Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

Աշխարհաբար լեզվի կազմավորումը և զարգացման փուլերը
CODE(3023000240)
էջերի քանակ: 7
Բարձրագույն զգացմունքները պատանեկության շրջանում
CODE(3023000241)
էջերի քանակ: 11
Հայերենի գրատեսակները
CODE(3023000243)
էջերի քանակ: 6
Լեզուն և մշակույթը
CODE(3023000244)
էջերի քանակ: 12
Ռեալիզմ
CODE(3023000245)
էջերի քանակ: 9
Ոճաբանական ձևերի կիրառումը հռետորական արվեստում
CODE(3023000246)
էջերի քանակ: 8
Ոճաբանություն անհատական ոճ գրողի ոճ
CODE(3023000247)
էջերի քանակ: 5
Ոճի թերություններն ու առավելությունները
CODE(3023000248)
էջերի քանակ: 5
Թարգմանության լեզվաբանական տեսակետները
CODE(3023000249)
էջերի քանակ: 5
Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգումը
CODE(3023000250)
էջերի քանակ: 12
Հոմանիշները և դրանց տեսակները
CODE(3023000251)
էջերի քանակ: 6
Լեզու և մտածողություն
CODE(3023000252)
էջերի քանակ: 16
Ուղղախոսություն. ձայնավորների և երկհնչյունների գրական արտասանությունը
CODE(3023000253)
էջերի քանակ: 7
Պաշտոնական ոճի առանձնահատկությունները
CODE(3023000254)
էջերի քանակ: 8
Ոճաբանական ձևերի կիրառումը հռետորական արվեստում
CODE(3023000255)
էջերի քանակ: 9
Պրագայի լեզվաբանական դպրոցի ֆունկցիոնալ ստրուկտուրալիզմը
CODE(3023000257)
էջերի քանակ: 19
Դեռահասը և փողոցը
CODE(3023000258)
էջերի քանակ: 8
Գեղարվեստական ոճ
CODE(3023000259)
էջերի քանակ: 4
Լեզվի տիպոլոգիական ուսումնասիրման ժանակակից ուղղվածությունը
CODE(3023000260)
էջերի քանակ: 5
Հայեցի կրթության և դաստիարակության խնդիրները հայ պատմավեպերում
CODE(3023000262)
էջերի քանակ: 12
Լեզվական ոլորտի հայեցակատեր
CODE(3023000264)
էջերի քանակ: 10
Հայ բառարանագրություն, Հանրագիտական բառարաններ
CODE(3023000283)
էջերի քանակ: 4
Լեզուն որպես հասարակական երևույթ
CODE(3023000284)
էջերի քանակ: 9
Բառերի հնչյունական տարբերակներ Փարպեցու երկերում
CODE(3023000285)
էջերի քանակ: 17
Ժարգոնը ուսանողների խոսքում
CODE(3023000288)
էջերի քանակ: 5
Հայերենի դարձվածքները, տեսակները ըստ գործածության ոլորտների
CODE(3023000289)
էջերի քանակ: 14
Ինչ է ուսումնասիրում ժամանակակից ձևաբանությունը
CODE(3023000290)
էջերի քանակ: 8
նոր դպրոցի ձևավորումը Եգիպտոսի գրականության մեջ
CODE(3023000291)
էջերի քանակ: 7
Լեզու և մտածողություն-2
CODE(3023000292)
էջերի քանակ: 3
ll Medioevo
CODE(3023000535)
էջերի քանակ: 11
Армянская Апостольская Святая Церковь
CODE(3023000723)
էջերի քանակ: 7
Маркетинг «Новых идей» в реалях теневой экономики Армении.
CODE(3023000793)
էջերի քանակ: 3
Матенадаран
CODE(3023000796)
էջերի քանակ: 6
Принципы японского управления
CODE(3023000798)
էջերի քանակ: 3
Կետադրություն
CODE(3023000910)
էջերի քանակ: 8
Խոսքի զարգացման մեթոդները
CODE(3023000916)
էջերի քանակ: 4
Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցության ակտ
CODE(3023000961)
էջերի քանակ: 11
Առարկայական ոլորտներ և տերմիններ
CODE(3023001331)
էջերի քանակ: 4
Ժամանակակից հայերենի կապերը և նրանց կապը գրաբարի հետ
CODE(3023001800)
էջերի քանակ: 14
Դերբայ
CODE(3023001880)
էջերի քանակ: 20
Լեզուն հասարակության մեջ
CODE(3023001881)
էջերի քանակ: 11
Ամերիկյան ամենտալիստական նկարագրական լեզվաբանություն
CODE(3023002300)
էջերի քանակ: 16
Ճանաչողական լեզվաբանություն, ճանաչողականություն, ճանաչողական գիտություն
CODE(3023002301)
էջերի քանակ: 16
Դարձվածաբանություն
CODE(3023002302)
էջերի քանակ: 12
Գիտահանրամատչելի ենթաոճ
CODE(3023002303)
էջերի քանակ: 12
Հայոց լեզվի սխալ կիրառությունը մամուլում
CODE(3023002304)
էջերի քանակ: 16
Ժարգոնաբանություններ
CODE(3023002305)
էջերի քանակ: 6
Կոնցեպտ հասկացությունը և կոնցեպտների դասակարգման սկզբունքները
CODE(3023002306)
էջերի քանակ: 16
Լեզուն որպես տեղեկատվության պահպանման, փոխանցման և կուտակման միջոց
CODE(3023002307)
էջերի քանակ: 11
Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգումը-2
CODE(3023002308)
էջերի քանակ: 16
Լեզվի տեսությունը միջին դարերում
CODE(3023002309)
էջերի քանակ: 13
Մակդիրները, համեմատությունները և փոխաբերությունները Վ. Տերյանի բանաստեղծությունների շարքերում
CODE(3023002310)
էջերի քանակ: 5
Փոխաբերական արտահայտությունները Լորենսի կարճ պատմվածքներում
CODE(3023002311)
էջերի քանակ: 16
Տեքստը և նրա մեկնաբանությունը
CODE(3023002312)
էջերի քանակ: 8
Հայերենի ուղղագրություն
CODE(3023002313)
էջերի քանակ: 6
Վերաբերականներ, տեսակները, ուղղագրությունը
CODE(3023002314)
էջերի քանակ: 13
Խոսակցական հայոց լեզու, գրական հայոց լեզու, դրանց առանձահատկությունները
CODE(3023002315)
էջերի քանակ: 10
Անորոշ դերբայի
CODE(3023002387)
էջերի քանակ: 14
Բալթյան լեզուներ
CODE(3023002388)
էջերի քանակ: 10
Խոսակցական լեզու, գրական լեզու, գրականության լեզու. դրանց առանձահատկությունները
CODE(3023002389)
էջերի քանակ: 10
Հոմանիշները Վ. Տերյանի պոեզիայում
CODE(3023002390)
էջերի քանակ: 5
Տողադարձում. վանկատման կանոնները
CODE(3023002391)
էջերի քանակ: 7
Հ. Թումանյանի դարձվածաբանական ոճը
CODE(3023002392)
էջերի քանակ: 4
Ածանցավոր գոյականներ
CODE(3023002956)
էջերի քանակ: 10
Այբուբենի հին արևելյան նախադրյալները
CODE(3023002959)
էջերի քանակ: 10
Բառը մարդու գիտակցության մեջ
CODE(3023002960)
էջերի քանակ: 10
Բառը որպես մշակույթի արժեք-2
CODE(3023002961)
էջերի քանակ: 10
Բառագիտություն
CODE(3023002962)
էջերի քանակ: 13
Բաղաձայնների արտասանությունը հայերենում և անգլերենում
CODE(3023002963)
էջերի քանակ: 11
Բայերը եթովպերենում և հին եբրայերենում
CODE(3023002964)
էջերի քանակ: 7
Բայի սեռը
CODE(3023002966)
էջերի քանակ: 15
Դարձվածքները (դարձվածքների տեսակները) ըստ գործածության ոլորտի
CODE(3023002967)
էջերի քանակ: 6
Դարձվածքների առաջացման աղբյուրները, կառուցվածքը
CODE(3023002968)
էջերի քանակ: 11
Դարձվածքային հոմանշություն և հականշություն
CODE(3023002969)
էջերի քանակ: 7
Երկար ձայնավորների խնդիրը սեմական լեզվաբանության մեջ
CODE(3023002970)
էջերի քանակ: 6
Գրականագիտություն
CODE(3023002971)
էջերի քանակ: 16
Հարավ-արևելայն խմբի լեզուներ
CODE(3023002972)
էջերի քանակ: 17
Հայերենի բառիմաստային խմբերը. հականիշներ
CODE(3023002973)
էջերի քանակ: 5
Հայերենի ուղղագրության պատմություն
CODE(3023002974)
էջերի քանակ: 17
Հոլովների կիրառության առանձնահատկությունները Թումանյանի ստեղծագործություններում
CODE(3023002975)
էջերի քանակ: 12
Հոլովների կիրառության առանձնահատկությունները Թումանյանի խոսքում
CODE(3023002976)
էջերի քանակ: 15
Հոմանիշներ
CODE(3023002977)
էջերի քանակ: 10
Հրամայական եղանակ
CODE(3023002978)
էջերի քանակ: 2
Հրապարակախոսական ոճ
CODE(3023002979)
էջերի քանակ: 10
Հռետորիկայի հիմնախնդիրները
CODE(3023002980)
էջերի քանակ: 2
Իրանական փոխառություններ
CODE(3023002981)
էջերի քանակ: 6
Ժարգոնաբանություն
CODE(3023002982)
էջերի քանակ: 7
Լեզու
CODE(3023002983)
էջերի քանակ: 10
Լեզուն հասարակության մեջ` որպես սիներգետիկ գործունեության արդյունք
CODE(3023002984)
էջերի քանակ: 10
Լեզվական նշանակության գաղափարը հոգելեզվաբանության մեջ
CODE(3023002985)
էջերի քանակ: 10
Լեզվի դերակատարումը մարդկության համար
CODE(3023002986)
էջերի քանակ: 10
Մակդիրը Պ. Դուրյանի պոեզիայում
CODE(3023002987)
էջերի քանակ: 5
Միտքն ու լեզուն
CODE(3023002988)
էջերի քանակ: 6
Նախադասության տրոհվող անդամներ
CODE(3023002989)
էջերի քանակ: 7
Նշանների հիմնական տեսություն
CODE(3023002991)
էջերի քանակ: 11
Օտար լեզվի յուրացման հոգեբանությունը
CODE(3023002992)
էջերի քանակ: 7
Փյունիկիացիների մոտ լեզվի մասին գիտելիքների ծագումը
CODE(3023002993)
էջերի քանակ: 10
Քերականական ուսմունքը արևմտաեվրոպական միջնադարում
CODE(3023002994)
էջերի քանակ: 10
Քերականական ուսմունքները արևմտաեվրոպական միջնադարում
CODE(3023002995)
էջերի քանակ: 17
Քերականական, ուղղագրական և կետադրական կանոնների համակարգը որպես գրական խոսքի պայման
CODE(3023002996)
էջերի քանակ: 15
Ռուս հոգելեզվաբանական դպրոցը
CODE(3023002997)
էջերի քանակ: 12
Սեմական գինը և այբուբենի ծագումը
CODE(3023002998)
էջերի քանակ: 13
Սկոպոս թեորիան
CODE(3023002999)
էջերի քանակ: 7
Ուղղախոսություն և ուղղագրություն
CODE(3023003000)
էջերի քանակ: 5
Ուղղորդված ուշադրություն, ձայն և շարադասություն
CODE(3023003001)
էջերի քանակ: 15
Խեթերի մոտ լեզվի հետազոտության սաղմերը
CODE(3023003003)
էջերի քանակ: 2
Խոսքերի փոխակերպումներ, փոխանցումներ
CODE(3023003004)
էջերի քանակ: 5
Մանկավարժական համալսարանի Հայոց լեզվի ամբիոնի դերը
CODE(3023003858)
էջերի քանակ: 9
Բառ, բառի դերը նախադասության մեջ
CODE(3023004025)
էջերի քանակ: 12
ԴԵրանունները Բակունցի պատմվածքներում
CODE(3023004026)
էջերի քանակ: 5
Գոյականի տեսակները և շարահյուսական կիրառությունը
CODE(3023004027)
էջերի քանակ: 10
Հայնրիխ Հյուբշման
CODE(3023004028)
էջերի քանակ: 3
Հնչյունաբանության բաժինները և 5-րդ դարի պատմիչներ
CODE(3023004029)
էջերի քանակ: 15
Հնդեվրոպական լեզուներ
CODE(3023004030)
էջերի քանակ: 4
Մեջբերվող ուղղակի և անուղղակի խոսք
CODE(3023004031)
էջերի քանակ: 11
Սվետանա Պասկալևա-2
CODE(3023004367)
էջերի քանակ: 10
Լեզուների տեսակները և դրանց դասակարգումը
CODE(3023004609)
էջերի քանակ: 12
Միջնադարյան գրականություն (ասպետականություն կամ աշխարհիկ գրականություն)
CODE(3023004611)
էջերի քանակ: 10
Բարբառային բառերը <<Անուշ>> պոեմի2-րդ հատվածի առաջին մասում
CODE(3023004735)
էջերի քանակ: 5
Բարբառային բառերը ՛՛Անուշ՛՛ պոեմում
CODE(3023004736)
էջերի քանակ: 8
ժամանակակից հայերենի բայի խոնարհման տիպերը: ե և ա խոնարհման մանրակաղապարները:
CODE(3023004748)
էջերի քանակ: 12
Հայերենի ուղղախոսությունն ու ուղղախոսական շեղումները
CODE(3023004749)
էջերի քանակ: 12
Գլոբալացում և ընտանիք
CODE(3023004750)
էջերի քանակ: 6
Яндекс.Метрика