000049)
էջերի քանակ: 11
Աշխատուժի միջազգային շուկան որպես համաշխարհային շուկայի բաղկացուցիչ մաս
CODE(3018000052)
էջերի քանակ: 13
Աուդիտի փուլերը,մեթոդիկան
CODE(3018000053)
էջերի քանակ: 8
Աուդիտի տեսակները, ստուգման փուլերը
CODE(3018000054)
էջերի քանակ: 8
Աուդիտորի էությունը և անհրաժեշտությունը, նպատակներն ու խնդիրները , ինֆորմացիայի աղբյուրները
CODE(3018000055)
էջերի քանակ: 5
Բազել առաջին զարգացումները ՀՀ բանկային hամակարգում
CODE(3018000056)
էջերի քանակ: 6
Բիզնեսի վերջնական արդյունքի ձևավորումը և արդյունավետության գնահատումը
CODE(3018000057)
էջերի քանակ: 10
Ձեռնարկատիրական ռեսուրսները համաշխարհային տնտեսության մեջ
CODE(3018000058)
էջերի քանակ: 10
Ձեռնարկատիրությունը ֆինանսական ոլորտում
CODE(3018000059)
էջերի քանակ: 7
Ձեռնարկությունը և շուկան ՙՀայկական երկաթուղի՚ ՓԲԸ-ի օրինակով
CODE(3018000067)
էջերի քանակ: 5
Դրամ
CODE(3018000068)
էջերի քանակ: 5
Ֆրանսիայի տնտեսության զարգացումը 16-17-րդ դարերում
CODE(3018000069)
էջերի քանակ: 7
Գնագոյացման առանձնահատկությունները համաշխարհային շուկայում
CODE(3018000070)
էջերի քանակ: 8
Գործազրկության մակարդակը և դրա գնահատման հիմնախնդիրները
CODE(3018000071)
էջերի քանակ: 9
Համաշխարհային տնտեսական զարգացման միտումներն ու առանձնահատկությունները 20-րդ դարի վերջերն և 21-րդ դարի սկզբներին
CODE(3018000072)
էջերի քանակ: 5
Համախառն եկամուտների մեծության վրա ազդող գործոնները
CODE(3018000073)
էջերի քանակ: 10
Համաշխարհային տնտեսական զարգացման միտումներն ու առաձնահատկությունները 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին
CODE(3018000074)
էջերի քանակ: 6
Հարավային կովկասում տարածաշրջանային զարգացման հեռանկարները և մեխանիզմները
CODE(3018000075)
էջերի քանակ: 7
Հավասարակշռությունը Աշխատանքի շուկայում
CODE(3018000076)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ ագրարային սեկտորի կառուցվածքը
CODE(3018000077)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող բրոքերային և պահառության գործունեություն
CODE(3018000078)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության ծրագիրը 2007 թվականին
CODE(3018000079)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ միջազգային պահուստները 2007 թվականի երկրորդ եռամսյակում
CODE(3018000080)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ-ում ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի ընդհանուր բնութագիրը օգտագործված գրականության ցանկ
CODE(3018000081)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ-ի մասնակցությունը աշխատուժի միջազգային միգրացիայի գործընթացներին: Աշխատուժի միգրացիայի կարգավորումը որպես սոցիալ-հիմնախնդիրների լուծման միջոց
CODE(3018000084)
էջերի քանակ: 11
Հին Արևելքի պետություններ, Հին Հունաստան, Հին Հռոմ, տնտեսական զարգացումը անտիկ շրջանում
CODE(3018000087)
էջերի քանակ: 5
Հող գործոնի տարբերությունները մյուս գործոններից
CODE(3018000089)
էջերի քանակ: 4
Հողային ռենտան որպես հողի սեփականության իրավունքի իրացման ձև
CODE(3018000090)
էջերի քանակ: 5
Հողի առաջարկը, պահանջարկը և գինը
CODE(3018000091)
էջերի քանակ: 5
Ինտեգրման ազդեցությունը մրցակցության վրա
CODE(3018000092)
էջերի քանակ: 5
Իրավաբանական անձանց վարկունակության գնահատման մեթոդները ՀՀ առևտրային բանկերում
CODE(3018000093)
էջերի քանակ: 7
Կադրերի կազմակերպումը Արևմտյան Եվրոպայի կազմակերպություններում
CODE(3018000094)
էջերի քանակ: 5
Կանադայի տնտեսության պատմությունը
CODE(3018000095)
էջերի քանակ: 4
Արդյունաբերական հեղաշրջումը Ռուսաստանում և կապիտալիստական հարաբերությունները 19-րդ դարի սկզբին և 20-րդ դարի վերջին
CODE(3018000097)
էջերի քանակ: 8
Կառավարման կոմունիկացիաները որոշումների ընդունման գործընթացում
CODE(3018000098)
էջերի քանակ: 11
Կոորպորատիվ ‎ֆինանսները, դրանց ձևավորման հիմնական աղբյուրները և օգտագործման առանձնահատկությունները
CODE(3018000100)
էջերի քանակ: 7
Կորուստներ ոչ լիարժեք մրցակցության հետևանքով
CODE(3018000101)
էջերի քանակ: 4
Մակրոտնտեսությունը որպես մակրոտնտեսագիտության բոլոր մնացած ճյուղերի փոխկապակցված համակարգ
CODE(3018000102)
էջերի քանակ: 6
Մանրածախ կազմակերպության վաճառքի շրջանառության ծրագրի կազմումն ամբողջական ծավալով
CODE(3018000103)
էջերի քանակ: 13
Մաքսային գործի կազմակերպում
CODE(3018000104)
էջերի քանակ: 5
Մարդը, հասարակությունը և տնտեսագիտությունը
CODE(3018000105)
էջերի քանակ: 8
Մարդու և հասարակության սոցիալական պահանջարկները
CODE(3018000106)
էջերի քանակ: 4
Մարքեթինգի կառավարման հայեցակարգերը
CODE(3018000107)
էջերի քանակ: 11
Մարքեթինգային տեղեկատվության վերլուծության և մարքեթինգային որոշումների ապահովման համակարգը
CODE(3018000108)
էջերի քանակ: 12
Մարքեթինգային հիմունքները հասարակության հետ կապերի և իրացման խթանման ձևերը: Անհատական վաճառքի և ուղղակի մարքեթինգի համակարգերը
CODE(3018000109)
էջերի քանակ: 15
Մարքեթինգի կիրառումը ֆինանսական շուկայի սուբյեկտների գործունեության մեջ
CODE(3018000110)
էջերի քանակ: 11
Մատակարարող կազմակերպությունների և նրանց պատվիրատուների միջև փոխկապակցվածությունը
CODE(3018000111)
էջերի քանակ: 7
Մեծածախ ապրանքաշրջանառության նշանակությունը, տեսակներն ու ձևերը
CODE(3018000112)
էջերի քանակ: 11
Մերկանտիլիզմի տեսության հիմնախնդիրները և նախադրյալները
CODE(3018000113)
էջերի քանակ: 6
Միջազգային վարկավորման ծրագրի իրականացումը ՀՀ վարկային շուկայում
CODE(3018000114)
էջերի քանակ: 9
Միջազգային վարկերի իրացման մեխանիզմը
CODE(3018000115)
էջերի քանակ: 7
Միջնորդային ձեռնարկատիրական գործունեություն
CODE(3018000116)
էջերի քանակ: 5
Մոտիվացիայի բովանդակային տեսությունը
CODE(3018000117)
էջերի քանակ: 10
Նոր դասական էկոնոմիկա
CODE(3018000118)
էջերի քանակ: 9
Նորմատիվ և պոզիտիվ տնտեսություններ
CODE(3018000119)
էջերի քանակ: 12
Նորմատիվ և պոզիտիվ տնտեսություններ-2
CODE(3018000120)
էջերի քանակ: 11
Նորմատիվ տնտեսություն
CODE(3018000121)
էջերի քանակ: 12
Օտարեկրյա ներդրումները ՀՀ բանկային համակարգում
CODE(3018000122)
էջերի քանակ: 6
Պետական պարտքը և դրա տնտեսական հետևանքները
CODE(3018000123)
էջերի քանակ: 11
Պետական /քաղաքացիական/ ծառայություն
CODE(3018000124)
էջերի քանակ: 10
Պետության սոցիալական դերը
CODE(3018000125)
էջերի քանակ: 10
Պետության տնտեսական քաղաքականությունը և դրա նպատակները
CODE(3018000126)
էջերի քանակ: 5
Փոքր բիզնեսի իրավական երաշխիքները, խթանները և արտոնությունները
CODE(3018000127)
էջերի քանակ: 5
Փոքր բիզնեսի պետական աջակցման առանձնահատկությունները զարգացած երկրներում
CODE(3018000128)
էջերի քանակ: 8
Փոքր բիզնեսի զարացման վրա ազդող գործոնները
CODE(3018000129)
էջերի քանակ: 11
Փոխկապված ցուցանիշների համակարգ: Զուտ ազգային արդյունքը, ազգային եկամուտները, տնօրինվող եկամուտ
CODE(3018000134)
էջերի քանակ: 14
Քեյնս և նոր քեյնսականներ Զբաղվածության, տոկոսի եւ փողի ընդհանուր տեսությունը
CODE(3018000135)
էջերի քանակ: 12
Սեփականության իրավունք և Ռ.Քոուզի տեսությունը
CODE(3018000136)
էջերի քանակ: 3
Ռեսուրսների պահանջարկը: Ռեսուրսների պահանջարկի կորի տեղաշարժը: Ռեսուրսների օգտագործման կանոնը
CODE(3018000137)
էջերի քանակ: 10
Ռեսուրսների սահմանափակությունը և պահանջմունքների անսահմանափակությունը
CODE(3018000139)
էջերի քանակ: 4
Սահմանային արտադրողականության տեսությունը
CODE(3018000140)
էջերի քանակ: 5
Շահույթի ցուցանիշների համակարգը և նրանց կիրառումը աուդիտորական գործունեության մեջ
CODE(3018000141)
էջերի քանակ: 9
Ճապոնական կառավարման սկզբունքները
CODE(3018000142)
էջերի քանակ: 5
Շրջանառության ծախքերի էությունը և դրանց դասակարգումը
CODE(3018000143)
էջերի քանակ: 11
Շուկայական տնտեսության կողմերը, Անտեսանելի ձեռքի ուժի կորստայան պատճառները, պետության միջամտության անհրաժեշտությունը
CODE(3018000144)
էջերի քանակ: 11
Շուկայի և պետության ՙձախողումներ՚ հասկացությունը և դրսևորման ձևերը
CODE(3018000145)
էջերի քանակ: 5
Սպառման և խնայողության հակում հասկացությունների տնտեսական բովանադակությունը
CODE(3018000146)
էջերի քանակ: 10
Սպառողական ապրանքների ռեսուրսների հաշվեկշռի կառուցվածքը
CODE(3018000147)
էջերի քանակ: 11
Սպառողական ապրանքների շուկայի հավասարակշռություն
CODE(3018000148)
էջերի քանակ: 11
Տնտեսագիտությունը և նեոկլասիցիզմը
CODE(3018000149)
էջերի քանակ: 11
Տնտեսական համակարգերի էությունը և հիմնական տիպերը
CODE(3018000150)
էջերի քանակ: 11
Հասկացություն տնտեսական կատեգորիաների և օրենքների մասին
CODE(3018000151)
էջերի քանակ: 5
Տնտեսական շահեր, դրանց համակարգը: Պահանջմունքները որպես տնտեսական շահերի արտահայտման նյութական հիմք
CODE(3018000152)
էջերի քանակ: 8
Տնտեսական շահերի միասնությունը և հակասությունը
CODE(3018000153)
էջերի քանակ: 9
Վարձու աշխատողներին տրվող ապահովագրական նպատակները
CODE(3018000154)
էջերի քանակ: 8
Սպառողական ապրանքների շուկայի հավասարակշռություն-2
CODE(3018000155)
էջերի քանակ: 11
Վերաապահովագրություն
CODE(3018000156)
էջերի քանակ: 12
Վիտամիններ A,C,P –ի դերը օրգանիզմում, դրանց պակասի և ավելցուկի հետ կապված անվտանգության խնդիրները
CODE(3018000157)
էջերի քանակ: 10
Վիտամիններ B1, B2, B6, B12-երի դերը օրգանիզմում և դրանց անվտանգության խնդրները` պակասի և ավելցուկի դեպքում
CODE(3018000158)
էջերի քանակ: 8
Ղեկավարման ոճերը
CODE(3018000159)
էջերի քանակ: 6
Սպառողական ապրանքների շուկայի հավասարակշռություն-3
CODE(3018000162)
էջերի քանակ: 11
Զբաղված բնակչության բաշխումը և վերաբաշխումը ըստ տնտեսության ճյուղերի և առևտրային կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական տեսակների
CODE(3018000163)
էջերի քանակ: 11
Սպառողական վարքագծի տեսությունը
CODE(3018000164)
էջերի քանակ: 6
Տնտեսական և սոցիալական արդյունավետությունը
CODE(3018000165)
էջերի քանակ: 6
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություններ
CODE(3018000166)
էջերի քանակ: 7
Տրանսպորտային գործունեության կարգավորման օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում
CODE(3018000167)
էջերի քանակ: 11
Տրանսպորտային միջոցների հասկացություն
CODE(3018000168)
էջերի քանակ: 10
Ոչ կառավարական մասնագիտացված միջազգային կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկությունները
CODE(3018000169)
էջերի քանակ: 10
Ղեկավարման ոճերը-2
CODE(3018000172)
էջերի քանակ: 9
Զուտ շահույթի ձևավորման ստուգումը և շահույթի օգտագործման ճշտության ստուգումը
CODE(3018000173)
էջերի քանակ: 9
Առևտրային բանկերի մասնակի ֆունկցիաները ,գործառույթները
CODE(3018000339)
էջերի քանակ: 8
Առևտրային բանկերի մասնակի ֆունկցիաները գործառույթները
CODE(3018000340)
էջերի քանակ: 8
Արժեքի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ
CODE(3018000341)
էջերի քանակ: 9
Աշխատանքի առաջարկը և պահանջարկը. ածանցյալ առաջարկ և պահանջարկ
CODE(3018000342)
էջերի քանակ: 5
Արտադրանքն ու ծախսերը կարճ ժամանակահատվածում
CODE(3018000357)
էջերի քանակ: 9
Արտադրության գործընթացի հաշվառման կարգը
CODE(3018000358)
էջերի քանակ: 13
Արտադրության գործոնների պահանջարկը
CODE(3018000359)
էջերի քանակ: 8
Արտաքին առևտրի կարգավորումը
CODE(3018000360)
էջերի քանակ: 8
Աշխատավարձ
CODE(3018000361)
էջերի քանակ: 11
Ավելացված արժեքի հարկ
CODE(3018000362)
էջերի քանակ: 12
Ավելացված արժեքի հարկ-2
CODE(3018000363)
էջերի քանակ: 12
Աղքատության բնութագիրը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(3018000364)
էջերի քանակ: 10
Բաժնետիրական ընկերությունները որպես իրավաբանական անձ
CODE(3018000365)
էջերի քանակ: 13
Բաժնետոմս և դրա տեսակները
CODE(3018000366)
էջերի քանակ: 3
Ծառայողների պարգևատրման համակարգը, հավելումները և լրացուցիչ վճարումները
CODE(3018000367)
էջերի քանակ: 9
Ձեռնարկության առևտրական ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները ,Ռուսալ-Արմենալ’’ ՓԲԸ-ի օրինակով
CODE(3018000368)
էջերի քանակ: 12
Ձեռնարկությունների հարկային քաղաքականության կատարելագործումը
CODE(3018000369)
էջերի քանակ: 8
Գործառնական լծակ, շահութաբերության շեմ և ֆինանսական կայունության պաշար
CODE(3018000370)
էջերի քանակ: 4
Հացահատիկ
CODE(3018000371)
էջերի քանակ: 12
Հայ-իտալական առևտրատնտեսական հարաբերությունները (1920-1922թթ)
CODE(3018000372)
էջերի քանակ: 8
Համաշխարհային բանկ
CODE(3018000373)
էջերի քանակ: 7
Համաշխարհային տնտեսություն
CODE(3018000374)
էջերի քանակ: 11
«Հարկի» բովանդակությունը հարկային համակարգը և հարկային քաղաքականությունը
CODE(3018000375)
էջերի քանակ: 11
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին և ներքին պարտքը
CODE(3018000376)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ հարկային համակարգը,մեղանիզմը և տեսակները
CODE(3018000377)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ ներդրումային կլիմա
CODE(3018000378)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ ներդրումային միջավայրի նախահիմքերը
CODE(3018000379)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ վարկային համակարգ
CODE(3018000380)
էջերի քանակ: 17
ՀՆԱ-ի հաշվարկման ժամանակակից մեթոդները
CODE(3018000381)
էջերի քանակ: 9
ՀՆԱ-ի և ՀԱԱ-ի կապը
CODE(3018000382)
էջերի քանակ: 10
Կայուն զարգացումը և բնական միջավայրի բնառեսուրսային ներուժի պահպանումը
CODE(3018000383)
էջերի քանակ: 13
Կայուն զարգացումը որպես համաշխարհային հանրության զարգացման առավել հեռանկարային ուղի
CODE(3018000384)
էջերի քանակ: 12
Ֆինանսական վարձակալության լիզինգի պայմանագիրը
CODE(3018000385)
էջերի քանակ: 14
Հիմնական միջոցների սահմանումը, դասակարգումը, սկզբնական չափումը (գնահատումը ) և ճանաչման չափանիշները
CODE(3018000386)
էջերի քանակ: 15
Երեք հիմնական տնտեսագիտական հարցադրումներ.ինչ,ինչպես և ում համար արտադրել
CODE(3018000387)
էջերի քանակ: 10
Կանխատեսման ձևերն ու մեթոդները:
CODE(3018000388)
էջերի քանակ: 5
Կապիտալի միջազգային միգրացիա
CODE(3018000389)
էջերի քանակ: 5
Կապվածության վարքագիծ
CODE(3018000390)
էջերի քանակ: 10
Կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացման մի քանի հարցեր
CODE(3018000398)
էջերի քանակ: 6
Լիզինգ
CODE(3018000399)
էջերի քանակ: 12
Մանրածախ ապրանքաշրջանառության հաշվեկշիռը և դրա բաղկացուցիչ տարրերի փոխադարձ կապը
CODE(3018000400)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային առևտրի էությունը և հիմնական հասկացությունները
CODE(3018000401)
էջերի քանակ: 7
Միջազգային առևտրի էությունը և հիմնական հասկացությունները-2
CODE(3018000402)
էջերի քանակ: 7
Մրցակցություն, տեսակները , դերը, նշանակությունը
CODE(3018000433)
էջերի քանակ: 12
Պետական եկամուտների Հասկացությունը, համակարգը, տեսակները և իրավական կարգավորումը
CODE(3018000434)
էջերի քանակ: 8
Մրցակցություն, տեսակները , դերը, նշանակությունը
CODE(3018000435)
էջերի քանակ: 12
Ռեսուրսների պահանջարկը: Ռեսուրսների պահանջարկի կորի տեղաշարժը: Ռեսուրսների օգտագործման կանոնը:
CODE(3018000436)
էջերի քանակ: 11
Ռիսկերի վերլուծության մեթոդները
CODE(3018000437)
էջերի քանակ: 12
Շրջանառու կապիտալը ՀՀ-ում
CODE(3018000438)
էջերի քանակ: 7
Շրջանառու կապիտալի կազմակերպումը և նորմավորումը
CODE(3018000439)
էջերի քանակ: 9
Շուկայի էությունը և սկզբունքները
CODE(3018000440)
էջերի քանակ: 17
Շրջանառու կապիտալի տնտեսական բովանդակությունը
CODE(3018000441)
էջերի քանակ: 20
Շուկա և արժեթղթերի շուկա
CODE(3018000442)
էջերի քանակ: 9
Սոլոու մոդել,մակրոտնտեսական դինամիկ մոդելներ
CODE(3018000443)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսական նորմատիվների համակարգ
CODE(3018000444)
էջերի քանակ: 14
Տնտեսական քաղաքականություն
CODE(3018000445)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական ռենտայի տեսությունները
CODE(3018000446)
էջերի քանակ: 12
Տրանսպորտային, նախապատրաստական և տեխնոլոգիական նորմատիվների որոշումը
CODE(3018000447)
էջերի քանակ: 8
Խոշոր բազմաճյուղ կորպորացիաների առավելությունները
CODE(3018000448)
էջերի քանակ: 13
Ապահովագրական պրեմյաներ, նրանց հիմնական դրույթները
CODE(3018000501)
էջերի քանակ: 10
Կայնքի ապահովագրության ընդհանուր սխեման
CODE(3018000503)
էջերի քանակ: 10
Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկությունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները
CODE(3018000504)
էջերի քանակ: 10
Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը
CODE(3018000505)
էջերի քանակ: 8
Ապահովագրական պրեմյաներ, նրանց հիմնական դրույթները-2
CODE(3018000622)
էջերի քանակ: 10
Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկությունները-2
CODE(3018000623)
էջերի քանակ: 10
Կայնքի ապահովագրության ընդհանուր սխեման
CODE(3018000629)
էջերի քանակ: 10
Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկությունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները
CODE(3018000630)
էջերի քանակ: 10
Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը
CODE(3018000631)
էջերի քանակ: 8
Արժեթղթեր
CODE(3018000633)
էջերի քանակ: 4
Արժեթղթերի տեսակները.Նրանց տնտեսագիտական և իրավական բնութագիրը
CODE(3018000634)
էջերի քանակ: 9
Աշխատանքային ռեսուրսների դերը տնտեսական աճում
CODE(3018000635)
էջերի քանակ: 4
Աշխատանքի սեռային բաժանում.
CODE(3018000636)
էջերի քանակ: 4
Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները
CODE(3018000637)
էջերի քանակ: 6
Բաժնետիրական ընկերության էությունը և առաջացման նախադրյալները
CODE(3018000638)
էջերի քանակ: 9
Բաժնետիրական ընկերության էությունը և առաջացման նախադրյալները-1
CODE(3018000639)
էջերի քանակ: 9
Բաժնետիրական ընկերություններ
CODE(3018000640)
էջերի քանակ: 7
Բյուջե-2
CODE(3018000641)
էջերի քանակ: 11
Դրամաշրջանառության օրենքը և դրամական զանգվածը,դրամական ագրեգատներ
CODE(3018000643)
էջերի քանակ: 8
Արտադրական ձեռնարկությունների կողմից վճարվող հարկերը և փոխհարաբերությունները պետության հետ
CODE(3018000682)
էջերի քանակ: 9
Աշխատանքի տնտեսագիտություն» դասընթացի առարկան, խնդիրները և բովանդակությունը
CODE(3018000683)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ Աղքատության հիմնախնդիրը և նրա հաղթահարման ուղիները
CODE(3018000684)
էջերի քանակ: 6
Կազմակերպության դասակարգումը,ձևերը և կառավարման ֆունկցիաները
CODE(3018000685)
էջերի քանակ: 10
Միջնադարյան քաղաքների էկոնոմիկան. նախակապիտալիզմ
CODE(3018000686)
էջերի քանակ: 12
Նոր դասական էկոնոմիկա-2
CODE(3018000687)
էջերի քանակ: 9
Պետական /քաղաքացիական/ ծառայություն-3
CODE(3018000688)
էջերի քանակ: 10
Պետության սոցիալական դերը-2
CODE(3018000689)
էջերի քանակ: 10
Փողի շուկա
CODE(3018000690)
էջերի քանակ: 10
Սերտիֆիկացումը Ֆրանսիայում և Գերմանիայում
CODE(3018000691)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսական և ոչ տնտեսական բարիք
CODE(3018000692)
էջերի քանակ: 5
Պատմագրությունը աբբասյան խալիֆայությունում
CODE(3018000704)
էջերի քանակ: 11
Մարքեթինգը ծառայությունների ոլորտում
CODE(3018000747)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ տրանսպորտային Համակարգ
CODE(3018000749)
էջերի քանակ: 13
Ագրարային վերափոխումները ՀՀ-ում
CODE(3018000756)
էջերի քանակ: 8
Ագրարային վերափոխումները ՀՀ-ում 2
CODE(3018000757)
էջերի քանակ: 7
Անձնակազմի կառավարման էությունը և փուլերը
CODE(3018000758)
էջերի քանակ: 15
Անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքը
CODE(3018000760)
էջերի քանակ: 11
Անշարժ գույքի օբյեկտների դասակարգման համակարգը
CODE(3018000761)
էջերի քանակ: 11
Անշարժ գույքի օբյեկտների դասակարգման համակարգը և բնութագրիչները
CODE(3018000762)
էջերի քանակ: 14
Անշարժ գույքի օբյեկտների հիպոթեկային վարկավորումը
CODE(3018000763)
էջերի քանակ: 16
Անուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը և բաշխումը
CODE(3018000765)
էջերի քանակ: 8
Անձնակազմի կառավարման ճապոնական և ամերիկյան համակարգերը
CODE(3018000769)
էջերի քանակ: 10
Ապահովագրությունը ժամանակակից Ռուսաստանում
CODE(3018000771)
էջերի քանակ: 10
Ապրանք-միքսի կառավարման մոտեցումները, ապրանքների մակնիշավորման և փաթեթավորման գործընթացը
CODE(3018000779)
էջերի քանակ: 10
Ապրանք կատեգորիան, ապրանքների դասակարգման սկզբունքները
CODE(3018000781)
էջերի քանակ: 11
Գնահատում
CODE(3018001027)
էջերի քանակ: 7
Ցանցերի կառուցում, ցանցային դրվացքով խնդիրներ
CODE(3018001028)
էջերի քանակ: 9
2011-2013 թթ. պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագիր
CODE(3018001029)
էջերի քանակ: 9
Արտադրական գործոնների փոխադարձ փոխարինելիությունը կայուն զարգացման ժամանակ. հնարավորությունները և սահմանները
CODE(3018001030)
էջերի քանակ: 5
Առևտրային նշանակության անշարժ գույքի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
CODE(3018001031)
էջերի քանակ: 9
Ապրանքանյութական արժեքների շարժի ստուգումը պահեստներում
CODE(3018001032)
էջերի քանակ: 5
Ապրանքանյութական պաշարների ստուգման համար պահանջվող տեղեկատվության աղբյուրները
CODE(3018001033)
էջերի քանակ: 4
Ապրանքների բնական և շուկայական գնի մասին
CODE(3018001034)
էջերի քանակ: 11
Արժեթղթեր-2
CODE(3018001035)
էջերի քանակ: 13
Միջազգային արժութային շուկա
CODE(3018001036)
էջերի քանակ: 9
Արժութային հարաբերությունները և արժութային համակարգը
CODE(3018001037)
էջերի քանակ: 10
Արժեքի միագործոն և բազմագործոն տեսություններ
CODE(3018001038)
էջերի քանակ: 7
Նյութական պաշարները անավարտ արտադրության ընթացքում, դրանց էությունը և դասակարգումը
CODE(3018001039)
էջերի քանակ: 10
Արտադրական գործընթացների գիտականորեն հիմնավորված կազմակերպման անհրաժեշտությունը արտադրական կազմակերպություններում
CODE(3018001040)
էջերի քանակ: 12
Արտադրական ենթակառուցվածքի կազմակերպումը
CODE(3018001041)
էջերի քանակ: 11
Արտադրական գործընթաց
CODE(3018001042)
էջերի քանակ: 9
Աշխատանքի բաժանման դրդապատճառները
CODE(3018001043)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքային օրենսդրությունը և դրանով կարգավորվող հարաբերությունները
CODE(3018001044)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքային օրենսդրությունը և դրանով կարգավորվող հարաբերությունները-2
CODE(3018001045)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքային շուկա
CODE(3018001046)
էջերի քանակ: 7
Աշխատավարձի ժամանակավարձային ձևերը և դրա կատարելագործման ուղիները
CODE(3018001047)
էջերի քանակ: 12
Աշխատավարձի կազմակերպման առանձնահատկությունները ԱՄՆ-ում
CODE(3018001048)
էջերի քանակ: 9
Աշխատուժի միգրացիա
CODE(3018001049)
էջերի քանակ: 11
Աուդիտի տեխնոլոգիա
CODE(3018001050)
էջերի քանակ: 10
Վերստուգումը որպես ֆինանսական վերահսկողություն
CODE(3018001051)
էջերի քանակ: 7
Աուդիտի տեղեկատվական աղբյուրներ, աուդիտորական ստուգումների արդյունքների գնահատումը աուդիտորի կողմից
CODE(3018001052)
էջերի քանակ: 4
Աուդիտորական ստուգումների դերը հաշվապահական հաշվետվության արժանահավատության ապահովման գործում
CODE(3018001053)
էջերի քանակ: 4
Աուդիտի դերը
CODE(3018001054)
էջերի քանակ: 4
Աուդիտորական ռիսկի տեսակները
CODE(3018001055)
էջերի քանակ: 4
Բանկային գործունեության լիցենզիա
CODE(3018001056)
էջերի քանակ: 4
Բնական գործոնի ներառումը տնտեսական զարգացման ցուցանիշում
CODE(3018001057)
էջերի քանակ: 11
Բնակչության տարահանումը
CODE(3018001058)
էջերի քանակ: 5
Բնապահպանական արդի հիմնախնդիրները
CODE(3018001059)
էջերի քանակ: 14
Ծախքերը երկարաժամկետ հեռանկարում
CODE(3018001060)
էջերի քանակ: 11
Ծախսեր - ծավալ - շահույթ» ցուցումների հարաբերակցության վերլուծությունը
CODE(3018001061)
էջերի քանակ: 8
Դրամական համակարգի բնութագիրը, դրա տարրերը
CODE(3018001062)
էջերի քանակ: 11
Ազատ առևտրի ինտեգրացիայի փուլերը
CODE(3018001063)
էջերի քանակ: 8
Բյուջեի կատարումը, տեղական ֆինանսներ. Ընդհանուր հասկացություն ֆինանսների մասին
CODE(3018001064)
էջերի քանակ: 11
Բյուջետային կառուցվածքը
CODE(3018001065)
էջերի քանակ: 9
Դեֆոլտի ռիսկեր և պարտքի ինքնավերարտադրման մեխանիզմ
CODE(3018001066)
էջերի քանակ: 6
Մեգակարգավորիչի էությունը և դրա օգտին և դեմ փաստարկները
CODE(3018001067)
էջերի քանակ: 10
Դրամավարկային քաղաքականության գործիքները
CODE(3018001068)
էջերի քանակ: 4
Դրամավարկաին համակարգի էությունը
CODE(3018001069)
էջերի քանակ: 10
Եկամտի և փոխարինման էֆեկտները տարբեր բարիքների համար
CODE(3018001070)
էջերի քանակ: 10
Երկարաժամկետ վարկերի և փոխառությունների հաշվապահական հաշվառում
CODE(3018001071)
էջերի քանակ: 7
ֆինանսական կայունության վերլուծությունը
CODE(3018001072)
էջերի քանակ: 10
Ֆինանսական շուկայի էությունը
CODE(3018001073)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերի գործունեության մեխանիզմները
CODE(3018001074)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսական համակարգի էությունը և նշանակությունը
CODE(3018001075)
էջերի քանակ: 14
Ֆիրմաների մարքեթինգային գործունեության պլանավորում
CODE(3018001076)
էջերի քանակ: 8
Ֆրանշիզի գնման կայացման գործընթացը
CODE(3018001077)
էջերի քանակ: 5
Գաղափարախոսությունը որպես արժեքային համակարգի մեկնաբանություն քաղաքական գիտության մեջ
CODE(3018001078)
էջերի քանակ: 20
Գիտատեխնիկական ծառայությունները համաշխարհային շուկայում
CODE(3018001079)
էջերի քանակ: 8
Գյուղատնտեսական արտադրանքի առանձնահատկությունները և գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման հարցում պետական միջամտության անհրաժեշտությունը և արդյունավետությունը
CODE(3018001080)
էջերի քանակ: 10
Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ռազմավարություն
CODE(3018001081)
էջերի քանակ: 6
Գների սահմանման մեթոդները
CODE(3018001082)
էջերի քանակ: 12
Գովազդի էությունը, խնդիրները և ռազմավարության մշակումը
CODE(3018001083)
էջերի քանակ: 11
Գովազդը ճշմարտացի տեղեկատվության աղբյուր
CODE(3018001084)
էջերի քանակ: 9
Գյուղատնտեսության զարգացման գերական ուղղությունները ՀՀ - ում
CODE(3018001085)
էջերի քանակ: 7
Հարկագանձման սկզբունքները և մեխանիզմները
CODE(3018001086)
էջերի քանակ: 3
Հարկային բազմարկիչ /մուլտիպլիկատոր
CODE(3018001087)
էջերի քանակ: 6
Հարկային բեռը ՀՀ-ում և այն փաստացի կրողները
CODE(3018001088)
էջերի քանակ: 5
Հարկման համակարգը, կատարելագործումը խոշոր կորպորացիաներում
CODE(3018001089)
էջերի քանակ: 8
Հաշվապահական հաշվետվությունների գնահատման չափանիշները աուդիտում
CODE(3018001090)
էջերի քանակ: 4
Հաշվարկային հաշվով իրականացվող գործառնությունների հաշվառումը
CODE(3018001091)
էջերի քանակ: 6
Հաշվապահական հաշիվներ և կրկնակի գրանցում
CODE(3018001092)
էջերի քանակ: 9
ՀՀ վառելիքաէներգետիկ համակարգի զարգացման վերլուծությունը
CODE(3018001093)
էջերի քանակ: 4
ՀՀ ագրարային սեկտորի կառուցվածքը
CODE(3018001094)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ ագրարային քաղաքականության ուղղությունները և նպատակները: Գյուղատնտեսության կարգավորման լծակները
CODE(3018001095)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ արտաքին առևտրական կապերի զարգացման առանձնահատկությունները և առևտրային հաշվեկշռի վերլուծությունը
CODE(3018001096)
էջերի քանակ: 3
ՀՀ արտաքին ատևտրային կապերի զարգացման առանձնահատկությունները և առտրային հաշվեկշռի վերլուծությունը
CODE(3018001097)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման առանձահատկությունները և հեռանկարները
CODE(3018001098)
էջերի քանակ: 10
Հիմնական ֆոնդեր
CODE(3018001099)
էջերի քանակ: 14
Հիմնական միջոցների գործառնական վարձակալության հաշվառումը
CODE(3018001100)
էջերի քանակ: 5
Հիմնական միջոցների շարժի փաստաթղթավորումը, հաշվառումը և աուդիտը
CODE(3018001101)
էջերի քանակ: 7
Հիմնական միջոցների վրա հետագա ծախսումների հաշվառման մոտեցումները ըստ ՀՀՀՀՍ 16 «Հիմնական միջոցներ» ստանդարտի
CODE(3018001102)
էջերի քանակ: 10
Հողային հարաբերությունների զարգացումը ՀՀ-ում
CODE(3018001103)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ տեխնոլոգիական ներուժը
CODE(3018001104)
էջերի քանակ: 11
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 24, լիցենզավորման փուլեր/ՀՈԴՎԱԾ/
CODE(3018001105)
էջերի քանակ: 4
Արտադրության և իրացման ծախսեր
CODE(3018001106)
էջերի քանակ: 12
Իրացման ոլորտի ներքին վերահսկողությունը
CODE(3018001107)
էջերի քանակ: 11
Իրացվելիության ռիսկ
CODE(3018001108)
էջերի քանակ: 12
Իրավական ակտերի պահանջների պահպանման ուսումնասիրումը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի ընթացքում
CODE(3018001109)
էջերի քանակ: 4
Դրամավարկաին համակարգի էությունը-2
CODE(3018001110)
էջերի քանակ: 6
Կայուն զարգացման տնտեսական տեսությունն
CODE(3018001111)
էջերի քանակ: 9
Կանխատեսման արտարկման մեթոդները
CODE(3018001112)
էջերի քանակ: 9
Կապիտալի դրսևորման ձևերը
CODE(3018001113)
էջերի քանակ: 5
Ձեռնարկությունների կառավարման առանձնահատկությունները ըստ ոլորտների
CODE(3018001114)
էջերի քանակ: 7
Կառավարման բյուրոկրատական կառուցվածքի էությունը, Մ. Վեբերի բյուրոկրատիայի տեսությունը
CODE(3018001115)
էջերի քանակ: 10
Կառավարության հեռանկարային և կարճաժամկետ ծրագրերի փոխկապվածությունը ՀՀ-ում
CODE(3018001116)
էջերի քանակ: 11
Կառավարչական գործունեության արդյունավետության բարձրացման սկզբունքները
CODE(3018001117)
էջերի քանակ: 12
Կարիք, պահանջմունք, պահանջարկ, փոխանակում, գործարք, նպատակային շուկա հասկացությունները
CODE(3018001118)
էջերի քանակ: 11
Տնտեսական կայունություն
CODE(3018001119)
էջերի քանակ: 3
Կազմակերպությունների հակաճգնաժամային կառավարման մեթոդական հիմքերը
CODE(3018001120)
էջերի քանակ: 9
Կազմակերպչական վարքագծի ռեսուրսները-
CODE(3018001121)
էջերի քանակ: 7
Կազմակերպության արտաքին միջավայրի բնութագիրը-2
CODE(3018001122)
էջերի քանակ: 11
Կազմակերպական փոփոխություններ
CODE(3018001123)
էջերի քանակ: 11
Լայն սպառման ապրանքների գնորդների վարքագիծը և դրա վրա ազդող գործոնները
CODE(3018001124)
էջերի քանակ: 11
Լուծարային հանձնաժողով
CODE(3018001125)
էջերի քանակ: 4
Փոքր բաց տնտեսության մոդելը և ՀՀ արտաքին կապերի բնույթը
CODE(3018001126)
էջերի քանակ: 8
ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը
CODE(3018001127)
էջերի քանակ: 8
Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության փոխազդեցությունը IS - LM մոդելում
CODE(3018001128)
էջերի քանակ: 7
Կոմունիկացիաների արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
CODE(3018001129)
էջերի քանակ: 8
Մաքսերի կիրառումը արտաքին առևտրում և ՀՀ արտաքին առևտրային ռեժիմ
CODE(3018001130)
էջերի քանակ: 13
Կեղծարարությունը որպես գործառնական ռիսկի դրսևորման ձև
CODE(3018001131)
էջերի քանակ: 5
Մարքեթինգային ռազմավարության պլանավորում
CODE(3018001132)
էջերի քանակ: 6
Մարքեթինգի համալիրի բովանդակությունը և մշակումը
CODE(3018001133)
էջերի քանակ: 11
Մարքեթինգի պլանավորման և վերահսկողության գործընթացները
CODE(3018001134)
էջերի քանակ: 7
Մարքեթինգի կառավարման գործընթացը
CODE(3018001135)
էջերի քանակ: 6
Մարքետինգային տեղեկատվության վերլուծության և մարքետինգային որոշումների ապահովման համակարգը
CODE(3018001136)
էջերի քանակ: 12
Մարքսիստական դոկտրինա
CODE(3018001137)
էջերի քանակ: 6
Մատրիցաներ
CODE(3018001138)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային ֆինանսական համակարգը և փոխատվական կապիտալի շուկան
CODE(3018001139)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային վարկային ռիսկ և դրա տեսակները
CODE(3018001140)
էջերի քանակ: 10
Միջազգային առևտրի օբյեկտիվ անհրաժեշտությունն ու դերը
CODE(3018001141)
էջերի քանակ: 13
Միջազգային արժութային իրացվելիությունը և դրա ցուցանիշները
CODE(3018001142)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային վարձակալական ծառայություններ
CODE(3018001143)
էջերի քանակ: 11
Մոտիվացիան որպես կառավարման ֆունկցիա
CODE(3018001144)
էջերի քանակ: 11
Մշակույտի ոլորտի կառուցվածքը. մշակութային գործունեության պետական և մասնավոր աջակցությունը
CODE(3018001145)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ ներդրումային շուկայի արդի վիճակը
CODE(3018001146)
էջերի քանակ: 12
Ներքին աուդիտի համակարգի ներկայացվող պահանջները
CODE(3018001147)
էջերի քանակ: 4
Նյութերի շարժ փաստաթղթավորումը, հաշվառումը և աուդիտը
CODE(3018001148)
էջերի քանակ: 11
Նոր արտադրանքի նախագծման ծրագրային-նպատակային կառավարում ժամանակակից արտադրության պայմաններում
CODE(3018001149)
էջերի քանակ: 16
Նորմատից և պոզիտիվ տնտեսություններ
CODE(3018001150)
էջերի քանակ: 11
Նյութերի շարժի փաստաթղթավորումը և հաշվառումը
CODE(3018001151)
էջերի քանակ: 8
Օպտիմալ հարկային բեռի որոշումը և նրա ազդեցությունը ստվերային տնտեսության ծավալների վրա
CODE(3018001152)
էջերի քանակ: 6
Օպտիմալ հարկային բեռի որոշումը և նրա ազդեցությունը ստվերային տնտեսության ծավալների վրա
CODE(3018001153)
էջերի քանակ: 6
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները և դրանց տնտեսական գնահատականը
CODE(3018001154)
էջերի քանակ: 11
Պարտադիր աուդիտ
CODE(3018001155)
էջերի քանակ: 3
Փոխառությունների միջազգային շուկաները և դրանց ազդեցությունը բիզնեսի վրա
CODE(3018001156)
էջերի քանակ: 11
Քաղաքատնտեսության էվոլուցիան Արևմտյան Եվրոպայում 19-րդ սկզբին
CODE(3018001157)
էջերի քանակ: 9
Քլարկի տեսությունը
CODE(3018001158)
էջերի քանակ: 3
Ռենտայի տնտեսական բովանդակությունը և դրսևորումները
CODE(3018001159)
էջերի քանակ: 10
Սեփականություն
CODE(3018001160)
էջերի քանակ: 3
Շահույթի մաքսիմալացումը մոնոպոլիայի պայմաններում
CODE(3018001161)
էջերի քանակ: 10
Շուկա և մրցակցություն
CODE(3018001162)
էջերի քանակ: 12
ՍՄԳ հետազոտական աշխատանքները որպես մասնագիտական կողմնորոշման միջոց
CODE(3018001163)
էջերի քանակ: 9
Սպառողի արձագանքը եկամտի փոփոխությանը /Էնգելի կոր/
CODE(3018001164)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության շահույթ և շահութաբերություն
CODE(3018001165)
էջերի քանակ: 9
Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն
CODE(3018001167)
էջերի քանակ: 10
Տեղեկատվություն
CODE(3018001168)
էջերի քանակ: 12
Մաքսային ռեժիմի հասկացությունը և տեսակները
CODE(3018001169)
էջերի քանակ: 7
Պետական ռեժիմը որպես պետության ձևի առանձնահատուկ տարր
CODE(3018001170)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ օրենքը գրավատների մասին
CODE(3018001171)
էջերի քանակ: 4
Կոմունիկացիոն հմտությունների դերը կառավարման համակարգում
CODE(3018001172)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսագիտության տեսական և գործնական նշանակությունը
CODE(3018001173)
էջերի քանակ: 4
Տնտեսական կատեգորիաները համակարգը, դասակարգումը, էությունը և սահմանները
CODE(3018001174)
էջերի քանակ: 6
Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն, ուղղությունները, ֆունկցիաները, խնդիրները
CODE(3018001175)
էջերի քանակ: 13
Տնտեսագիտության նոր դասական դպրոցը
CODE(3018001176)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսության արդյունավետություն
CODE(3018001177)
էջերի քանակ: 9
Տրանսպորտային գործունեության կարգավորման օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում
CODE(3018001178)
էջերի քանակ: 11
Տրանսպորտային սպասարկում
CODE(3018001179)
էջերի քանակ: 12
Վաճառքի գծով դեբիտորական պարտքերի վերլուծություն
CODE(3018001180)
էջերի քանակ: 9
Վարկային գործառնությունների էությունն ու տեսակները
CODE(3018001181)
էջերի քանակ: 10
Տնտեսավարող սուբյեկտի հիմնադիր փաստաթղթերի ստուգում
CODE(3018001182)
էջերի քանակ: 3
Զարգացող երկրները համաշխարհային տնտեսության համակարգում. դրանց ընդհանուր տնտեսական բնութագիրը
CODE(3018001185)
էջերի քանակ: 10
Վերստուգումը որպես ֆինանսատնտեսական վերահսկողություն
CODE(3018001186)
էջերի քանակ: 3
Վճարային հաշվեկշռի էությունը և կառուցվածքը
CODE(3018001187)
էջերի քանակ: 8
Վերլուծական ընթացակարգեր
CODE(3018001188)
էջերի քանակ: 3
Վերահսկողության տեսակները
CODE(3018001189)
էջերի քանակ: 3
Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր
CODE(3018001190)
էջերի քանակ: 6
Առևտրային բանկերի վարկային ռեսուրսների կարգավորումը
CODE(3018001191)
էջերի քանակ: 3
Պետական ռեժիմը
CODE(3018001192)
էջերի քանակ: 8
Փաստաթղթերի կազմումը համակարգչով
CODE(3018001193)
էջերի քանակ: 20
. Հիմնական միջոցների գույքագրում
CODE(3018001194)
էջերի քանակ: 3
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
CODE(3018001196)
էջերի քանակ: 7
Չինաստանի տնտեսությունը ներկայիս փուլում. Չինաստանը արտաքին տնտեսական ասպարեզում-2
CODE(3018001199)
էջերի քանակ: 7
Եվրամիության դերը Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ
CODE(3018001200)
էջերի քանակ: 5
FIFA –ի ստեղծման պատմությունը, գործունեությունը
CODE(3018001202)
էջերի քանակ: 3
Ճիշտ մարդը ճիշտ տեղում
CODE(3018001238)
էջերի քանակ: 7
Տնտեսական լիբերալիզմ
CODE(3018001273)
էջերի քանակ: 3
Ինտերնետ առևտրի կազմակերպման խնդիրները ներդրումային ընկերություններում
CODE(3018001277)
էջերի քանակ: 6
Ձեռներեցությունը որպես երեւույթ եւ գործընթաց
CODE(3018001307)
էջերի քանակ: 3
Մրցակցություն-5
CODE(3018001320)
էջերի քանակ: 5
Նախահաշվարկի նորմալացումը եւ գնահատման նորմերի համակարգը
CODE(3018001321)
էջերի քանակ: 5
Ֆիրմայի մասնակցությունը ցուցադրություններում ու տոնավաճառներում
CODE(3018001322)
էջերի քանակ: 5
Պարտք
CODE(3018001323)
էջերի քանակ: 5
Ձեռնարկատիրություն
CODE(3018001325)
էջերի քանակ: 8
Գլոբալիզացիա տերմինը
CODE(3018001339)
էջերի քանակ: 5
Կապիտալ ներդրումների ֆինանասվորման աղբյուրների հայեցակարգը
CODE(3018001344)
էջերի քանակ: 6
Բանկեր
CODE(3018001351)
էջերի քանակ: 7
Սինթետիկ արժեթղթավորման օրինակներ
CODE(3018001352)
էջերի քանակ: 6
Ամբողջ թվային արժեքներով գծային ծրագրավորում
CODE(3018001356)
էջերի քանակ: 12
Խրախուսադրամի մասին
CODE(3018001357)
էջերի քանակ: 8
Միջազգային տնտեսական այլ կազմակերպություններ, դրանց տեղը եւ դերը համաշխարհային տնտեսությա զարգացման մեջ 21-րդ դարի սկզբին
CODE(3018001360)
էջերի քանակ: 6
Արդյունաբերություն
CODE(3018001374)
էջերի քանակ: 5
Գյուղատնեսության մասին համաձայնագիր
CODE(3018001380)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ պետական բյուջեի եկամտային մասի գնահատականը
CODE(3018001382)
էջերի քանակ: 9
Կրամերի կանոնը
CODE(3018001383)
էջերի քանակ: 6
Մարդու սոցիալականացումը
CODE(3018001386)
էջերի քանակ: 4
Համայնքային սեփականություն համարվող հողային ռեսուրսների կառավարման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(3018001399)
էջերի քանակ: 10
Վերահսկողության անհրաժեշտությունը կառավարման գործընթացում
CODE(3018001411)
էջերի քանակ: 9
Միջազգային մարքետինգը և նրա զարգացման հեռանկարները
CODE(3018001412)
էջերի քանակ: 8
Աուդիտի տեխնոլոգիա-2
CODE(3018001414)
էջերի քանակ: 5
Կենսագործունեության անվտանգությունը հաշվիչ կենտրոնում
CODE(3018001417)
էջերի քանակ: 10
Հարկային համակարգի սկզբունքները
CODE(3018001429)
էջերի քանակ: 5
Հարկային պլանավորման անհրաժեշտությունը բյուջեի ձևավորման և կատարման գործում
CODE(3018001430)
էջերի քանակ: 14
Բյուջեի ձևավորման և կատարման գործում հարկային պլանավորման անհրաժեշտությունը
CODE(3018001431)
էջերի քանակ: 18
Ապրանքների հաշվառման առանձնահատկությունները
CODE(3018001439)
էջերի քանակ: 6
Ուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը
CODE(3018001440)
էջերի քանակ: 6
Անուղղակի մեթոդով շահույթի պլանավորում
CODE(3018001448)
էջերի քանակ: 5
Ուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը-2
CODE(3018001449)
էջերի քանակ: 6
Ապրանքային տեսականու կառավարումը
CODE(3018001453)
էջերի քանակ: 13
Անհուսալի դեբիտորական պարտք
CODE(3018001454)
էջերի քանակ: 3
Ապրանքների հաշվառման առանձնահատկությունները-2
CODE(3018001455)
էջերի քանակ: 6
Ապրանքային նշանն ապօրինի օգտագործելը
CODE(3018001456)
էջերի քանակ: 5
Ապրանքի ծագման տեղանունը որպես առևտրային գործունեության օբյեկտ, դրա աիրականացման պաշտպանությունը
CODE(3018001457)
էջերի քանակ: 6
Արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը Գերմանիայում
CODE(3018001458)
էջերի քանակ: 9
Արտաքին շուկա ներթափանցելու արտահանման տեխնոլոգիաներ (ուղղակի և անուղղակի)
CODE(3018001459)
էջերի քանակ: 11
Արտաքին շուկա ներթափանցելու արտահանման տեխնոլոգիաներ (ուղղակի և անուղղակի)-2
CODE(3018001460)
էջերի քանակ: 11
Արժութայն օրենսդրության խախտման գծով կիրառվող միջոցառումները
CODE(3018001461)
էջերի քանակ: 12
Արտադրության երկարաժամկետ և կարճաժամկետ զարգացում
CODE(3018001462)
էջերի քանակ: 12
Աուդիտորական ռիսկի գնահատում
CODE(3018001463)
էջերի քանակ: 9
Անուղղակի ծախսեր
CODE(3018001477)
էջերի քանակ: 4
Արտադրության ծախսերի դասակարգումը ըստ գործառնական ծրագրի հետ ունեցած կապի
CODE(3018001478)
էջերի քանակ: 8
Բենչմարքինգ
CODE(3018001479)
էջերի քանակ: 3
Ֆորեքս շուկա
CODE(3018001481)
էջերի քանակ: 9
Անհատական և ընդհանուր ինդեքսներ
CODE(3018001482)
էջերի քանակ: 4
Ինդեքսներ
CODE(3018001483)
էջերի քանակ: 16
LM կոր
CODE(3018001484)
էջերի քանակ: 5
Մարքեթինգային վերլուծություն
CODE(3018001485)
էջերի քանակ: 7
Առաջարկ և պահանջարկ
CODE(3018001486)
էջերի քանակ: 17
Վարիացիայի (տատանման) ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման մեթոդները
CODE(3018001487)
էջերի քանակ: 10
Երևույթների փոխադարձ կապերի վիճակագրական ուսումնասիրությունը վերլուծական խմբավորման մեթոդ
CODE(3018001488)
էջերի քանակ: 5
Ռեգուլյար արտահայտություններ և բազմություններ
CODE(3018001489)
էջերի քանակ: 10
Քանակական մոտեցում
CODE(3018001492)
էջերի քանակ: 11
Քանակական մոտեցում-2
CODE(3018001493)
էջերի քանակ: 10
Ֆրանչայզինգային ռիսկերի կառավարումը
CODE(3018001533)
էջերի քանակ: 8
Տնտեսական պահանջմունքների էությունը և բնույթը
CODE(3018001535)
էջերի քանակ: 11
Ֆինանսավորում դրամական պահանջի դիմաց/ֆակտորինգային պայմանագիր
CODE(3018001536)
էջերի քանակ: 11
Կյանքի ապահովագրության նետտո և բրուտտո պրեմիաներ
CODE(3018001559)
էջերի քանակ: 8
Պարտիզանական մարքեթինգը որպես իրացման խթանման գործիք
CODE(3018001560)
էջերի քանակ: 8
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիազացիայի հաշվառումը
CODE(3018001570)
էջերի քանակ: 6
Կապակցող գործընթացները կառավարման համակարգում
CODE(3018001571)
էջերի քանակ: 13
Տուրիստական արդյունաբերության կազմակերպման ձևերը, զբոսաշրջության կազմակերպիչները
CODE(3018001572)
էջերի քանակ: 13
Երկարաժամկետ ծախսերի ֆունկցիաներ, երբ երկարաժամկետ միջին ծախսերը U-ձև են
CODE(3018001577)
էջերի քանակ: 10
Աշխատավարձի իրավական կարգավորումը
CODE(3018001578)
էջերի քանակ: 12
Արտադրական ծախսումների ամփոփումը և թողարկված արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլյացիան
CODE(3018001579)
էջերի քանակ: 6
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և դրա գնահատումը
CODE(3018001580)
էջերի քանակ: 6
Բանկերի սնանկացում
CODE(3018001581)
էջերի քանակ: 7
Բյուջեի հանդեպ կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը
CODE(3018001582)
էջերի քանակ: 10
Գիտության զարգացման փուլերը, ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացը ու դրա սոցիալական հետևանքները
CODE(3018001583)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը 2006-2010թթ ընթացքում
CODE(3018001584)
էջերի քանակ: 10
Թեմա 7. Բիզնեսի ներքին միջավայրի գնահատումը
CODE(3018001585)
էջերի քանակ: 12
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
CODE(3018001586)
էջերի քանակ: 9
Ինֆորմացիայի շուկայական առաջարկ և պահանջարկ
CODE(3018001587)
էջերի քանակ: 10
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
CODE(3018001588)
էջերի քանակ: 10
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
CODE(3018001589)
էջերի քանակ: 11
«Պրոգրես» ընկերության բիզնես –պլան
CODE(3018001590)
էջերի քանակ: 8
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի պահանջները արտաքին պարտքի կառավարման հարցում
CODE(3018001591)
էջերի քանակ: 13
Ձեռնարկության ֆինանսական արդյունքը ձևավորող հիմնական եկամուտները
CODE(3018001592)
էջերի քանակ: 12
Տուրիզմի հիմնական գործառույթների առանձնահատկությունները
CODE(3018001593)
էջերի քանակ: 7
Հաշվապահական հաշվեկշիռը որպես տեղեկկատվության աղբյուր
CODE(3018001594)
էջերի քանակ: 6
Հիպոթեքային վարկեր առաջարկող ՀՀ առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող պայմաններն ու դրանց վերլուծությունները
CODE(3018001595)
էջերի քանակ: 8
Ֆինանսական հաշվետվության վերահսկողության ձևերը
CODE(3018001596)
էջերի քանակ: 8
Կյանքի ապահովագրության նետտո և բրուտտո պրեմիաներ-2
CODE(3018001597)
էջերի քանակ: 8
Շուկայական տնտեսության զարգացման ընդհանուր խնդիրները
CODE(3018001598)
էջերի քանակ: 9
Սպառողական զամբյուղ
CODE(3018001599)
էջերի քանակ: 6
Տեխնոլոգիաների միջազգային միգրացիա
CODE(3018001600)
էջերի քանակ: 11
Տնտեսական արդյունավետության էությունը և գնահատման ցուցանիշները
CODE(3018001601)
էջերի քանակ: 11
Աղքատություն
CODE(3018001636)
էջերի քանակ: 13
Անշարժ գույքի սեփականության ձևերը
CODE(3018001663)
էջերի քանակ: 9
Ապրանքի ծագման տեղանունը որպես առևտրային գործունեության օբյեկտ, դրա աիրականացման պաշտպանությունը11
CODE(3018001672)
էջերի քանակ: 6
Խաղերի տեսության առաջադրանքը և գծային ծրագրավորումը
CODE(3018001673)
էջերի քանակ: 7
Առևտրային Դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը և աուդիտը
CODE(3018001674)
էջերի քանակ: 10
Արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը Գերմանիայում22
CODE(3018001675)
էջերի քանակ: 9
Վերջնական սպառողների բնութագիրը
CODE(3018001676)
էջերի քանակ: 3
Ներդրումային նախագծերի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը
CODE(3018001677)
էջերի քանակ: 6
ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏԸ
CODE(3018001678)
էջերի քանակ: 5
Ապրանքների հաշվառման առանձնահատկությունները12
CODE(3018001679)
էջերի քանակ: 6
Ապրանքների հաշվառման առանձնահատկությունները123
CODE(3018001680)
էջերի քանակ: 6
Հասարակության զարգացման տնտեսական օրենքները
CODE(3018001682)
էջերի քանակ: 10
ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ
CODE(3018001683)
էջերի քանակ: 6
Աուդիտորական ռիսկի գնահատում22
CODE(3018001684)
էջերի քանակ: 8
Վենչուրային ֆինանսավորման էությունը
CODE(3018001685)
էջերի քանակ: 5
Ուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը2
CODE(3018001686)
էջերի քանակ: 5
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
CODE(3018001687)
էջերի քանակ: 7
Մակրոտնտեսական արտադրական ֆունկցիաներ
CODE(3018001688)
էջերի քանակ: 9
ՀՀ ֆիզիկական անձանց գույքի և եկամուտների հայտարարագրման նպատակը, առանձնահատկությունները, ներկայացման ժամկետները և կիրառվող պատասխանատվության միջոցները
CODE(3018001689)
էջերի քանակ: 12
ՅԱԿՈԲԻ ՄԵԹՈԴ, մատրիցա
CODE(3018001690)
էջերի քանակ: 9
Ինչ է հակասառիչը, ինչ են հիդրավլիկ արգելակի հեղուկները
CODE(3018001692)
էջերի քանակ: 5
«Աշտարակ կաթ» ՍՊԸ-ի մրցունակության վերլուծություն
CODE(3018001693)
էջերի քանակ: 5
Անուղղակի մեթոդով շահույթի պլանավորում23
CODE(3018001694)
էջերի քանակ: 5
Կեղծ գովազդը
CODE(3018001695)
էջերի քանակ: 3
Արտաքին շուկա ներթափանցելու արտահանման տեխնոլոգիաներ (ուղղակի և անուղղակի)2
CODE(3018001696)
էջերի քանակ: 12
Դասախոսը և ուսանողները որպես ուսուցման գործընթացի սուբյեկտներ
CODE(3018001698)
էջերի քանակ: 9
Գինիների ապրանքագիտական բնութագիրը և դասակարգումը
CODE(3018001736)
էջերի քանակ: 16
Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենքը
CODE(3018001738)
էջերի քանակ: 7
Բանկային կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(3018001739)
էջերի քանակ: 9
Բանկային վերահսկողությունը ՀՀ-ում
CODE(3018001740)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման միտումները
CODE(3018001741)
էջերի քանակ: 8
Բանկային օրենսդրության ծագումը ՀՀ-ում
CODE(3018001742)
էջերի քանակ: 5
Բանկերի լիցենզավորումը
CODE(3018001743)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ բանկային համակարգի վարկային ներդրումների կառուցվածքը 2009 թ.-ին և 2010 թ.-ի առաջին կիսամյակում
CODE(3018001744)
էջերի քանակ: 7
ՀՀ միջազգային պահուստներ
CODE(3018001745)
էջերի քանակ: 7
Ատոմային էներգիայի խաղաղ և ռազմական նպատակներով օգտագործում
CODE(3018001746)
էջերի քանակ: 11
Ձևական և ոչ ձևական կազմակերպություններ
CODE(3018001753)
էջերի քանակ: 10
Գիտատեխնիկական առաջընթացը և փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացումը
CODE(3018001754)
էջերի քանակ: 11
Սեփական գործի ստեղծման պայմանները և սկզբունքները
CODE(3018001755)
էջերի քանակ: 11
Հասարակական բարեկեցության չափանիշները
CODE(3018001765)
էջերի քանակ: 12
Մաքսային նպատակների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տեղեկությունները
CODE(3018001766)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ մաքսային վճարների համակրգը
CODE(3018001767)
էջերի քանակ: 5
«Շանթ պլյուս» ձեռնարկության մարքեթինգային գործունեթյան վերլուծություն
CODE(3018001768)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ ներդրումային շուկայի արդի վիճակը և կառուցվածքը
CODE(3018001769)
էջերի քանակ: 8
Վերլուծություն «Արմսվիթ» ՍՊԸ-ի ֆիրմայի օրինակով
CODE(3018001770)
էջերի քանակ: 9
Գովազդին ներկայացվող ընդհանուր և հատուկ կանոնները
CODE(3018001771)
էջերի քանակ: 5
Ձեռնարկության վարքագծային տիպաբանական սուբյեկտները
CODE(3018001772)
էջերի քանակ: 11
Շուկայական դիրքի գրավման և դիրքավորման ռազմավարությունները
CODE(3018001773)
էջերի քանակ: 6
Արտադրական ծախսումների ու ծախսերի հասկացությունը կառավարչական ու ֆինանսական հաշվառման մեջ
CODE(3018001812)
էջերի քանակ: 9
Հիմնական և շրջանառու ֆոնդերի արդյունավետության ցուցանիշները` որպես արտադրության արդյունավետության գնահատման մասնակի ցուցանիշներ
CODE(3018001813)
էջերի քանակ: 11
Գործիմացությունը աուդիտում.հաշվապահական հաշիվների շրջանառությունների անցկացում.ֆինանսական հաշիվների հաշվառման սկզբունք
CODE(3018001816)
էջերի քանակ: 7
Ձևափոխության սահմանային նորմ
CODE(3018001817)
էջերի քանակ: 3
Ներդրումային հիմնադրամնյերը որպես արժեթղթերի շուկայի առանցքային կառույցներ, դրա ծագումն ու զարգացումը
CODE(3018001830)
էջերի քանակ: 8
Ապահովագրական ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները
CODE(3018001844)
էջերի քանակ: 8
Կայնքի ապահովագրության ընդհանուր սխեման
CODE(3018001845)
էջերի քանակ: 10
Տրանսպորտային ապահովագրություն
CODE(3018001846)
էջերի քանակ: 10
Տրանսպորտի տարբեր տեսակները: Փոխադրումների ապահովագրության յուրահատկությունները
CODE(3018001847)
էջերի քանակ: 10
աշվային պլանի կառավարչական հաշվառման հաշիվների դասի խմբերի առաջին կարգի հաշիվների համառոտ բնութագիրը
CODE(3018001868)
էջերի քանակ: 12
Հասկացություն իրացումից հասույթի մասին, նրա վրա ազդող գործոնները
CODE(3018001869)
էջերի քանակ: 10
Հաշվապահական փաստաթղթերի դասակարգում
CODE(3018001870)
էջերի քանակ: 10
Նյութատարությaն ազդեցության որոշումը արտադրանքի ծավալի վրա
CODE(3018001871)
էջերի քանակ: 5
Փաստաթղթերի ստանդարտացումները
CODE(3018001872)
էջերի քանակ: 12
Մարքեթինգի դասական սահմանները, մարքեթինգի զարգացման էվոլյուցիան
CODE(3018001873)
էջերի քանակ: 10
Ֆրանսիական մենեջմենթ
CODE(3018001874)
էջերի քանակ: 13
Հաղորդակցական կազմակերպություն
CODE(3018001875)
էջերի քանակ: 5
Գործարար ընկերոջ հետ աշխաանքային փոխհարաբերությունները.գործարար հարաբերություններ
CODE(3018001876)
էջերի քանակ: 10
Ռազմավարական կառավարման փուլերը
CODE(3018001877)
էջերի քանակ: 11
Ամուսնալուծությունների թվի աճը` որպես տնտեսական ճգնաժամի հետևանք
CODE(3018001886)
էջերի քանակ: 15
Արժեքի ժամանակակից տեսություններ
CODE(3018001887)
էջերի քանակ: 12
Ազատ առևտուր և հովանավորչություն
CODE(3018001888)
էջերի քանակ: 7
Ազգային տնտեսության կազմակերպման վերլուծության մեթոդները
CODE(3018001889)
էջերի քանակ: 9
նակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքը
CODE(3018001890)
էջերի քանակ: 10
Գլոբալիզացիա և հակագլոբալիզացիա
CODE(3018001891)
էջերի քանակ: 7
Գործազրկությունը և նրա տեսակները
CODE(3018001892)
էջերի քանակ: 10
Պետական պարտատոմսերի առաջնային շուկան 2009թ.-ին
CODE(3018001893)
էջերի քանակ: 6
Կորպորացիաները և ‎ֆինանսական շուկաները
CODE(3018001894)
էջերի քանակ: 20
Պետության սոցիալական քաղաքականությունը և բնակչության սոցիալական ապահովության կառավարումը
CODE(3018001895)
էջերի քանակ: 5
Փողի ծագումը
CODE(3018001896)
էջերի քանակ: 13
Սոցիալական կառավարման էությունը,հիմնական սկզբունքները
CODE(3018001897)
էջերի քանակ: 5
Սոցիալական Կառավարման Տեխնոլոգիաներ
CODE(3018001898)
էջերի քանակ: 3
Տնտեսագիտության գլոբալացում, հիմնական գծերը
CODE(3018001899)
էջերի քանակ: 6
Տնտեսական հաշվառման պատմական նախադրյալները, զարգացման փուլերը և հաշվային տեսակները
CODE(3018001900)
էջերի քանակ: 15
Տնտեսական հավասարակշռությունը և դրա դրսևորումները
CODE(3018001901)
էջերի քանակ: 12
Տնտեսության վարման հիմնական ձևերը
CODE(3018001902)
էջերի քանակ: 12
Զբաղվածության և գործազրկության ինսայդեր - աութսայդեր մոդելը
CODE(3018001904)
էջերի քանակ: 10
Ազգային վիճակագրական ծառայության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3018001947)
էջերի քանակ: 21
Ապահովագրական ընկերությունների լիցենզիաները և լիցենզավորման կարգը
CODE(3018002019)
էջերի քանակ: 9
Ավտոքաղաքացիական ապահովագրություն
CODE(3018002020)
էջերի քանակ: 10
Բեռների փոխադրման պայմանագրի տարբեր տեսակների առանձնահատկությունները
CODE(3018002021)
էջերի քանակ: 9
Գույքային ապահովագրություն
CODE(3018002022)
էջերի քանակ: 6
Ապահովագրական ընկերությունների լիցենզիաները և լիցենզավորման կարգը-2
CODE(3018002023)
էջերի քանակ: 9
Էլեկտրոնային բիզնեսի ցանցերում տվյալների մշակման օպտիմալացման մոդելները
CODE(3018002047)
էջերի քանակ: 13
Հասարակարգի ինֆորմատացումը
CODE(3018002048)
էջերի քանակ: 10
Ինֆորմացիոն պատերազմներ.հասկացությունը և մեթոդները
CODE(3018002049)
էջերի քանակ: 10
Ինտերնետում գովազդի առանձնահատկությունները
CODE(3018002050)
էջերի քանակ: 12
PR-ի ակունքները. ԱՄՆ օրինակը
CODE(3018002051)
էջերի քանակ: 11
Տեղեկատվական հասարակությունը և դեմոկրատիան
CODE(3018002052)
էջերի քանակ: 8
Մաքսային ծառայության պաշտոններ
CODE(3018002175)
էջերի քանակ: 7
Աուդիտային կոմիտեյի նպատակը
CODE(3018002176)
էջերի քանակ: 4
Ձեռնարկության դրամական ծախսերի դասակարգումը
CODE(3018002177)
էջերի քանակ: 10
Գործավարության հիմնական սկզբունքների դասակարգումը
CODE(3018002178)
էջերի քանակ: 12
Հաշվապահական հաշվեկշիռ, հաշվապահական հաշիվների համակարգը և կրկնակի գրանցումը
CODE(3018002179)
էջերի քանակ: 10
Հաշվային պլանի ոչ ընթացիկ ակտիվներ դասախմբերը և դրանցում ընդգրկված առաջնակարգ հաշիվների համառոտ բնութագիրը
CODE(3018002180)
էջերի քանակ: 11
Հիմնական և շրջանառու կապիտալը
CODE(3018002181)
էջերի քանակ: 8
Հիմնական միջոցների ճանաչումը, սկզբնական չափումը և ստուգումը
CODE(3018002182)
էջերի քանակ: 15
Կալկուլացիան որպես ծախսումների խմբավորման, չափման և ինքնարժեքի որոշման եղանակ: Կալկուլացիայի տեսակները
CODE(3018002183)
էջերի քանակ: 7
Կանոնադրական կապիտալի հասկացությունը և տեղաբաշխված ու հայտարարված բաժնետոմսերը
CODE(3018002184)
էջերի քանակ: 10
Կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը գնումների ձևով
CODE(3018002185)
էջերի քանակ: 9
Փաստաթղթավորումը և գույքագրումը որպես տնտեսական գործառնությունների սկզբնական չափման եղանակներ
CODE(3018002186)
էջերի քանակ: 9
Տնտ. գործառնությունների աուդիտորական ստուգման ռազմավարությունը
CODE(3018002187)
էջերի քանակ: 11
Վերահսկողության հասկացությունը
CODE(3018002188)
էջերի քանակ: 11
Վերահսկողության հասկացությունը
CODE(3018002189)
էջերի քանակ: 11
Կազմակերպման կոմունիկացիաների դերը կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործընթացում
CODE(3018002194)
էջերի քանակ: 17
Ընտրանքային դիտարկում
CODE(3018002195)
էջերի քանակ: 7
Գյուղատնտեսության ապահովագրության իրականացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
CODE(3018002196)
էջերի քանակ: 17
Ռիսկերի կառավարումը ապահովագրական ընկերությունում
CODE(3018002197)
էջերի քանակ: 32
Ապահովագրության հիմնական դասակարգումները
CODE(3018002203)
էջերի քանակ: 10
Ինկոտերմի պահանջները միջազգային բեռնափոխադրումների կազմակերպման հարցում
CODE(3018002204)
էջերի քանակ: 17
Կուտակային ապահովագրության սկզբունքները և հիմնական տեսակները
CODE(3018002205)
էջերի քանակ: 3
Կայնքի ապահովագրության ընդհանուր սխեման-2
CODE(3018002206)
էջերի քանակ: 10
Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկությունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները-2
CODE(3018002207)
էջերի քանակ: 10
Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը-2
CODE(3018002208)
էջերի քանակ: 12
Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը-3
CODE(3018002209)
էջերի քանակ: 8
Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրման առանձնահատկությունները
CODE(3018002210)
էջերի քանակ: 10
Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն
CODE(3018002211)
էջերի քանակ: 16
Արժեթղթերով գործարքների տեսակները
CODE(3018002212)
էջերի քանակ: 6
Արտադրական բիզնես
CODE(3018002213)
էջերի քանակ: 10
Արտադրական ձեռնարկության ներդրումների օպտիմալ մակարդակի որոծման մոդելը
CODE(3018002214)
էջերի քանակ: 6
Արտադրական ձեռնարկությունների դրամական ծախսերը և նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները
CODE(3018002215)
էջերի քանակ: 15
Արտադրական կազմակերպության ենթակառուցվածքի կառուցվածքը և խնդիրները
CODE(3018002216)
էջերի քանակ: 10
Արտադրական ուժեր
CODE(3018002217)
էջերի քանակ: 12
Մակրոտնտեսական արտադրական ֆունկցիաներ-2
CODE(3018002218)
էջերի քանակ: 10
Արտադրության ծախքեր և շահույթ
CODE(3018002219)
էջերի քանակ: 11
Արտադրության նյութատարագործոնային վերլուծությունը
CODE(3018002220)
էջերի քանակ: 16
Արտադրության օպերատիվ պլանի մշակումը
CODE(3018002221)
էջերի քանակ: 7
Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանրական և մասնակի ցուցանիշները
CODE(3018002222)
էջերի քանակ: 12
Օժանդակ արտադրամասերի կազմակերպումը արտադրությունում
CODE(3018002223)
էջերի քանակ: 8
Տնտեսական արդյունավետության մեկնաբանման մոտեցումները
CODE(3018002224)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ մաքսային մարմիններ
CODE(3018002255)
էջերի քանակ: 10
Մաքսային հանցագործություններ. Մաքսանենգություն -2
CODE(3018002256)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ տրանսպորտը և արտաքին տնտեսական կապերը
CODE(3018002257)
էջերի քանակ: 15
Արտադրության սկզբունքները
CODE(3018002260)
էջերի քանակ: 5
Ձեռնարկության պասիվների կազմը և կառուցվածքը
CODE(3018002383)
էջերի քանակ: 11
Հիմնական և շրջանառու կապիտալ: Ամորտիզացիա
CODE(3018002384)
էջերի քանակ: 6
Հիմնական միջոցների աուդիտ
CODE(3018002385)
էջերի քանակ: 11
Փոխադարձ չվճարումները և դրանց լուծման ուղիները
CODE(3018002386)
էջերի քանակ: 4
Ֆիրմայի ներքին և արտաքին միջավայրերը-2
CODE(3018002423)
էջերի քանակ: 9
Մարքեթինգի միջավայրի ուսումնասիրումն ու մարքեթինգային ծրագրի նշանակությունը արտադրական ձեռնարկության համար.
CODE(3018002424)
էջերի քանակ: 16
Միջազգային արժութային հարաբերություններ
CODE(3018002442)
էջերի քանակ: 13
Ընտրանքային դիտարկման նշանակությունը,տիպական և սերիական ընտրանք
CODE(3018002502)
էջերի քանակ: 10
Աշխատաժամանակը և նրա օգտագործման ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը
CODE(3018002504)
էջերի քանակ: 11
Չափման միջոցների ճշգրտության դասերը
CODE(3018002505)
էջերի քանակ: 5
Չափումների միջոցների դասակարգումը և չափումների տարրական միջոցները
CODE(3018002506)
էջերի քանակ: 6
Քաղաքական և հասարակական կյանքի վիճակագրությունը
CODE(3018002507)
էջերի քանակ: 16
Վիճակագրական խմբավորում
CODE(3018002508)
էջերի քանակ: 15
Ակրեդիտիվ
CODE(3018002510)
էջերի քանակ: 11
Անկանխիկ հաշվարկների էությունը
CODE(3018002511)
էջերի քանակ: 10
Անկանխիկ շրջանառությունը և նրա հիմնական ձևերը
CODE(3018002512)
էջերի քանակ: 13
Առևտրային բանկերի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները
CODE(3018002513)
էջերի քանակ: 10
Առևտրային բանկերի ակտիվային գործառնությունները
CODE(3018002514)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային տոկոսադրույքների դինամիկան 2005-2007 թթ.
CODE(3018002515)
էջերի քանակ: 5
Արտարժույթային ռիսկերի կառավարումը ՀՀ բանկերի կողմից
CODE(3018002516)
էջերի քանակ: 5
Բանկային արտադրանքի կազմակերպումը
CODE(3018002517)
էջերի քանակ: 13
Բանկային ավանդներ և դրանց տեսակները
CODE(3018002518)
էջերի քանակ: 12
Բանկային ծառայությունների տնտեսական բովանդակությունը և կազմակերպման ձևերը
CODE(3018002519)
էջերի քանակ: 6
Բանկային գործունեության կանոնակարգումը
CODE(3018002521)
էջերի քանակ: 11
Բանկային համակարգ
CODE(3018002524)
էջերի քանակ: 12
Բանկային փաստաթղթերի հիմնական տեսակները
CODE(3018002525)
էջերի քանակ: 5
Բանկային փաստաթղթերի հիմնական տեսակները
CODE(3018002526)
էջերի քանակ: 10
Բանկերը և դրանց գործառնությունները
CODE(3018002528)
էջերի քանակ: 11
Բանկերի գործունեության վերլուծությունը և գնահատման ցուցանիշների համակարգը
CODE(3018002529)
էջերի քանակ: 16
Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների մրցակցությունը ՀՀ ֆինանսական շուկայում
CODE(3018002530)
էջերի քանակ: 5
Բանկի էությունը և դերը
CODE(3018002531)
էջերի քանակ: 16
Բանկերի կառավարման մարմինները
CODE(3018002532)
էջերի քանակ: 10
Բազելային կոմիտեյի կողմից առաջադրած սկզբունքների համաձայն բանկային համակարգի կարգավորումը և վերահսկումը
CODE(3018002533)
էջերի քանակ: 15
Առևտրային բանկերի դեպոզիտային և խնայողական սերտիֆիկատները
CODE(3018002534)
էջերի քանակ: 5
Դրամավարկային համակարգի դերը տնտեսության գործունեության մեջ վարկի էությունը, ֆունկցիաները և ձևերը
CODE(3018002537)
էջերի քանակ: 5
Ֆրանսիայի բանկային համակարգը
CODE(3018002538)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
CODE(3018002539)
էջերի քանակ: 18
ՀՀ բանկերում իրագործվող ծառայությունների ընդլայնումը և արդյունավետության բարձրացումը
CODE(3018002541)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ բանկային և վարկային համակարգը, դրա ստեղծումը և զարգացումը
CODE(3018002542)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ բանկային համակարգը
CODE(3018002545)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ բանկային համակարգի ինտեգրման ուղղությունները
CODE(3018002546)
էջերի քանակ: 18
ՀՀ բանկային համակարգի ներդրումային գործունեության պետական կարգավորումը
CODE(3018002548)
էջերի քանակ: 7
ՀՀ բանկերում իրագործվող ծառայությունների ընդլայնումը և արդյունավետության բարձրացումը-2
CODE(3018002549)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից կիրառվող կազմակերպությունների վարկանշման մեթոդաբանությունը
CODE(3018002553)
էջերի քանակ: 10
Վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում
CODE(3018002555)
էջերի քանակ: 6
Մասնաճյուղերի կառավարման առանձնահատկությունները առևտրային բանկերում /«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի «Կենտրոն» մասնաճյուղի օրինակով
CODE(3018002557)
էջերի քանակ: 12
Միջազգային վարկային շուկաների զարգացման հեռանկարները
CODE(3018002558)
էջերի քանակ: 11
Միջբանկային էլեկտրոնային վճարումների համակարգը
CODE(3018002559)
էջերի քանակ: 5
Պետական վարկի անհրաժեշտությունը և էությունը
CODE(3018002560)
էջերի քանակ: 5
Վարկավորման ընթացակարգի բնութագիրը առևտրային բանկերում և վարկային կազմակերպություններում
CODE(3018002561)
էջերի քանակ: 10
Վարկային կազմակերպությունների էությունը, դերը, տեսակները: Լիզինգային և ֆակտորինգային ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտությունները և կապը բանկային նոր տեխնոլոգիաների հետ
CODE(3018002562)
էջերի քանակ: 5
Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները
CODE(3018002563)
էջերի քանակ: 11
Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները-2
CODE(3018002564)
էջերի քանակ: 10
Վարկային ռիսկերի ապահովագրությունը և վարկառուի պատասխանատվությունը
CODE(3018002565)
էջերի քանակ: 17
Վարկային ռիսկի էությունը
CODE(3018002566)
էջերի քանակ: 13
Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
CODE(3018002567)
էջերի քանակ: 17
ՀՀ վարկային շուկայի բնութագիրը
CODE(3018002568)
էջերի քանակ: 8
ՀՀ վարկային շուկայի բնութագիրը-2
CODE(3018002569)
էջերի քանակ: 8
Վարկի դերը ձեռնարկատիրության զարգացման գործում
CODE(3018002570)
էջերի քանակ: 17
Վարկի ձևերն ու տեսակները
CODE(3018002571)
էջերի քանակ: 15
Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և դրսևորման ձևերը
CODE(3018002572)
էջերի քանակ: 12
Վարկի էություն
CODE(3018002573)
էջերի քանակ: 13
Վարկի շարժման փուլերը,բարեգործական հիմնադրամներ
CODE(3018002574)
էջերի քանակ: 12
Վճարահաշվարկային համակարգի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(3018002575)
էջերի քանակ: 12
2009 թվականի Նոբելյան մրցանակակիրը մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում
CODE(3018002589)
էջերի քանակ: 6
Ագրարային քաղաքականության հիմքերի ձևավորումը ՀՀ-ում
CODE(3018002590)
էջերի քանակ: 10
Ամբողջական առաջարկի տեսությունը և արդիականությունը
CODE(3018002591)
էջերի քանակ: 11
Անշարժ գույքի էությունը
CODE(3018002595)
էջերի քանակ: 15
Անշարժ գույքի հաշվառման չափագրման և գրանցման կարգը
CODE(3018002596)
էջերի քանակ: 16
Անշարժ գույքի հաշվառման կարգը Ռուսաստանի Դաշնությունում
CODE(3018002598)
էջերի քանակ: 3
Անշարժ գույքի օբյեկտների վարկավորման ձևերը, հիփոթեքային վարկավորում
CODE(3018002601)
էջերի քանակ: 11
Անշարժ գույքի շուկայի հիմնական հասկացությունները
CODE(3018002603)
էջերի քանակ: 15
Ապագա կազմակերպությունների հիմնական հատկանիշները
CODE(3018002609)
էջերի քանակ: 7
Ապապետականացման օրենսդրական հիմքերը և լիազորված մարմինները
CODE(3018002612)
էջերի քանակ: 11
Ապրանքային բորսայի կազմակերպման կարգը, կառավարման մարմինները
CODE(3018002613)
էջերի քանակ: 10
Ապրանքի մակնիշը և սերտեֆիկատը
CODE(3018002614)
էջերի քանակ: 6
Արաբական Միացյալ Էմիրությունների լիզինգային շուկան
CODE(3018002615)
էջերի քանակ: 11
Արագածոտնի մարզի խաղողագործության արդյունավետության ցուցանիշները
CODE(3018002616)
էջերի քանակ: 11
Առաջարկը և նրա գործոնային վերլուծությունը
CODE(3018002617)
էջերի քանակ: 12
Առաջարկի ոչ գնային գործոնները
CODE(3018002618)
էջերի քանակ: 5
Արարատի մարզի խաղողագործությունը
CODE(3018002619)
էջերի քանակ: 12
Առևտրի գաղտնիքների բացահայտում և օգտագործում
CODE(3018002620)
էջերի քանակ: 15
Առևտրային գործունեության պետական կարգավորման անուղղակի մեթոդները
CODE(3018002621)
էջերի քանակ: 11
Առևտրի և սակագների գլխավոր պայմանագրի զարգացման պատմությունը
CODE(3018002622)
էջերի քանակ: 10
Առևտուր: Առևտրային գործունեություն
CODE(3018002623)
էջերի քանակ: 10
Բաժնետոմսերի տեսակները
CODE(3018002625)
էջերի քանակ: 16
Արժեթղթերի պորտֆելի վերանայում
CODE(3018002629)
էջերի քանակ: 17
Արժեթղթերի շուկայի էությունն ու նշանակությունը
CODE(3018002638)
էջերի քանակ: 15
Արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորման և ինքնակարգավորման էությունը և տնտեսական հիմքերը
CODE(3018002639)
էջերի քանակ: 15
Արժութային արժեքները և արժութային գործունեությունների տեսակները: Արժութային համակարգը, նրա կառուցվածքը և ձևերը
CODE(3018002644)
էջերի քանակ: 15
Արժույթի փոխարժեքի վրա ազդող գործոնները
CODE(3018002649)
էջերի քանակ: 4
Առողջապահությունն արտերկրում
CODE(3018002661)
էջերի քանակ: 15
Արտաբյուջետային ֆոնդերի էությունը և դերը
CODE(3018002662)
էջերի քանակ: 15
Արտադրական ուժեր-2
CODE(3018002663)
էջերի քանակ: 12
Արտահանում
CODE(3018002664)
էջերի քանակ: 15
Արտաքին առևտրի միջազգային կարգավորումը
CODE(3018002665)
էջերի քանակ: 7
Արտաքին հավասարակշռություն
CODE(3018002666)
էջերի քանակ: 6
Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես գործունեության առանձին տեսակ
CODE(3018002667)
էջերի քանակ: 10
Արտարժութային գործառնությունների ձևավորման պատմական էվոլյուցիան
CODE(3018002668)
էջերի քանակ: 15
Արտաշատի տարածաշրջանի խաղողագործության տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշներ
CODE(3018002669)
էջերի քանակ: 16
Աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի ածանցյալ բնույթը
CODE(3018002670)
էջերի քանակ: 6
Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշները
CODE(3018002673)
էջերի քանակ: 15
Աշխատավարձի էությունը, տեսակները և սկզբունքները-2
CODE(3018002674)
էջերի քանակ: 11
Ասիմետրիկ տեղեկատվությամբ շուկաներ
CODE(3018002675)
էջերի քանակ: 16
Աութսորսինգի կիրառությունը միջազգային բիզնեսում և դրանց զարգացման առանձնահատկությունները զարգացած երկրներում
CODE(3018002676)
էջերի քանակ: 7
Ազգային հաշիվների համակարգ, Օնի ստատիկ մոդել
CODE(3018002681)
էջերի քանակ: 5
Ազգային տնտեսության կազմակերպման վերլուծության մեթոդները
CODE(3018002683)
էջերի քանակ: 8
Բաժնետիրական ընկերությունների կազմավորման առանձնահատկությունները
CODE(3018002684)
էջերի քանակ: 7
Բազել 2-ի ներդրման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները 2006-2007թթ.
CODE(3018002686)
էջերի քանակ: 5
Բեն Պորետի ընդհանուր մոդելը-2
CODE(3018002687)
էջերի քանակ: 7
Բնակչության ծախսերի կառուցվածքի և դինամիկայի վերլուծություն
CODE(3018002692)
էջերի քանակ: 15
Բնակչության և ժողովրդագրության պրոցեսների վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման աղբյուրները
CODE(3018002708)
էջերի քանակ: 16
Բնակելի շինարարության նկարագրում
CODE(3018002711)
էջերի քանակ: 4
Դավիթ Յումի տնտեսական հայացքները
CODE(3018002719)
էջերի քանակ: 3
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների կառուցվածքը
CODE(3018002723)
էջերի քանակ: 5
Մաքսային գործը շուկայական հարաբերություններում
CODE(3018002724)
էջերի քանակ: 10
Մաքսային իրավահարաբերությունների հասկացությունը և տեսակները
CODE(3018002725)
էջերի քանակ: 7
Մաքսային իրավախախտումների հասկացությունը և կազմը
CODE(3018002726)
էջերի քանակ: 11
Ձուլվածքային արտադրության կազմակերպման սկզբունքները և հիմնական եղանակները
CODE(3018002727)
էջերի քանակ: 5
Եկամտի և փոխարինման էֆեկտ
CODE(3018002728)
էջերի քանակ: 7
Մաքսային իրավունքի սկզբունքները, համակարգը և աղբյուրները
CODE(3018002729)
էջերի քանակ: 8
Մաքսային մարմինների ձևավորման և զարգացման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում
CODE(3018002730)
էջերի քանակ: 6
Ֆինանսական շուկայի մաթեմատիկական մեթոդը
CODE(3018002731)
էջերի քանակ: 5
Գործարարության հիմունքներ
CODE(3018002746)
էջերի քանակ: 6
Գրավի էությունը և սկզբունքները
CODE(3018002761)
էջերի քանակ: 10
Հակաինֆլյացիոն քաղաքականությունը և նրա ուղղությունները
CODE(3018002764)
էջերի քանակ: 16
Համակարգային կերպափոխումների հիմանական մոդելները
CODE(3018002765)
էջերի քանակ: 7
Համաշխարհային տնտեսությունը և դրան բնորոշ գծերը
CODE(3018002766)
էջերի քանակ: 30
Համայնքային ծառայությունների ներդրման, կազմակերպական և ֆինանսական խնդիրները
CODE(3018002767)
էջերի քանակ: 5
Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում
CODE(3018002768)
էջերի քանակ: 6
Հանրային սննդի ձեռնարկությունների մատակարարման պլանը հումքով և ապրանքներով, դրա բովանդակությունը
CODE(3018002769)
էջերի քանակ: 6
Հեկլեր- Օլինի տեսությունունը
CODE(3018002770)
էջերի քանակ: 5
ՀՀ ջերմամատակարարումը
CODE(3018002774)
էջերի քանակ: 11
Ամբողջական պահանջարկ
CODE(3018002776)
էջերի քանակ: 3
Անձանց բազմաթիվությունը պարտավորության մեջ
CODE(3018002777)
էջերի քանակ: 5
Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում
CODE(3018002778)
էջերի քանակ: 6
Արժեթղթերի ընթացիկ և ապագա արժեքների գնահատման մեթոդները
CODE(3018002779)
էջերի քանակ: 6
Արժեթղթերի շուկա
CODE(3018002780)
էջերի քանակ: 7
Արժեթղթերի շուկայի եկամտաբերության վերլուծություն
CODE(3018002781)
էջերի քանակ: 7
Արժեթղթերի շուկայի կազմակերպման ձևերը
CODE(3018002782)
էջերի քանակ: 10
Հիփոթեքային բանկերը և դրանց առանձնահատկությունները
CODE(3018002783)
էջերի քանակ: 6
Արժեթղթերի տեսակները դրանց տնտեսագիտական և իրավական բնութագիրը
CODE(3018002784)
էջերի քանակ: 9
Արտաքին առևտրի էությունը, դերն ու նշանակությունը
CODE(3018002785)
էջերի քանակ: 13
Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման միջազգային փորձը
CODE(3018002786)
էջերի քանակ: 5
Մակրոէկոնոմիկայի վիճակագրական համակարգում ազգային հարստությունը: Ազգային հարստության բովանդակությունը
CODE(3018002787)
էջերի քանակ: 5
Բաց էկոնոմիկա հասկացությունը
CODE(3018002788)
էջերի քանակ: 12
Բաժնետիրական ընկերության էությունը և առաջացման նախադրյալները-2
CODE(3018002789)
էջերի քանակ: 5
Բնակչության կենսամակարդակը և եկամուտները
CODE(3018002790)
էջերի քանակ: 10
Բնակչության սոցիալական վիճակի վերլուծություն
CODE(3018002791)
էջերի քանակ: 8
Դրամաշրջանառության օրենքը և դրամական զանգվածը,դրամական ագրեգատներ-2
CODE(3018002792)
էջերի քանակ: 5
Երկրի տնտեսության մեջ պետության դերը և հիմնական գործառույթը
CODE(3018002793)
էջերի քանակ: 10
Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք
CODE(3018002794)
էջերի քանակ: 5
Ֆինանսներ
CODE(3018002795)
էջերի քանակ: 23
Կազմակերպության տեսակները եվ հիմնախնդիրները
CODE(3018002796)
էջերի քանակ: 4
Ֆինանսների և ինֆլացիայի փոխազդեցությունը
CODE(3018002797)
էջերի քանակ: 13
Արդի գլոբալացման խդնիրների բնորոշ գծերը
CODE(3018002798)
էջերի քանակ: 8
Գործազրկության ձևերը
CODE(3018002799)
էջերի քանակ: 5
Մարդ ու էկոնոմիկա
CODE(3018002800)
էջերի քանակ: 3
Աշխատանքով ապահովվելու վրա ազդող գործոնները
CODE(3018002801)
էջերի քանակ: 9
այաստանի գրապիտույքների շուկան
CODE(3018002802)
էջերի քանակ: 7
Հակամոնոպոլիային քաղաքական էությունը
CODE(3018002803)
էջերի քանակ: 16
Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը և նրա առանձնահատկությունները անցումային փուլերում
CODE(3018002804)
էջերի քանակ: 4
Հետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկություններըՀետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկություններըՀետաձգված ռենտաներ, նրանց ակտուարական հաշվարկների առաձնահատկություններըv
CODE(3018002805)
էջերի քանակ: 8
ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և ներկա վիճակի վերլուծությունը
CODE(3018002806)
էջերի քանակ: 17
ՀՀ. արտաքին առևտրի հաշվեկշիռը
CODE(3018002807)
էջերի քանակ: 8
Կազմակերպության ինովացիոն գործունեության հիմնական ձևերը
CODE(3018002808)
էջերի քանակ: 14
Ինստիտուտները և էֆեկտիվ շուկան
CODE(3018002809)
էջերի քանակ: 6
Նախաշինվածքային արտադրության հիմնական եղանակները և նրանց ընտրության սկզբունքները
CODE(3018002810)
էջերի քանակ: 5
Ինվեստիցիոն որոշումների ընդունման մեխանիզմը
CODE(3018002811)
էջերի քանակ: 7
Ջոն Մեյնարդ Քեյնս. հեղափոխություն XX դարի տեսության մեջ
CODE(3018002812)
էջերի քանակ: 14
Կազմակերպությունների համակարգային մոտեցումը ըստ Չեսթեր Բեռնարդի
CODE(3018002813)
էջերի քանակ: 12
Մարդկային կապիտալի կոնցեպցիային մոտեցումների պատմական տեսությունը Մարդկային կապիտալի կոնցեպցիայի մեթոդոլոգիայական հիմունքները
CODE(3018002814)
էջերի քանակ: 33
Գնագոյացումը միջազգային առևտրում
CODE(3018002815)
էջերի քանակ: 6
Ոչ կատարյալ մրցակցության առաջացման պատճառները և նրա տեսակները
CODE(3018002816)
էջերի քանակ: 9
Մոնոպոլիստները եւ նրանց ձևերը
CODE(3018002817)
էջերի քանակ: 19
Մշտական ծախսեր
CODE(3018002818)
էջերի քանակ: 3
Նախագծային վերլուծության էությունը
CODE(3018002819)
էջերի քանակ: 8
Օուքենի օրենքը: Ֆիլիպսի կորը
CODE(3018002820)
էջերի քանակ: 5
Պետական բյուջեի տնտեսական էությունը
CODE(3018002821)
էջերի քանակ: 12
Պետական և մունիցիպալ ֆինանսների հիմնական գործառույթը
CODE(3018002822)
էջերի քանակ: 11
Պետական և մունիցիպալ«համայնքային» ֆինանսների էությունը և հիմնական. գործառույթը
CODE(3018002823)
էջերի քանակ: 4
Պետական և մունիցիպալ«համայնքային» ֆինանսների էությունը և հիմնական. գործառույթը-2
CODE(3018002824)
էջերի քանակ: 4
Պետական ֆինանսական քաղաքականություն
CODE(3018002825)
էջերի քանակ: 8
պետության տնտեսական դերը շուկայական էկոնոմիկայում
CODE(3018002826)
էջերի քանակ: 13
Փոխատվական կապիտալը և տոկոսը
CODE(3018002827)
էջերի քանակ: 13
Փողի ծագման նախապայմանները և նշանակությունը
CODE(3018002829)
էջերի քանակ: 5
Փողի էությունը
CODE(3018002830)
էջերի քանակ: 3
Ռենտայի տնտեսական բովանդակությունը և դրսևորումները-2
CODE(3018002831)
էջերի քանակ: 10
Շահութաբերության նորմա
CODE(3018002832)
էջերի քանակ: 7
Շահույթը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա
CODE(3018002833)
էջերի քանակ: 9
Շրջանառու Կապիտալը ՀՀ-ում
CODE(3018002834)
էջերի քանակ: 7
Շուկայական իրավիճակի տեխնիկական վերլուծություն
CODE(3018002835)
էջերի քանակ: 11
Շուկայական տնտեսություն
CODE(3018002836)
էջերի քանակ: 33
Սոցիալական կապիտալի էությունն ու բովանդակությունը
CODE(3018002837)
էջերի քանակ: 6
Տնտեսական ինտեգրացիայի էությունը
CODE(3018002838)
էջերի քանակ: 9
Տնտեսվարող սուբյեկտի կազմակերպման և ֆինանսական դրության համառոտ բնութագիրը
CODE(3018002839)
էջերի քանակ: 12
«Ուղեղների արտահոսքիե սոցիալական-քաղաքական հետևանքները
CODE(3018002840)
էջերի քանակ: 9
Զուտ եկամուտը` որպես ֆինանսական ռեսուրսների գլխավոր աղբյուր
CODE(3018002841)
էջերի քանակ: 4
Անհատական վաճառքների էությունը
CODE(3018002842)
էջերի քանակ: 11
Ապրանքների մրցունակության էությունը
CODE(3018002843)
էջերի քանակ: 11
«Համեղ» ՍՊԸ-ի բիզնես պլան
CODE(3018002844)
էջերի քանակ: 5
Բրենդինգը որպես ժամանակակից մարքեթինգի առաջատար տեխնոլոգիա
CODE(3018002845)
էջերի քանակ: 12
Կազմակերպական հարաբերությունների առանձնահատկությունները ինտելեկտուալ կազմակերպություններում
CODE(3018002847)
էջերի քանակ: 5
Կազմակերպական վարքագծի համակարգը և դրա տարրերը
CODE(3018002848)
էջերի քանակ: 14
Կազմակերպության մարքեթինգի ծառայությունը և կառուցվածքը
CODE(3018002849)
էջերի քանակ: 12
Ֆիզիկական կուլտուրան առողջությունը պահպանելու և ամրապնդելու միջոց
CODE(3018002850)
էջերի քանակ: 7
Լոգիստիկայի հիմունքներ
CODE(3018003005)
էջերի քանակ: 10
Տնտեսական քաղաքականության արտացոլումը IS-LM մոդելում
CODE(3018003037)
էջերի քանակ: 10
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով
CODE(3018003055)
էջերի քանակ: 10
Մշակութային մարդաբանությունը և նրա բաղկացուցիչ մասերը
CODE(3018003258)
էջերի քանակ: 11
Էնգելս. աշխատանքի դերը կապկից մարդու կայացման գործընթացում-2
CODE(3018003279)
էջերի քանակ: 12
Եկամտահարկի հաշվարկման արտերկրյա փորձը
CODE(3018003348)
էջերի քանակ: 10
Սպարտայի թագավոր Լիոնիդասը
CODE(3018003536)
էջերի քանակ: 5
Անձնակազմի մոտիվացիան ճգնաժամային պայմաններում
CODE(3018003634)
էջերի քանակ: 10
Բանկերի հաշվարկային հարաբերություններ
CODE(3018003658)
էջերի քանակ: 11
Հին Բաբելոնի պետության իրավունքը
CODE(3018003689)
էջերի քանակ: 11
Հողատիրություն
CODE(3018003697)
էջերի քանակ: 15
Արտաքին առևտրային քաղաքականություն
CODE(3018003887)
էջերի քանակ: 12
Արտաքին առևտրի էությունը, դերն ու նշանակությունը-2
CODE(3018003888)
էջերի քանակ: 11
Արտաքին տնտեսական գործարքների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
CODE(3018003889)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքի միջազգային բաժանման ձևերը
CODE(3018003890)
էջերի քանակ: 7
Ազատ տնտեսական գոտիների դասակարգումը
CODE(3018003892)
էջերի քանակ: 15
ՄՏՀ զարգացման փուլերը
CODE(3018003935)
էջերի քանակ: 7
Էլեկտրոնային կայքի վերլուծություն
CODE(3018004350)
էջերի քանակ: 5
Գործարար շփման բառապաշարը
CODE(3018004351)
էջերի քանակ: 5
Մարքեթինգի կառավարման կազմակերպում
CODE(3018004352)
էջերի քանակ: 7
Մարքեթինգի սահմանումը և գործառույթները
CODE(3018004353)
էջերի քանակ: 7
Մրցակցության առավելության հասկացությունը
CODE(3018004354)
էջերի քանակ: 7
Որակը որպես ղեկավարման օբեկտ
CODE(3018004355)
էջերի քանակ: 5
Խանութի ինտերիերը
CODE(3018004356)
էջերի քանակ: 6
MGS Realty անշարջ գույքի գործակալություն
CODE(3018004357)
էջերի քանակ: 6
Բաժնետոմսերի եկամտաբերության վրա ազդող գործոնները
CODE(3018004358)
էջերի քանակ: 6
Ձեռնարկության արտաքին միջավայրի ազդեցություն
CODE(3018004359)
էջերի քանակ: 5
Ձեռնարկությունը ֆինանսական ոլորտում
CODE(3018004360)
էջերի քանակ: 5
Տնտեսական կազմակերպությունները և նրանց տիպերը
CODE(3018004361)
էջերի քանակ: 5
Աուդիտի իրականացման սկզբունքները
CODE(3018004362)
էջերի քանակ: 3
Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման վերլուծությունը
CODE(3018004393)
էջերի քանակ: 10
Արժեքներ և արժեքների դասակարգումը ըստ Միլտոն Ռոկիչի
CODE(3018004442)
էջերի քանակ: 8
Մարքեթինգային էթիկա
CODE(3018004465)
էջերի քանակ: 5
Մաքսային արժեքի որոշման մեխանիզմի կատարելագործման խնդիրները ՀՀ-ում
CODE(3018004468)
էջերի քանակ: 75
Անշարժ գույքի բնակելի օբյեկտի էությունը
CODE(3018004529)
էջերի քանակ: 11
Աուդիտորի և պատվիրատուի փոխհարաբերությունները: Աուդիտորի վարքագիծը
CODE(3018004541)
էջերի քանակ: 6
Արարատ մարզի տնտեսական արդյունավետությունը
CODE(3018004583)
էջերի քանակ: 6
Արտադրության գործոններ
CODE(3018004584)
էջերի քանակ: 5
Արթիկի շրջանի հացահատիկի տնտեսական արդյունավետությունը
CODE(3018004585)
էջերի քանակ: 6
Աղքատության չափման ցուցանիշները
CODE(3018004586)
էջերի քանակ: 6
Բնական մոնոպոլիաների գնային քաղաքականությունը անցումային տնտեսությունում
CODE(3018004587)
էջերի քանակ: 7
Բնական ռեսուրսների շուկա
CODE(3018004588)
էջերի քանակ: 14
Բնակչության արտագաղթը և կասեցման պետական ռազմավարությունը ՀՀ-ում
CODE(3018004589)
էջերի քանակ: 8
Շուկայական տնտեսությունը և ազգային հաշիվների համակարգը
CODE(3018004590)
էջերի քանակ: 25
Տնտեսական աճի վերաբերյալ տեսությունները
CODE(3018004591)
էջերի քանակ: 35
ՀՀ-ն՝ որպես ԱՊՀ անդամ
CODE(3018004669)
էջերի քանակ: 12
Եվրոշուկաների դերն ու նշանակությունը
CODE(3018004670)
էջերի քանակ: 11
Միջազգային գործառնությունների կառավարում
CODE(3018004672)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ համագործակցությունը ՄՏԿ-ի հետ
CODE(3018004673)
էջերի քանակ: 10
Գնումներ արդյունաբերական շուկայում ինտերնետի միջոցով
CODE(3018004703)
էջերի քանակ: 6
Կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
CODE(3018004704)
էջերի քանակ: 5
Փոխհարաբերությունների մարքեթինգ
CODE(3018004717)
էջերի քանակ: 6
Ներքին աուդիտոորական ապացույցներ
CODE(3018004718)
էջերի քանակ: 13
Ներքին մարքեթինգ
CODE(3018004719)
էջերի քանակ: 5
Տնտեսական ծախքեր և ռեսուրսների օպտիմալ հարաբերությունները
CODE(3018004721)
էջերի քանակ: 12
Խմբավորումների մեթոդի կիրառումը վերլուծության մեջ
CODE(3018004722)
էջերի քանակ: 11
Զբաղվածություն և գործազրկություն
CODE(3018004745)
էջերի քանակ: 10
Խմբային և համայնքային աշխատանքի փուլերը, դրանց համեմատական վերլուծություն
CODE(3018004746)
էջերի քանակ: 10
Տնտեսության հեռանկարները
CODE(3018004747)
էջերի քանակ: 6
Արարատ մարզի տնտեսական արդյունավետությունը-1
CODE(3018004786)
էջերի քանակ: 6
Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերը Ֆրանսիայի հետ
CODE(3018004789)
էջերի քանակ: 11
Արտադրության գործոններ1
CODE(3018004790)
էջերի քանակ: 5
Արթիկի շրջանի հացահատիկի տնտեսական արդյունավետությունը1
CODE(3018004791)
էջերի քանակ: 6
Աղքատության չափման ցուցանիշները1
CODE(3018004792)
էջերի քանակ: 6
Աղքատություն. Հայաստան-Թուրքիա զուգահեռներ 1
CODE(3018004794)
էջերի քանակ: 6
Բնական մոնոպոլիաների գնային քաղաքականությունը անցումային տնտեսությունում1
CODE(3018004797)
էջերի քանակ: 7
ԲՈՒՀ-ական համակարգ
CODE(3018004801)
էջերի քանակ: 10
Էվոլյուցիոն տնտեսական քաղքականություն
CODE(3018004802)
էջերի քանակ: 10
Աշխատակազմի որակյալ հավաքագրում. Պրոֆեսիագրամա
CODE(3018004878)
էջերի քանակ: 13
Աշխատուժի համաշխարհային շուկան և նրա առանձնահատկությունները արդի պայմաններում
CODE(3018004879)
էջերի քանակ: 12
Հաշվիչ համակարգ, նրա կազմ: Ապարատային ապահովում
CODE(3018004880)
էջերի քանակ: 5
Ռուսաստանում ապահովագրական գործի արդյունքները
CODE(3018004881)
էջերի քանակ: 7
Շարքի գումար: Զուգամիտություն: Հատկություններ և հայտանիշներ: Դրական անդամներով շարքեր: Նշանափոխ շարքեր
CODE(3018004882)
էջերի քանակ: 5
Տավարի մսի առաջարկ և պահանջարկ
CODE(3018004883)
էջերի քանակ: 12
Ռեստորանային ծառայությունների մարքեթինգ
CODE(3018004884)
էջերի քանակ: 5
Яндекс.Метрика