Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Հոգեբանությունը որպես գիտություն
CODE(3010000280)
էջերի քանակ: 8
Ուշադրություն
CODE(3010000281)
էջերի քանակ: 5
Խառնվացք
CODE(3010000282)
էջերի քանակ: 5
Հետաքրքրություններ
CODE(3010000574)
էջերի քանակ: 10
Նորաձևություն եվ գովազդ
CODE(3010000614)
էջերի քանակ: 9
Պահանջմունքներ
CODE(3010000615)
էջերի քանակ: 11
Խաղեր, որոնք խաղում են մարդիկ
CODE(3010000715)
էջերի քանակ: 8
Հիպնոս
CODE(3010000716)
էջերի քանակ: 8
Զգացմունք
CODE(3010000836)
էջերի քանակ: 12
Աշխատող և չաշխատող կանայք
CODE(3010001002)
էջերի քանակ: 10
Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտները և ՄԱԿ-ը
CODE(3010001003)
էջերի քանակ: 8
Հոգեբանական գիտափորձի անցկացման հիմնական պայմանները
CODE(3010001004)
էջերի քանակ: 5
Հոգեբանական ուղղորդում
CODE(3010001005)
էջերի քանակ: 7
Հոգեբանական խորհրդատվության հիմնական ուղղությունները
CODE(3010001006)
էջերի քանակ: 5
Կանանց միջև կոնֆլիկտների հիմնախնդիրը
CODE(3010001009)
էջերի քանակ: 5
Կոնֆլիկտները կանանց միջև
CODE(3010001010)
էջերի քանակ: 8
Մանկավարժական հոգեբանության մեջ զարգացող ուսուցման պրոցեսի սուբյեկտները
CODE(3010001011)
էջերի քանակ: 5
Պատկերային մտածողության օգտագործման հնարավորությունները
CODE(3010001012)
էջերի քանակ: 7
Բարոյական դաստիարակությունը և նրա հիմնահարցերը-2
CODE(3010001013)
էջերի քանակ: 15
Երևակայություն
CODE(3010001014)
էջերի քանակ: 8
Հումորի զգացում
CODE(3010001015)
էջերի քանակ: 11
Մտածողություն
CODE(3010001016)
էջերի քանակ: 8
Ընկալում
CODE(3010001017)
էջերի քանակ: 8
Խմբային հոգեբանական աշխատանքը նախադպրոցական հիմնարկի կոլեկտիվի հետ
CODE(3010001019)
էջերի քանակ: 4
Զգացմունք-2
CODE(3010001020)
էջերի քանակ: 13
Պլատոնի իրավափիլիսոփայական հայացքները` պետության մասին
CODE(3010001022)
էջերի քանակ: 8
Սթրեսի էությունը, տեսակները, առաջացման պատճառները և կառավարումը
CODE(3018001166)
էջերի քանակ: 11
Ընտանիքը եւ անձը
CODE(3010001332)
էջերի քանակ: 7
Երևակայություն-2
CODE(3010001379)
էջերի քանակ: 5
Նևրոզի հասկացությունը հոգեբանության մեջ
CODE(3010001388)
էջերի քանակ: 9
Իսլամի հիմնական ուղղությունները
CODE(3010001392)
էջերի քանակ: 17
Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության առարկան
CODE(3010001404)
էջերի քանակ: 11
Զգայություն
CODE(3010001406)
էջերի քանակ: 6
Ընտանեկան թերապիա
CODE(3010001415)
էջերի քանակ: 6
Վիկտոր Ֆրանկլ.Լոգոթերապիա,տեսության հիմնադրույթներ
CODE(3010001422)
էջերի քանակ: 11
Մերձհոգեբանական երևույթները երազներում
CODE(3010001423)
էջերի քանակ: 13
«Դժվար» երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները և նրանց անձնային« հուզական« վարքային դրսևորումները
CODE(3010001464)
էջերի քանակ: 11
Երիտասարդ ընտանիքի կոնֆլիկտների կանխարգելումը և հաղթահարումը
CODE(3010001465)
էջերի քանակ: 10
Գենետիկական հոգեբանություն
CODE(3010001466)
էջերի քանակ: 8
Հաղորդակցում հասկացությունը հոգեբանության և մանկավարժության մեջ, հաղորդակցման բազմապլան բնույթը և նպատակները, հաղորդակցման ձևերն ու մակարդակները
CODE(3010001467)
էջերի քանակ: 11
Հոգեշտկման պրոեկտիվ մեթոդները որպես դժվար երեխաների հաղթահարման միջոց
CODE(3010001468)
էջերի քանակ: 7
Արտասահմանյան մանկավարժության տեսությունները, նրանց փիլիսոփայական հիմքերը
CODE(3010001499)
էջերի քանակ: 11
Բնական և ազար դաստիարակություն
CODE(3010001565)
էջերի քանակ: 12
Մարդու վարքի տեսակները
CODE(3010001566)
էջերի քանակ: 6
Անձի հոգեբանական խնդիրները մասնագիտական գործունեության ընթացքում
CODE(3010001573)
էջերի քանակ: 11
Գործարար էթիկայի առանձնահատկությունները
CODE(3010001574)
էջերի քանակ: 12
Հոգեբանական մեթոդների առավելությունը ուսուցման գործընթացում
CODE(3010001575)
էջերի քանակ: 8
Հեռավար ուսուցում և վիրտուալ համալսարաններ
CODE(3010001576)
էջերի քանակ: 17
Դասագրքեր,դրանց նշանակությունը, գործակցության հիմնախնդիրները
CODE(3010001639)
էջերի քանակ: 5
Դասագրքեր, դրանց նշանակությունը, գործածության հիմնախնդիրները12
CODE(3010001640)
էջերի քանակ: 5
Դիդակտիկ նյութեր և պարագաներ
CODE(3010001641)
էջերի քանակ: 5
Մանկավարժական տեխնոլոգիա
CODE(3010001642)
էջերի քանակ: 5
Ուսուցման մեթոդներ
CODE(3010001644)
էջերի քանակ: 6
Միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն
CODE(3010001645)
էջերի քանակ: 9
Միջանձնային փոխհարաբերությունների ձևավորումը և զարգացումը երիտասարդ ուսանողների շրջանում
CODE(3010001646)
էջերի քանակ: 7
Մանկավարժական տեխնոլոգիաներ
CODE(3010001647)
էջերի քանակ: 5
Ուսուցման մեթոդները տարրական դասարններում
CODE(3010001648)
էջերի քանակ: 6
Գրիգոր Խալաթյանցի ծրագրի դերը հայ ազգագրության զարգացման գործում
CODE(3010001649)
էջերի քանակ: 6
Հոգեկանի մակարդակները և արտացոլման սկզբունքները ըստ Անանևի
CODE(3010001699)
էջերի քանակ: 13
Հոգեկանի իմացական գործընթացները
CODE(3010001701)
էջերի քանակ: 15
Հասարակության հոգևոր կյանքը
CODE(3010001774)
էջերի քանակ: 9
Կնոջ և տղամարդու հոգեբանական առանձնահատկությունները ըստ Օտտո Վեյնինգերի
CODE(3010001831)
էջերի քանակ: 16
Ընկերը դժբախտության մեջ է ճանաչվում
CODE(3010001998)
էջերի քանակ: 7
Աբրահամ Մասլոուն որպես հումանիստական հոգեբանության հիմնադիր
CODE(3010001999)
էջերի քանակ: 6
Անձի հոգեկան վիճակները
CODE(3010002000)
էջերի քանակ: 13
Անձի հոգեվերլուծության տեսությունը
CODE(3010002001)
էջերի քանակ: 14
Անձի զարգացում, անհամաչափություն և դիագնոստիկա
CODE(3010002002)
էջերի քանակ: 12
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն
CODE(3010002003)
էջերի քանակ: 14
Դիսկուրս և հաղորդակցում
CODE(3010002004)
էջերի քանակ: 12
Երիտասարդության ինքնահաստատման ուղիները
CODE(3010002005)
էջերի քանակ: 15
Գործարար շփման կազմակերպման ասպեկտները
CODE(3010002006)
էջերի քանակ: 16
Համատեղ գործունեության և շփման հոգեբանությունը
CODE(3010002007)
էջերի քանակ: 10
Հայ կինը հայ իրականությունում
CODE(3010002008)
էջերի քանակ: 11
Հոգեբանական գիտության մասին ընդհանուր պատկերացումներ
CODE(3010002009)
էջերի քանակ: 10
Հոգեբանության կառուցվածքը
CODE(3010002010)
էջերի քանակ: 11
Հորնիի տեսությունը, ներանձնային կոնգլիկտների բնութագիրը
CODE(3010002011)
էջերի քանակ: 14
Կամքի և բնավորության ձևավորւմը
CODE(3010002012)
էջերի քանակ: 10
Սկրինինգ - թեստ (Screening Test)
CODE(3010002013)
էջերի քանակ: 1
Սեր և ընկերություն
CODE(3010002014)
էջերի քանակ: 10
Սոցիալական աշխատանքի ձևերը և սկզբունքները
CODE(3010002015)
էջերի քանակ: 12
Սոցիալական բախումներ
CODE(3010002016)
էջերի քանակ: 12
Տարիքային հոգեբանություն
CODE(3010002017)
էջերի քանակ: 6
Ուսուցչի անձի հոգեբանություն
CODE(3010002018)
էջերի քանակ: 13
Հոգեվերլուծություն
CODE(3010002246)
էջերի քանակ: 17
Հսկողություն
CODE(3010002247)
էջերի քանակ: 8
Դերային խաղ
CODE(3010002250)
էջերի քանակ: 15
Երևակայության թեմայի դասավանդումը
CODE(3010002251)
էջերի քանակ: 6
Անձի զարգացում
CODE(3010002393)
էջերի քանակ: 10
Դատական հոգեբանություն
CODE(3010002395)
էջերի քանակ: 14
Երեխաների տարիքային -հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(3010002396)
էջերի քանակ: 14
Երեխայի հոգեկան զարգացման` Դ. Բ. Էլկոնինի հայեցակարգը
CODE(3010002397)
էջերի քանակ: 5
Հոգեկան երևույթներ
CODE(3010002398)
էջերի քանակ: 8
Անձի հոգեվերլուծության տեսության սկզբունքները
CODE(3010002399)
էջերի քանակ: 9
Հսկողություն. սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(3010002400)
էջերի քանակ: 8
Խոսքի լսողական ընկալման զարգացումը
CODE(3010002401)
էջերի քանակ: 6
Մանկական նևրոզներ
CODE(3010002402)
էջերի քանակ: 9
Սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դերը աշխատանքի կենսագործունեության մեջ
CODE(3010002403)
էջերի քանակ: 11
շփում
CODE(3010002404)
էջերի քանակ: 16
Սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դերը անձի և աշխատանքի կենսագործունեության մեջ
CODE(3010002405)
էջերի քանակ: 14
Խառնվածքի ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3010002406)
էջերի քանակ: 11
Ընտանիքը որպես նախադպրոցականի առողջ զարգացման նախապայման
CODE(3010002520)
էջերի քանակ: 11
Ընտանիքը որպես սոցիալական օղակ
CODE(3010002522)
էջերի քանակ: 10
Տեսական վերլուծություն նախադպրոցականի հոգեկանի զարգացման գործում ընտանիքի դերի վերաբերյալ
CODE(3010002523)
էջերի քանակ: 18
Անձի հոգեկանի զարգացումը հասունության և ծերության տարիքում
CODE(3010002527)
էջերի քանակ: 12
Անհատական և ընտանեկան սոցիալական աշխատանքի վերլուծություն
CODE(3010002535)
էջերի քանակ: 6
Անհատական, խմբային և համայնքային մեթոդները և դրանց համեմատությունը
CODE(3010002536)
էջերի քանակ: 5
Արտամուսնական կապեր
CODE(3010002540)
էջերի քանակ: 8
Աշխատանքային խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը.Լիդերությունը կոլեկտիվում
CODE(3010002541)
էջերի քանակ: 8
Աղետների հոգեբանություն
CODE(3010002543)
էջերի քանակ: 12
Բնավորության ընդհանուր հոգեբանական բնութագիրը
CODE(3010002544)
էջերի քանակ: 14
Դիտարկում
CODE(3010002547)
էջերի քանակ: 24
Դիտման մեթոդը
CODE(3010002550)
էջերի քանակ: 11
Դիտումը որպես ուսումնասիրության օբյեկտ
CODE(3010002551)
էջերի քանակ: 12
Դիտումը որպես հոգեբանակն մեթոդ և դրա առանձնահատկությունները
CODE(3010002552)
էջերի քանակ: 11
Գիտակցություն և ենթագիտակցություն
CODE(3010002554)
էջերի քանակ: 11
Գիտափորձի առանձնահատկությունը և տարբերությունը այլ մեթոդներից
CODE(3010002592)
էջերի քանակ: 14
Գիտելիքի զարգացման տրամաբանական վերլուծությունը
CODE(3010002593)
էջերի քանակ: 7
Համակարգչային խաղերի ազդեցությունը երեխայի հոգեկան զարգացման վրա
CODE(3010002594)
էջերի քանակ: 10
Հեքիաթաթերապիա
CODE(3010002597)
էջերի քանակ: 9
Հոգեբանական գիտափորձի անցկացման երեք հիմնական փուլերը
CODE(3010002599)
էջերի քանակ: 14
Հոգեբանական մեթոդներ և հասկացություններ
CODE(3010002600)
էջերի քանակ: 12
Հոգեբանությունը որպես գիտություն-2
CODE(3010002602)
էջերի քանակ: 6
Հոգեդրամա
CODE(3010002604)
էջերի քանակ: 16
Հոգեկան երևույթներ-2
CODE(3010002605)
էջերի քանակ: 6
Հոգեկան գործընթացների ինտելեկտուալացումը, նրանց գիտակցված ու կամային բնույթը կրտսեր դպրոցական տարիքում
CODE(3010002606)
էջերի քանակ: 10
Հոգեկանի զարգացումը վաղ մանկության շրջանում
CODE(3010002607)
էջերի քանակ: 16
Հույզեր
CODE(3010002608)
էջերի քանակ: 11
Հույզերի հոգեբանության, բնավորության և կամքի ինքնադաստիարակման պայմանները պատանեկան տարիքում
CODE(3010002610)
էջերի քանակ: 12
Ինտելեկտի հոգեֆիզիոլոգիական բնորոշումը
CODE(3010002611)
էջերի քանակ: 10
Մարդու և կենդանիների հոգեկանի համեմատական ուսումնասիրություն
CODE(3010002624)
էջերի քանակ: 12
Մտածողության ընդհանուր բնութագիրը
CODE(3010002626)
էջերի քանակ: 10
ՄՈՒԿ-ով հիվանդների հոգեբանությունը
CODE(3010002627)
էջերի քանակ: 10
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները
CODE(3010002628)
էջերի քանակ: 13
Պատանեկան տարիքի առանձնահատկություններ
CODE(3010002630)
էջերի քանակ: 12
Պաթոհոգեբանական հոգեբանափորձի առանձնահատկությունները
CODE(3010002631)
էջերի քանակ: 11
Պրոֆեսիայի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(3010002632)
էջերի քանակ: 12
Քաղաքական մշակույթ և քաղաքական հոգեբանություն
CODE(3010002633)
էջերի քանակ: 16
Սեր, ամուսնություն, խանդ
CODE(3010002634)
էջերի քանակ: 14
Սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դերը աշխատանքի կենսագործունեության մեջ-2
CODE(3010002635)
էջերի քանակ: 10
Կոնֆլիկտի էությունը, տիպերը և պատճառները: Կոնֆլիկտների կառավարումը
CODE(3010002636)
էջերի քանակ: 12
Սթրես
CODE(3010002637)
էջերի քանակ: 10
Թեստային հոգեբանական հետազոտությունը
CODE(3010002640)
էջերի քանակ: 11
Թեսթերի վավերականացումը, հավաստիությունը, վալիդականությունը
CODE(3010002641)
էջերի քանակ: 12
Թմրամոլություն
CODE(3010002642)
էջերի քանակ: 3
Ուշադրության տեսակներ
CODE(3010002643)
էջերի քանակ: 10
Ուսուցչի մասնագիտական կոմպենտենտության հիմնախնդիրնները հոգեբանության մեջ
CODE(3010002645)
էջերի քանակ: 15
Խաբեություն
CODE(3010002646)
էջերի քանակ: 21
Խառնվածքի ընդհանուր բնութագիրը-2
CODE(3010002647)
էջերի քանակ: 14
Խառնվածքի դրսևորումը տարիքային տարբեր խմբերում
CODE(3010002648)
էջերի քանակ: 9
Արմենական կուսակցություն
CODE(3010002652)
էջերի քանակ: 13
Ներքին խոսք
CODE(3010002990)
էջերի քանակ: 6
Ոչ խոսքային հաղորդակցության առանձնահատկությունները
CODE(3010003002)
էջերի քանակ: 15
Ընտանիքի հոգեբանություն
CODE(3010003570)
էջերի քանակ: 10
Ալալիա: Ալալիայի ձևերը
CODE(3010003571)
էջերի քանակ: 10
Ամուսնալուծությունների թվի աճը որպես տնտեսական ճգնաժամի հետևանք
CODE(3010003572)
էջերի քանակ: 10
Անձի հոգեբանությունը արտակարգ իրավիճակներում
CODE(3010003573)
էջերի քանակ: 8
Անձի հոգեվերլուծության տեսությունը և կառավարման խնդիրը
CODE(3010003574)
էջերի քանակ: 12
Անձի նպատակները և հավակնությունների մակարդակը
CODE(3010003575)
էջերի քանակ: 10
Անձի պահանջմունքները և արժեքները
CODE(3010003576)
էջերի քանակ: 5
Անձի սոցիալականացում
CODE(3010003577)
էջերի քանակ: 15
Անձի զարգացման հիմնախնդիրը հոգեբանության և մանկավարժության մեջ
CODE(3010003578)
էջերի քանակ: 16
Անձնային գործոնների դերը քրեածին դիրքորոշումների հաղթահարման գործում
CODE(3010003579)
էջերի քանակ: 11
Առանձին կոլեկտիվի հոգեբանություն
CODE(3010003580)
էջերի քանակ: 15
Աուտոագրեսիա և ալկոհոլամոլություն
CODE(3010003581)
էջերի քանակ: 10
Բանակցությունները հանցագործների հետ
CODE(3010003582)
էջերի քանակ: 15
Բանակցությունների հոգեբանական բնութագիրը
CODE(3010003583)
էջերի քանակ: 15
Բարձր ձայնի և աղմուկի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
CODE(3010003584)
էջերի քանակ: 15
Դեռահասը և ընտանիքը-2
CODE(3010003585)
էջերի քանակ: 5
Դեռահասի շփումը ընտանիքի և ընկերների հետ
CODE(3010003586)
էջերի քանակ: 16
ԴՆԹ-ն որպես ժառանգական ինֆորմացիայի գլխավոր կրող
CODE(3010003587)
էջերի քանակ: 5
Երեխաների մոտ խոսքի շտկման հատուկ մեթոդները
CODE(3010003588)
էջերի քանակ: 5
Հասկացություն ռիսկի խմբերի մասին և նրանց հետ սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքների առանձնահատկությունները
CODE(3010003589)
էջերի քանակ: 6
Հասուն տարիքին բնորոշ դժվարությունները և հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպման պահանջները
CODE(3010003590)
էջերի քանակ: 10
Հատուկ կրթություն, լսողության խանգարում ունեցող երեխաներ
CODE(3010003591)
էջերի քանակ: 11
Հիշողության խանգարումներ
CODE(3010003592)
էջերի քանակ: 5
Հոգեկանը և նյարդային համակարգը
CODE(3010003593)
էջերի քանակ: 10
Հոգելեզվաբանական խոսքային մոդելը
CODE(3010003594)
էջերի քանակ: 12
Հոգելեզվաբանության մեթոդաբանական հայեցակերպերը
CODE(3010003595)
էջերի քանակ: 12
Հոգեվերլուծական սոցիոլոգիա
CODE(3010003596)
էջերի քանակ: 6
Հույզերի ազդեցությունը հիշողության վրա
CODE(3010003597)
էջերի քանակ: 5
Կախվածությ ուն
CODE(3010003598)
էջերի քանակ: 7
Կոնֆլիկտային վիճակի կառավարումը
CODE(3010003599)
էջերի քանակ: 10
Կոնֆլիկտի էությունը և պատճառները
CODE(3010003600)
էջերի քանակ: 11
Կոնֆլիկտների և սթրեսների կառավարում
CODE(3010003601)
էջերի քանակ: 15
Կոնֆլիկտների սոցիոլագիա
CODE(3010003602)
էջերի քանակ: 5
Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանական նկարագիրը
CODE(3010003603)
էջերի քանակ: 11
Լիդերության հոգեբանական տեսությունը
CODE(3010003604)
էջերի քանակ: 6
Լիդերության տիպերը, տեսակները, առանձնահատկությունները
CODE(3010003605)
էջերի քանակ: 10
Լոգոպեդիական աշխատանքի վաղ միջամտության կարևորությունը խոսքային խանգարումների շփման գործընթացում
CODE(3010003606)
էջերի քանակ: 15
Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների անձի զարգացումը
CODE(3010003607)
էջերի քանակ: 15
Մանկական ուղեղային կաթվածի ժամանակ շարժողական ոլորտի առանձնահատկությունները
CODE(3010003608)
էջերի քանակ: 10
Մանկատան դեռահասի սոցիալական ցածր կոմետենտության ցածր մակարդակը որպես սոցիալական հիմնախնդիր
CODE(3010003609)
էջերի քանակ: 11
Մանկատան երեխաների սոցիալական վիճակը
CODE(3010003610)
էջերի քանակ: 17
Մարդը որպես անհատականություն և ակցենտավորված անհատականություն
CODE(3010003611)
էջերի քանակ: 10
Մարդկային ռեսուրների կառավարման հոգեբանություն
CODE(3010003612)
էջերի քանակ: 11
Մեծ խմբերի հոգեբանությունը քաղաքականության մեջ, սոցիալական, ազգային և էթնիկական խմբեր
CODE(3010003613)
էջերի քանակ: 7
Միջնորդի դերը կոնֆլիկտի կարգավորման դեպքում
CODE(3010003614)
էջերի քանակ: 15
Մտավոր աշխատանք, դրա էությունը, հնարավոր ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա
CODE(3010003615)
էջերի քանակ: 5
Մտավոր հետամնաց երեխաների հոգեկան ոլորտի առանձնահատկությունները
CODE(3010003616)
էջերի քանակ: 6
Մտավոր հետամնացությունը որպես հաշմանդամություն, հասարակության վերաբերմունքը մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ:
CODE(3010003617)
էջերի քանակ: 6
Շեղված վարքը և դրա դրսևորման ձևերը
CODE(3010003618)
էջերի քանակ: 6
Շփում, շփման առանձնահատկությունները
CODE(3010003619)
էջերի քանակ: 15
Սիրո առաջացում
CODE(3010003620)
էջերի քանակ: 10
Սոցիալհոգեբանական զարգացման փուլերը ըստ Էրիկսոնի
CODE(3010003621)
էջերի քանակ: 7
Սոցիալական աշխատանք մտավոր խնդիրներով երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ
CODE(3010003622)
էջերի քանակ: 5
Սթրես:Արտահայտման ձևերը:
CODE(3010003623)
էջերի քանակ: 6
Թեստային հոգեբանական հետազոտությունը-2
CODE(3010003624)
էջերի քանակ: 11
Վիզուալ հոգեդիագնոստիկայի դերն ու նշանակությունը ոստիկանության համակարգի գործունեության
CODE(3010003625)
էջերի քանակ: 12
Ոստիկանության աշխատակիցների հոգեբանական պատրաստակամությունը
CODE(3010003626)
էջերի քանակ: 15
Ոստիկանության աշխատակիցների հոգեբանական պատրաստակամությունը
CODE(3010003627)
էջերի քանակ: 12
Ոստիկանության գործունեությանը ուղեկցող սոցիալ-հոգեբանական երևույթները
CODE(3010003628)
էջերի քանակ: 15
Խառն ամուսնություններ
CODE(3010003629)
էջերի քանակ: 15
Խոսքի խանգառումներ. իմաստային աֆազիա
CODE(3010003630)
էջերի քանակ: 12
Զգացողությունների տեսակները
CODE(3010003631)
էջերի քանակ: 8
Զգայությունների բնույթը և դերը մարդու կյանքում
CODE(3010003632)
էջերի քանակ: 20
Զինվորների ռազմական հոգեբանությունը
CODE(3010003633)
էջերի քանակ: 10
Գիտակցություն և ենթագիտակցություն-2
CODE(3010003749)
էջերի քանակ: 11
Հետաքրքրություններ-2
CODE(3010003754)
էջերի քանակ: 11
Դեռահասի վարքագծի խաթարումների հոգեբանական մանկավարժական պատճառներն ու դրանց հաղթահարման ուղիները
CODE(3010004123)
էջերի քանակ: 16
Երիտասարդ ընտանիքը որպես վերլուծության առարկա Երիտասարդ ընտանիքի հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը. տիպերը և ֆունկցիաները
CODE(3010004124)
էջերի քանակ: 10
Գենետիկական հոգեբանություն-2
CODE(3010004125)
էջերի քանակ: 12
Հոգեկանի զարգացման առանձնահատկությունները մանկիկության շրջանում
CODE(3010004126)
էջերի քանակ: 15
Կոնֆլիկտների տեսակները, հաղթահարման ձևերը
CODE(3010004127)
էջերի քանակ: 14
Նեոֆրեյդիզմ
CODE(3010004128)
էջերի քանակ: 14
Վաղ մանկական աուտիզմ. ախտանիշները,առանձնահատկությունները
CODE(3010004129)
էջերի քանակ: 9
Յունգը և հոգեբանական տիպերը
CODE(3010004130)
էջերի քանակ: 13
Զարգացման բարդ խանգարումներ ունեցող երեխաների անձի և հուզակամային ոլորտի առանձնահատկությունները
CODE(3010004131)
էջերի քանակ: 7
Կոզերի կոնֆլիկտի ֆունկցիոնալ տեսությունը
CODE(3010004145)
էջերի քանակ: 11
Անձնակազմի ընտրության փուլերը
CODE(3010004403)
էջերի քանակ: 10
Երեխաների տարիքային -հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(3010004445)
էջերի քանակ: 15
ինտելեկտ
CODE(3010004451)
էջերի քանակ: 5
Խոսքի և հոգեկանի ընդհանուր զարգացման առանձնահատկությունները
CODE(3010004481)
էջերի քանակ: 15
Խառնվածքի տիպերը կառավարման համակարգում
CODE(3010004530)
էջերի քանակ: 5
Ներքին և արտաքին մոտիվացիա
CODE(3010004535)
էջերի քանակ: 12
Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալական վերականգնման գործընթացը
CODE(3010004537)
էջերի քանակ: 10
Անհատի սոցիալական էությունը
CODE(3010004542)
էջերի քանակ: 12
Ընտանիքի հետազոտման ժամանակակից ձեւերը
CODE(3010004613)
էջերի քանակ: 15
Ադլերի անձի տեսությունը
CODE(3010004614)
էջերի քանակ: 10
Հումանիստական հոգեբանություն
CODE(3010004615)
էջերի քանակ: 10
Հոգեբանական խոսքը որպես հաղորդակցման միջոց
CODE(3010004616)
էջերի քանակ: 15
Հոգեկան խանգարումներ
CODE(3010004617)
էջերի քանակ: 16
Կանանց նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն
CODE(3010004618)
էջերի քանակ: 15
Լ. Վիգոտսկին ուսուցման և զարգացման փոխհարաբերության մասին
CODE(3010004619)
էջերի քանակ: 15
Խմբային խորհրդատվության իրականացման գործընթացը եւ դրա մասնակիցների ազդեցությունը խմբի զարգացման վրա
CODE(3010004620)
էջերի քանակ: 3
kՆեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման մեթոդները
CODE(3010004621)
էջերի քանակ: 10
Լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաները և կերպարվեստը
CODE(3010004656)
էջերի քանակ: 15
Զանգվածային հաղորդակցման մոդելները
CODE(3010004663)
էջերի քանակ: 15
Կոգնիտիվ-բիհևիորիստական կամ Ճանաչողական-վարքաբանական մոտեցումը սոցիալական աշխատանքում
CODE(3010004676)
էջերի քանակ: 7
Արժեքային կողմնորոշումների առանձնահատկությունները ըստ Լեոնտևի
CODE(3010004751)
էջերի քանակ: 12
Գլոբալացում և ավանդույթ
CODE(3010004753)
էջերի քանակ: 6
Ազգի հոգեբանություն
CODE(3010004754)
էջերի քանակ: 12
Նյարդային համակարգի բնածին հատկանիշները և դրանց դրսևորումը մասնագիտական գործունեության մեջ
CODE(3010004756)
էջերի քանակ: 17
Պրոբլեմային ուսուցում
CODE(3010004757)
էջերի քանակ: 15
Սեռադերային նույնականացման խանգարումներ
CODE(3010004758)
էջերի քանակ: 13
Հանճարներ և տաղանդներ
CODE(3010004759)
էջերի քանակ: 14
Հոգեկան բարձր գործառույթների զարգացման պատմություն
CODE(3010004760)
էջերի քանակ: 11
Աշխատանքի վարձատրության իրավական կարգավորումը
CODE(3010004761)
էջերի քանակ: 12
Երեխայի քրեաիրավական պաշտպանությունը
CODE(3010004763)
էջերի քանակ: 16
Հանցավոր արարքի գոյացման հոգեբանական առանձնահատկությունները
CODE(3010004764)
էջերի քանակ: 12
Socialakan xumb haskacutyun
CODE(299C57330A)
էջերի քանակ: 18
Dastiarakutyan [email protected] Dastiarakoxi [email protected] Dastiarakutyan [email protected] andzi dzevavorman gorcum
CODE(208E154037)
էջերի քանակ: 16
Derayin xaxer
CODE(1B7F6294B5)
էջերի քանակ: 15
Яндекс.Метрика