Իմացիր քո աշխատանքի գինը

Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджерԱշխատանքների ցանկ

էներգիայի այլընտրելի տեսակները

CODE(3003000036)
էջերի քանակ: 7
Էկոլոգիական ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

CODE(3003000303)
էջերի քանակ: 6
Երկրի կառուցվածքը և էվոլուցիան

CODE(3003000326)
էջերի քանակ: 11
Շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելիս կազմակերպությունների պատասխանատվության ապահովագրություն

CODE(3003000327)
էջերի քանակ: 8
<<Էկոլոգիական ստանդրատացում և սերտիֆիկացում>> դասընթացի ծրագիր

CODE(3003000328)
էջերի քանակ: 6
Էկոլոգիական գործոններ

CODE(3003000329)
էջերի քանակ: 11
Օգտակար հանածոների նշանակությունը երկրի ժողովրդական տնտեսության մեջ

CODE(3003000330)
էջերի քանակ: 5
Տիեզերք:Արեգակնային համակարգ

CODE(3003000331)
էջերի քանակ: 5
Տրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

CODE(3003000332)
էջերի քանակ: 10
Մթնոլորտ

CODE(3003000333)
էջերի քանակ: 6
Կուր և Արաքս գետեի ջրերի օգտագործման քաղաքա-տնտեսագիտական տեսակետները

CODE(3003000334)
էջերի քանակ: 2
Ջրոլորտ

CODE(3003000335)
էջերի քանակ: 6
Ջրի տարածումը երկրի վրա և օվկիանոսների և ծովերի ջուրը

CODE(3003000336)
էջերի քանակ: 4
Ջրային ռեսուրսների աղտոտումը

CODE(3003000337)
էջերի քանակ: 3
Էկոլոգիական և բնական ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործման ու շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները

CODE(3003000338)
էջերի քանակ: 11
Բնական պայմաններ,բնական ռեսուրսներ,շրջակա միջավայրի պահպանություն-2

CODE(3003000471)
էջերի քանակ: 7
ՈՒրբանիզացման հիմնախնդիրները

CODE(3003000472)
էջերի քանակ: 2
Համաշխարհային օվկիանոսի օգտագործման հիմնախնդիրները

CODE(3003000473)
էջերի քանակ: 3
Ժողովրդագրական հիմնախնդիրները

CODE(3003000474)
էջերի քանակ: 2
Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և նրա հետևանքները

CODE(3003000475)
էջերի քանակ: 3
Ջրի էկոլոգիան

CODE(3003000476)
էջերի քանակ: 10
Պարենային հիմնախնդիրները

CODE(3003000477)
էջերի քանակ: 2
Ջրային,օդային,հողային ռեսուրսների պահպանումը

CODE(3003000478)
էջերի քանակ: 6
Հանքային հումքի և վառելիքային էներգետիկ ռեսուրսների հիմնախնդիրները

CODE(3003000479)
էջերի քանակ: 2
Բնագիտությունը ըստ Անանիա Շիրակացու

CODE(3003000616)
էջերի քանակ: 15
Արևի,քամու,գետերի և երկրի էներգիա

CODE(3018000669)
էջերի քանակ: 8
Ներքին ջրամբարների աղտոտման աղբյուրները

CODE(3003000670)
էջերի քանակ: 8
Կեղտաջրերի մաքրման մեթոդներ

CODE(3003000671)
էջերի քանակ: 4
Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան

CODE(3003000672)
էջերի քանակ: 7
Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան-2

CODE(3003000673)
էջերի քանակ: 7
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը

CODE(3003000674)
էջերի քանակ: 10
Կենսաբանական թաղանթներ

CODE(3003000831)
էջերի քանակ: 5
Ջերմակարգավորում

CODE(3003000869)
էջերի քանակ: 3
Հեմոդինամիկա: Անոթային համակարգի ֆունկցիոնալ դասակարգումը:

CODE(3003000875)
էջերի քանակ: 4
Կինեզոթերապիայի մեթոդիկան մենիսկի վնասվածքների ժամանակ

CODE(3003000880)
էջերի քանակ: 8
Բնական պայմաններ,բնական ռեսուրսներ,շրջակա միջավայրի պահպանություն-3

CODE(3003000897)
էջերի քանակ: 8
Արտադրական գործոնների փոխադարձ փոխարինելիությունը կայուն զարգացման ժամանակ, հնարավորությունները և սահմանները

CODE(3003000992)
էջերի քանակ: 8
Աշխարհի բազմաբևեռ կառուցվածքի կայունացման ժամանակաշրջանը

CODE(3003000993)
էջերի քանակ: 13
Բնապահպան և ռեսուրսախնայող գործունեության բիզնես պլանների ձևավորման մեթոդիկան, հիմունքները

CODE(3003000994)
էջերի քանակ: 11
Հողագույքային հարաբերությունների վերահսկողության իրականացման բնագավառում վարչարարության հիմունքները, կիրառման սկզբունքները

CODE(3003000995)
էջերի քանակ: 7
Ջրային ռեսուրսների աղտոտման վերահսկման տնտեսական լծակները

CODE(3003000996)
էջերի քանակ: 9
Կենսաբազմազանության պահպանման հիմնական տնտեսական պայմանները և կրճատման պատճառները

CODE(3003000997)
էջերի քանակ: 12
Պեստիդիցդները կենսոլորտում

CODE(3003000998)
էջերի քանակ: 5
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը-2

CODE(3003000999)
էջերի քանակ: 10
Բիոսֆերա,Կենսոլորտ, Լիթոսֆերա,Հիդրոսֆերա,Ջրոլորտ

CODE(3003001001)
էջերի քանակ: 11
Շրջակա միջավայրն աղտոտող կազմակերպությունների աուդիտը

CODE(3003001335)
էջերի քանակ: 16
Մարդու ծագումը

CODE(3003001384)
էջերի քանակ: 10
Բնության պահպանումը ռադիոակտիվ աղտոտումից

CODE(3003001480)
էջերի քանակ: 6
Բնապահպանական արդի հիմնախնդիրները

CODE(3003001747)
էջերի քանակ: 16
Ջրային ռեսուրսների պահպանման հիմնախնդիրը

CODE(3003001748)
էջերի քանակ: 12
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հեըևանքով կրած տնտեսական և սոցիալական վնասի որոշման մեթոդական մոտեցումները

CODE(3003001749)
էջերի քանակ: 5
Էկոլոգիական բնագավառում միջազգային համագործակցություն

CODE(3003001750)
էջերի քանակ: 12
Կլիմայի ռադիացիոն (ռադիացիոն)գործոնները

CODE(3003001751)
էջերի քանակ: 9
Սևանա լճի էկոլոգիապես պահպանման ազդեցության կարևոր տարրերը

CODE(3003001752)
էջերի քանակ: 12
Ընդերքի ռացիոնալ օգտագործումը և պահպանության պետական կառավարումը

CODE(3003002090)
էջերի քանակ: 17
Անտառային ռեսուրսներ

CODE(3003002091)
էջերի քանակ: 4
Անտարկտիդայի լեռները

CODE(3003002092)
էջերի քանակ: 10
Արեգակ

CODE(3003002093)
էջերի քանակ: 8
Արեգակ-2

CODE(3003002094)
էջերի քանակ: 10
Արևելյան մայիսյան բզեզ

CODE(3003002095)
էջերի քանակ: 3
Աշխարհագրական թաղանթ

CODE(3003002096)
էջերի քանակ: 11
Բաշխման ցանցեր

CODE(3003002097)
էջերի քանակ: 7
ՀՀ բնական ռեսուրսները և ընդերքի էկոլոգիան

CODE(3003002098)
էջերի քանակ: 11
Բնապահպանական միջոցառումների ֆինանսավորման համակարգի փոփոխությունները, խնդիրները և հեռանկարները

CODE(3003002099)
էջերի քանակ: 10
Բնապահպանություն

CODE(3003002100)
էջերի քանակ: 21
Բնօգտագործում, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները, զարգացման էկոլոգիական խնդիրները

CODE(3003002101)
էջերի քանակ: 17
Բնօգտագործում և բնապահպանություն

CODE(3003002102)
էջերի քանակ: 15
Արտակարգ իրավիճակներում բուսաբուծական աշխարհի կայունությանն ուղղված աշխատանքները

CODE(3003002103)
էջերի քանակ: 8
Ծովային հետազոտություններ

CODE(3003002104)
էջերի քանակ: 3
Էկոլոգիական դաստիարակություն

CODE(3003002105)
էջերի քանակ: 10
Էկլոգիական գործոններ ու կենսոլորտ

CODE(3003002106)
էջերի քանակ: 10
Էկոլոգիական կրթություն

CODE(3003002107)
էջերի քանակ: 3
Էկոլոգիայի հիմնախնդիրը

CODE(3003002108)
էջերի քանակ: 12
Արդյունաբերական որոշ ձեռնարկությունների` Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս բերման տնտեսա-էկոլոգիական նշանակությունը

CODE(3003002109)
էջերի քանակ: 8
Երկրաշարժ

CODE(3003002110)
էջերի քանակ: 4
Երկրի ծագումը

CODE(3003002111)
էջերի քանակ: 10
Երթևեկություն` տրանսպորտ

CODE(3003002112)
էջերի քանակ: 3
Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի փորձարկման տվյալների որակի գնահատումը

CODE(3003002113)
էջերի քանակ: 7
Հայաստանի հանքային հարստությունները

CODE(3003002114)
էջերի քանակ: 9
ՀՀ էկոլոգիական վիճակը երեկ, այսօր

CODE(3003002115)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ ջրային ռեսուրսների համառոտ նկարագիրը

CODE(3003002116)
էջերի քանակ: 12
Հողի բերրիության վերարտադրությունը և գյուղատնտեսության Էկոլոգիզացիան

CODE(3003002117)
էջերի քանակ: 14
Ջրոլորտը որպես բնական համակարգ

CODE(3003002118)
էջերի քանակ: 11
Ջրոլորտը որպես բնական համակարգ-

CODE(3003002119)
էջերի քանակ: 11
Կարմիր գիրք-2

CODE(3003002120)
էջերի քանակ: 10
Կենդանական ռեսուրսներ

CODE(3003002121)
էջերի քանակ: 12
Կենսաբազմազանության պահպանության տնտեսական հիմնահարցը

CODE(3003002122)
էջերի քանակ: 10
Կենսոլորտի տեսություն: Մարդու դերը կենսոլորտում:

CODE(3003002123)
էջերի քանակ: 6
Կլիմա առաջացնող հիմնական գործոնները

CODE(3003002124)
էջերի քանակ: 14
Լեռնամետալուրգիա.շրջակա միջավայրի վրա լեռնային արտադրության ներգործության հիմնական տեսակները

CODE(3003002125)
էջերի քանակ: 17
Լիցիում

CODE(3003002126)
էջերի քանակ: 6
Մարդ-բնություն փոխհարաբերությունները և դրանց կարգավորման ուղիները

CODE(3003002127)
էջերի քանակ: 11
Մետալուրգիական համալիր

CODE(3003002128)
էջերի քանակ: 10
Մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները

CODE(3003002129)
էջերի քանակ: 10
Նյութի շրջապտույտը աշխարհագրական թաղանթում

CODE(3003002130)
էջերի քանակ: 11
Օդի աղտոտումը

CODE(3003002131)
էջերի քանակ: 10
Փայտանյութի տեսակները

CODE(3003002132)
էջերի քանակ: 6
Պտղաբուծության ծագումը

CODE(3003002133)
էջերի քանակ: 8
Քարերի տեսակները

CODE(3003002134)
էջերի քանակ: 10
Ռեգրացիոն ռեսուրսների դերն ու նշանակությունը հստակությունը հասարակության տարբեր զարգացման փուլերում

CODE(3003002135)
էջերի քանակ: 16
Ռեգրացիոն ռեսուրսներ

CODE(3003002136)
էջերի քանակ: 10
Շրջակա միջավայրի աղտոտումը և հասարակական շահերը

CODE(3003002137)
էջերի քանակ: 15
Շրջակա միջավայրի և կյանքի որակի էկոլոգիատնտեսական բովանդակությունը

CODE(3003002138)
էջերի քանակ: 16
Շրջակա միջավայրի վիճակագրության հիմնահարցերի կապը համաշխարհային եվ քաղաքական հիմնահարցերի հետ

CODE(3003002139)
էջերի քանակ: 11
Շրջակա միջավայրի պահպանման համար իրականացվող ծախսերի առաջնայնությունը

CODE(3003002140)
էջերի քանակ: 11
Շրջակա միջավայրի քիմիական աղտոտումը

CODE(3003002141)
էջերի քանակ: 17
Թափոնների կառավարման արդի հիմնախնդիրները

CODE(3003002142)
էջերի քանակ: 10
Տնտեսության տեխնոգեն տեսակը և սահմանափակումները

CODE(3003002143)
էջերի քանակ: 11
Վճարովի բնօգտագործման համակարգը և դրա արդյունավետությունը

CODE(3003002144)
էջերի քանակ: 17
Ալավերդին որպես բաց երկնքի տակ գտնվող գազախցիկ

CODE(3003002339)
էջերի քանակ: 5
Անտառային ֆոնդի տնտեսական նշանակություն

CODE(3003002340)
էջերի քանակ: 13
Արոմատիկ ածխաջրածիններ

CODE(3003002341)
էջերի քանակ: 12
Բնական ճառագայթների օջախները

CODE(3003002342)
էջերի քանակ: 6
Բնապահպանական միջոցառումների կիրառումը որպես տեխնիկատնտեսական բարելավման միջոց

CODE(3003002343)
էջերի քանակ: 6
Բնափայտեր

CODE(3003002344)
էջերի քանակ: 9
CO2-ի բնական աղբյուրների դերը

CODE(3003002345)
էջերի քանակ: 6
Գրանիտ

CODE(3003002346)
էջերի քանակ: 13
Գյուղական բնակավայր ուսումնասիրության տնտեսական հիմնավորումը

CODE(3003002347)
էջերի քանակ: 5
Հանգած հրաբուխներ

CODE(3003002348)
էջերի քանակ: 19
Ջրային օբյեկտներում ջրի որակի հսկողությունն ու կառավարումը

CODE(3003002349)
էջերի քանակ: 4
Մթնոլորտում վնասական նյութերի տարածման հաշվարկների հանձնարարականները

CODE(3003002350)
էջերի քանակ: 8
Փայտանյութեր

CODE(3003002351)
էջերի քանակ: 10
Պոլիմերային շինանյութեր

CODE(3003002352)
էջերի քանակ: 13
Ռեգրացիոն ռեսուրսների դերն ու նշանակությունը հստակությունը հասարակության տարբեր զարգացման փուլերում-2

CODE(3003002353)
էջերի քանակ: 12
Բարձր բերքատվությամբ սերմերի աճեցման բնապահպանական և ագրոտեխնիկական պայմանները

CODE(3003002354)
էջերի քանակ: 8
Շրջական միջավայրի մոնիտորինգի դերը ժամանակակից պայմաններում

CODE(3003002355)
էջերի քանակ: 5
Շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքները

CODE(3003002356)
էջերի քանակ: 12
Սոճու անտառներ

CODE(3003002357)
էջերի քանակ: 5
էկոլոգիայի հասկացությունը և հիմնախնդիրները

CODE(3003002358)
էջերի քանակ: 14
Տավուշ

CODE(3003002359)
էջերի քանակ: 5
Տուֆային շինարարության հիմնական եղանակները

CODE(3003002360)
էջերի քանակ: 12
Խաղողի բակտերիային քաղցկեղի արագացված ախտորոշումը

CODE(3003002361)
էջերի քանակ: 4
Ակտիվ ածուխների կառուցվածքը և քիմիական հատկությունները

CODE(3003003998)
էջերի քանակ: 17
Անապատացում

CODE(3003003999)
էջերի քանակ: 11
Անտառային ռեսուրսներ-2

CODE(3003004000)
էջերի քանակ: 15
Աստղերը և նրանց ճակատագրերը

CODE(3003004001)
էջերի քանակ: 10
Աստղերը և տիեզերքը

CODE(3003004002)
էջերի քանակ: 8
Ատոմային էներգիայի խաղաղ և ռազմական նպատակներով օգտագործումը

CODE(3003004003)
էջերի քանակ: 7
Աուքսիններ

CODE(3003004004)
էջերի քանակ: 7
Բանջարեղենների և պտուղների միկրոֆլորան թթվեցման, աղման և չորացման ժամանակ

CODE(3003004005)
էջերի քանակ: 10
Բնական պայմանների ու ռեսուրսների տնտեսական գնահատումը

CODE(3003004006)
էջերի քանակ: 15
Բնական ռեսուրսների տնտեսական արժեքավորման խնդիրները, գնահատման արդյունքների կիրառման ոլորտները

CODE(3003004007)
էջերի քանակ: 15
Բնապահպանման և ռեսուրս խնայող գործունեության բիզնես պլանների ձևավորման մեթոդիկան և հիմունքները

CODE(3003004008)
էջերի քանակ: 15
Բնօգտագործման տնտեսական արդյունավետությունը

CODE(3003004009)
էջերի քանակ: 10
Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմը և նրա կառուցվածքը

CODE(3003004010)
էջերի քանակ: 15
նօգտագործման և բնապահպանության հիմնահարցերը ՀՀ-ում

CODE(3003004011)
էջերի քանակ: 15
Բնության տնտեսական արժեքավորությունը , պայմանական գնահատումը և շուկաներ

CODE(3003004012)
էջերի քանակ: 6
Բույսերի դերն ու նշանակությունը

CODE(3003004013)
էջերի քանակ: 13
Ծխախոտային արտադրանքներ

CODE(3003004014)
էջերի քանակ: 4
Ձկնային ապրանքների միկրոբիոլոգիան

CODE(3003004015)
էջերի քանակ: 7
Էկոկրթության քաղաքականության զարգացման գերակայությունները ՀՀ-ում

CODE(3003004016)
էջերի քանակ: 11
Էկոլոգիական էթիկա

CODE(3003004017)
էջերի քանակ: 10
Էկոլոգիական գործոնը և մակրոտնտեսական ցուցանիշները

CODE(3003004018)
էջերի քանակ: 15
Պետական էկոլոգիական փորձաքննություն

CODE(3003004019)
էջերի քանակ: 15
Գալակտիկա

CODE(3003004020)
էջերի քանակ: 6
Գազամուղների շահագործումը

CODE(3003004021)
էջերի քանակ: 8
Գլոբալ տաքացում

CODE(3003004022)
էջերի քանակ: 5
Համաշխարհային օվկիանոսի աղտոտվածությունը

CODE(3003004023)
էջերի քանակ: 10
Հարկային քաղաքականությունը բնօգտագործման ոլորտում

CODE(3003004024)
էջերի քանակ: 15
ՀՀ բնապահպանության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության խնդիրները

CODE(3003004191)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ անտառային ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը, էկոլոգատնտեսական նշանակությունը և տնտեսական գնահատումը

CODE(3003004192)
էջերի քանակ: 12
ՀՀ-ի բնապահպանական ռազմավարությունը

CODE(3003004193)
էջերի քանակ: 6
ՀՀ դեմոկրատիկ հիմնահարցերը և դրանց կապը ազգային բնապահպանական հիմնահարցերի հետ

CODE(3003004194)
էջերի քանակ: 11
ՀՀ ջերմամատակարարումը-2

CODE(3003004195)
էջերի քանակ: 10
ՀՀ ջրային ռեսուրսները

CODE(3003004196)
էջերի քանակ: 13
ՀՀ կենդանական ռեսուրսների արդյունավետ բնօգտագործում

CODE(3003004197)
էջերի քանակ: 15
Հողը որպես արտադրության գործոն և նրա տարբերությունը մյուս գործոններից

CODE(3003004198)
էջերի քանակ: 17
Հողային պաշարների պաշարների հնագատման մոնիտորինգը Հայաստանի Հանրապետությունում

CODE(3003004199)
էջերի քանակ: 17
Հողերի աղակալումը

CODE(3003004200)
էջերի քանակ: 16
Հողի գնահատման տնտեսական գործոնները

CODE(3003004201)
էջերի քանակ: 18
Իոնացնող ճառագայթումը որպես էկոլոգիական գործոն

CODE(3003004202)
էջերի քանակ: 10
Ժամանանակից սելեկցիայի խնդիրները

CODE(3003004203)
էջերի քանակ: 5
Ջրային ռեսուրսներ

CODE(3003004204)
էջերի քանակ: 15
Ջրային ռեսուրսների աղտոտումը և դրանց մաքրման մեթոդները

CODE(3003004205)
էջերի քանակ: 15
Ջրային ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական և քաղաքական հիմունքները

CODE(3003004206)
էջերի քանակ: 3
Ջրային ոլորտի կառավարման համակարգը և խնդիրները

CODE(3003004207)
էջերի քանակ: 10
Ջրային,Օդային,Հողային ռեսուրսների պահպանումը

CODE(3003004208)
էջերի քանակ: 7
Ջրի էկոլոգիա

CODE(3003004209)
էջերի քանակ: 10
Ջրոլորտ-2

CODE(3003004210)
էջերի քանակ: 12
Կենսաբանական թաղանթներ-2

CODE(3003004211)
էջերի քանակ: 7
Կենսոլորտի էվոլուցիան

CODE(3003004212)
էջերի քանակ: 17
Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը և նրա տնտեսական հիմնախնդիրները

CODE(3003004213)
էջերի քանակ: 12
Կլիմայի փոփոխության կարգավորման ներկայիս վիճակը

CODE(3003004214)
էջերի քանակ: 15
Միջազգային բնապահպանական ռազմավարությունը

CODE(3003004215)
էջերի քանակ: 5
Օսմոս և հետադարձ օսմոս

CODE(3003004216)
էջերի քանակ: 5
Ռուսաստանի հողերի վիճակը

CODE(3003004217)
էջերի քանակ: 5
Սևանա լճի էկոլոգիան

CODE(3003004218)
էջերի քանակ: 10
Սևանա լճի հիմնախնդիրը

CODE(3003004219)
էջերի քանակ: 6
Սևանի բնապահպանությունը

CODE(3003004220)
էջերի քանակ: 6
Շիրակի մարզի բնապահպանական հիմնախնդիրները

CODE(3003004221)
էջերի քանակ: 7
Սնկերի կառուցվածքը, բազմացումը, կլասի‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆիկացիան, ակրազիոմիցետների, միքսոմիցետների, ‎ֆիկոմիցետների, ասկոմիցետների մասին

CODE(3003004222)
էջերի քանակ: 16
Սնկեր

CODE(3003004223)
էջերի քանակ: 10
Սպորտային էկոլոգիա

CODE(3003004224)
էջերի քանակ: 13
Տիեզերքը և աստղագիտությունը

CODE(3003004225)
էջերի քանակ: 10
Տիեզերքը և միջավայրը

CODE(3003004226)
էջերի քանակ: 8
Տիեզերքի առաջացման վարկածները: «Մեծ պայթյուն»

CODE(3003004227)
էջերի քանակ: 15
Տիեզերքի ջերմային մահվան տեսությունը

CODE(3003004228)
էջերի քանակ: 10
Տնտեսական զարգացումը և էկոլոգիական գործոնը

CODE(3003004229)
էջերի քանակ: 6
Տնտեսության էկոլոգիացում, էկոլոգիական ճգնաժամ

CODE(3003004230)
էջերի քանակ: 6
Տրանսպորտը և շրջակա միջավայրը-2

CODE(3003004231)
էջերի քանակ: 7
Անտառային ռեսուրսների տնտեսական գնահատում

CODE(3003004531)
էջերի քանակ: 12
Ծաղկաբույլ

CODE(3003004832)
էջերի քանակ: 9
Яндекс.Метрика