Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Անգլիական մենենջմենտի առանձնահատկությունները
CODE(3024000266)
էջերի քանակ: 12
Կառավարման որոշումների դերը կառավարման գործընթացում
CODE(3024000267)
էջերի քանակ: 14
Կազմակերպչական վարքագծի ռեսուրսները
CODE(3024000268)
էջերի քանակ: 7
Կազմակերպության արտաքին միջավայրի բնութագիրը
CODE(3024000271)
էջերի քանակ: 11
Կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական տեսությունները և դրանց կառավարման առանձնահատկություները
CODE(3024000272)
էջերի քանակ: 13
Կոն‎ֆլիկտային կառավարման դիրքորոշումները
CODE(3024000273)
էջերի քանակ: 7
Պետական կառավարչական հիմնարկ
CODE(3024000274)
էջերի քանակ: 11
Ղեկավարի դերը և գործառույթները կառավարման համակարգում
CODE(3024000275)
էջերի քանակ: 12
Ղեկավարի ինտելեկտը
CODE(3024000276)
էջերի քանակ: 8
Ղեկավարի կառավարչական պարբերաշրջանը
CODE(3024000277)
էջերի քանակ: 7
Ղեկավարի կառավարչական պարբերաշրջանը
CODE(3024000278)
էջերի քանակ: 7
Ղեկավարի վերահսկողական վարքա·իծ
CODE(3024000279)
էջերի քանակ: 7
Անձնական կառավարման ամերիկյան փորձը
CODE(3024002425)
էջերի քանակ: 3
Ճապոնական մենեջմենթի առանձնահատկությունները
CODE(3024002426)
էջերի քանակ: 6
Կառավարման սոցիալական բնույթը
CODE(3024002427)
էջերի քանակ: 10
Պատմական, մշակութային և հոգեբանական առանձնահատկությունները ֆիրմային կառավարման մեջ
CODE(3024002428)
էջերի քանակ: 12
Կազմակերպության ռազմավարությունն ու օպերատիվությունը, նմանություններն ու տարբերությունները
CODE(3024002429)
էջերի քանակ: 8
Կոնֆլիկտները կազմակերպության ռազմավարության և օպերատիվության ընթացքում
CODE(3024002430)
էջերի քանակ: 8
Մարդկային գործոնը կառավարման համակարգում
CODE(3024002431)
էջերի քանակ: 5
Կառավարման մատրիցայի կառուցվածքը Կառավարության օրինակով
CODE(3024002432)
էջերի քանակ: 6
Սոցիոլոգիական հաղորդակցման նշանակությունը և գործառույթները
CODE(3024002433)
էջերի քանակ: 11
Ղեկավարի դերն ու գործառույթները կառավարման համակարգում
CODE(3024002434)
էջերի քանակ: 5
Խմբերի կառավարումը, կառավարման տիպերը
CODE(3024002435)
էջերի քանակ: 7
Ճապոնական մենեջմենթ
CODE(3024002858)
էջերի քանակ: 6
Հաղորդակցման նշանակությունը և գործառույթները
CODE(3024002866)
էջերի քանակ: 11
Ժողովրդավարական արժեքները հանրային կառավարման պրակտիկայում
CODE(3024002867)
էջերի քանակ: 8
Կառավարչական որոշումների էությունն ու դասակարգումը
CODE(3024002868)
էջերի քանակ: 7
Կառավարման բյուրոկրատական կառուցվածքի էությունը: Մ. Վեբերի բյուրոկրատիայի տեսությունը
CODE(3024002869)
էջերի քանակ: 6
Կառավարման ճապոնական մոդելը
CODE(3024002870)
էջերի քանակ: 10
Կազմակերպության կազմակերպական կառուցվածքները և դրա ձևավորման տարրերը
CODE(3024002871)
էջերի քանակ: 10
Կառավարման զարգացման էտապները
CODE(3024002872)
էջերի քանակ: 9
Կինը և կարիերան
CODE(3024002873)
էջերի քանակ: 11
Կորպորատիվ կառավարման մոդելները
CODE(3024002874)
էջերի քանակ: 10
Շահերի ներդաշնակեցման հիմնախնդիրը կորպորատիվ կառավարման համատեքստում
CODE(3024002875)
էջերի քանակ: 8
Լիդեր և ղեկավար
CODE(3024002876)
էջերի քանակ: 10
Ռացիոնալ կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի հիմնական փուլերը
CODE(3024002889)
էջերի քանակ: 7
Սոցիալ-մանկավարժի ուսումնա-դաստիարակչական մեթոդները
CODE(3024002890)
էջերի քանակ: 9
Տնտեսագետ, մենեջեր, տնտեսագիտության մենեջմենթ
CODE(3024002891)
էջերի քանակ: 11
Խմբերի կառավարումը, կառավարման տիպերը-2
CODE(3024002892)
էջերի քանակ: 7
Անձնակազմի կառավարման ամերիկյան մոդելը
CODE(3024004316)
էջերի քանակ: 15
Կառավարական հարաբերությունների համակարգում անհատի սոցիալական դերն ու դիրքը
CODE(3024004317)
էջերի քանակ: 5
Առաջնորդման վարքաբանական տեսությունը
CODE(3024004318)
էջերի քանակ: 7
Առաջնորդի տիպերը և գործառույթները
CODE(3024004319)
էջերի քանակ: 10
Բանակցությունների հասկացությունը-2
CODE(3024004320)
էջերի քանակ: 10
Ձեռնարկությունների կոմունիկացիաների կառավարում
CODE(3024004321)
էջերի քանակ: 15
Գերմանական մենեջմենթի առանձնահատկությունները
CODE(3024004322)
էջերի քանակ: 15
Գիտական կառավարման դպրոց
CODE(3024004323)
էջերի քանակ: 12
Գրասենյակային մենեջերի գործնական էթիկետը
CODE(3024004324)
էջերի քանակ: 6
Հանրային կառավարման ծագումն ու զարգացումը-2
CODE(3024004325)
էջերի քանակ: 10
Հաղորդակցման միավորներ
CODE(3024004326)
էջերի քանակ: 8
Հաղորդակցության տեսության մեթոդներն ու գործառույթները
CODE(3024004327)
էջերի քանակ: 13
Հերցբերգի հիգիենիկ շահադրման տեսության դրույթները
CODE(3024004328)
էջերի քանակ: 11
Իննովացիոն մենեջմենթի էությունը
CODE(3024004329)
էջերի քանակ: 10
Ժամանակի կառավարում
CODE(3024004330)
էջերի քանակ: 10
Կադրային մենեջմենթի հիմնական մասնագիտական դերը և գործարար հարաբերությունների էթիկան
CODE(3024004331)
էջերի քանակ: 15
Կառավարման ճյուղային մարմինները և նրանց գործառույթները
CODE(3024004332)
էջերի քանակ: 5
Կառավարման ֆունկցիոնալ մարմինները և նրանց գործունեությունը
CODE(3024004333)
էջերի քանակ: 7
Կառավարման հարմարողական կառույցներըը
CODE(3024004334)
էջերի քանակ: 7
Կառավարման հոգեբանության միջառարկայական կապերը
CODE(3024004335)
էջերի քանակ: 11
Կառավարման կազմակերպական կառւցվածքները
CODE(3024004336)
էջերի քանակ: 17
Կառավարման կազմակերպման կառուցվածքի տեսակները
CODE(3024004337)
էջերի քանակ: 20
Կառավարման մեթոդաբանությունը և սկզբունքները
CODE(3024004338)
էջերի քանակ: 10
Կառավարման տնտեսական մեթոդները
CODE(3024004339)
էջերի քանակ: 10
Կառավարման ոճեր
CODE(3024004340)
էջերի քանակ: 6
Կառավարման որոշումների էությունը
CODE(3024004341)
էջերի քանակ: 7
առավարման ոճերը և իշխանության տեսակները կառավարման համակարգում
CODE(3024004342)
էջերի քանակ: 12
Կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը
CODE(3024004343)
էջերի քանակ: 7
Կազմակերպության ներքին միջավայրը
CODE(3024004344)
էջերի քանակ: 6
Կազմակերպությունների սկզբունքները
CODE(3024004345)
էջերի քանակ: 6
Կինը և տղամարդը կառավարման համակարգում
CODE(3024004346)
էջերի քանակ: 10
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկան, իրավիճակը և հիմնախնդիրները
CODE(3024004347)
էջերի քանակ: 6
Կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկությունները և զարգացման ուղղությունները ՀՀ-ում
CODE(3024004348)
էջերի քանակ: 10
Պաշտոնական ոճ
CODE(3024004349)
էջերի քանակ: 5
Яндекс.Метрика