Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը
CODE(3011000002)
էջերի քանակ: 13
Դեռահասը և ընտանիքը
CODE(3011000214)
էջերի քանակ: 6
Բարոյական և էկոլոգիական դաստիարակության փոխադարձ կապը
CODE(3011000218)
էջերի քանակ: 10
Ղազարոս Աղայանը որպես մանկավարժ
CODE(3011000220)
էջերի քանակ: 9
Բարձրագույն զգացմունքները պատանեկության շրջանում
CODE(3011000242)
էջերի քանակ: 11
Հայ դպրոցն ու մանկավարժական միտքը 5-10-րդ դարերում
CODE(3011000263)
էջերի քանակ: 11
Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական հայացքները
CODE(3011000286)
էջերի քանակ: 6
Խաչատուր Աբովյանի մանկավարժական հայացքները-2
CODE(3011000287)
էջերի քանակ: 7
Միքայել Նալբանդյանի հայացքները դաստիարակության վերաբերյալ.համեմատական վերլուծություն
CODE(3011000419)
էջերի քանակ: 8
Ֆիզիկական դաստիարակության ղեկավարումը և կազմակերպումը
CODE(3011000517)
էջերի քանակ: 10
Ընտանեկան դաստիրակչությունը
CODE(3011000903)
էջերի քանակ: 8
Ազգային լեզվի գոյության և պահպանման հիմնական գործոնները
CODE(3011000904)
էջերի քանակ: 6
Դիդակտիկական խաղերը 1 – 3 – րդ դասարանցիների ուսումնադասատիրակչական գործընթացում
CODE(3011000905)
էջերի քանակ: 3
Հայ ընտանիքը այսօր
CODE(3011000906)
էջերի քանակ: 6
Հանգ
CODE(3011000907)
էջերի քանակ: 3
Իսահակ Հարությունյան 1863 – 1928 թթ.
CODE(3011000909)
էջերի քանակ: 9
Մանկավարժների դատողությունները երեխաների փոխհարաբերությունների մասին և գիտափորձերի արդյունքները
CODE(3011000911)
էջերի քանակ: 12
Մանկավարժական պրակտիկան` որպես ապագա դասվարի ձևավորման գործոն
CODE(3011000912)
էջերի քանակ: 9
Ժամանակը և տարածությունը անզոր և անիրավազոր են (Չարենց)
CODE(3011000913)
էջերի քանակ: 1
Ուսուցման մեթոդիկա և տեխնոլոգիա
CODE(3011001018)
էջերի քանակ: 11
Դաստիարակությունը և դպրոցը Հին Արևելքի երկրներում
CODE(3011001443)
էջերի քանակ: 12
18-րդ դարի ֆրանսիական մատերիալիստ փիլիսոփաների մանկավարժական հայացքները (Հելվեցիուս, Հոլբախ, Դենի Դիդրո)
CODE(3011001444)
էջերի քանակ: 7
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
CODE(3011001475)
էջերի քանակ: 10
Ընթերցանությունը միջին դպրոցում
CODE(3011001650)
էջերի քանակ: 6
Հեռավար ուսուցում և վիրտուալ համալսարաններ-2
CODE(3011001700)
էջերի քանակ: 16
Վիրտուալիզացիայի ազդեցությունը բարձրագույն կրթության վրա
CODE(3011001810)
էջերի քանակ: 6
Դաստեարակության նպատակի հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջ
CODE(3011001829)
էջերի քանակ: 7
Երիտասարդության արժեքային համակարգի առավելություններն ու թերությունները
CODE(3011001923)
էջերի քանակ: 5
Կրթական համակարգը արտասահմանում
CODE(3011001924)
էջերի քանակ: 13
Կրթությունը Ռեֆորմացիայի դարաշրջանում
CODE(3011001925)
էջերի քանակ: 11
Եղիշե Չարենցի գրական դիմանկարի ուսուցումը ավագ դպրոցում
CODE(3011001926)
էջերի քանակ: 10
Կրթության կառավարման մեթոդները
CODE(3011001927)
էջերի քանակ: 12
Աշակերտի գնահատում
CODE(3011002193)
էջերի քանակ: 7
Լեզվական փոխազդեցություններ
CODE(3011002252)
էջերի քանակ: 5
Մտավորականություն
CODE(3011002253)
էջերի քանակ: 6
Ուսուցման սկզբունքները
CODE(3011002254)
էջերի քանակ: 15
Աշխատանքային բովանդակությունը և բնույթի ազդեցությունը աշխատանքային ակտիվության վրա
CODE(3011002411)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքային դաստիարակություն
CODE(3011002412)
էջերի քանակ: 10
Աշխատանքային խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը
CODE(3011002413)
էջերի քանակ: 8
Երեխաների սոցիալական խնամքի հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները
CODE(3011002414)
էջերի քանակ: 3
Էթիկետը որպես դաստիարակության կարևորագույն գործ
CODE(3011002415)
էջերի քանակ: 8
Կիրառական սոցիոլոգիական առաջացման պատմությունը
CODE(3011002416)
էջերի քանակ: 7
Մասնագիտական կողմնորոշումը բարձր դասարանում
CODE(3011002417)
էջերի քանակ: 13
Ուշինսկու մանկավարժական հայացքները
CODE(3011002418)
էջերի քանակ: 6
Ուսուցման սկզբունքները-2
CODE(3011002419)
էջերի քանակ: 12
Ֆիրմայի ներքին և արտաքին միջավայրերը
CODE(3011002420)
էջերի քանակ: 9
Գովազդը և սպառողի վարքը
CODE(3011002421)
էջերի քանակ: 10
''Ավանգարդ'' հյուրանոցային համալիր
CODE(3011002422)
էջերի քանակ: 7
Ընդունակությունների թեմայի դասավանդումը
CODE(3011002695)
էջերի քանակ: 7
Ադապտացիայի էությունը, նրա տեղն ու դերը անձի սոցիալականացման գործընթացում
CODE(3011002696)
էջերի քանակ: 13
Անձի ձևավորում, միջավայրի գործոն
CODE(3011002697)
էջերի քանակ: 13
Աշակերտների արտաուսումնական գործունեության կազմակերպումը
CODE(3011002698)
էջերի քանակ: 12
Բոլոնիայի գործընթաց
CODE(3011002699)
էջերի քանակ: 5
Դասղեկ և նրա ֆունկցիաները
CODE(3011002700)
էջերի քանակ: 14
Հասուն պատանեկության մանկավարժություն 18-25 տարեկանների մոտ
CODE(3011002701)
էջերի քանակ: 11
Հաղորդակցական վարք
CODE(3011002702)
էջերի քանակ: 10
Կրտսեր դպրոցականի մոտ ուշադրության դեֆիցիտը և հիպերակտիվությունը
CODE(3011002703)
էջերի քանակ: 15
Կրտսեր դպրոցականի գիտելիքների ստուգման ու գնահատման ձևերն ու եղանակները
CODE(3011002704)
էջերի քանակ: 14
ՀՀ կրթության համակարգը
CODE(3011002705)
էջերի քանակ: 16
Մանկավարժության էթիկայի հարցերը անտիկ մտածողների մոտ
CODE(3011002706)
էջերի քանակ: 11
Մանկավարժական գործընթացը որպես համակարգ, նրա ամբողջականությունը, օրինաչափությունը
CODE(3011002707)
էջերի քանակ: 14
Մանկավարժական հաղորդակցման էությունը և կառուցվածքը
CODE(3011002709)
էջերի քանակ: 5
Մանկավարժական միտքը Խորհրդային Հայաստանում
CODE(3011002710)
էջերի քանակ: 10
Նկարագրության դերը և արդյունավետության պայմանները մանկավարժական գիտական հետազոտության գործընթացում
CODE(3011002712)
էջերի քանակ: 11
Սոցիալ մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները օժտված երեխաների հետ
CODE(3011002713)
էջերի քանակ: 15
Սոցիալական մանկավարժության նպատակը և խնդիրները
CODE(3011002714)
էջերի քանակ: 8
Սոցիալական մանկավարժության սկզբունքների բնութագիրը
CODE(3011002715)
էջերի քանակ: 10
Տառային ուսուցման նշանակությունը
CODE(3011002716)
էջերի քանակ: 13
ՈԻնակություններ և շնորհալիություն: Հանճարեղության ֆենոմենը:
CODE(3011002717)
էջերի քանակ: 11
Ուշադրության կազմակերպումը ուսուցման գործընթացում և նրա կառավարումը
CODE(3011002718)
էջերի քանակ: 11
Ուսուցման գործընթացի առանձնահատկոթյունները և օրինաչափությունները
CODE(3011002720)
էջերի քանակ: 10
Ուսուցման գործընթացի առանձնահատկությունները և օրինաչությունները
CODE(3011002721)
էջերի քանակ: 10
Ուսուցման գործընթացի էությունը
CODE(3011002722)
էջերի քանակ: 14
Դեռահասի շփումը որպես նրա հոգեկանի զարգացման խթանող գործոն
CODE(3011002862)
էջերի քանակ: 9
Դպրոցի գործունեության կառավարումը
CODE(3011002864)
էջերի քանակ: 15
Ընտանեկան դաստիրակչություն
CODE(3011003742)
էջերի քանակ: 10
Դեռահասը և փողոցը-2
CODE(3011003743)
էջերի քանակ: 6
Դպրոցականի անձնական հիգիենան
CODE(3011003744)
էջերի քանակ: 7
Դպրոցի տնօրենի իննովացիոն տիպն ու նրա իննովացիոն գործունեությունը
CODE(3011003745)
էջերի քանակ: 10
Էկոլոգիական դաստիարակություն-2
CODE(3011003746)
էջերի քանակ: 20
Երաժշտությունը 1-4-րդ դասարաններում կամ հարաբերական սոլմիզացիա
CODE(3011003747)
էջերի քանակ: 15
Երևակայության դերը երեխայի խաղային գործունեության մեջ
CODE(3011003748)
էջերի քանակ: 5
Գործունեություն և խոսքային գործունեություն
CODE(3011003750)
էջերի քանակ: 10
Գույների տեսակները
CODE(3011003751)
էջերի քանակ: 16
Հայ ընտանիքն այսօր
CODE(3011003753)
էջերի քանակ: 10
Հին Հունաստանի մանկավարժական միտքը
CODE(3011003755)
էջերի քանակ: 10
Ինքնորոշումը վաղ պատանեկության շրջանում
CODE(3011003756)
էջերի քանակ: 10
Ժամանակակից կրթության զարգացման հիմնական միտումները
CODE(3011003757)
էջերի քանակ: 10
Ժամանցը երեխայի կյանքում
CODE(3011003758)
էջերի քանակ: 10
Ջոն Լոկի մանկավարժական հայացքները
CODE(3011003759)
էջերի քանակ: 10
Կերպարվեստի պարապմունքների բովանդակությունը
CODE(3011003760)
էջերի քանակ: 15
Կրթակարգ. հիմնական դրույթները
CODE(3011003761)
էջերի քանակ: 7
Լևոն Շանթի մանկավարժական հայացքները
CODE(3011003762)
էջերի քանակ: 12
Լսողության խանգարում ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթությունը և դաստիարակությունը
CODE(3011003763)
էջերի քանակ: 5
Մակարենկոյի գործունեությունը
CODE(3011003764)
էջերի քանակ: 6
Մանկավարժը որպես պարապմունքի ղեկավար
CODE(3011003765)
էջերի քանակ: 15
Մանկավարժական իմպրովիզացիան ուսուցչի աշխատանքում
CODE(3011003766)
էջերի քանակ: 20
Մանկավարժական կոլեկտիվի կառավարումը
CODE(3011003767)
էջերի քանակ: 5
Մանկավարժական պրակտիկան` որպես ապագա դասվարի ձևավորման գործոն
CODE(3011003768)
էջերի քանակ: 5
Մանկավարժի պարզ և տեղին խոսելը. մշակույթի ձևավորումը
CODE(3011003769)
էջերի քանակ: 10
Մանկավարժության հասկացությունները և դրանց փոխադարձ կապը
CODE(3011003770)
էջերի քանակ: 11
Մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ
CODE(3011003771)
էջերի քանակ: 10
Մանկավարժության ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան
CODE(3011003772)
էջերի քանակ: 10
Մեծահասակների կրթության և երիտասարդների կրթության միջև եղած կապը
CODE(3011003774)
էջերի քանակ: 11
Մեթոդավորման կառավարում
CODE(3011003775)
էջերի քանակ: 15
Մեթոդմիավորման կառավարում
CODE(3011003776)
էջերի քանակ: 12
Նախադպրոցականների բառապաշարների առանձնահատկությունների
CODE(3011003777)
էջերի քանակ: 16
Նախադպրոցական բառապաշարի զարգացման աշխատանքները մանկապարտեզի տարիքային տարբեր խմբերում
CODE(3011003778)
էջերի քանակ: 15
Օտար լեզվի յուրացման հոգեբանությունը-2
CODE(3011003780)
էջերի քանակ: 10
Պատանեկությունը և պատանիությունը պատմության հեռանկարներում
CODE(3011003782)
էջերի քանակ: 12
Շփման կազմակերպման առանձնահատկությունները տարրական դպրոցում
CODE(3011003783)
էջերի քանակ: 11
Սոց.աշխատողը որպես լիդեր
CODE(3011003784)
էջերի քանակ: 7
Սոցիալական աշխատանքը զբաղվածության ոլորտում
CODE(3011003785)
էջերի քանակ: 6
Սոցիալական մանկավարժության հիմնական հասկացությունների համակարգը
CODE(3011003786)
էջերի քանակ: 10
Սոցիալական մանկավարժության սկզբունքների բնութագիրը
CODE(3011003787)
էջերի քանակ: 5
Սոցիալական մարդու մոդելը և դրա առանձնահատկությունները
CODE(3011003789)
էջերի քանակ: 13
Սոցիոլագիական հետախուզական հետազոտություն
CODE(3011003791)
էջերի քանակ: 6
Սփյուռքի դպրոցը
CODE(3011003793)
էջերի քանակ: 11
Տարածական մտածողության ձևավորումն ուսուցման գործընթացում
CODE(3011003794)
էջերի քանակ: 15
ՈՒսուցման ժամանակակից համակարգ
CODE(3011003799)
էջերի քանակ: 15
Վերլուծական սոցիոլոգիական հետազոտություն
CODE(3011003801)
էջերի քանակ: 13
Խաղ,որը ուղղված է հասակակիցների նկատմամբ բարյացակամ հարաբերությունների զարգացմանը
CODE(3011003802)
էջերի քանակ: 5
Խոսքի զարգացման մեթոդները-2
CODE(3011003803)
էջերի քանակ: 5
Խուլերի հատուկ կրթությունը
CODE(3011003804)
էջերի քանակ: 5
Խումբը որպես սոցիալ – հոգեբանական երևույթ
CODE(3011003805)
էջերի քանակ: 5
Յան Ամոս Կոմենսկու Մանկավարժական Տեսությունը
CODE(3011003806)
էջերի քանակ: 20
Բողոքականություն
CODE(3011003809)
էջերի քանակ: 10
Ուսանողների վերաբերմունքը դասախոսների նկատմամբ
CODE(3011004184)
էջերի քանակ: 10
Մանկավարժական տեխնոլոգիաների, ուսուցման մեթոդների ներդրման առանձնահատկությունները ներառական կրթության պայմաններում
CODE(3011004394)
էջերի քանակ: 10
Աշակերտների ուսումնամեթոդական կազմակերպումը դասին
CODE(3011004434)
էջերի քանակ: 16
Ֆրեյդ,Նալչաջյան, Անդրեևա,Լեոնտև
CODE(3011004436)
էջերի քանակ: 20
Խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակության խնդիրները և աշխատանքի բովանդակությունը
CODE(3011004437)
էջերի քանակ: 6
Հայ դպրոցն ու մանկավարժական միտքը 5-10-րդ դարերում-2
CODE(3011004447)
էջերի քանակ: 11
Անձ, անձնավորություն, անհատ, անհատականություն հասկացությունները: Անձի սոցիալական փուլերը:
CODE(3011004470)
էջերի քանակ: 10
Աշխաանքային դաստիարակության սկզբունքները և գործունեության տեսակները
CODE(3011004543)
էջերի քանակ: 12
Հասկացություն ուսուցման մեթոդների մասին
CODE(3011004544)
էջերի քանակ: 17
Մարդը կրթության դաստիարակության և քաղաքականության գործընթացների համակարգում
CODE(3011004545)
էջերի քանակ: 11
Դասվարի նախապատրաստումը դասին
CODE(3011004651)
էջերի քանակ: 10
Առցանց դասավանդման հոգեբանամանկավարժական հմտություններ
CODE(3011004842)
էջերի քանակ: 6
Բուհերի կառավարման նոր ձևը
CODE(3011004843)
էջերի քանակ: 13
Դասվարի նախապատրաստումը դասին-2
CODE(3011004844)
էջերի քանակ: 8
Դասղեկը որպես դաստիարակչական աշխատանքի կարևոր սուբյեկտ
CODE(3011004845)
էջերի քանակ: 27
Ֆրանսիական թարգմանչական դպրոցը
CODE(3011004846)
էջերի քանակ: 12
Գործնական մանկավարժության ծագումը և զարգացումը
CODE(3011004847)
էջերի քանակ: 9
Համաժամանակյա և տարաժամանակյա ուսուցում
CODE(3011004848)
էջերի քանակ: 7
Հետազոտության մեթոդոլոգիա, մեթոդ, մեթոդիկա հասկացությունները
CODE(3011004849)
էջերի քանակ: 4
Հիմնական հետազոտության վարկածի խնդիրները և մեթոդները հատուկ մանկավարժությունում
CODE(3011004850)
էջերի քանակ: 10
Կրթական հաստատություններում փորձագիտական-հետազոտական աշխատանք¬ների կազմակերպման առանձնահատկությունները
CODE(3011004851)
էջերի քանակ: 8
Նորածնության շրջանի երեխայի հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(3011004852)
էջերի քանակ: 14
Ուսուցման կազմակերպման ձևերը
CODE(3011004853)
էջերի քանակ: 13
Яндекс.Метрика