Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Ապրանքների հաշվառումը մեծածախ և մանրածախ առևտրում
CODE(5034000001)
էջերի քանակ: 12
Պաշարների գույքագրման փաստաթղթային ձևակերպումը+ խնդիր
CODE(5034000050)
էջերի քանակ: 18
բանկային հաշիվներով իրականացվող անկանխիկ հաշիվների ձևերը+խնդիր
CODE(5034000051)
էջերի քանակ: 15
Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթեր,Գույքագրում
CODE(5034000052)
էջերի քանակ: 15
Աուդիտի բովանդակությունը և էությունը
CODE(5034000053)
էջերի քանակ: 15
Գործառնական , Ոչ գործառնական գործունեությունից եկամուտների հաշվառում
CODE(5034000054)
էջերի քանակ: 15
Հաշվային և արտարժութային հաշիվների հաշվառումը և աուդիտը
CODE(5034000055)
էջերի քանակ: 12
Թեմա 26. Հաշվապահական շահույթից հարկային շահույթին անցումը
CODE(5034000057)
էջերի քանակ: 13
րկարաժամկետ վարկերի գծով պարտավորությունների հաշվառումը
CODE(5034000058)
էջերի քանակ: 15
Ֆինանսական վարձակալության հաշվառում+խնդիր
CODE(5034000059)
էջերի քանակ: 12
Ապրանքների հաշվառումը մեծածախ ,մանրածախ առևտրում+Խնդիր
CODE(5034000060)
էջերի քանակ: 12
Առհաշիվ գումարների գծով դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը+Խնդիր
CODE(5034000061)
էջերի քանակ: 10
Բյուջեի գծով ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը+խնդիր
CODE(5034000062)
էջերի քանակ: 15
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ+Խնդիր
CODE(5034000063)
էջերի քանակ: 16
Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը Խնդիր
CODE(5034000064)
էջերի քանակ: 8
Սեփական կապիտալի հաշվառում +Խնդիր
CODE(5034000065)
էջերի քանակ: 8
Աշխատավարձի սինթետիկ հաշվառումը+Խնդիր
CODE(5034000066)
էջերի քանակ: 12
Հաշվապահական հաշվառման հաշիվներ, կրկնակի գրանցման հաշվառում+Խնդիր
CODE(5034000067)
էջերի քանակ: 18
Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր+խնդիր
CODE(5034000068)
էջերի քանակ: 2
ապրանքների հաշվառումը առևտրում, խնդիր
CODE(5034000069)
էջերի քանակ: 1
Հաշվետու տարվա ֆինանսական հետևնքները +Խնդիր
CODE(5034000088)
էջերի քանակ: 10
Պահուստներ հաշվառման մոտեցումները+Խնդիր
CODE(5034000086)
էջերի քանակ: 10
Խնդիր ուղղակի և անուղղակի հարկերի գծով պարտավորությունների հաշվառման վերաբերյալ
CODE(5034000089)
էջերի քանակ: 5
Հիմնական միջոցների ձեռքբերման , օտարման հաշվառումը+ Խնդիր
CODE(5034000092)
էջերի քանակ: 15
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՎԱՐՁԱՏՈՒԻ ՄՈՏ+ Խնդիր
CODE(5034000098)
էջերի քանակ: 12
Հիմնական միջոցների վերագնահատման սինթետիկ հաշվառումը
CODE(5034000100)
էջերի քանակ: 8
Հիմնական միջոցների օտարման հաշվառումը
CODE(5034000101)
էջերի քանակ: 10
Հիմնական միյոցների առկայության և շարժի ստուգումը
CODE(5034000102)
էջերի քանակ: 15
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ+ խնդիր
CODE(5034000105)
էջերի քանակ: 10
Ֆինանսական ակտիվներ+Խնդիր
CODE(5034000127)
էջերի քանակ: 14
ՊԱՀՈՒՄՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ+ Խնդիր
CODE(5034000136)
էջերի քանակ: 15
Դրամարկղային գործառնությունների փաստաթղթավորումը և հաշվառումը
CODE(5034000149)
էջերի քանակ: 10
պաշարների գույքագրման հաշվառումը
CODE(5034000150)
էջերի քանակ: 2
Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորում, համախմբված հաշվետվություններ, կառուցման պայմանագրեր
CODE(5034000154)
էջերի քանակ: 12
Яндекс.Метрика